met de egmonden KORT NIEUWS Autobedrijf E2J KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP ontact 977 -1977 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE 28 JULI 1976 NUMMER 1256 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. CHKfSLER WILHELMINASTRAAT 71-73 HlTTSa EGMOND AAN ZEE-TEL. 02206-1979 KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50, EGMOND-BINNEN UITGESCHOMMELD Zondagavond om 23.00 uur stap ten de laatste 9 zitters van hun schommeltje af. Het feest was weer gevierd. Het was een weekend, dat vele duizenden op de been bracht, om iets mee te pikken van een sfeertje, waarop Egmond-Binnen een soort monopolie schijnt te hebben. De laatste volhouders, we noemen ze hier maar even: Theo Leuring, Bert Kolk, lton Duinmeijer, Cor Sloot, Cees Koning, Cees Lute, Peter Groot, Wim Duinmeijer en Jan Boenderma ker, stapten af ten aanschouwe van een duizendkoppig publiek. De jongens werden allen in de bloemetjes gezet en besloten werd, dat de prijzen gelijkelijk verdeeld zouden worden. Dat kon er overi gens nog best bij, want vergeleken met andere jaren waren de premies wat achter gebleven. Daarover uit wijden en filosoferen heeft geen zin, het geld zit kennelijk wat vaster en dat is dat. Uitschieter was André Zentveld (Huugzn.), die onvermoei baar heeft zitten schetsen en zijn kunstwerken vonden gretig aftrek. Voor zijn toneelvereniging 'Spiegel' wist hij zo'n slordige f 1.600,— bij elkaar te tekenen en daarmee kun nen weer heel wat gezichten gegri meerd worden. Burgemeester Bakker had vrijdag morgen het schommelfeest geopend en daarbij waren de VW-besturen vertegenwoordigd van Egmond-Bin nen in de persoon van mevrouw Du- dink, Machteld Runia van Egmond aan Zee en de heer en mevrouw Rem van Egmond aan de Hoef. George Weijers, de man waarheen alle touwtjes liepen van de hele or ganisatie - hij had er maar aan te trekken en het betreffende onder- vervolg bovenaan derde kolom) ALDERT V.D. POL - de laatste der schillenboeren - 50 JAAR Zondag 1 augustus wordt Aldert v.d. Pol te Egmond aan Zee 50 jaar. En daarom maakten wij dit plaatje, want "hü heeft Abram gezien" zegt een oud volksgebruik. Dat zou Aldert minder interesseren, voor hem gaat alles voorlopig zijn oude gangetje. Dagelijks zit hij op de schillenkar en haalt alles op wat de mensheid niet waardig genoeg vindt om zelf te eten. En dat is dikwijls uitstekend voer voor zijn vee, waarvoor hij de hele dag bezig is. Hij is de laatste schillenboer zoals dat heet van Eg mond aan Zee. Eigenlijk zou hij ge subsidieerd moeten worden, want men mag er niet aan denken, wan neer de soms grote hoeveelheid etsensoverschot niet op deze wijzè afgevoerd kunnen worden. Elke dag rijdt Aldert trouw zijn rondje, al ja ren en voor velen is hij onmisbaar. Zondag wordt hij vijftig jaar en die verjaardag zal niet helemaal on gemerkt voorbij gaan, veronderstel len wij. Gefeliciteerd. Op de foto: Aldert met z(jn paard, dat liever wilde poseren dan hij. Al die poespas hoeft voor hem niet. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" voor f 12,50. Zoals bekend zijn de herdenkingstegels voor dit overigens luttele bedrag verkrijgbaar tijdens elke braderie-avond op het Pomp plein. Een tegel zonder lijst kost slechts f 7,50. Er is bijzonder veel belangstelling voor, maar de stichting "1000 jaar Egmond aan Zee" wijst er op, dat er slechts een beperkte hoeveelheid is aangemaakt. De tegel wordt ook veel gekocht door gasten, die er een waardevol souvenir inzien. Woens dag a.s. dus op de braderie is hij weer verkrijgbaar in de stand op het Pompplein. Vorige week woensdagavond kocht burgemeester Bakker tijdens de ove rigens zeer regenachtige braderie- avond de eerste herdenkingstegel van het 1000-jarig Egmond aan Zee. De tegel is een kreatie van Jaap Eeltink, die bij de uitreiking met zijn vrouw Nettie aanwezig was. De voorzitter van de stichting "1000 jaar Egmond aan Zee", de heer G. Gra- vemaker, verkocht de tegel met lijst deel draaide - introduceerde het hele gebeuren en even na 11.00 uur op die vrijdagmorgen was het sfeertje weer geboren, waarin weer allerlei dingen stonden te gebeuren, 's Mid dags was dat de harddraverij, waar voor in de loop van de morgen een tapijt van zand op de Herenweg was verspreid. Vele paardenliefhebbers genoten van de spannende rennen, die onder goede weersomstandighe den werd gehouden. En het schommelzitten mag dan de attraktie zijn waar alles om draait het zou niet zo aantrekkelijk zijn, wanneer daar niet was het optreden' van Excelsior uit Limmen, van de Schager dansgroep, de boeiende de monstratie van de boksers van boks- klub Pettit en de alles doordringende sound van de Howling Hurricanes. Deze groep trad ook op in zaal Swart waar velen naar toe waren geko men, om dat te beleven. Deze Eg- mondse groep begint steeds grotere bekendheid te krijgen en in het ei gen blad "RAT" staat te lezen, dat zij de grootste fanklub in Noord- Holland heeft. Met stijgende verbazing hebben we het optreden in zaal Swart be luisterd en gezien, dat deze groep in staat is, haar gehoor volkomen in de ban te brengen van haar optreden. Het moet dus wel goed zijn. We hebben ons wel laten vertellen, dat de jongens van The Howling Hur ricanes nog geen eigen komposities spelen. Het is mogelijk maar dat ver schil ontgaat ons ten enenmale. TOUWTREKKEN Het zou minder spektakulair zijn maar het touwtrekken tussen de drie Egmonden werd een groots evene ment. Het zag zwart van de toe schouwers toen de ploegen van de drie dorpen tegen elkaar in het krijt traden. Egmond-Binnen, twee groe pen van café St. Adelbert, bezetten de eerste twee plaatsen en won de Pook Snijders wisseltrofee (van de antiekzaak aan de Herenweg). Eg mond aan Zee had betere resultaten kunnen boeken, maar Arie Groen juichte te vroeg en het gevolg was, dat ze met de vierde en vijfde plaats genoegen moest nemen. Egmond aan de Hoef werd drie en zes. Er komt een revanche in Egmond aan Zee tijdens de laatste braderie avond op woensdag 25 augustus. We zouden graag alle touwtrekkers met naam en toenaam op willen nemen, maar we hebben geen ruimte meer. Volgende week hopen we de ploegen bekend te maken voor de grote wedstrijden in Egmond aan Zee. Graag ontvangen we daarvoor alle namen voor zondag 1 augustus en we kunnen reeds meedelen, dat de "Eendracht" een mooie prijs uitlooft. De organisatie te Egmond-Binnen is bijzonder dankbaar voor de spontane samenwerking tussen de drie Eg monden, dankbaar t.o.v. het gemeen tebestuur, Openbare Werken, EHBO, "Eensgezindheid'' en de inwoners van de Abdijlaan. En tenslotte: er zijn schommels te koop! Bijzonder goede kwaliteit. t ZWEMVIERDAAGSE GEZELLIG WATERFEEST De laatste indrukken van de zwem- vierdaagse in het zwembad te Eg mond aan Zee gaven het best de sfeer aan van een bijzonder goed geslaagd evenement, dat de hele week had geduurd. Zwemmers en zwemsters, groot en klein, jong en oud, allen zwommen met een ballon aan de arm door het blauwe water van het gezellige zwembad. Er was helemaal geen officieel ge doe, het was geen wedstrijd, er wa ren geen genoteerde snelheden, er werden alleen baantjes getrokken, terwijl de hele week vele belang stellenden de verrichtingen gade sloegen. Het personeel van het bad, bestaande uit bedrijfsleider Cees Houtenbos en zijn mensen Hans v.d. Zei, Michel Spruyt, Trudy Brilman, Annet Veldhuis, Joke Beets en Hes- sel den Boer, zij allen hadden wel iswaar een drukke week achter de rug maar zij waren dik tevreden over de geweldige belangstelling, die hun vierdaagse had getrokken. Ie dereen die meegewerkt heeft willen zij hierbij graag danken. De opzet was niet alleen het bie den van een stuk gezonde ontspan ning, maar ook meer belangstelling kweken voor de gezonde zwemsport. En daarin zijn zij met de 450 deel nemers en de vele toeschouwers bij zonder goed geslaagd. Het was bo ven verwachting. DE EERSTE STEEN VAN HET 1000-JARIG EGMOND AAN ZEE ROMMELMARKT IN EGMOND-BINNEN In Egmond-Binnen houden ze ook niet op. Zo heeft het hele dorp op z'n kop gestaan en stond bol van al lerlei andere aktiviteiten, of we kon digen al weer het volgende aan( de rommelmarkt. Wjj kunnen het ook niet helpen maar de feiten liggen nu eenmaal zo. Het fanfarekorps 'Eensgezindheid' heeft een aantal leden, dat een bij zondere fijne neus heeft voor aller lei zaken, waarmee wat valt te ver dienen voor de kas. De rommelmarkt is een van die middelen en dat staat nu te gebeuren voor a.s. zaterdag 31 juli. 's Morgens om 10.00 uur kunt u er al terecht en we hebben ons laten vertellen, dat de meest uiteenlopende spullen voor deze markt bijeenge gaard zijn. Weken achtereen hebben wagens door de Egmonden gereden om al lerlei goederen op te halen, die wer den aangeboden en het resultaat is er naar. Hoe het mogelijk is, moet u zich maar niet afvragen maar er zijn nu weer handeltjes, die alle voorgaande markten in de schaduw stellen. De marktmensen van "Eens gezindheid" staan zelf ook verstomd van de mogelijkheden, die er in de Egmonden schuilen, om een aantrek kelijke markt uit de grond te stam pen. Zij kunnen niet alleen garanderen, lat de meest exclusieve koopjes de jehele dag blijven staan, want als er :en aannemelijk bod wordt gedaan, ;aat het koopje wel naar de nieuwe :igenaar. Er is dus alles voor, om >ijtijds aanwezig te zijn. Het is er [ezellig, dat is een ervaring van de oorgaande jaren en een terrasje net bar geeft de mogelijkheid om iet gedoe ook van die kant te be- ajken. >AT pastoor Horstman van de i.k. kerk te Egmond aan Zee op zon- ag 8 augustus, na afloop van de loogmis van 10.00 uur, om pl.m. 1 uur afscheid neemt van Egmond an Zee. Iedereen is in de gelegen- ieid hem en zijn gezin de hand te drukken in het o.k. verengingsge bouw aan de Julianastraat nr. 5. Dit bericht even ter herinnering. Zoals bekend vertrekt pastoor Horstman naar Utrecht, na hier 15 jaar werk zaam te zijn geweest. DAT op vrjjdag 30 juli a.s. de tentoonstelling "Luchtmacht in Vo gelvlucht" wordt geopend in de Pr. Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee. Hierna is de tentoonstelling voor het publiek geopend elke dag van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn aller lei interessante materialen bijeenge bracht die bij de luchtmacht worden gebracht, o.a. een linktrainer (droog- vliegtr), instrumentenpanelen, foto's enz. DAT de Egmondzeeër Reddings brigade zand verkoopt. U leest het goed zand Voor de reddingsbri gade is dat het goedkoopste materi aal maar het is zand van het strand van Egmond aan Zee, waarop velen de zonnestralen op zich in laten wer ken. Voor vele gasten is het 'n kost baar souvenir, voor vele Egmonders betekent het kopen van een flesje met zand, waarop een etiketje is ge plakt met de tekst, dat de brigade in 1978 vijftig jaar bestaat, een aanbe velenswaardige steun voor deze ju bilaris, terwijl daar tegenover een aardige atentie staat. Koop dus maar een flesje of meer dat kan nooit geen kwaad DAT de volleybalvereniging Re lax uit Egmond aan de Hoef binnen kort weer zal starten met de trai ning. Nieuwe leden en vooral ook jongens in de leeftijd van 12-16 jaar zijn van harte welkom. Inlichtingen bij mevr. A. de Jong, Pr. Irenelaan 22, Egmond aan de Hoef. DAT op zaterdag 31 juli 's avonds om 8 uur open huis wordt gehouden i.v.m. de opening van de vernieuwde kantine van v.v. Egmondia (zie de advertentie in dit blad).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1