met de egmonden KORT NIEUWS Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP contact 7 JULI 1976 NUMMER 1253 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. CHRYSLER WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50, WIJ VERNEMEN DAT in verband met de Kermis te Egmond aan de Hoef alle par keerders worden verzocht in de pe riode van 7-14 juli geen gebruik te maken van het parkeerterrein (zgn. kermisterrein) aan de Egmonder straatweg te Egmond a.d. Hoef. DAT J. Konijn en J. Kuipers uit Egmond slaagden voor het diploma Lagere Agrarische School. DAT de wandelpuzzeltocht wel ke zaterdagavond j.1. werd georga niseerd door drumband Van Speyk in samenwerking met de N.M.B. we gens het warme weer slechts een 40- tal deelnemers telde. DAT de wandelpuzzeltocht van zaterdag 10 juli is verschoven naar zondag 11 juli (19.30 uur), omdat drumband Van Speyk is uitgeno digd om de zaterdagavondvoorstel ling van Circus Toni Boltini te ope- nen. DAT de VVV te Egmond a. Zee nogmaals al haar leden van logies en ontbijt verzoekt de vrije kamers aan het kantoor op te geven. DAT as. donderdag, aanv. 19.30 uur, een Gebedsstonde, gebed voor de noden der wereld, o.l.v. pater Koopman in de r.k. kerk te Egmond aan de Hoef wordt gehouden. Uw aanwezigheid wordt van harte aan bevolen. STICHTING SPORTHAL EGMOND ZWEM-VIERDAAGSE In de week van 19 t.m.. 23 juli a.s. organiseert de Stichting Sporthal Eg mond in het overdekte zwembad te Egmond aan Zee een ZWEMVIER- DAAGSE. Aan dit evenement, waar voor het zwembad van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur beschikbaar is, kan door jong en oud worden deelgenomen. Het is de bedoeling, dat u op vier van de vijf beschikbare avonden elke keer 500 meter zwemt. Voor kinderen beneden de 10 jaar is de afstand 250 meter per avond. Als u op de sluitingsavond, vrijdag 23 juli, 4 stempels op uw deelnemerskaart heeft verzameld, ontvangt u een bronzen medaille, alsmede 'n sticker. Neemt u voor een tweede keer aan een zwemvierdaagse deel ontvangt u een zilveren medaille. De derde keer ontvangt u gouden medaille. Deze zwemvierdaagse is een uit stekende gelegenheid uw zwemvaar- digheid en natuurlijk ook uw kon- ditie, weer eens te testen en te ver beteren. De kosten zullen u er zeker niet van weerhouden. Het inschrijf geld bedraagt 6,50, inklusief het entree gedurende de gehele week. Toeschouwers hebben natuurlijk gra tis toegang. Vanaf 1 juli kunt u zich aan de kassa van het zwembad laten in schrijven. U ontvangt dan een in- schrijfkaart, die u tijdens de zwem vierdaagse als entreebewijs moet tonen en waarop ook elke 500 m. wordt afgestempeld. Eventuele ver dere informatie zullen wij u aan de kassa van het zwembad graag ver strekken. U doet toch ook mee Wjj rekenen op u De Organisatie DRUMBAND VAN SPEYK Ook a.s. vrijdag repetitie in zaal van Speeltuin De Egmonden. Gaar ne alle leden aanwezig i.v.m. het optreden van zaterdagavond a.s. in Circus Toni Boltini. Verzamelen om 19.00 uur bij Taxi Zwart in het Ach terom. UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD KONINGINNEDAG *76 EGMOND-BINNEN 87 Ballonkaarten zijn terugge stuurd naar hun afzenders. Dit is een rekord. Al enkele jaren krijgen er 10 a 15 bericht. Daarom heeft het Oranjekomitee gemeend alleen de allerverste ballonnen met 'n prijs te honoreren. De ballon van Ricky de Nijs heeft wel een zeer grote reis gemaakt, n.1. naar Kenia, Nairobi. Dit is wel een extra vermelding waard. Van 7 prijswinnaars kwa men de ballonnen in het midden en zuiden van ons terecht. Deze zeven zijn Diana Baltus, Sjaak Schuit, Ilona Zentveld, Bert Liefting, Anita Oostermeijer, Arnold Apeldoorn en FAMILIE HORSTMAN GAAT EGMOND VERLATEN Zondagmorgen maakte pastoor Teun Horstman van de kansel in zijn o.k. kerk van de h. Agnes bekend, dat hij Egmond aan Zee binnenkort gaat verlaten. Op zondag 8 augustus ne men hij en zgn vrouw en kinderen officieel afscheid van de parochie en het dorp, waar zU 15 jaar hebben gewoond. Pastoor Horstman is aangesteld tot pastoor te Utrecht, waar hij de zorg op zich zal nemen van twee pa rochies, o.a., van de kathedrale kerk van de h. Gertrudis en van Maria. Het is niet uitgesloten, dht hij later ook de parochie van de h. Jacobus onder zijn hoede zal nemen. Pastj^: Horstman kwam hier met zijn in oktober 1961. Zijn 15- jarig pastoraat te Egmond aan Zee betekent tot nu toe de langste perio de voor de Egmondse oud-katho lieke parochie onder dezelfde pas toor. En dat gaf hem dan ook de mogelj^keid, om buiten de zorg voor parochie ook nog ver schillende andere aktiviteiten op zijn schouders te nemen. Pastoor Horstman is o.a. een der initiatiefnemers van het bejaarden centrum Torenduin, van welke stich ting hij direkt na de oprichting in 1961 het voorzitterschap op zich nam. Het vertrek van de nu 49-jarige pastoor, die in december van dit jaar zijn zilveren priesterfeest viert, houdt niet alleen een pastoorswis seling in. Er gaat een gezin vertrek ken, dat zich in de Egmondse ge meenschap helemaal thuis voelde, waardoor dit afscheid voor hen geen reden tot juichen is. Mevrouw Horstman kan het zich niet goed voorstellen, het komt haar eigenlijk over als 'n boze droom, die toch werkelijkheid is. Want in de Egmonden is veel wat haar dierbaar is. "Je komt met tranen en je gaat met tranen" zegt zij, "maar het zal beter zijn". Zij is een stuwende kracht ge weest, om in de Egmonden de ge zinsverzorging goed te laten werken. Kick de Ntfs met zyn brief uit Kenia-Nairobi. BEBOUWING VAN HET OUDE AGNESTERREIN mond aan Zee, waar o.a. kerkge nootschappen, instellingen en vere nigingen kunnen vergaderen of op andere wijze bijeen kunnen komen. Dienaangaande is er een brief ver zonden aan allerlei besturen met het verzoek hun wensen kenbaar te ma ken. Na inventarisatie van die wen sen zal een bespreking worden ge houden, om tot een zo goed mogelijk plan te komen. Zoals bekend, is er ook sprake van bebouwing met winkeltjes en kleine woningen, met daarbij werk en kantoorruimten voor diverse ge meenschapsdiensten, o.a. het VVV- en postkantoor. MOET ER WEL GEBOUWD WORDEN Afgezien van de vraag hoe de bebouwing er uit moet zien, zijn er ook veel Egmonders, die van me ning zijn, dat er helemaal niet ge bouwd moet worden. Zij zien in het groepje bomen op de achtergrond heel andere mogelijkheden. Is dat al een leuk gezicht, nog mooier zou het zijn, wanneer het gehele terrein be plant zou worden met bomen en struiken. Zij vinden dat er in Eg mond aan Zee veel te weinig groen is en zouden een plantsoenaanleg midden in het dorp toejuichen. Afgezien van hen die vragen om zaalruimte en een dienstencentrum, hebben ook zij, die beplanting wen sen gelijk. Maar er kunnen ook wo ningen worden gebouwd en zoals bekend, is er gebrek aan kleine wo ningen voor onvolledige gezinnen, die zonder in hoogbouw te verval len, ook voorkeur verdienen. Momenteel wordt het terrein als parkeerterrein gebruikt en dat geeft ook enige opluchting. Moet het daar voor in gebruik blijven. Er zullen er zijn, die daaraan de voorkeur ge ven. Als we deze overwegingen zo even uit de schrijfmachine halen en aan het papier toevertrouwen, ontdekken we zelf, dat het nog verre van gemakkelijk is, om een juiste beslissing te nemen. Het is dan ook alleszins verant woord van het gemeentebestuur, om meer wensen te willen horen, hoe wel de vraag die wordt gesteld wel licht iets te eenzijdig is, daar er al leen wordt geinformeerd naar de behoefte aan zaalruimte. Misschien kan er met dit plekje nog meer ge daan worden dan de tot nu toe besproken plannen inhouden. HOOG WATER donderdag 8 0.32 13.14 vrijdag 9 1.41 14.16 zaterdag 10 2.32 15.04 zondag 11 3.21 15.54 maandag 12 4.11 16.42 dinsdag 13 4.56 17.24 (springtij) woensdag 14 5.37 18.04 Petra Gaarthuis. De overige 79 die I hun kaartje hebben terug ontvangen, komen niet voor een prijs in aan- merking. De ballonnen werden ge vonden in de omgeving van Hil versum en Amsterdam. Vanzelfsprekend kon dat niet in fulltime dienst maar de vele uren die met al dit werk gemoeid gingen, buiten de representatieve taak, waarmee zij als vrouw van Teun Horstman, die nu eenmaal gekozen had voor een pastorale levenstaak, betekenden wel eens een te zware zorg. Pastoor Horstman is ook 15 jaar voorzitter van het Groene Kruis, terwijl hij daarnaast ook veel deed voor de jeugd, die hij op de voetbal velden als scheidsrechter een gezond spelletje voetbal liet spelen. Veel waardering heeft hij voor de kerk bestuursleden, die hem veel werk uit handen namen. Gedurende zijn pastoraat is er veel verantwoorde lijkheidgevoel gegroeid bij het kerk publiek voor hun kerk, waarvan de verantwoordelijkheid niet helemaal meer op één paar schouders kan rusten. Zijn vertrek betekent niet alleen een pastoorswisseling maar er gaat een gezin vertrekken, dat zijn voet sporen in de Egmonden heeft ge drukt, die niet zijn weg te vlakken. En al ligt het voor de hand, dat niet iedereen het eens geweest zal zijn met de ideeën van pastoor Teun Horstman, feit is, dat de aanwezig heid van hem en zijn gezin in de Egmondse samenleving veel goeds met zich mee heeft gebracht, waar aan de o.k. parochie van de h. Ag nes en de Egmondse gemeenschap veel heeft te danken. Voor dat het oude St. Agnes werd gesloopt, tijdens de afbraak en nu het terrein er schoon bij ligt en als parkeerterrein in gebruik is, wer den en worden er plannen beraamd, om tot een zo goed mogelijke be steding te komen van de vrij geko men grond. In de frakties van Eg mond aan Zee heeft men zich al intensief bezig gehouden met dit punt en in de gemeenteraad zijn reeds diverse opmerkingen over en weer gemaakt, die waardering en kritiek inhielden op eikaars ideeën. En zo wordt een plan geboren. Het gemeentebestuur wil echter met de bestemming van dit terrein niet over een-nacht-ijs gaan, overi gens met alle waardering voor de reeds genomen initiatieven. De daar uit voortgevloeide gesprekken heb ben de noodzaak aangetoond een verder onderzoek in te stellen naar de behoefte aan zaalruimte in Eg- Gedurende 8 jaar was zij hoofdleid ster en met dit pro deo werk heeft zij veel zorgen in talrijke gezinnen weten te verlichten. Later werd zij voorzitster van de Gezinsverzorging in de Egmonden en behalve de zorg voor haar gezin, dat in de grote pastorie aan de Voorstraat ook nor maal door moet draaien, gaf zij les aan in opleiding zijnde bejaarden verzorgsters en aan de Amstelacg- demie te Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1