DAGTOCHTEN met de egmonden OERLEMANS Slijterij DE POMP Autobedrijf KENNEMERLAND bv De allernieuwste winter- reisgidsen sijn uit en verkrijgbaar bij: Reisbureau NOORDZEE Zondag 5 september naar Zundert Zaterdag 11 sept. naar het corso in Tiel contact 977 -1977 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymapleln 2 Egmond aan Zee 25 AUGUSTUS 1976 Telefoon 02206-1789 NUMMER 1260 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. HET GAAT NIET CRESCENDO MET HET NIEUWE KOOR TE EGMOND-BINNEN Honderden muziekminnaars heb ben tydens het Belcanto-concert te Egmond-Binnen genoten van de mu zikale prestaties en met nieuwsgie rige belangstelling geluisterd naar het optreden van het 9 maanden jonge dames- en herenkoor "Cres cendo", dat reeds velen weet te boei en. Verrassend was het aantreden van de dames en heren van dit koor, die gestoken waren in charmante lange robes en korrekte kostuums, waarop bloemdekoratie het geheel een fleurige indruk gaf. Hier stond een nieuw gezelschap, dat o.l.v. haar dirigent Hans Mulder het aandurfde, om in muzikaal sa menwerken met "Eensgezindheid" en nationaal en internationaal bekende solisten, voor het voetlicht te treden. Wij keken tegen de buitenkant en we luisterden naar het enthousiast optreden, zonder onszelf af te vragen hoe dat alles in zo'n korte tijd kon, hoewel vraagtekens waren er wel. En die zijn van ons van de week wel duidelijk geworden tijdens een gesprek met Nel Verhoogt, de pen- ningmeesteresse en de enthousiaste dirigent Hans Mulder. Een zorgelijke penningmeesteresse vertelde, hoe al les in zijn werk was gegaan terwijl Hans Mulder zijn plannen ontvouw de voor de toekomst, als die ten minste mogelijk is voor dit koor. We keken even achter de schermen. GROTE FINANCIëLE ZORGEN Waar het om geld gaat is er sprake van doffe ellende. In hun enthou siasme hebben de leden hun kos tuums zelf bekostigd en dat hebben ze er graag voor over. De robes van de dames zijn zelf gemaakt en vele dames, die handig met naald en draad konden omgaan, spanden zich ook in voor hen die daar minder goed in waren en zo kwam de kle ding tot stand. De kosten van de kostuums gaan echter voor velen boven het gezins budget en het ligt voor de hand, dat er behalve de normale kontributie niet veel extra's vanaf kan. Het koor moet doorgaan met repeteren en daarvoor zijn partituren nodig, die voor de werken, die ingestudeerd moeten worden, zo'n f 40,per lid kosten Dat geld is er niet. Dirigent Hans Mulder kan ook niet van de wind leven maar heeft van 24 repetities geen honorarium ontvangen en ook zijn optreden tijdens het Belcanto concert is onbetaald gebleven. Hij (wil kost wat kost dit koor omhoog brengen en praat voorlopig niet over geld. Het koor bezit geen piano, een in strument, dat voor repetities onmis baar is. (Wie heeft er eeh beschik baar, misschien js er wel wat te regelen). In het dorpshuis staat er ook geen, hoewel, repeteren in het dorpshuis kost het koor f 30, per avond en dat is voorlopig ook niet op te brengen. Donderdag a.s. moet het koor weer met de reptities beginnen en ver volgens twee keer in de week. Maar voor die donderdag (morgen dus) heeft het koor geen repetitieruimte. Wie weet daar een oplossing voor? "Crescendo", dat zo florissant voor het voetlicht trad, zit aan alle kan ten knijp. De leden hebben slechts hun enthousiasme. Hoewel dat na tuurlijk belangrijk is, is dat niet vol doende. Dit koor kan niet in de kou blijven staan, daar is het te veelbe lovend voor. We hadden naar aanleiding van ons gesprek met Nel Verhoogt en Hans Mulder kontakt met raadslid Bob v.d. Ende. Het koor blijkt een gemeentelijke subsidie aangevraagd te hebben, die pas voor de begroting van 1977 wordt opgenomen in het gemeentelijk huishoudboek. Maar hier is een startsubsidie no dig, die om een snelle besluitvorming vraagt. Hier ligt een taak, die in de eerste raadsvergadering in septem ber, vermoedelijk pas de 29e, aan gepakt moet worden. "Crescendo" moet door kunnen gaan en zal voor de officiële subsidie wordt toege kend. uit de brand moeten worden geholpen. j^£»et bestuur zal een desbetreffend •1 Wzoek indienen en het ligt voor de hand, dat het gemeentebestuur een goed besluit zal nemen, zodat dit koor. yoorlopig door kan gaan. Wie echter op welke manier dan ook het koor kan helpen, neme kontakt op met Nel Verhoogt, telefoon 2600 11# wie lid wil worden, kan bij haar .JJR* alle inlichtingen verkrijgen. "EGMOND AAN ZEE 1000 JAAR" OP PAD Zaterdagmorgen werden in het zuiden van Egmond aan Zee loten verkocht van de stichting "Egmond aan Zee 1000 jaar". Op de foto de auto met wethouder Damstra achter het stuur, daarachter de boot met motor en de geluidswagen. Vol enthousiasme trok een aantal leden van ,,'t Alf Elfie" er op af en zij verkochten 900 loten. De Anjer- kollekte, waarvan een deel aan de stichting vervalt, is ook een groot sukses geworden. Er werd 1261,00 bijeengebracht door een achttiental dames. Twee verenigingen lieten he laas ter elfderure verstek gaan, zo dat mevrouw Goedel in allereil an dere dames moest optrommelen. Bij het drumbandconcours van zondagmiddag zou ook een Egmond- se vereniging loten verkopen. Was er sprake van een kommunikatie- stoornis? In ieder geval verscheen er niemand. (We zullen de naam van de vereniging hier maar niet noe men). Gelukkig waren er enkele le den van het stichtingsbestuur, zodat er toch nog 300 loten werden ver kocht. Het hadden er meer kunnen zijn. Alle verenigingen werken mee en het stichtingsbestuur hoopt van har te, dat deze ene in het vervolg ook eens daadwerkelijk gehoor wil ge ven. Het is een zaak van heel Eg mond en niet van enkele mensen Zaterdag a.s. zal er weer een loten- verkoop in het dorp worden gehou den. HOOG WATER woensdag 25 3.35—16.02 donderdag 26 4.04—16.43 vrijdag 27 4.55—17.20 zaterdag 28 5.34—18.01 zondag 29 6.16—18.44 maandag 30 7.02—19.27 dinsdag 31 7.48—20.15 woensdag 1 8.35—20.55 donderdag 2 9.15—21.40 TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" KWALITEIT EN SERVICE (het gehele jaar door) Pompplein 3 - Telef. 1203 Bezorging boven 50, VERTREK VAN DS. B. MARTEL UIT EGMOND AAN ZEE Zoals reeds eerder door de kerke- raad van de Ned. Hervormde Kerk is medegedeeld, heeft ds. Martel zjjn beroep naar Pynacker aangenomen. Als kerkeraad en gemeente hebben wü goed begrepen, dat een keuze voor hem zeer moeilijk was, gezien zijn gebondenheid met de gemeente. Een ieder van ons zal zeker een blijvende herinnering hebben aan zijn pastorale werk, speciaal het zeer trouwe ziekenbezoek van ds. Martel bij ernstige zieken laat een grote indruk bij ons achter. De ker keraad en de gemeente hebben be grip voor het besluit tot het aan vaarden van het beroep naar Pijn- acker. Wij wensen ds. Martel en zijn gezin in zijn nieuwe gemeente een zeer prettige werkkring en Gods on misbare Zegen toe. In overleg met de "Ring Alkmaar van predikanten" zal de uittrede van ds. Martel uit onze gemeente op zondag 29 augustus plaats vinden. Op verzoek van ds. Martel worden géén uitnodigingen voor deze dienst verzonden. Met deze nodigt de ker keraad zowel de overheid, vertegen woordigers van andere instellingen en alle andere belangstellenden uit, om bij deze kerkdienst aanwezig te zijn. Na deze dienst zal het voor een ieder mogelijk zijn om afscheid te nemen van de familie Martel. Inmiddels is bekend geworden, dat ds. Martel op zondag 12 september zijn intrede in Pijnacker houdt. Enige leden van de kerkeraad en van de parochieraad van de Gereformeerde kerk zijn bereid om het vervoer te regelen voor die gemeenteleden die geen vervoer hebben en toch de dienst in Pijnacker willen bijwonen. Autobezitters die rijden willen, wilt u zich eveneens melden? Zolang de predikantsplaats nog vacant is, wordt het consulentschap waargenomen door ds. J. van der Schee, De Hoghe Weijdt 45 te Heiloo, telefoon 072-31473. Aan de gemeente leden wordt nog medegedeeld, dat u onder alle omstandigheden terecht kunt bij alle kerkeraadsleden en pa rochieraadsleden. Indien u adressen weet waar zieken zijn of zich moei lijkheden voordoen, dan ontvangen wij gaarne een bericht van u. Hervormde kerkeraad. Gereformeerde parochieraad. NAAR SCHOOL Enige weken terug begonnen ook in Egmond aan Zee weer ruim 120 kin deren aan een nieuwe mijlpaal in hun leven. Ze gingen naar de grote school. Met spanning keken ze uit naar die grote dag. Hoe zou het zijn tussen al die grote kinderen, zou de juf net zo aardig zijn als op de kleu terschool? Zou je echt naast je vriendje mogen zitten? Je wilt natuurlijk iedereen eens vertellen, dat je eindelijk naar de basisschool gaat. Voor de eerste klas- sers van de Trompschool was dat niet zo moeilijk. Zij hadden van de oudervereniging allemaal een groen T-shirt gekregen, waar met grote letters op stond: "Ik ga naar de grote school" en zo verschenen ze die eer ste dag bij juffrouw Gastel, zoals deze foto laat zien. Op maandag a.s. van 1 tot 5 uur in café 't Haasje te Egmond-Binnen zijn wij er weer met onze stoffen NIEUWE WINTERSTOFFEN NIEUWE MODESTOFFEN of gewoon leuke nieuwe stoffen MODESTOFFEN EGMOND-BINNEN tf EEN HUIS KOPEN I EEN HUIS VERKOPEN L EEN HYPOTHEEK <3l v aa bb jï ka i i j- Marshallstraat 55. Egmond aan Zee, lAJIl wU Makelaardij s (02206) 2249 WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 VOORSTRAAT 117 EGMOND AAN ZEE TELEFOON 2122 AFHALEN BIJ ONS BUREAU: o.a. Christoffel, Relax, Hotelplan. Marysol, De Jong, Arke. GAAT U MEE MET ONZE DAGTOCHT OP Vertrek v.a. Egmond 7.3Ö uur. Volwassenen 17,50, kind 15. Vertrek v.a. Egmond 9.30 uur. Volwassenen 15,kind 12,50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1