met de egmonden KORT NIEUWS Slijterij DE POMP Willend Drankensuper Autobedrijf KENNEMERLAND bv Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 8 SEPTEMBER 1976 Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief NUMMER 1262 losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. beeld voor ogen kon halen dan van een slapende vader, die in de Kerst nacht had gespeeld om 9.00 uur, 12.00 uur, om 04.00 uur, 's morgens om 10.00 uur, 's middags tijdens de ves pers en 's avonds nog eens in het lof. En er tussendoor slapen. Of van een vader, die zoals vroeger gebrui kelijk was, een tot over de knieën reikend schildershemd droeg, dat hij, handig als hij was, op zijn werk snel tot ^rmhoogte oprolde, als hij zo uit 2-*jfwerk even gauw naar de kerk moest, om een trouwtje op het orgel te begeleiden, zijn jasje over het schilderhemd heen, het hele zaakje klemhoudend onder zijn ar men achter het orgel. Schone han den hoefde niet, want niemand zag hem achter het klavier. Na afloop wachtte hij dan net zo lang, tot iedereen de kerk uit was, om snel weg te sluipen en de schilderskwast weer ter hand te nemen. Er zijn allerlei levens, en dit is er ook een, maar een heel aparte. F. DE GOEDE NAM AFSCHEID VAN 62 JAREN KLEUR EN MUZIEK Doet bovenstaande kop vermoe den, dat Egniond aan de Hoef, in dit geval de parochiegemeenschap van de r.k. kerk afscheid nam van een man, wiens leven geheel en al gevuld was met kleur en fleur, omlijst met muziek, dan is dat ver moeden onjuist. Want het leven van Freek de Goede, zoals hij al gemeen bekend staat, was ook ge vuld met zorgen. Velen hebben hem gekend als de nijver bekend staande schilder, die huis en goed in kleur zette en van een keurigbehangetje voorzag en vele anderen kenden hem ook als de organist op 't koor van de parochie kerk, van welke funktie hij nu af scheid nam. Zondagmorgen had het koor - zijn koor - tijdens de kerkdienst in alle toonaarden uitdrukking gegeven aan de dankbaarheid, ook namens de kerkgangers, voor een inzet van 62 jaren trouwe dienst, in welke peri ode hij de zang en de dienst muzi kaal op zijn orgel begeleidde, op alle zondagen en bij rouw en trouw door de week. Freek de Goede was er. De laat ste tijd mocht hij het wat kalmer aan doen, wel was er sprake van, dat hij toevallig vorige week nog vijf keer achter het orgel was te vinden. Het kwam zo uit en dan ben je er, ondanks dat je reeds 77 jaren telt. De mensen van Egmond aan de Hoef weten dat te waarderen en velen waren zondagmorgen dan ook naar het dorpshuis gekomen, om hem, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen een hand te geven en uitdrukking te geven aan een ge voel van waardering. Namens de parochie bood het kerkbestuurslid mejuffrouw M. Bel leman een prachtig blooemstuk aan en een cassette met orgelmuziek. Pastoor Tromp voelde zich de si gaar, omdat hij hem het beroemde rokertje mocht overhandigen, "een hulde die in rook opgaat" zei hy, maar dat is voorlopig niet waar, want de mammouthdoos, die toen van eigenaar verwisselde, had nie mand in die afmeting nog aan schouwd. Het aanwezige koor onder leiding van de heer A. Aelbers zong hierna Hij vertelde o.a. dat hij van vroe- het vierstemmige "Klapt in de han-^ t ger zich het kerstfeest thuis herin den", waarmee het officiële gedeelte nerde, waarbij hij zich geen ander Organist De Goede en zijn sigaar zijn onafscheidelijk en het liefst zou hij hem nog ijverig gerookt hebben achter het orgel, maar daarvoor is tot nog toe nog geen gepast motief gevonden. De voorzitter van het koor, de heer J. Bras zei, dat het een geluk was, "dat wij nog op deze wijze afscheid konden nemen van deze organist, het had anders kun nen zijn, zoals alles in het leven on berekenbaar is". Hij overhandigde hem een stemmig schilderwerk je van de hand van Thijs Oorthuis, voorstellende de Slotkapel. van deze feestelijke receptie werd besloten. Terwijl de vele aanwezigen tijdens een gezellig aperitief nog bij een bleven, dankte de heer J. de Goede, zoon van de organist, alle aanwezigen namens zijn ouders en familie, waarbij hij op humoristische wijze nog enige herinneringen op haalde van vroeger. HOOG WATER woensdag 8 3.36—15.60 donderdag 9 4.13—16.35 vrijdag 10 4.47—17.08 zaterdag 11 5.19—17.39 zondag 12 5.52—18.11 maandag 13 6.24—18.41 dinsdag 14 6.57—19.14 woensdag 15 7.33—19.52 Wij zijn vinoloog, verbonden aan de wijnacademie Bezorging boven 50, gratis EEN HUIS KOPEN EEN HUIS VERKOPEN EEN HYPOTHEEK Belt u ons even LJÜH ïTVPYf^fY k/i^i j- Marshallstraat 55, Egmond aan Zee, BMÏÏk%#W Makelaardij a(02206) 2249 CASTRICUM'S VERPAKKINGEN LIGT NU HELEMAAL STIL Het opzeggen van een kontrakt door Droste Chocoladefabrieken is de oorzaak, dat het verpakkingsbe drijf van de familie Castricum, ge vestigd aan de St. Albertsweg te Egmond-Binnen, nu geheel stil is gelegd. In het pand staat een aantal paktafels doelloos naast en op el kaar, vorkheftrucks, steekwagens en plakapparaten zijn uitgediend in een hoek geschoven en staan nu werk loos te wachten op een koper. Bedrijfsleider Gerard Tervoort zit in zijn kantoor en kijkt door de ra men naar de lege ruimten, waar tot voor kort nog de gezellige drukte heerste van luidruchtig snaterende dames met op de achtergrond mu ziek van welke onduidelijke band dan ook uit de in een hoek opge stelde speakers. In die ruimten maakten vele han den nijvere en ook nerveuze bewe gingen, want de zich monotoom her halende handelingen, die verpak kingswerkzaamheden nu eenmaal met zich meebrengen, werden be loond naar de hoeveelhied presta ties en dat kon onvermijdelijk span ningen veroorzaken, waaraan onze maatschappij zijn heil denkt te kun nen ontlenen. Wij verliezen ons in gemijmer, het heeft niets te maken met deze bedrijfssluiting, die betreurenswaar dig is, daar met het bedrijf een stuk werkgelegenheid weg is. De econo mie vereist het en is tegelijkertijd keihard. Momenteel wordt alles in het gebouw opgeruimd en er wordt onderhandeld over verhuur aan een ander bedrijf, dat laten we ho pen weer een stuk werkgelegenheid kan brengen. Gerard Tervoort is er nogal la coniek onder en dat zal wel het bes te zijn, voor hemzelf dan. "Ik heb twee rechter handen" zegt hij, "maar ik weet nog niet wat ik ga doen". We hebben vlak voordat we weg gingen nog een advertentie opgeno men, die afgedrukt staat in dit blad, waarin de laatste artikelen worden aangeboden als definitief einde van Castricum's Verpakkingsbedrijf te Egmond-Binnen WIJ VERNEMEN DAT in het raadsverslag van Egmond aan Zee een onduidelijk heid is geslopen over de tekst, die de heer J. Oud uitsprak naar aan leiding van het werkstuk, dat de heer Andriessen had vervaardigd inzake de uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan voor de oude dorpskern van Egmond aan Zee. De heer Oud verzocht ons mee te delen, dat hij pleitte voor het goedkeuren van een ontwerp-be- stemmingsplan. Na het nemen van dit besluit ligt de weg open voor het in behandeling nemen van art. 19 aanvragen. De rehabilitatiekommis sie had namenlijk als eis gesteld, dat eerst de richtlijnen voor het Re habilitatieplan globaal opgesteld moesten worden, alvorens art. 19 aanvragen in behandeling te nemen. Voorts drong hij sterk aan op het indienen van een "ontwerp herzie ning voor het Bestemmingsplan oude dorpskern", omdat het nu geldende Voorbereidingsbesluit op 22 decem ber a.s. afloopt. Hij vond dit juri disch de zekerste weg, om het oude saneringsplan van de baan te schui ven. DAT hotel-pension-restaurant "Sunny Home" aan de Parallelweg te Egmond aan Zee wordt voortge zet door de heren Piet en Gerard Stam en Frans Wijker. Zoals bekend was het voorheen in exploitatie bij de heer St. de Jong. Het is de be doeling van de heren Stam en Wij- TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1558 Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979 Vervolg zie elders in dit blad. ontact 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1