met de KORT NIEUWS IDECO Makelaardij Slijterij DE POMP Wiliesn's Drankensuper Autobedrijf KENNEMERLAND bv Uitgave Drukkerij Belleman B.Y. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee 22 SEPTEMBER 1976 Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief NUMMER 1264 losse plaatsingen: 26 ct. per num. Bij kontrakt belangrijke reduktie. 977 -1977 JAAR EGMOND AAN ZEE DERTIG JAAR BURGEMEESTER We hoeven burgemeester A. G. Bakker aan niemand voor te stellen, daar iedereen hem wel eens bij een of andere gelegenheid heeft gezien, gesproken of ontmoet. Vrij veel zien wij zijn verschijning op een plaatje in de krant, omdat zijn funktie nu eenmaal inhoudt, dat hij het gemeente bestuur vertegenwoordigt waar dat gewenst wordt. Hij is een hoge boom, letterlijk en figuurlijk en die vangt nu eenmaal veel wind, zoals een bekend gezegde wil uitdrukken. Maar hij is er niet door gebogen, ondanks de dertig ja ren lange weg, die hij als burge meester reeds heeft doorgewandeld. Hij is daarmee de man, die het bur gemeestersambt het langst heeft vervuld. Van hem is bekend, dat hij graag loopt. De auto is aardig en de fiets is leuk, "maar als ik van de Hoef naar Egmond aan Zee loop en ik val twee keer languit, dan ben ik er ook" zegt hij. Inderdaad is hij moei lijk bij te benen en hij staat met zijn op 11 oktober te bereiken 63-jarige Zendag a.s. tijdens dc dienst van 10.00 uur zal pastoor G. Blom in de o.k. kerk te Eg- mond aan Zee worden geïn stalleerd als de nieuwe pa rochieherder. Mgr. G. A. van Kleef komt daartoe naar Eg- mond aan Zee, om hem de leiding van de parochie over te dragen. Pastoor Blom en zijn gezin hebben de pastorie aan de Voorstraat reeds betrokken. Midden tussen de verhuisboel hebben wij bij een kop koffie even kennis gemaakt. Zijn vrouw vond ondanks de zeer drukke werkzaamheden ook even tijd voor een praatje. Het gezin Blom moest en kele dagen voor zijn vertrek naar Egmond aan Zee nog een tegenslag incasseren, toen het 11-jarig dochtertje Liane on derweg naar een vriendinne tje door een auto werd aange reden. Zij moest in het zieken huis worden opgenomen maar er was gelukkig geen levens gevaar. Liane mocht de reis naar Egmond -aan Zee nog niet meemaken, met het gevolg, dat haar broertje Bart zich nog wel wat alleen voelt. Maar de inrichting van zijn kamer gaf hem te veel afleiding, om daar lang bij stil te staan. leeftijd nog midden in het gemeen telijk gebeuren van twee gemeenten. Egmond aan Zee en Egmond-Binnen. Vorige week is zijn dertig jarig ambtsjubileum op bescheiden wijze in beide gemeentehuizen herdacht; waar hem door het personeel enkele cadeaus werden overhandigd, terwijl de koffie deze keer met gebak was gegarneerd. Burgemeester Bakker begon zijn burgemeestersambt op 16 september 1946 te Oudorp en werd benoemd te Egmond op 16 februari 1961. Hij wordt 65 jaar op 11 oktober 1978, waarna hij zijn loopbaan beëindigd ziet op 1 november daaropvolgend. EEN HANDBALVELD VOOR EGMOND AAN ZEE OP GROND VAN EGMOND-BINNEN Maandagavond besloot de Commissie Sport, Cultuur en Recreatie van Eg mond-Binnen zonder bezwaar voor het beschikbaar stellen van een stuk grond naby de sporthal voor de aanleg van een veld voor de handbalclub Egmond '74. Voorzitter Cees Verstegen, die de vergadering leidde, gaf aan zyn collega G. Damstra van Egmond aan Zee de gelegenheid, de zaak toe te lichten. Deze vroeg de Commissie aan B en W voor te stellen de zaak buiten de sportnota te houden, daar de financiële gevolgen toch voor rekening van Egmond aan Zee zijn. Alleen planologisch speelt het in Egmond-Binnen. De heer Damstra voorzag anders een zeer lange termijn voor een en ander gerealiseerd zou kunnen worden. Zyn missie slaagde volkomen. Wanneer het voorstel in B en W wordt overgenomen en aan de raad wordt voorgelegd, zal het daar naar alle waarschijnlijkheid ook geen problemen ontmoeten. Egmond aan Zee moet dan nog het geld voor de aanleg voteren maar daar wordt al over gepraat en goedkeuring van GS zal ook wel niet uitblüven. "Egmond 74" had gevraagd om een veld dichtbij de kern, omdat zy veel jonge leden heeft. Het ziet er naar uit, dat deze wens binnenkort in vervulling gaat. HOOG WATER woensdag 22 2.23—14.49 donderdag 23 3.06—15.29 vrijdag 24 3.45—16.04 zaterdag 25 4.24—16.47 zondag 26 5.06—17.30 maandag 27 5.51—18.14 dinsdag 28 6.37—18.59 woensdag 29 7.26—19.50 JEUGDKAPEL Vrijdagavond 24 september a.s. wil de jeugdkapelleiding graag met de jongeren vanaf pl.m. 14 jaar gaan praten over de gang van zaken in de jeugdkapel. Hoe willen we verder werken, wat gaan we doen? De jongeren die regelmatig de jeugdkapel bezochten en tevens alle die iets op touw willen zetten (club, koffiebar, soos vragen we "Kom praten: vrijdagavond 8 uur in Het Gebouw van de Herv. Kerk. Uw PLAATSELIJKE makelaar is met het plaatselijk onroerend goed 't meest bekend DAAROM kan hij U 't beste bij - en verkoop adviseren Marshallstraat 55. Egmond aan Zee, S (02206) 2249 Voorts hield de Commissie zich bezig met de sportaangelegenheden in eigen gemeente. Duidelijk werd het accent gelegd op de aanleg van tennisvelden, daar er aanwijzingen zijn, dat tennis in de toekomst volks sport nummer 1 gaat worden. Bo vendien waren er dringende verzoe ken van de plaatselijke sportver enigingen. De tennisvereniging te Egmond-Binnen heeft nog geen vel den maar beijvert zich al geruime tijd daar voor. Het gaat om de grond terwijl de vereniging reeds heeft laten weten, geen aanspraken op subsidie te maken. Ook Zeevogels wil tennisvelden. Hoewel er behoefte tot uitbreiding ook bestaat te Egmond a. Zee, komt er veel ruimte, wanneer een en an der in Egmond-Binnen gerealiseerd wordt, zodat die behoefte daar voor lopig althans vervalt. Grote nadruk wordt ook gelegd op de aanleg van oefenboeken bij zowel Adelbert als Zeevogels. Deze grond zouden eventueel ook als handbalvelden gebruikt kunnen lAvorden, waarmee de voetbalvelden Ontlast worden. Bovendien is er bij beide verenigingen gebrek aan speelvelden. Zeevogels had een te kening ingestuurd, waarop een V.I ander, inklusief handbalvelden reeds was gesitueerd. Het ligt daar een voudiger dan bij Adelbert, daar hier de omliggende gronden in tegenstel ling tot de situatie bij Zeevogels geen gemeente-eigendom zijn. Ook kwam het voorstel naar vo ren tot aanleg van trapveldjes voor de zg. recreatieve sportbeoefening, waarmee de dure sportvelden niet kunnen worden belast. Voorzitter C. Verstegen verkreeg van zijn Com missieleden mevrouw Tabernal en de heren Apeldoorn, V.d. Ende en Van Els een nauwkeurige advisering los van de behoeften, waarover B en W zich kan buigen om de voorstellen uiteindelijk in de raad te brengen. Duidelijk is wel, dat er in de Eg- monden een zeer groot tekort is aan sportakkommodatie, waaraan met alle energie zeer snel gewerkt moet worden, wil men niet al te ver op achter komen. De Commissie heeft reeds een serieuze duw in de goede richting gegeven. Als de raad - op voorstel van B en W - ook zo over wogen de plannen aanpakt, dan gaat het op dit gebied goed in de Eg- monden. X WIJ VERNEMEN DAT zaterdagavond 25 septem ber a.s. de zeer bekende George Ba ker Selection een avondvullend con cert ten beste geeft in café Swart te Egmond-Binn. Aanvang 20.30 uur (men leze de advertentie). DAT te Egmond-Binnen een vol leybalclub in oprichting is, waar voor tevens nog een naam bedacht moet worden. Maar dat is nog niet het belangrijkste. Een aantal reeds sportende dames en heren wil zijn spelbeoefening in jpetere banen lei den, een trainer aanstellen, kortom een officiële vereniging in het leven roepen. Dames en heren, jongeren en ouderen, kunnen zich opgeven bij Theo Apeldoorn, Herenweg 40, tel. 1351. Er wordt gespeeld in het dorps huis. Alle inlichtingen kunt u op bovenstaand adres verkrijgen. DAT zondag 26 september a.s. de installatie zal plaats vinden van pas toor G. Blom tot parochieherder van de o.k. kerk te Egmond aan Zee. Mgr. G. A. van Kleef zal de plech tigheid verrichten tijdens de kerk dienst van 's morgens 10.00 uur, waarna de aanwezigen de nieuwe pastoor kennis kunnen maken. DAT vry'dag a.s. in café "De Meerpaal" te Egmond aan Zee een grote open klaverjasdrive zal plaats vinden, waarvoor wij u ook wijzen op de advertentie in dit blad. DAT zaterdagavond a.s. de eer ste van een attraktieve serie kien- avonden wordt gehouden in café De Klok aan het Pompplein te Egmond aan Zee. Er is veel te winnen en al lerlei verenigingen en scholen pro fiteren van de opbrengst. Zie elders in dit blad. DAT een aantal leden van de Egmondzeeër Reddingsbrigade za terdag a.s. de opname mee gaat ma ken van een televisieprogramma op uitnodiging van de Tros, naar aan leiding van de medewerking, die de ERB heeft verleend bij de opname op het strand van het programma Op Losse,|Cyjpeven. De opnamen be treffen ffc^fihow van de Mounties. DAT de WV van Egmond aan Zee haar leden verzoekt de LID- bonnen zo spoedig mogelijk op het kantoor in te leveren. DAT oud-katholieke Kinder- kerk a.s. zondag weer haar deuren opent voor de kinderen vanaf 4 jaar. De kinderdiensten worden iedere zondagmorgen gehouden tijdens de hoogmis van 10 uur in het o.k. Ver enigingsgebouw. DAT de oud-katholieke Mannen- vereniging "Sint Jan" a.s. donderdag 23 september des avonds om 8 uur weer gaat beginnen met de bijeen komsten en op 30 september niet de klaverjasavonden, die afwisselend om de veertien dagen gehouden zul len worden in het o.k. verenigings gebouw. Vervolg zie elders in dit blad. EGMONDERS BREKEN PAALZITRECORD IN YENRAY Tijdens een feestweek in Venray, waarbij het voor Egmond bekende paalzitten werd gehouden en waar het ging om het "wereldrecord", sneuvelden de in Egmond behaalde prestaties door de Egmonders J. Boendermaker en J. de Waard, die daar in het zuiden deelnamen met medewerking van café-bar "De Meerpaal" uit Egmond aan Zee. Zij werden niet nummer 1 en 2, want een Marokkaan hield het vijf minuten langervol. Het Egmondse boegzitrecord stond op 120 uur. Jan Boendermaker maa"kte er 1207a uur van, J. de Waard bleef er net onder met 119 uur. Het persoonlijk record te Egmond-Binnen stond op naam van Kees de Koning met 112 uur. Hij werd dus onttroond. De heren stap ten te Venray op vrijdagmiddag om 16.30 uur op en de laatste stapte woensdagmiddag om 17.00 uur af. Tijdens het paalzitten kregen de Eg monders een gesprek met de plaat selijke brandweerkommandant Jan van Elswijk, oud-Egmonders. Hij woonde vroeger op de Voorstraat, waar zijn ouders een kruideniers zaakje dreven op de plek, waar nu snackbar N. te Bück is gevestigd. TWAALF KIENAV ONDEN TEN BATE YAN VERENIGINGEN Egmond aan Zee kent het ver schijnsel kienen al jaren, ook al in de tyd dat het spel nog niet hele maal was gelegaliseerd. Maar dit gezellige gezelschapsspel heeft toen en nu voor menigeen al zoveel sfeer volle uurtjes opgeleverd, dat deze bijeenkomsten steeds meer belang stelling gaan trekken. Bovendien wordt met de opbrengst van zo'n kienavond nog een doel gesteund, meestal een vereniging. Vorige week maandag werd er in "De Klok" een bijeenkomst belegd door de heer J. Deen met zijn mede werker Adrie Wijker. Verschillende verenigingsbesturen waren aanwe zig om de diverse kienavonden te claimen en daarmee hun vereni gingskas weer de noodzakelijke rug gesteun te geven. Ook de scholen gaan van de opbrengst profiteren, waarmee de diverse ouderkommisie- leden zeer in hun schik waren. De eerste avond is zaterdag 25 september in café-restaurant "De Klok" aan het Pompplein, over en kele dagen dus. De opbrengst daar van is voor de jeugd van Egmondia. Op 16 oktober gaat de ERB in de opbrengst delen; 30 oktober de kleuterscholen „Torenduin" en "Kleuterduin"; 20 november drum band Van Speyk, terwijl in novem ber ook nog een avond voor de scho len komt; 3 december fotoclub DE- FA; 18 december voor "1000 jaar Egmond aan Zee"; 15 januari scho len; 4 februari handbal Egmond '74; 19 februari carnavalskienavond; 12 maart boksclub Pettit en in april nog eens voor Egmondia jeugd. Deze kienavonden, die reeds veel naam krijgen, wellicht ook door de wijze van presentatie door de heer J. Deen, zijn bijzonder attraktief. Niet alleen kunnen er prachtige prijzen worden gewonnen, zoals da mes- of herenrijwiel, radio's, pick- up, grill enz., men heeft na deelname aan minstens 8 avonden bovendien kans op een geheel verzorgde 5- daagse reis voor twee personen naar Londen plus een draagbare t.v. Al leen om de prijzen en speciaal ook om de gezelligheid is het de moeite waard om deel te nemen. Let op de inschrijvingsfolders, die met het Contact worden verspreid (vooraf inschrijven) en op de affiches. TSJONGE WAT WAS HET WEER GEZELLIG IN ,,'T VAATJE" Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1558 Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. Wij zijn vinoloog, verbonden aan de wijnacademie Bezorging boven 50, gratis WILHELMINASTRAAT 71-73 EGMOND AAN ZEE - TEL. 02206-1979

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1