met de egmonden OUD EGMOND Goed toneelspel van Spiegel iWil L'L'EM drankensuper Autobedrijf Kennemerland bv Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 Eén Kruisvereniging in de Egmonden mnENTO MORI Contributie N.K.V. niet helemaal tevreden over Nota verbiiifsrekreatie 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE contact 24 NOVEMBER 1976 NUMMER 1273 Uitgave Drukkerij Belleman B.V., Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief: losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Een plaat waarop veel te zien is, daterend uit 1903. Hier werd een oerdegelijk en ijzersterk huis gebouwd, een kapperszaak, door aannemer Cor Heere, een be kende naam in Egmond aan Zee. Oude Egmonders zullen hem herkennen, staande recht? naast Betje v.d. Pol, die op haar beurt weer staat naast vrouw met kind, iets rechts van het midden. (Pet op, armen langs het lichaam). Middenin, beiden met kind, is de familie Laubers- heimer, de opdrachtgever en de man met bolhoed is Klaas van Aal, of architect Klaas Wijker Gz., tevens onbezoldigd gemeente-opzichter. Hij is de grootvader van Klaas Lampe, de slager aan de Voorstraat. Waar staat dit huis? Welnu, u zou er recht opaf kij ken, als u op het Pompplein staat (op de foto alles zand) en uw blik richt op het huis van Jan Broek, de schilder. Rechts van het pand zit r»u Verbrugge, waar naast nu "De Klok". Op de plek van het huisje links is nu de za?£/an Gerard Meijer (koffieshop). Nog wat namen? We zullen het proberen. Links op de steiger staat Gerrit Wijker, leunend tegen dakkapel Pieter Halff (Pietie Kak). Begane grond links, voor het huisje ziet u een hulletje op het hoofd van Enkie van Keetje; twee figuren naar rechts met pijp is Jan van de Stijve( Jan Visser) en het kleine kereltje naast hem is Piet v.d. Pol, woont nu in Huize Agnes, voormalig eigenaar van "De Boei". Naast hem (voorgrond) staat Willem Hoebe, zoon van Thijs Hoebe de smid (woonde in de Smidstraat) t.o.v. restaurant "De Vuurtoren". Drie figuren verder, met trui, handen in de zakken, is Gerrit Schol, zoon van Japie Daane. Achter hem, met pet. Kees Pluim (PJu/mgraaff). Japie van de Stijve (Jacob Visser) staat op de voorgrond, rechts naast dikke man met hoed. De tweede rechts van hem, met kind op de arm, is Mina van Aakster (Krab), dochter van de Kruin. Het kind is Engelina Wijker. Daarnaast staat Anna Konijn, dochter van Pieter Konijn, of Pieter Kollebaan, omdat naast hun huis een café was met een kolfbaan. Kos van Kallefie is nog juist zichtbaar tussen Betje v.d. Pol en aannemer Cor Heere. Het figuur in het mid den, zittend op tas stenen tussen Laubersheim en Klaas v. Aal, is Dikke Jaap, die verdronk op zee tijdens de oorlog van 1914-'18, zoals zovele Egmonders toen het leven hebben gelaten. De moeite waard om op 27 en 28 no vember a.s. een avondje uit te zUn bU toneelgroep "Spiegel" te Egmond-Bin- nen. Deze vereniging heeft zaterdag j.1. in zaal Swart een toneeluitvoering ge geven, waarin Frank Wittebrood en Je- anne Koopman de hoofdrollen vervul den in de bestseller 'Vlinders zjjn vrij'. De inhoud van dit stuk weergeven is eigenlijk overbodig. U moet het ge woon gaan zien. Men zal genieten van het toneelspel waarin Frieda van de Reep en Peter Trompert 'n kleine maar toch goede rol speelden. De twee hoofd rolspelers houden de aanwezigen volop bezig door hun levendig spel. Frank Wittebrood bracht een heel goede ver tolking van de blinde jongen, terwijl zijn partner Jeanne Koopman op een vakkundige manier als een vlinder over het toneel fladderde. "Vlinders zijn vrij" kunt u gaan zien op zaterdag- en zondagavond a.s. en wij raden u aan om er heen te gaan. De regie was in prima handen van Engel Stam. Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1658 Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. Wij zijn vinoloog, verbonden aan de wijnaeademie Bezorging boven 50,- gratis Hierbjj wordt medegedeeld dat de besturen van de Kruisvereni ging "Het Groene Kruis afd. De Egmonden" en de "Stichting het Wit-Gele Kruis der Egmonden" in principe besloten hebben om per 1 januari a.s. samen te gaan en te komen tot één nieuwe kruisvereniging De Egmonden. Daarom zal op maandag 13 de cember a.s. in het restaurant "De Vergulde Valk", Voorstraat 90 te Egmond aan Zee om 20.00 uur een vergadering worden gehou den om te komen tot LIQUIDA TIE van de bestaande kruisver eniging "Het Groene Kruis afd. De Egmonden". Het is tevens de bedoeling om op dezelfde avond te komen tot de OPRICHTING van één nieuwe kruisvereniging. In verband hier mede worden de leden van de krulsver. "Het Groene Kruis" en de begunstigers van de stichting "Het Wit-Gele Kruis" uitgenodigd deze bijeenkomst bjj te wonen. Ook andere belangstellenden zijn zeker welkom. Voor wat be treft de convocatie alsmede de agenda wordt kortheidshalve ver wezen naar de inhoud van de bij dit nummer van het "Contact" gevoegde bruine envelop. In het werk van de wjjkver- - pleegkundigen zullen door de op richting van de nieuwe kruisver eniging geen grote veranderingen optreden. DE BEGRAFENIS-£N CREMATIE-VERENIGING TE EGMOND AAN ZEE maakt aan haar leden bekend, dat de met ingang van 1 januari 1977 wordt verhoogd tot 5,per persoon per jaar. Het NKV van Egmond-Binnen/Egmond aan de Hoef heeft in een open brief aan de raadsleden een aantal opmerkingen gemaakt over de Nota verbljjfsrekrea- tie, die hoewel toegejuicht, achteraf voor het NKV aanleiding gaf tot enige kritische kanttekeningen. De uitstervingsregeling o.a. wordt in de nota nog niet nader beschreven. Het gemeentebestuur wil eerst een uitspraak van de Kroon afwachten inzake het overgangsrecht. Volgens het NKV is een dergelijke overeenkomst tussen gemeen te en de exploitant primair, om de be langen van de rekreant te beschermen. Volgens het NKV is aan de rekreant nooit voorlichting gegeven door de ge meente, "laat staan dat er inspraak of samenspraak" mogelijk was. Het NKV denkt dan ook, dat de rekreant tenslot te de dupe is. Volgens de gemeente moeten de ter reinen uitgedund worden, wat inhoudt, dat verschillende rekreanten hun huisje of plaats kwijt kunnen raken. Het NKV vraagt zich af, welke kriteria daarvoor worden aangelegd en is bevreesd, dat er voor de rekreant overkomenlijke financiële moeilijkheden uit voortvloei en. Hij wil daarom een saneringsfonds in het leven roepen, dat minimaal ren teloze leningen moet verstrekken, ter wijl een beroepsmogelijkheid "een on misbare schakel in het totaal" moet zijn, aldus het NKV.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1