met de egmonden KORT NIEUWS "tSKvler Autobedrijf Kennemerland bv Oerlemans stoffies Oerlemans modestoffen De fgmomfeii helpen vluchtelingen EGMOND AAN ZEE ZOALS HET VROEGER WAS olrankensuper 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE contact 20 OKTOBER 1976 NUMMER 1268 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief: losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Wilhelminastraat 71 -73 Egmond aan Zee 02206-1979 Smim> Maandagmiddag a.s. is weer met zijn in café 't Haasje te Egmond-Binnen. EGMOND-BINNEN Het vluchtelingenvraagstuk in de wereld is groot. In flarden komen berichten uit alle delen van de wereld tot ons. Een moment denken we: wat erg en we leven weer rustig door in ons rustige en veilige wereldje, dat voor ons dan toevallig Egmond heet. Wjj kennen wel een oorlogsverleden maar wjj leven nu in vredige omstandigheden, wü kennen geen vluchtelingenvraagstuk, we heb ben het aan den lijve niet ondervonden. We mogen ons alleen maar gelukkig prijzen. Maar duizenden anderen kennen het wel, het zijn zij, die in hun leven na genoeg geen andere omstandigheden hebben gekend dan oorlog. Duizenden zijn van have en goed verjaagd, lijden een zorgelijk bestaan en zijn zelf niet in staat, om zich daar bovenop te wer ken. Waar moeten ze het van doen, ze hebben niets meer. Het zijn mensen zo als wij wij hadden het zelf kunnen zijn. Welnu, voor die mensen wordt een grote nationale aktie gevoerd. Het ini tiatief, dat tien jaar geleden werd ge nomen en toen ook uitgevoerd, vindt alom in den lande weerklank. Vanuit de regering, alle kerken en vele andere instanties heeft men zich ingespannen om het grote vraagstuk, de intense el lende van onze medemens in vele delen van de wereld, ten dele het onze te ma ken. We moeten wat doen. Het is mogelijk, om met betrekkelijk geringe bedragen in de betreffende landen waar die men sen vertoeven, weer een goed bestaan voor hen op te bouwen. Dat geld moet komen van ons, die beschikken over zeg maar alles wat ons hart begeert. Het gaat om 30.000 vluchtelingen in de ze aktie. Als wij bereid zijn om per in woner 1,25 neer te tellen, kinderen meegerekend en dat is voor elk gezin verschillend, dan heeft Egmond zijn deel bijgedragen. In de volgende week zullen de tv en radio veel aandacht aan deze aktie schenken. En op vrijdag de 29e oktober komt men tussen 19 en 21 uur bij® u langs, om uw gave in ont vangst te nemen. Er worden nog wat kollektanten ge vraagd, die zich kunnen opgeven bjj mevrouw Bos, Tiggellaan 52, Egmond a. de Hoef, tel. 2920; mevr. Klein, tel 2807; te Egmond-Binnen/Bakkum bij P. v.d. Molen, Hogeweg 16, tel. 02205-2014 en te Egmond aan Zee bjj C. P. van der Berg, tel. 1940 en H. de Boer, tel. 1991. Let u op de tv-uitzendingen in die week en u weet, waaraan uw geld wordt be steed. Onder de Voorstraat te Egmond aan Zee, op de hoek van de Julianastraat naast Dorresteün's woninginrichting, werd een hemelwaterleiding gelegd, die is aangesloten op putten nabij het Dorus Rijkersplein. Door deze nieuwe afvoer, die uitmondt in de hoofdleiding onder het trottoir op de voorgrond, hoopt Ge meentewerken de wateroverlast, die bij zware regenval toch nog op dit punt optreedt, te bestrijden. De heer Giesen bekijkt, hoe Jan Duinmeijer en zijn mensen het werk uitvoeren. WIJ VERNEMEN; DAT vorige week op 43-jarige leeftijd is overleden, de heer Gerdo van Thuijl. De heer Van Thuijl was hoofd van de dr. A. Schuckink Kool-school voor de kinderen uit de kinderherstel lingsoorden „Zwartendijk" en „Kerdijk" te Egmond aan Zee. Hij vervulde tevens de funktie van sekretaris van de plaat selijke PvdA. Met zijn heengaan verliest Egmond aan Zee een sociaal bewogen mens, die vele vrije uren in dienst stel de van de gemeenschap. Zijn visie op de achtergrond heeft mede vorm gege ven aan de ontwikkeling van het maat schappelijk bestel in Egmond aan Zee. Velen zullen hem missen als een man, die met een geheel eigen kijk veel goeds voor had met velen; DAT de reddingsboot Ubbo van Eg mond aan Zee al zo'n 6 weken weg is. De boot wordt in Katwijk gereviseerd en daar het niet langer verantwoord is, dat het reddingsstation Egmond aan Zee Waarom het eerste elftal van Zeevogels op dit plaatje? Welnu, de jongens zijn gestoken in nieuwe trainingspakken, geschonken door Rabobank De Egmonden. Vandaar ook, dat de direkteur van de bank, de heer A. W. Apeldoorn aanwezig was, niet alleen om te zien hoe de pakken stonden maar ook om ze officieel in eigendom aan Zeevogels over te dragen. De tassen werden geschonken door slagerij Jos Aelbers te Egmond aan de Hoef en door Genet's benzine- en olie handel te Egmond aan Zee. Het eerste van Zeevogels kan er weer even tegen. zonder zit, is gister een vervangende boot over zee naar het dorp gevaren. Het type is hetzelfde als dat van de Ubbo, dus daar zal de bemanning wel geen problemen mee hebben. De Ubbo zal pas in maart weer in de vaart ge bracht worden. De trekker heeft ook een revisie ondergaan terwijl de boot wagen ter plaatse geheel is opgeknapt. De reserveboot draagt de naam "Joan Hodshon". UA I er in de Egmonden voorlopig nog geen mogelijkheid bestaat om een school voor MAVO-onderwijs te stich ten. De enige mogelijkheid leek aan vankelijk een zg. samenwerkingsmavo voor de drie Egmonden, die dan in Eg mond aan de Hoef gerealiseerd zou worden. Maar een onderzoek, ingesteld door het centraal orgaan van het ge meentelijk voortgezet onderwijs heeft uitgewezen, dat het vooralsnog niet haalbaar is. Veel zal echter afhangen van de ontwikkeling van het woning bestand in de Egmonden, maar dat ziet er voor de toekomst niet zo rooskleu rig uit. Binnenkort zal dan ook aan de twee gemeenteraden voorstellen worden gedaan, om voorlopig geen aktie in die richting te ondernemen. in verband met bovenstaande op donderdag 21 oktober om 20.00 uur een openbare vergadering zal worden gehouden van de onderwijskommissie in het gemeentehuis te Egmond aan de Hoef. Zoals bekend is de vergadering van deze kommissie voor iedereen toe gankelijk. DAT op zondag 24 oktober een oe cumenische oogstdankdienst wordt ge houden, 's morgens om 10.00 uur in de oud kath. kerk te Egmond aan Zee. Het is een dienst, waarbij een massale op komst wordt verwacht en iedereen dan ook van harte welkom is. In verband hiermee komt de dienst van 10.00 uur in de ned. herv. kerk te vervallen. Zaterdagmiddag tussen 1.00 en 3.00 uur zal het o.k. verenigingsgebouw aan de Julianastraat nr. 5 open zijn, waar gro te en kleine kinderen en volwassenen hun gaven, vooral in de vorm van fruit, kunnen brengen, dat zondagmorgen, na afloop van de dankdienst door vele kin deren. wordt weggebracht naar zieken en alleenstaanden. Fruit is het oogst- symbool, dat als gave geschonken wordt aan onze naasten. De lcollekte-opbrengst van de dienst gaat naar het steunfonds "Wilde Ganzen" met als doel, de van huis vervreemde en asfalt jeugd uit de Zuidamerikaanse wereldstad Bogota aan kleding, voedsel en schoolopleiding te helpen. Ook kunt u uw gave kwijt via het gironummer van "Wilde Ganzen" 40.000 te Hilversum met vermelding "Bogota". Vervolg pgcuno 7. 't Is nog niet zo lang geleden, dat de klederdracht in Egmond aan Zee was zoals op dit plaatj'e. Maar het bestaat niet meer en daarmee is een stukje sfeer verdwenen, dat hoe armelijk ook in die dagen, een stukje rijkdom zou betekenen van een plaats, die zichzelf respecteert. Gelukkig bestaan er nog vele oude foto's en die worden ons steeds meer ter beschikking gesteld, om ze met de nadering van het 1000-jarig jubileum van Egmond aan Zee op het oog in het "Contact met de Egmonden" af te drukken. Dat doen we graag, want het "Contact" is een Egmonds blad en Egmondser kan het niet. Op de foto zien we rechts Guurt met het „draegmankie", waarin zij „ruigte" haalde uit duin, om de inhoud van het pleetje, dat vroeger altijd achter in het tuintje werd gedeponeerd, keurig netjes af te dekken. Naast haar met klom pen aan staat haar dochter Marij, die mank was. En wat was dan duidelijker in het derp van toen, door haar te noemen „manke Marij van Guurt Saar". Officieel heetten zij Guurtje Wijker-Gouda en Maria Wijker. "WAT IS DAT EIGENLIJK" Op zondag 24 oktober a.s. wordt er om 17.00 uur een jeugddienst gehouden in de Geref. kerk te Egmond aan Zee. Deze dienst is georganiseerd door de Geref. en Herv. Kerk. Sipke van dei- Land spreekt over het onderwerp "Het hiernamaals". De muzikale medewer king wordt verzorgd door "Freedom- Sound" uit Haarlem. Deze diensten zijn speciaal bestemd voor jongeren van pl.m. 15-25 jaar, die het kontakt met de kerk zijn kwijtgeraakt; niettemin is ie dereen van harte welkom. Na afloop het traditionele koffiedrinken. Liiaizswjs Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1658 Bezorging boven 50,- gratis! Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. Wij zijn vinoloog, verbonden aan do wijnucademie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1