met de egmonden KORT NIEUWS AGENDA ISBlKa DAT DAT DAT in Huize Heegemunde te Eg- DAT DAT DAT drankensuper Autobedrijf Kennemerland bv 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE contact 10 NOVEMBER 1976 NUMMER 1271 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. HET RODE HERT EN DE KLAVERJASMARATHON TE EGMOND AAN DE HOEF Vrijdag 12 november om 19.30 uur is het zover. 28 Spelers(sters) uit Egmond, Alkmaar en omgeving zullen de strijd aanbinden om uit te maken, wie de langste adem heeft. Vanaf vrijdag 19.30 uur zal er konstant gekaart worden en na elke twee uur wordt er een stop van vijf minuten ingelast en daarnaast zal er 15 minuten gepauzeerd worden voor een warme maaltijd en verder is het konstant kaarten. Indien er zondag 14 november om 24 uur meer dan een speler(ster) over zijn, zal het hoogste aantal punten de door slag geven. Het wordt een strijd, die wat betreft gezelligheid, sportiviteit en uithoudingsvermogen ruim 2Va dag een hoogtepunt in de nieuwe zalen van het Rode Hert gaat worden. Het program ma: vrijdag 12 november start mara thon om 19.30 uur; om 20.30 uur klaver- jasdrive voor Zeevogels en Jeugdbe- langen, waarbij als vanouds en gewoon lijk de attraktieve verloting. Deze wed strijd vindt in een aparte ruimte plaats. Daarna volgt een attraktieve inteken- wedstrijd, die iedere avond van de ma rathon terug komt met een ongekend aantal spektakulaire prijzen. Wie noemt het juiste aantal door de deelnemers gescoorde punten? En wat kunt u zoal winnen: o.a. fietsen, radio's, een heel levend varken, beschikbaar gesteld resp. door de fa. Kareis, de slagers Heddes en Alberts en benzinebonnen door ben- zinehandel S. Genet te Egmond a. Zee. Deze prijzen zijn voor de bezoekers. Wat kunnen de deelnemers winnen? Alles wat het publiek kwijt wil of be schikbaar stelt. Vanaf vrijdagavond kunt u iedere deelnemer dag en nacht daarmee ondersteunen. Daarnaast stelt Henk Sterk beschikbaar: le acht dagen Spanje; 2e cassetterecorder en 3e tran sistorradio. Zaalvoetbalver. Sprenkeling Boys, Zeevogels en Henk Sterk rekenen op een grandioze toeloop. Vanaf vrijdag kunt u dus dag en nacht terecht in Het Rode Hert Vorige weck stelde Het Rode Hert zijn vernieuwde zalen tijdens een fees telijke receptie open voor het publiek. Velen waren gekomen om de heer en mevrouw Sterk te komplimenteren met hun initiatief, dat even gedurfd als ge slaagd is. De grote zaal kent men niet meer terug, door ^de vele smaakvolle materialen, die daarin zjjn verwerkt. De verlichting werd door Henk Sterk, van huis uit installateur, zelf aange bracht en dat heef hjj smaakvol ver sierd. De betimmering en stoffering is gekozen uit oersterke materialen en daarmee is een harmonieus geheel be reikt. De grote bar in beide zalen noden tot een gezellig aanzitten voor een drankje en gezellige kout. Henk Sterk heeft met zijn onderneming een goed initiatief genomen, dat velen tjjdens het afgelopen weekend wisten te waarde ren. Volgende week hopen wy een foto hiervan te plaatsen. WIJ VERNEMEN: Wij beginnen met 'n paar herinneringen op zaterdag 13 november een grote kienavond wordt gehouden ten bate van boksclub Pettit in hotel Beem- sterboer te Egmond aan de Hoef. Aan vang 8 uur. Grandioze prijzen. U kunt zich opgeven bij Pettit en Beemster- boer. De kienmaster is Sjaak Deen. op vrydag 12 november a.s. de grote klaverjasmarathon wordt gehou den in Het Rode Hert te Egmond aan de Hoef, aanvang 19.30 uur, einde Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan bij Het Rode Hert. U dient afgevaardig de te zijn van uw vereniging of spon sor, lees de advertentie er nog maar eens op na van vorige week. mond-Binnen op 12 en 13 november een bazar wordt gehouden van eigen handwerken. De openingstijden zijn van 10-12, 14-17 en 19-21 uur, zaterdag middag van 2-4 en 4 uur is de verloting met vele attrakties. Iedereen is welkom. op 12, 13 en 14 november door de kleindiersportvereniging "Aves" te Alkmaar weer de jaarlijkse grote ten toonstelling wordt gehouden. De Eg- monden tellen verschillende leden van deze vereniging onder haar inwoners en nog meer liefhebbers en houders van konijnen, hoenders, cavia's, muizen en alles wat leeft of wat in de maten van de kleindieren voorkomt. Deze ten toonstelling, die telken jare zeer veel belangstelling trekt, brengen wij graag onder uw aandacht. Ga er heen met uw kinderen, zij vooral genieten van de 1400 verschillende soorten en rassen in allerlei kleurslagen, die daar zijn te be wonderen. De tentoonsteling vindt plaats in de veilinghallen en is geopend vrijdag van 20.00-22.00 uur; zaterdag 10.00-22.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Lees ook de advertentie in dit blad voor nog andere bijzonderheden. DAT er een groot aantal kunste naars hun werken belangeloos beschik baar hebben gesteld voor een kunstvei ling t.b.v. het behoud van De Kapberg te Egmond aan de Hoef. Deze unieke veiling van hedendaagse kunst vindt plaats vrijdag 12 november om 20.30 uur in zaal Swart te Egmond-Binnen. Kyken van 16.30 - 20.00 uur. de visclub 'RU Nacht en Onty' zondag j.1. haar tweede kompetitiewed strijd hield op het strand te Egmond aan Zee. De opkomst was zeer groot, want 51 hengelaars hadden hun lijntjes in zee geworpen. Totaal vingen zij 69 stuks. De winnaar was Alb. Jan Stam. zondag a.s. 14 november om 10.00 uur in de Hervormde kerk te Eg mond aan Zee de gemeenschappelijke dienst van de Herv.-Gereformeerde ge meente zal plaatsvinden. Voorganger is ds. J. Uytenboogaard uit Stompeto- ren. Vorige week vermeldden wij abu sievelijk, dat er ook sprake was van een gekombineerde dienst daar dit voor heen regelmatig in die vorm aan ons werd doorgegeven. Dat bericht bleek echter niet juist te zijn, waarvoor onze excuses (redaktie). DAT, de St. Nicolaasaktie te Egmond aan Zee veel belangstelling naar zich toe trekt. Zoals bekend moet er een ou de tekening van Egmond aan Zee sa mengesteld worden, waarvoor de stuk jes in de winkels zijn te verkrijgen. Hoewel het opschiet, valt het soms niet mee, om juist een bepaald deeltje in handen te krijgen. Er zijn klanten die rechtstreeks naar het stukje vragen, maar dat gaat natuurlijk niet, iedereen heeft evenveel kans, trouwens de win kelier weet zelf niet waar het zit. Hij geeft de stukjes "voor de laag weg". Zo'n 25 gelukkigen hebben hun kaart reeds vol weten te krijgen en een prijs gewonnen. Maar er kunnen wel drie honderd prijzen gewonnen worden. DAT de onderwijskommissie van de gemeente Egmond-Binnen bijeenkomt op donderdag 18 november ten gemeen tehuize. Gesproken wordt over de be ëindiging van de procedure rond de samenwerkingsmavo en een eventuele noodlokaliteit bij de openbare kleuter school De Duinrakkertjes. DAT in het a.s. weekend de groep "Pussycat" naar zaal Swart in Egm.- Binnen komt. Tot voor kort een onbe kende groep, nu torenhoog tronend aan het vaderlands hitfirmament. Vele jon geren zijn verzot op hun sound en de plaat "Missisipi" is daarvan een krach tig bewijs. Het komende weekend dus in zaal Swart. Lees de biljetten en de advertentie in dit blad. DAT Piet Veenstra te Egmond-Bin nen, rechercheur van Politie, de grote zilveren Koningsmedaille, een Zweedse Koninklijke onderscheiding heeft ont vangen voor zijn werk tijdens het sta- tiebezoek van het Zweedse vorstenpaar aan Nederland. De onderscheiding is bedoeld als erkentelijkheid voor de me dewerking aan het welslagen van dit bezoek. SUKSES VOOR "EENSGEZINDHEID" Afgelopen zondag heeft muziekver eniging "Eensgezindheid "deelgenomen aan het federatief muziekconcours te Sliedrecht en in de superieure afdeling, fanfare ,een le prijs behaald met 289'/s p. Hiermede leverde dit orkest de enor me prestatie om voor de 6e maal in successie in de hoogste afdeling een le prijs te behalen. Voor de uitvoering van 'Plechtige Ouverture' van Boedijn werd door de jury 149 punten toegekend, ter wijl de uitvoering van het vrije werk "Sunset Rapsody" werd beloond met 140Vï p. Dit sukses is voor het bestuur aan leiding ook de Egmondse muzieklief hebbers gelegenheid te geven met de interessante en mooie concourswerken kennis te laten maken en wel tijdens een binnenkort te geven koffieconcert. Nadere berichten daarover volgen. STICHTING HART VOOR MELDT Sinds de openbare vergadering van 7 oktober heeft een verheugend aantal nieuwe donateurs zich bij Hart voor Egmond aangesloten. Het bestuur heet hen hierbij van harte welkom! De werk groepen binnen de stichting (Ruimtelij- kee Ordening, Restauratie en Rehabili tatie en Publiciteit) kunnen deze ver sterking goed gebruiken want er staat heel wat op het programma. Wilt u meer weten over de doel stellingen en aktiviteiten van Hart voor Egmond? Uitgebreide informatie, o.a. het laatste periodeverslag, kunt u krij gen bij de secretaris: Rob Peper. Prins Bernhardlaan 43, tel. 2863. Ook Jan de Waard (Slotweg 26, tel. 2052) geeft u graag alle gewenste inlichtingen. Dona teur van Hart voor Egmond kunt u worden door tenminste 10,te stor ten op rekeningnr. 3157.44.049 t.n.v. de stichting, bij de Rabobank De Egmon den. Het gironummer van de bank is 348588. TJIBBE NOOITG EDAGT IN DE PRINS HENDRIK-STICHTING 100 JAAR Zondag 14 november a.s. viert de heer Tjibbe Nooitgedagt in de Prins Hen drik-Stichting te Egmond aan Zee zijn 100e verjaardag. En als er iets in de krant mag, dan is dat het. "Had u het- zelf ooit gedacht" vroegen wij hem. "Ik rook mijn pijp" ze? hij "en dat doe ik mijn hele leven al" en inderdaad pro duceerde de heer Nooitgedacht grote blauwe wolken, bij voorkeur als wy een foto wilden maken. Voor hem is zijn pijp het belangrijk ste maar hij vindt zuster Gijsbers ook niet te versmaden en dat liet hij ook duidelijk merken. "Een kusje is als sui ker op je mond" zei hij en dat herhaalde hij nog eens uitdrukkelijk, toen een van d^gktieve verzorgsters Marjan even l?q^okwam wippen en we moeten zeg gen, zijn smaak is uitstekend. De heer Nooitgedagt werd op 14 no-# vember 1876 te Rotterdam géborén;"hij* trouwde in 1908 en is weduwnaar van- aJLW63. Het echtpaar kreeg 7 kinderen, c?®Pjlen nog in leven zijn. Van 1892- 196vT'oer hij op de grote vaart en daar na tot zijn pensionering als binnen schipper. Op 5 oktober 1970 kwam hij in de Prins Hendrik-Stichting. Op- zijn verjaardag zullen de bewoners van de Prins Hendrk-Stichting een feestelijk menu voorgeschoteld krijgen terwijl er 's middags om drie uur een receptie wordt gehouden in de grote zaal. waar bij ook de burgemeester van Egmond aan Zee aanwezig zal zijn. woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag HOOG WATER 10 11 12 13 14 15 16 17 5.33—17.44 6.05—18.17 6.40—18.55 7.20—19.47 8.06—20.31 9.04—21.35 10.16—22.58 11.38 EGMONDIA Programma zaterdag 13 november: 7: Purmerend - Egmondia 14.30 junioren 170: Kolpingb. B3 - Egmondia B2 14.45 295: Meervogels C2 - Egmondia Cl 13.00 321: Egmondia C2 - SVW C6 14.30 338: J. Holand C5 - Egmondia C3 15.00 pupillen Egmondia Al - Vronc Al 12.00 Egmondia A2 - Bergen A2 11.00 Bergen A3 - Egmondia A3 11.00 Vrone BI - Egmondia BI 10.50 Egmondia B2 - Alcm. Victrix B5 11.00 Egmondia Cl - Alkm. boys Cl 9.00 Egmondia C2 - AFC '34 C 2 10.00 Egmondia C3 - SVW '27 C5 10.00 Programma zondag 14 november: 108: Egmondia 1 - Berdos 1 14.30 48: Zaandijk 3 - Egmondia 2 12.00 71: Egmondia 3 - Adelbert 2 12.00 205: Egmondia 4 - Go Ahead 5 12.00 207: Meervogels 5 - Egmondia 5 11.00 357: Graftdijk 5 - Egmondia 6 12.00 junioren: 453: Egmondia Al - AFC '34 Al 12.00 554: De Rijp BI - Egmondia BI 10.00 ZEEVOGELS Programma zaterdaf 13 november: 12: Zeevogels za. 1 - KFC 1 2.30 junioren 174: Zeevogels B2 - J. Holland B3 2.30 299: Con Zelo Cl - Zeevogels Cl 1.15 307: Zeevogels C2 - LSVV C2 1.15 340A: Zeevogels C3 - Meerv. '31 C3 1.15 meisjes: 441: Bergen 1 - Zeevogels 1 2.30 pupillen Zeevogels Al - Berdos Al 11.15 J. Hollnad A2 - Zeevogels A2 9.30 Zeevogels A3 - Kolpingboys A3 12.00 SVW B2 - Zeevogels BI 10.15 Duinranders Cl - Zeevogels Cl 12.00 Zeevogels C2 - Jong Holland C2 12.00 Programma zondag 14 november: 108: AFC 1 - Zeevogels 1 2.00 vertrek 1 uur 51: Volendam 6 - Zeevogels 2 12.00 116: Vitesse 6 - Zeevogels 3 12.00 201: Zeevogels 4 - Vitesse 9 11.00 206: Zeevogels 5 - Limmen 7 2.30 211: Vrone 3 - Zeevogels 6 12.00 347: Zeevogels 7 - Hugoboys 5 2.30 367: Zeevogels 8 - Koedijk 4 12.45 junioren 462: Zeevogels Al - Alkm.boys Al 11.00 dames 584: Zeevogels 1 - WW 1 12.45 ZEER DRUKKE RECEPTIE BIJ 40-JARIG HUWELIJKSFEEST Het jubilerende echtpaar J. Belleman en M. Belleman - v.d. Molen zal hun feest niet gauw vergeten. Honderden belangstellenden waren naar de receptie in "De Klok" gekomen, terwijl ook de kerk de volgende morgen nagenoeg tot de laatste plaats bezet was. Tijdens beide gelegenheden trad "Lamoraal van Egmont" o.l.v. Frans Alleman op. Ook het gem. koor o.l.v. Ant. Aelbers droeg by aan een feestelyke dankdienst in de kerk. De jubilaris is jarenlang voorzitter geweest van Lamoraal. Nu nog beijvert hij zich voor het korps met zijn schijn baar onverwoestbare energie. Hij heeft zelfs weer een instrument ter hand ge nomen om een partijtje mee te blazen, nadat hij dit om gezondheidsredenen lange tijd heeft moeten laten rusten. Het echtpaar Belleman heeft zich met het gehele gezin steeds ingezet voor een bloeiend verenigingsleven en dat kwam tijdens hur^jN^st overtuigend naar vo ren. V.V. ST. ADELBERT Programma zaterdag 13 november: pupillen: UilgeestJteA - Adelbert Al 10.00 USVU /ÜF Adelbert A2 10.45 HSV A6 - Adelbert A3 10.45 Uitgeest BI - Adelbert BI 10.00 Adelbert B2 - USVU B4 10.00 junioren: 104: Vrone Al - Adelbert Al 2.30 173: Adelbert B2 - Sporting S B2 2.30 291: Adelbert Cl - CSV Cl 2.30 328: Flamingo's C5 - Adelbert C2 1.15 meisjes: 433: De Rijp 1 - Adelbert 2 2.30 438: Adelbert 1 - KGB 1 1.15 Programma zondag 14 november: 108: Meervogels - Adelbert 14.00 71: Egmondia 3 - Adelbert 2 12.00 190: Adelbert 3 - SVW '27 6 2.30 192: Limmen 5 - Adelbert 4 11.30 200: Adelbert 5 - Meervogels '31 4 12 342: LSW 8 - Adelbert 6 11.00 350: Adelbert 7 - Meervogels 6 2.30 dames: 595: Alw. Forward - Adelbert 12.45 597: Adelbert 2 - Alkm.boys 2 10.30 junioren: 504: Adelbert A2 - Foresters A3 12.00 EHBO-dienst: zaterdag 13 nov. mevr. v.d. Molen, Hogeweg 16. tel. 02205-2014: zondag 14 nov. mevr. Wesselingh. Ab dijlaan 3, tel. 2562. Schoonmaakdienst dinsdag 16 nov. om 19.00 uur: J. Apel doorn, Abdijlaan 33; C. Baltus, Prins Bernhardstr.i:1 4, Egmond a. d. Hoef; Jan Admiraal, Boonakkersteeg 2a. TEKENEN EN SCHILDEREN IN JOEB A.s. zaterdagavond is er in het JOEB- gebouw voor de jeugd van 12 jaar en ouder gelegenheid om te tekenen en te schilderen. Op deze avond gaan we af fiches maken voor de film en een om slag voor het JOEB-blad. Het gebouw is vanaf half acht geopend, entree gra tis. Het eerste JOEB-blad is nog steeds verkrijgbaar, wier er éen wil hebben komt maar lang. Wie zich als lid op wil geven kan ook in het JOEB-gebouw terecht. Kosten lidmaatschap 10, 1 pasfoto, hiervoor krijg je elke maand het JOEB-blad thuisgestuurd en nog veel meer. Dat was het. Tot ziens in JOEB GYMVERENIGING AKTIEF Zaterdag zijn er wedstrijden gehou den onder de jeugd van 7 tot 15 jaar. Vele ouders waren hierbij aanwezig. Het geheel stonder onder leiding van Maris- ka Coolegem uit Heiloo. Er werd ge werkt met kast, balk, brug, paard en mat. Elk kind kreeg 'n diploma met het behaalde aantal punten. Hier volgen de winnaars: meisjes 7 jaar: le prijs Ma- riëlle Apeldoorn 30,7 p.; 2. Clementine Schoppink 30,4; 3. Kirsten Pronk 29.8; meisjes 8 jaar: 1. Francis de Waard 29,8: 2. Ingrid Tromp 29,6; 3. Anuschka Mooy 29,5; meisjes 9 jaar: 1. Hester Valkering 31,5; 2. Rozemarijn Schop pink 30,7; 3. Ingrid Zentvcld 30,6; meis jes 10-11 jaar: 1. Astrid Bakker 30,8; 2. Ivonne Zentveld 30,8; 3. Ira Harsono 30,4; meisjes 12 jaar en ouder: 1. Wilma Veenstra 35,3 p.; 2. Anja Bakker 33,6; 3. Linda Baltus 33.6 punten. DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 13 - 14 november: zr. de Wit, Godes- laan 53, Heiloo, tel. 072-30082. WEEKENDDIENST ARTSEN 12 - 14 november: dokter Vesteegh, telefoon 1263. SPORTHAL EGMOND 10 november - 15 december: donderdag: 19.00-23.00 uur tennisver. Egmond aan Zee, 18.50-19.50 uur hand balver. Egmond '74; vrijdag: 19.00-23.00 uur zaalvoetbalkompetitie KNVB; za terdag: 08.00-10.30 uur tennisvereniging Bakkum, 10.30-18.00 uur tennisvereni ging Egmond aan Zee, 18.00-22.00 uur privé tennis, 22.15-23.15 uur Egmondse boys; zondag: 08.30-09.30 u. tennis privé. 10.00-17.00 uur zaalhandbalkomp. NHV. 18.00-23.00 uur tennis Hamberg; maan dag: 19.00-20.00 uur Taxi Zwart. 20.00- 23.00 uur volleybalvereniging Rapide; dinsdag 19.00-23.00 uur volleybalkompe titie NeVoBo; woensdag 19.00-23.00 uur zaalhandbalkompetitie KNVB. ROOSTER VRIJ ZWEMMEN maandag 07.00-08.00 en 12.00-13.00 uur; dinsdag: 07.00-08.00; 12.00-13.00; 18.00- 21.00 uur; woensdag: 07.00-08.00; 12.00- 15.00 en 17.30-18.30 uur; donderc 07.00-08.00; 12.00-13.00 en 18.00-19.00 vrijdag: 07.00-08.00; 12.00-13.30 en 18.00- 21.30 uur; zaterdag: 10.30-16.00 uur; zon dag: 08.30-12.00 uur. GEZ1NS BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Wilhelminastraat 14, telef. 02206-1671, Egmond aan Zee. Spreekuur dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrij dag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. Telefoon "Graag gedaan" 2272 SOCIALE WERK IN DE EGMONDEN Mevr. K. B. v.d. Ende, Huisweid 16 te Egmond-Binnen, tel. 02206-1935. Spreekuren: Egmond-Binnen. Wit-Gele Kruis Gebouw le en 3e vrijdag in de. maand 14.00 tot 14.30 uur; Egmond aan de f. Dorpshuis. 1? en 3c donderdag in de rr Aün, 14.00 tot 14.30 uur; Egmond aan Zee, Groene Kruis Gebouw, le en 3e woensdag in de maand van 14.00 tot 14.30 uur. Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1658 Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook dc Kuyper export jonge jenever. Bezorging boven 50,— Wilhelminastraat 71 -73 Egmond aan Zee 02206-1979 SimuM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1