met de egmonden ■■P Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP iïöWHP contact Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 14 JULI 1976 Telefoon 02206-1789 NUMMER 1254 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. HET IS NU ZOMER MAAR DE STORMEN KOMEN WEER Bijna niemand denkt tijdens deze zomerse dagen aan de stormen, die wü in de achter ons liggende win termaanden te verduren hebben ge kregen. Waarom zouden we ook, je kunt er niet altijd bij stil blijven staan. Als het weer zo ver is, is er nog tijd genoeg om er over na te denken, ofschoon het kan dan wel te laat zijn. Zo denkt niet alleen het gemeen tebestuur er over maar ook de heer P. Meinema, lid van de Tweede Ka mer, hij woont in Heiloo aan de To renlaan nr. 15 en hij trekt zich het lot van Egmond aan Zee bijzonder aan. Hij trok ten strijde, toen het dorp veel van de stormen had geleden en pleitte voor een extra vergoeding aan Egmond aan Zee, om de schade te kunnen herstellen. Maar hij kreeg nul op het rekest, voorlopig althans. Ook toen Egmond aan Zee een nietszeggend, zeg maar gerust on benullig briefje ten antwoord had ontvangen van Gedeputeerde Staten op een soortgelijk verzoek, nam hij het niet. De heer Meinema spreekt in zijn reactie aan GS over "een bijzonder simpel aandoende wijze van afdoe ning voor het College van burge meester en wethouders, voor de raad alsmede voor de gehele bevolking". En dat is dan zeer netjes uitgedrukt. Uit het antwoord van GS spreekt een zeker miskenning, maar het zou ook ondeskundigheid kunnen zijn of een vergaand gebrek aan inzicht. De brief geeft de indruk, alsof die voor afdoening ter hand gesteld is aan een pasbeginnend ambtenaartje, dat ook iets mag doen. Gedeputeerde Staten heeft in Egmond aan Zee daarmee niet zo'n goede indruk ge geven. De heer Meinema, van oorsprong een Fries en dat is een ander woord voor doorzetter, laat het er niet bij zitten. Hij vindt, dat Egmond a. Zee recht heeft op een extra vergoeding uit 's-Rijks schatkist, omdat de plaats als badplaats nationaal en in ternationaal betekenis heeft en tot taak heeft, aan velen ontspanning te bieden. Brengt dat voor het gemeentebe stuur al veel financiële zorgen met zich mee, wanneer daarbij dan nog eens extra veel kosten moeten wor den gemaakt, om de natuur 'n beetje in toom te houden en door natuur geweld aangerichte schade te bekos tigen, dan gaat het er voor Egmond aan Zee niet zo best uitzien. Het is ten enenmale beter om wanneer hét nog kan, goede maatregelen te ne men en nu geeft het antwoord de indruk, dat dat doorzicht en de des kundigheid bij GS ontbreken. De heer P. Meinema, die het voor Egmond aan Zee opneemt. HENK SCHOLTEN OPENT SPECIAALZAAK De geboren en getogen Hoever Henk Scholtcn opent vanavond, woensdag 14 juli, om 8 uur officieel zijn nieuwe zaak in groenten en fruit en alles wat daarmee heeft te maken. De zaak wordt gevestigd aan de Slotwcg nr. 3 te Egmond aan de Hoef. De volgende dag, donderdag morgen om 10.00 uur, zal de zaak zijn deuren wijd openen voor de klanten Henk Scholten heeft zijn sporen op dit vitaminerijke gebied reeds verdiend, daar hij zich al jar^fcbe- zig houdt met groenten en frt^^Hij weet wat er te koop is. Hij wil zich ook speciaal toeleggen op vers ge sneden groenten, die-elke dag in de zaak aanwezig zal zijn. Met eerste kwaliteit fruit hoopt hij ook "de dok ter bij zijn klanten uit huis touw den", en hij brengt het desg^^nst in kleurrijke composities op schalen en in manden. Voor de openings- reklame verwijzen wij naar de ad vertentie in dit blad. Henk Scholte legt de laatste hand aan zijn groentezaak. KORT OVERZICHT VAN DE ZOMER-EVENEMENTEN Donderdag 15 juli: kinderspelen op het strand van Parein de Beu kelaar, aanvang twee uur. Daarna ballonwedstrijd, waarvoor kaarten bij het VW-kantoor a 35 ct.; 20.30 uur: bingo-avond in Speel tuin De Egmonden. Zaterdag 17 juli: draaiorgelmuziek in het dorp. Ballonoptocht, organisa tie drumband Van Speyk en NMB. Start 19.30 uur Voorstraat 84, deel name 1,Kienavond van zaal voetbalver. Derp United in Speeltuin De Egmonden, 20.30 uur, vrij entree. 19 t.m. 24 juli: Zwemvierdaagse in het zwembad. Afstand jeugd 250 meter per dag, volwassen 500 meter. Tijdstip 17.00-19.00 ur. Inschrijving incklusief entree vembad 6,50. EVENEMENTEN V.V.V. EGMOND-BINNEN 17 juli: VISWEDSTRIJD voor de jeugd. Het viswater is gelegen nabij 't molenhuisje aan de Vennewaters- weg. Aanvang 14-00 uur. Deelname is gratis."" 18 juli: SPRING WEDSTRIJDEN Hoeve Vredestein. ASCHEIDSCADEAU VOOR PASTOOR HORSTMAN Vorige weck maakten wij melding van het vertrek van pastoor Horst man uit Egmond aan Zee, van wie zoals toen bekendgemaakt afscheid genomen zal worden op zondag 8 augustus in het verenigingsgebouw aan de Julianastraat, na afloop van de Hoogmis van 10 uur. Inmiddels heeft zich een komitee gevormd, om hem een waardig af scheid te bereiden. Dit komitee stelt zich voor, hem een geschenk aan te bieden, dat een herinnering zal zijn aan zijn verblijf en werk hier ter plaatse. Het roept daarom alle pa rochianen op maar ook de ingezete nen - niet leden van de o.k. kerk - die hun waardering voor pastoor Horstman tot uitdrukking willen brengen, een gave te storten op de inmiddels daartoe geopende reke ningen op alle vier banken te Eg mond aan Zee met vermelding: "af scheidscadeau pastoor Horstman". Onder de parochianen zal geen aparte aktie worden gevoerd maar uitsluitend via deze rekeningen. Het komitee rekent op aller medewer king. Mgr. G. A. van Kleef heeft pastoor drs. G. J. Blom te Rotterdam ver zocht, de plaats van pastoor Horst man in te nemen. Deze heeft zich in principe bereid verklaard. De 48- jarige pastoor Blom is in Egmond aan Zee niet geheel onbekend, daar hij hier vroeger reeds als kapelaan heeft gewerkt onder pastoor D. N. de Rijk gedurende 4Vs jaar, van 23 november 1953 tot 23 maart 1958. EGMOND-BINNENfSTE) BUITEN Wc hebben alles nog niet gehad in de Egmonden. Heeft ons gebied toch al de naam waar alles moge-' lyk is, speciaal waar het gaat om in het oog springende evenementen, binnenkort wordt aan dat lijstje weer wat toegevoegd: schommel- zitten. We hebben het boegzitten net achter de rug, hoewel, dat lijkt al weer lang geleden en toch was het in dit zomerseizoen. Maar dat was in Egmond aan Zee. Nu richten we ons weer op Egmond-Binnen, al waar vorig jaar het paalzitten dui zenden bezoekers trok. alsof er in de hele omgeving niets bijzonders meer te beleven viel. En dat was mis schien ook wel zo. Welaan dachten ze in Egmond- Binnen, als men dat dan toch zo mooi vindt, waarom zouden we dat dan niet weer gaan doen. Maar een kleine variatie moet er wel in ge bracht worden, het moet tenslotte leuk blijven. En zo werd het schom- melzitten geboren. Het doel van de organisators, we noemen ze maar even, Jan Admi raal, Jan Apeldoorn (Jan van Cees), Wim Apeldoorn (electr.), Theo Apel-^ doorn, Bob v.d. Ende, Cor Tervoort, George Weijers en Jaap Weijers, hun doel dus, is wat levendigheid in het dorp te blazen, gewoon een geinig weekend bieden aan allen, die ervan willen genieten. De tussen de bomen aan de Ab dijlaan bevestigde schommels wor den bestegen op vrijdag 23 juli, 's morgens om 11.00 uur. Daarvoor, om ongeveer 10.30 uur vindt de lo ting plaats, want het plekje, waar elke schommelaar zijn plaats in neemt, blijft tot dat moment onbe kend. Er zijn totaal 30 schommels, die aan kabels tussen de bomen hangen te bengelen op een hoogte van pl.m. 2 meter. Het is een verre van vaste zit, maar vele schommel- zitters zullen nog wel enige ervaring hebben overgehouden uit hun kin derjaren en die komt nu uitstekend van pas. WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50, TOT IN DE PUNTJES GEREGELD In Egmond-Binnen is men gewend, dat alles wat je onderneemt, tot in de kleinste details geregeld moet worden. En ofschoon het evenement plaats vindt in het weekend, dat be gint op 23 juli, is men nu reeds rond met alle onderdelen. Verschillende organisatoren zijn dan ook rustig op vakantie maar ze keren wel wat eer der terug, om een goed verloop te garanderen. Er is een geweldige medewerking van de EHBO, die met inschakeling van 40 man dag en nacht de ver zorging op zich neemt. Het is de be doeling, dat het schommelzitten zon dagavond 25 juli verleden tijd zal zijn. De 30 schommels zijn alle ge sponsord. SCHOMMELEN VOOR ALLERLEI DOELEN. Verschillende schommelaars zitten niet voor zichzelf. Andrè Zentveld (Huugzn.) zit o.a. voor zijn toneel vereniging "Spiegel", die in 1978 25 jaar bestaat. Hij zal schetsen maken van Oud-Egmond-Binnen en die te koop aanbieden. Alle premies die op zijn volhouden worden uitgeloofd, zijn voor de kas van de toneelver eniging. Jan Walta gaat schommelen voor de damesvoetbal, dat Jan na aan het hart ligt. Martin de Graaf laat de opbrengst in de kas van het jeugd voetbal vloeien. Vincent Weijers probeert geld voor de EHBO bij el kaar te zitten. En vanzelfsprekend is Eensgezindheid er ook, dat Arie Lute| heeft afgevaardigd. Zij hadden geen betere kunnen kiezen. Toneel vereniging "Spiegel" gaat volgende week nog een extra reklame plaat sen in het Contact, want er zal toch een slaatje uit dit schommelen ge slagen moeten worden. DRAVERIJEN, TOUWTREKKEN, VLOTBRUGGEN, WORSTELEN, ENZ. Op de Herenweg zullen vrijdag middag kortebaandraverijen worden gehouden. Voor bijzonderheden ver wijzen wij naar de programma's, 's Avonds om 8 uur treedt de mu ziekvereniging Excelsior uit Limmen op, waarna om 9 uur een demon stratie worstelen en jiu jitsu volgt, beide optredens op het aan de Ab dijlaan opgestelde podium. Zaterdag middag treden van 2-4 uur "De Howling Hurricanes op waarna om vier uur wordt gestreden om het kampioenschap trouwtrekken van de Egmonden. Van de drie Egmonden treden elk twee ploegen van acht man op. In Egmond aan Zee zijn ze al aan het trainen terwijl de ploegen van Eg mond-Binnen zich reeds oppersterk voelen. Alleen Egmond aan de Hoef blijft nog wat achter. Dit dorp kan gemakkelijk twee ploegen afvaardi gen maar dat is tot nu toe niet ge beurd. .Men kan zich opgeven bij hotel Beemsterboer. Wanneer enke le verenigingen zich gelijk opgeven, dan zijn de ploegen zo geformeerd. Voor het touwtrekken worden nog sponsors ingewacht. Zij kunnen zich melden bij een van de organisatoren. Het spreekt voor zich, dat er rekla me kan worden gemaakt. Zaterdagavond om 8 uur treedt de Schager dansgroep op, terwijl het ook op zaterdagavond bijzonder ge zellig gemaakt wordt in café Sint Adelbert in de West, alwaar men de hele avond vlotbruggen kan. Zon dagmiddag om 3 uur vindt de finale 1 touwtrekken plaats en ondertussen zitten de schommelaars voort, die vanaf hun hoogte al het gedoe onder zich gade zullen slaan. Jaap Tervoort is voor de foto alvast even gaan zitten. Het was nog wel niet zoals het helemaal hoort maar dat geeft toch al een indruk van het evenement, dat volgende week gaat plaats vinden. In Egmond-Binnen rekent men er op, dat het minstens weer zo druk wordt als vorig jaar of nog erger. In ieder geval zullen er verkeersmaatregelen genomen moeten worden, speciaal met het oog op de draverijen, die op de Heren weg worden gehouden. EEN HUIS KOPEN EEN HUIS VERKOPEN EEN HYPOTHEEK Belt u ons even 2249 ||A Marshallstraat 55, Egmond aan Zee. telefoon 2249

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1