met de egmonden OUD EGMOND Het gemeentelijk huishoudboek van Egmond-Binnen belooft veel SINT NIC0LAAS KOMT ZONDAG St. Nicolaas odt in Egmond-Binnen Modestoffen Oerlemn ns modestoffen SU'JiTiER'J WilLWM oir ankensuper Autobedrijf Kennemerland bv Wilhelminastraat 71 -73 Egmond aan Zee 02206-1979 Voor een relatie vragen wij een WONING te koop in de Egmonden 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE contact 17 NOVEMBER 1976 NUMMER 1272 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Het jaar 1977 ligt reeds uitgestippeld voor ons. En hoewel de begroting van de gemeente eigenlijk "het groot plannenboek" is, waarlangs het beleid zich ^voortbeweegt, is het nog geenszins zeker, dat al die plannen worden verwezen lijkt. Maar als het streven al ontbreekt, dan weten we vooruit, dat er nagenoeg niets van terecht komt en daarom is het positieve van deze begroting, dat er zeer veel goede voornemens in staan te lezen, die al dan niet gebaseerd zijn op reeds genomen raadsbesluiten. Daarbij verhelen wij niet, dat al die voor nemens een kritiekloos stadium tegemoet gaan, want die komt er toch, al zou het alleen maar om het (politieke) spel gaan. VAART ACHTER DE NIEUWE KOMBINATIESCHOOL Pas geleden, het was 30 september, nam de raad het besluit tot het stichten van een gekombineerde school te Eg mond-Binnen. Het college zegt in haar aanbiedingsbrief, reeds in januari a.s. het schetsonderwerp op tafel te leggen. Er wordt naar gestreefd, dat de bouw reeds aanvangt vóór de komende bouw vakvakanties of direkt daarna, om het komplex reeds in 1978 in gebruik te nemen. En dat is zeer optimistisch". Te vens zal worden bezien in hoeverre de openbare kleuterschool uitbreiding be hoeft. Voor wat het schoolzwemmen betreft, zal worden nagegaan in hoeverre dat kostenvrij te maken is. De gemeente staat er financieel niet slecht voor. De post onvoorzien vermeldt een bedrag van 350.000,maar aangetekend zij, dat er allerlei zaken zijn, die men hoopt te realiseren en dat houdt in, dat dit bedrag teruggebracht moet worden naar 60.000,—-, «altijd nog een overschot dus. En daar de onroerendgoed belasting in 1977 zijn intrede zal doen, hangt er geen verhoging in de lucht van de an dere belastingen, integendeel, er blijft door die nieuwe belasting zelfs nog wat over. Wel zal het nodig zijn, wat kort en langlopende leningen te sluiten voor allerlei investeringen, waardoor de ren- tepost stijging vertoont, maar die extra kosten zijn op te vangen. De gemeente ontvangt ca. 90°/'o van zijn inkomsten uit het gemeentefonds. Door de overspannen werksituatie, ontstaan door een vakatüre op de afde ling financiën van het gemeentehuis en ziekte van de chef financiën, was het nog niet mogelijk een meerjarenover- zicht te geven, een financieel meerja renplan, waarom de raad gevraagd heeft. Toch hoopt het college deze nota in de komende begrotingsdebatten te betrekken. Of men hier de tijd voor heeft en of het veel zin heeft, is sterk te bezien, daar financiering en het opbrengen van de lasten in de praktijk dikwijls zeer ver van de prognoses liggen. Hoe dan ook, de opstapeling van werk heeft het college genoopt tot ingrijpende maat regelen op de afdeling financiën. Zo zal deze afdeling ontlast moeten worden van de werkzaamheden voor onderwijs en sociale zaken, waarvoor een aparte afdeling zal moeten worden gesticht en dus meer kosten gemaakt moeten worden. Bestudeerd wordt het bouwen van drie kleine woningen aansluitend op het perceel Hansw(jk en te Egmond- Binnen een aantal ten zuiden van de kerk. De oude school aan de Herenweg wordt in gebruik genomen door ge meentewerken terwijl een gezamenlijk team van beide gemeenten een aan vaardbare oplossing voor de noordlob tracht te vinden en dat is een hoofd stuk apart. Er hangt een nieuwe bezoldigings regeling in de lucht voor brandweer mensen, waarover de brandweerkom- mandant binnenkort advies moet uit brengen. Het sportkomplex aan de Hoo- gedijk krijgt verlichtingsuitbreiding en een nieuwe afrastering. De aanleg van tennisvelden wordt vooralsnog naar de partikuliere sfeer geschoven, terwijl een bedrag van zo'n kleine 40.000,voor de uitbreiding van de bibliotheek waar schijnlijk verdeeld zal worden over de bestaande te Egmond aan de Hoef en de in oprichting zijnde te Egmond-Bin nen. Op donderdag 25 november, 's mor gens om half tien begint de raad met de bespreking van het gemeentelijk huis houdboek en daar zal de hele dag wel mee gemoeid z(jn. Een verheugend bericht voor alle gro te en kleine mensen. Op zondag 21 no vember komt St. Nicolaas naar Egmond aan Zee. Om ongeveer 14.00 uur zal h(j aan het begin van het dorp arriveren. We hebben ons laten vertellen, dat hjj vanuit de Watertorenweg naar de Voor straat wordt begeleid, terwijl Lamoraal van Egmont voor een passende muzika le omlijsting zorgt. Te paard zal St. Nicolaas langs de Voorstraat rijden tot aan hét Pompplein alwaar hij door burgemeester Bakker en door de voorzitter van de "stichting Egmond aan Zee 1000 jaar", de heer Gravemaker, zal worden toegesproken. St. Nicolaas is zelf geheel en al in de ban van het 1000-jarig jubileum en hij wil die sfeer helemaal proeven. Welnu, dat zal hij dan ook, want in de optocht, die hem naar het Pomp plein brengt, rijdt ook de hoofdprijs mee, de boot met motor, die te winnen is in de verloting, die om wat geld in het laatje te krijgen voor de feestelijk heden, wordt gehouden. Sinterklaas vraagt daarom aan alle belangstellen den een paar loten te kopen, die tijdens zijn intocht worden aangeboden. En hebt u er al, koop ze dan toch, want het feest wordt voor u georganiseerd. Aan de scholen is een brief gestuurd met het verzoek, dat de kinderen klas sikaal en/of individueel tekeningen ma ken, die vrijdagmiddag in de sporthal bij de heer P. Dekker ingeleverd kun nen worden. Sint Nicolaas zal persoon lijk de prijzen uitdelen. Alle kinderen worden in de sporthal getrakteerd, dus na de optocht door het dorp zijn ze daar allen welkom. Zomerhuisbewoners kunnen het "Contact" gratis afhalen bij Foto Jonker, Boekhandel Dek ker en Drukkerij Belleman. REDAKTIE TONEELGROEP SPIEGEL MET "VLINDERS ZIJN VRIJ" Op 20, 27 en 28 november zal de to neelgroep Spiegel te Egmond-Binnen met het stuk "Vlinders zijn vrij" voor het voetlicht komen. Dit optreden van Spiegel is helemaal geschikt om er he lemaal eens een avondje uit te zijn. Een bekend gegeven uit het leven zal u als "het zelf meegemaakt hebbend" overkomen en overigens schijnt er zo veel zon in het stuk, dat er zeker wat op u zal schijnen en het is gewoon ge zond, om daarop weer een tijdje te kun nen teren. Trouwens, Spiegel doet al tijd goed van zich spreken, u kunt ver zekerd zijn van een fijne avond, die gegeven wordt in zaal Swart. Personen beneden 14 jaar hebben geen toegang. Kaarten en plaatsbespreken bij E. G. Stam, Esdoornlaan 22, tel. 2683 en bij A. Zentveld, Julianaweg 67, tel. 1122 te Egmond aan de Hoef. Wij hebben graag alle adverten ties en teksten voor het week end binnen, doch uiterlijk tot maandag 12.00 uur om plaatsing voor u te kunnen garanderen REDAKTIE Bij de ondernemers van Egmond- Binnen liwam afgelopen week het ver heugende bericht, dat St. Nicolaas een bezoek zal brengen aan de jeugd van Ed^^nd-Binnen. Er is dan ook direkt eeri'programma in elkaar gezet, om de erbiedwaardige man op waardige wyze te ontvangen. De goedheiligman arriveert zaterdag avond in de bekende Adelbertus Abdij van Egmond-Binnen, vanwaar hij de volgende morgen, zondag 21 november om 11 uur door "Eensgezindheid" wordt afgehaald om een rondrit door het dorp te maken, die eindigt bij het dorpshuis "De Schulp", alwaar de Sint de kinde ren van Egmond-Binnen zal ontvangen. Sint Nicolaas heeft de wens te kennen gegeven dat hij gaarne tekeningen en dergelijke van de jeugd in ontvangst ■\yil nemen. Natuurlijk zullen zijn zwar te knechten weer rijkelijk moppen strooien en na afloop van het feest krijgt elk kind een pakketje. Als het weer slecht is, zal St. Nicolaas rechtstreeks naar 't dorpshuis gebracht worden, alwaar hij dan om 11 uur aan komt. Dus kinderen, opgelet, allemaal bij goed weer op zondag 21 november om 11 uur naar de Vennewatersweg om een hartelijk welkom toe te zwaaien aan de man die na de lange vermoei ende reis uit Spanje persoonlijk langs Egmond-Binnen wil komen. DIA-FILMAVOND OVER DE BOUW VAN DORPSHUIS "DE SCHULP" Op vrijdag 19 november a.s., aanvang 20.30 uur, worden in de vergaderzaal van dorpshuis "De Schulp" een dia serie en een film vertoond over de bouw van het dorpshuis, de opening op 21 mei en het openingsweekend van 22 en 23 mei j.1. Diverse dia's zijn van tevoren inge sproken, o.a. door het bouwteam Lever ing/Apeldoorn, tevens zijn diverse frag menten te beluisteren uit de openings toespraken. De serie is vervaardigd door de heer N. Baltus, geassisteerd door zijn zoon Kees. Vele uren zijn er besteed om van hun hobby "proffessio- neel" werk te maken. Overigens moet nog worden opgemerkt, dat de fam. Baltus niet voor het eerst dit soort se ries heeft vervaardigd. Reeds verschil lende natuurseries heeft zij op haar naam staan, waarvan enkele getoond werden in het bejaardenhuis "Heege munde" en voor het Vrouwengilde. Het Stichtingsbestuur van 'De Schulp' hoopt en vertrouwt er op, dat vele ge- interesseerden a.s. vrijdagavond aanwe zig zullen zijn. De toegang is vrij en het geheel zal ongeveer anderhalf uur du ren. Tot vrijdagavond 20.30 uur in "De Schulp". Het Stichtingsbestuur Wie hebben we daar? Bij het bekijken van dit "plaatje" van 'n plaatje ruik je d^geur nog van de zwartgeteerde houten achterkant van de vis- sersworfj^ aan de Visserstraat, nu nr. 14. Op het bankje zitten twee schoonzusters van elkaar, links Jansie Zwaan, of Jansie Baldi, want ze was getrouwd met Jan Baldi, die deze naam erfde van zijn vader Gerrie Baldi, die hem op zijn beurt had te danken aan een Engelse visser, die zijn vis in Egmond aan Zee kwam verkopen en vond, dat zijn op het strand liggend 'Baldi' moest heten. Rechts zit Teunisie Glas, in de fami'ie Teunisifl^et, in de volksmond "Teunisie van kallefie", want ze was ge trouwd met Phillus Stam, die Kallefie werd genoemd. Van haar is bekend, dat zij 5 kleinkinderen opvoedde, nadat haar zoons op de visserij in 1914 verdronken en hun vrouwen van ellende overleden. Zij kreeg geen dub beltje steun en spaarde het eten uit haar eigen mond. Egmond aan Zee heeft een dieptragisch verleden. Deze foto werd gemaakt door haar bad gasten in 1936 vlak voor hun vertrek. Hun biezen koffertje werd tegelij kertijd vereeuwigd. MENSEN ONDERWEG Uitnodiging aan alle mensen om zon dagavond 21 november om 7 uur naar de Geref. Kerk te komen. Er wordt dan een jeugdddienst gehouden, waarin ds Koster uit IJmuiden zal spreken over "Mensen Onderweg". Medewerking wordt verleend door de zanggroep "Sichem" eveneens uit IJmuiden. Deze dienst is georganiseerd door de Geref. Kerk en de Hervormde Gemeente te Egmond aan Zee. Na afloop van de dienst wordt er zoals gebruikelijk koffie geschonken. Maandagmiddag a.s. zijn wij er weer met onze in café 't Haasje te Egmond-Binnen. Diverse leuke aanbiedingen EGMOND-BINNEN feaw® Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1Ö58 Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. Bezorging boven 50, gratis! c fHPlPff! n i i Marshallstraat 55, Egmond aan Zee, IJLI'jEww Makelaardij s (02206) 2249 Wij zijn vinoloog; verbonden aan de wijnacademie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1