met de egmonden KORT NIEUWS Spel van klank» water en kleuren Autobedrijf KENNEMERLAND bv Slijterij DE POMP NUMMER 1258 11 AUGUSTUS 1976 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1780 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per mun. Bij kontrakt belangrijke reduktie. contact 977-1977 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE BELCANTO-CONCERT TE EGMOND-BINNEN Gevarieerd programma met bekende solisten. Vrijdag 13 augustus a.s. zal de St. Adelbertuskerk van Egmond-Binnen weer velen naar zich toe trekken, waneer daar 's avonds om 8 uur het belcanto-concertzal plaatvinden, dat elk jaar weer wordt gehouden. Namen van bekende solisten, zoals Renee van Haarlem, sopraan; Nico Boer, tenor en Marco Bakker, bari ton, staan alleen al garant voor een sublieme concertavond. Marco Bakker is ondertussen een vaste gast in Egmond-Binnen. Hij stelt het meewerken aan dit concert op hoge prijs en weet tussen zijn ve le tv-werkzaamheden en andere programma's daarvoor steeds tijd vrij te maken. Het orkest "Eensgezindheid" van Egmond-Binnen, de initiatiefnemer van dit concert, heeft zelf een be langrijk aandeel in het programma. In alle toonaarden is de lof van dit gezelschap reeds bezongen. We zou den in herhaling vervallen maar kenners weten, tot welke prestaties dit orkest o.l.v. Frans Alleman in staat is. Nieuwe loot aan de muzikale stam, die in Egmond-Binnen nu eenmaal gretig wortel schiet, is het dames-1 en herenkoor "Crescendo" o.l.v. Hans Mulder. Dit koor zal in dit illustere gezelschap debuteren, hoewel het reeds in zijn prille bestaan goed van zich heeft doen spreken. Het optreden tijdens deze avond is dan ook veelbelovend. De begelei ding is deze avond in goede handen van Wouter Hofstra en Jan Schuit op orgel en piano. In dit nummer van het Contact staat een advertentie opgenomen met ver schillende bijzonderheden over dit concert met vermelding van de voor verkoopadressen. MARCO BAKKER, bariton Lamoraal van Egmont bracht zater dagavond een boeiend experiment, een samengaan van muziek, licht en water in een gamma van kleuren, en dat alles geplaatst tegen het histo rische decor van de overblijfselen van„'t Slot op den Hoef", de Slot gracht en de tussen het lover ver scholen slotkapel, waarvan de toren spits romantisch verlicht boven het geboomte uitprimde. De muren van het oude slot waren op verschillende punten verlicht, in het water van de gracht twinkelden kleurrijke lichtjes en de springleven de vissen, die het water van dit eeu wenoude plekje bevolken, kwamen nieuwsgierig naar de oppervlakte om te zien wat er allemaal aan de hand was, daarbij grote kringen ma kend in het water, waarin de lichtjes een nog levendiger weerschijn tover den. Het is bekend, dat sommige vissen door muziek worden aangetrokken, vooral wanneer die muziek wellui dend is. En dat moet dan zo geweest zijn, zij waren er in ieder geval dich- ter-bij, want het publiek dat in gro ten getale was opgekomen, had het daar wat moeilijk mee. De ruimte was te groot, waardoor de muzikale prestaties niet helemaal tot hun recht kwamen en dat vraagt om enig improvisatievermogen, van de muzikanten en van de toehoorders. De duizenden belangstellenden, ge noten van de sfeer, die deze prachti ge omgeving van nature heeft en die nog meer tot zijn recht kwam door de kunstzinnige verlichting, waaraan de electriciens Wim Apeldoorn en Andrè Belleman debet waren. Vele uren hadden zij in hun creatie zit ten, evenals de brandweer van de gemeente Egmond-Binnen, die daar bij gesteund door het corps van Eg mond aan Zee, tenslotte voor de cli max van dit uniek experimentele programma zorgde. Watergordtfn in romantische kleuren Wie achter op het ronde deel van de slotruine een kijkje had kunnen ne men, zag daar een omvangrijke in stallatie die dankzij een vele vrije uren vragende inspannende arbeid in elkaar was geknutseld. Zo'n twintigtal straalpijpen moest zorgen voor het spel van water en licht, terwijl vier motorpompen voor de nodige energie zorgden. Een inge nieus staaltje van regie, waarvan het brein was te vinden, als men de lichtkabels volgden naar een scha kelpaneel bij de rentmeesterstoren. Daar stond hij, Rinus Druiven, on danks het prachtige weer gehuld in regenkledij, zijn partituren water dicht in plastic verpakt. Na afloop van het spel liet hij het water weg lopen uit zijn muziekboek en lichtte de mannen bij op de meest gevaarlij- ke punten van de ruine, want het kostbare materiaal moest meteen weer worden opgeborgen. Omdat al het brandweermateriaal was ingezet hield het corps van Heiloo standby om eventueel op te treden als dat noodzakelijk was. Inleidend op het optreden van Lamo raal van Egmont en tussen de ver schillende programmapunten door, vertelde de speaker iets over de his torie van het slot en de slotkapel. Wellicht had hij dat wat korter kun nen doen en misschien had het pro gramma iets anders ingedeeld kun nen zijn, zodat het waterspel eerder en afwisselender was ingedeeld, want omdat de muziek te zacht was, moest het publiek wat geduld oefe nen, om de climax te kunnen aan schouwen. Voor allen die aan dit optreden heb ben meegewerkt, is de geheie opzet een groot experiment geweest, dat ^an te voren grotendeels in theorie Pin niet practisch kon worden door genomen. En daarom kan men spre ken van een groot succes, van een e- venement, dat niet alleen voor de toeschouwers maar ook voor de tien tallen uitvoerenden een nieuw en on bekend gegeven was. Ramoraal van Egmont, de drumband met zijn jubilerende instructeur Piet Oorthuis, de drumband Eensgezind heid, de brandweercorpsen van Eg mond-Binnen en Egmond aan Zee en allen die hebben meegewerkt, brach ten een prachtige avond, waarvan veel werd geleerd en die voor de toe komst voor herhaling in aanmerking komt. SPONTAAN AFSCHEID VAN PASTOOR T. HORSTMAN Op de zonnige zondagmorgen van de 8e augustus waren velen naar het o.k. verenigingsgebouw gekomen te Egmond aan Zee, >om pastoor T. Horstman van de o.k. parochie van de h. Agnes, zijn vrouw en kinde ren een gelukkige toekomst te wen sen bij zijn afscheid van Egmond aan Zee en zijn vertrek naar Utrecht. Zoals bekend, krijgt pastoor Horst man daar de zorg over twee paro chies. Het was een gezellige drukte in het gebouw, waar niet alleen vele paro chianen naar toe waren gekomen, maar ook vele inwoners, die niet tot de o.k. kerkgemeenschap behoren. Pastoor Horstman was dan ook een mens, die zijn activiteiten niet tot de o.k. kerk en zijn parochie alleen be perkte, integendeel, de aanwezigheid van zovelen was een overtuigend be wijs, dat hij zich heeft ingespannen voor een totale gemeenschap en dat weet een gezond-denkend mens te waarderen. Hartelijk waren dan ook de woor den die tot hem gericht werden door ieder afzonderlijk en namens de kerkgemeenschap door het kerkbe stuurslid, de heer A. Dekker. Hij bood de scheidende parochie herder enkele geschenken aan onder couvert, waarvan er een bedoeld was voor de verdere meubilering van zijn nieuwe huis. Even later was de verrassing voor de familie Horstman compleet, toen van achter het toneelgordijn van het verenigingsgebouw een complete ste reo-installatie te voorschijn kwam en een fiets, alle cadeaux hem aange boden door zijn parochiegemeen schap en inwoners van Egmond aan Zee, die op een speciaal daartoe ge opende rekening hun gaven gestort hadden. De plaats van pastoor Horstman te Egmond aan Zee zal worden ingeno men door pastoor Blom van Rotter dam. Pastoor Blom is hier vroeger reeds als kapelaan werkzaam ge weest. ER WORDT NOG STEEDS PAAL GHTEN Wij dachten dat het paalzitten in de Egmonden voorlopig van de baan was maar niets is minder waar. Want wie schets bnze verbazing, toen wij werden opgebeld door een moe der uit Egmond-Binnen en even la ter door een moeder uit Egmond aan Zee. Zij deelden ons mee, dat een aantal kinderen het plan had opge vat, het evenement weer nieuw le ven in te blazen en reeds op een paal hadden plaats genomen. Eerst naar Egmond-Binnen dan maar. En jawel hoor, aan de Doelen zat een aantal kleuters op een hek, op de palen daarvan dan weltever staan. Zij staarden over de groene weiden en waren vast van plan het Ilang vol te houden. De moeders kwa men zo nu en dan met premies, be staande uit dropjes, stukjes choco lade enz. en jawel hoor, er werd soms ook een kwartje gezet op de langst-zittende. In Egmond aan Zee ging het al precies zo. Op de speelplaats van de kleuterschool Torenduin staan ver schillende paaltjes en daarop zaten Erwin, Bea en Jannita, Niels, Hes- sel en Silvia en door dat stel werden wij met gejuich begroet, want ,ze hadden al twee dagen op ons zitten wachten. "Jongens, daar komt ie" schreeuwden zij in koor. Even daar na was het plaatje gemaakt. Voor de noodzakelijke stop om het uur zorgde Erwin, "want die kan klokkijken" zei een van de stoere zitters. 's Avonds stapten zij van hun zitje af, want de moeders vonden, dat ze naar bed moesten en daartegen was geen enkel bezwaar. Maar 's morgens om half tien begon het weer en de premies die bestonden ook hier uit versnaperingen. WIJ VERNEMEN DAT 5e de WV Egmond aan Zee haar leden er graag nog even op wil ■wijzen, dat de inzendingstermijn voor het insturen van de gegevens voor de nieuwe gidsen is verstreken. Desondanks wil de WV hen, die het zijn vergeten, nog in de gelegenheid stellen, veranderingen nog deze week in te zenden; DAT de stand van "1000 jaar Eg mond aan Zee'" met haar tegelver koop op de woensdagavondse brade rie is verhuist naar de Voorstraat voor het gemeentehuis. Dat bleken velen niet te weten. Bij die stand kunt u tevens loten kopen voor de grote hoofdprijs, die daar staat op gesteld, n.1. een boot met motor. Ve len schaften zich reeds een herin neringstegel aan terwijl de fel gele loten ook goed van de hand gaan; DAT in de laatste week van au gustus en de eerste week van sep tember de nationale collecte wordt gehouden voor de kankerbestrijding. Er zijn gelukkig grote vorderingen gemaakt ter bestrijding van deze ge vreesde volksziekte en terwijl we het onderzoek moeten overlaten aan des kundigen, kunnen wij met ons geld hen helpen, dat onderzoek voort te zetten. Als dat het enige is, dan heb ben we welhaast de plicht om dan op die manier te helpen, om het leed van onze medemens te verzachten en te voorkomen; ZO ZIT DAT MET TORENDUIN Vorige week schreven wij in het Contact over het afscheid van pas toor Horstman van het bejaarden centrum Torenduin, waarvoor hij zeer veel werk heeft ver zet. De plaatsvervangend voorzitter de heer B. van Pel zei toen: "Als pastoor Horstman niet doorgezet had was Torenduin er niet gekomen". En dat zijn woorden aan welker waar heid niet getornd wordt. In de beknoptheid van het verslag dat juist daarom kort was, omdat het officiële afscheid van de paro chie en de gemeenschap in aantocht was, (waarvan in dit nummer een verslag), werd niet geschreven over de man, die oorspronkelijk het ini tiatief nam, n.1. ds. F. E. v d. Zee, momenteel predikant van de n.h. kerk te Egmond a.d. Hoef - Egmond- Binnen. Ds. V.d. Zee werkte toen in Egmond aan Zee en hij, met de toenmalige wethouder Stolte hebben het voor bereidend werk gedaan alvorens de stichting tot oprichting van het be jaardencentrum een feit was. Bij zijn overplaatsing naar Heem stede droeg ds V.d. Zee zijn werk o- ver aan pastoor Horstman, die het bejaardencentrum met zijn stich tingsbestuur uiteindelijk realiseerde. De eerste loten van "Egmond aan Zee 1000 jaar" werden verkocht door de directrice van de V.V.V., Machteld Runia aan Cees en Toon Zwart van de Egmond ZeeërReddingsbrigade. De eerste ingevangen guldentjes laten ze op de foto zien. De lotenen tegelstand staat op de braderie voor het gemeentehuis, waar ook de hoofdprijs, een boot met motor, is te bezich tigen. EEN HUIS KOPEN I EEN HUIS VERKOPEN ^EEN HYPOTHEEK Belt u ons even p/ Sa 2249 hü i i j- Marshallstraat55, Egmond aan Zee, Makelaardijq (02206) 2249 OffiBLER; WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL 02206-1979 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN „T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pomppleln 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1