met de egmonden KORT NIEUWS Autobedrijf Kennemerland bv Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 C5 NIEUWE BRANDWEERAUTO Sinterklaas ook in Egmond aan de Hoef DAT de scholen te Egmond aan 60 JAAR L.T.B. St. Jozefschool te Egmond a.d. Hoef ingeluid drankensuper 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE contact 1 DECEMBER 1976 NUMMER 1274 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief losse plaatsingen26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Zaterdagmorgen werd de nieuwe brandweerauto officieel overgedragen door de fa. Doeschot aan de gemeente Egmond aan Zee. Burgemeester Bak ker nam de sleutels in ontvangst, die de wagen op zijn beurt in beheer gaf aan de kommandant van de plaatselij ke brandweer, de heer C. Blaauboer. De plechtigheid speelde zich af voor de brandweerkazerne, mede in aanwe zigheid van de wethouder mevrouw E. M. Jaspars-Schoonebeek, G. Dam- stra en W.Gravemaker. Tevens was de commissie Openbare Werken aan wezig, gemeentesekretaris D. den Har- tog en het "oude goud", de veteranen, die door het korps in Egmond aan Zee in hoge ere worden gehouden. In "De Vergulde Valk" dankte kom mandant C. Blaauboer voor de mede werking van het gemeentebestuur, waardoor het korps over le klas mate riaal kon beschikken, terwijl hij de wens uitsprak, dat er weinig gebruik van gemaakt zou behoeven te worden, hoewel hij dat niet helemaal eer lijk vond tegenover het korps. Kommandant A. Druiven van de brandweer Egmond-Binnen kwam met een origineel kado, een miniatuur brandweerstaf, aangezien Egmond aan Zee de echte trofee juist voor deze plechtigheid door Egmond-Binnen ont nomen was. De staf was versierd met twee Egmondkaarsen en twee hoef ijzers, waarmee de heer Druiven de sa menwerking symboliseerde tussen bei de korpsen. Het geschenk werd met veel instemming ontvangen. Ook de oud-kommandant, de heer C. van Pel droeg zijn steentje bij, door namens hemzelf en namens het "oud goud" eni ge flesjes aan te bieden, met welker inhoud het brandweerkorps zeker niet omhoog zal zitten. nen funktioneren, al was het soms een leeuwenkuil. De heer Jaarsma, voor zitter van het ouderkomitee betuigde ook zijn dank en bood twee schilderijen aan, welke gemaakt waren door de heer C. Broersen. Architekt Overtoom overhandigde een cheque. Het hoofd van de school J. v.d. Berg had niets dan lof over de goede ver standhouding in en buiten de school. Tenslotte dankte de voorzitter van het schoolbestuur S. Hopman voor het we- der^vs vertrouwen - ouderkomitee - le I '®achten - schoolbestuur, 's Avonds v/iL.W een open avond gehouden voor ouders en belangstellenden. Gelukkig, nu is Sinterklaas in alle drie Egmonden gearriveerd en de kin deren van Egmond aan de Hoef hoeven niet meer ongerust te zijn. Het aloude Sinterklaaslied, waarin gevraagd wordt "Zal de goede Sint wel komen, nu het weer zo lelijk is", kreeg in Egmond aan de Hoef een diepe betekenis. Het was hondeweer, Sint Nicolaas had de groot ste moeite om zijn mijter op het eer biedwaardig hoofd te houden, terwijl h\j de teugels van zijn paard niet los kon laten. Zijn behendigheid dwong allerwege bewondering af. Maar hij doet het al een aantal jaren, dus hij beschikt over ervaring. Ook hier veel muziek van Lamoraal van Egmont, die de stoet naar het dorp begeleidde vanaf de Karmel, waar de Sint zijn residentie tijdelijk had. Veel paarden en pony's van het Ruitercen- trum De Hoef van de familie Castri- cum en de Princeruiters liepen in de stoet meer, terwijl ook manege Groot zijn onmisbare medewerking verleen de. De "Pieten" ontvingen in het Kar- melklooster een extra schoonheidsbe handeling aangeboden door kapsalon Bout. Juist voor het slechte weer in alle hevigheid toenam, kwam men in het dorpshuis aan, alwaar een leuk kinder programma o.l.v. mej. N. Belleman plaats vond. De Stichting Jeugdbelang- gen heeft met dit Sinterklaasfeest weer voor vele de kindergezichtjes ge zorgd, teiJfc: de handjes bij het ver laten van yWzaal nog met een traktatie gevuld werden. WIJ VERNEMEN: D T in de uitgave van het "Con tact" van deze week een stuk gemeen telijke voorlichting is opgenomen, dat speciaal handelt over het woningbe hoefte-onderzoek. Zoals bekend, is het woningvraagstuk nog lang niet opge lost. De gemeentebesturen van de beide Egmond-gemeenten willen precies we ten, hoe groot de problemen zijn en vooral ook waar de problemen liggen en dat laatste heeft te maken met de behoefte aan grotere en kleinere wo ningen. Wij raden u daarom aan, de gemeentelijke voorlichting serieus te lezen en deel te nemen aan het onder zoek, door de bij de voorlichting afge drukte coupon in te vullen en op het gemeentehuis te deponeren. Zee weer kunnen genieten van een to neelstuk, dat door het gezamenlijk on derwijzend personeel van de basisscho len wordt opgevoerd op woensdag 1, donderadg 2 en vrijdag 3 december in "De Vergulde Valk". Traditioneel vin den deze opvoeringen elk jaar plaats in het kader van het St. Nicolaasfeest. Het stuk heet: Het geheim van Pan- dolio. DAT vnt cor en ^da Blok van lunch- taria New West aan het Pompplein te Egmond aan Zee hun verbouwde zaak voor eenieder weer openstellen op vrij dagmiddag om 5 uur. De officiële ope ning vindt de avond daarvoor plaats. Zoals bekend is het bedrijf geruime tijd gesloten geweest daar er een ingrij pende verbouw plaats vond. Nu maakt een prachtige bar o.a deel uit van het restaurant, waarover we volgende week iets meer kunnen vertellen. Men leze de feestreklame in dit "Contact"-num- Het was in de woelige jaren van de eerste wereldoorlog, om precies te zjjn op 2 december 1916, in een tyd, waar in vele Egmonders op zee gebleven zijn, dat de Land- en Tuinbouwbond afd. De Egmonden werd opgericht. In de wintermaanden werkten velen op het land terwjjl in de andere maanden werd gevaren. Verschillende Egmonders wer den met een klein stukje land in duin "zelfstandig ondernemer", omdat er geen ander werk was. Daardoor kwamen er veel kleine tuinders, die zich aaneensloten in de LTB., waardoor zij o.a. meststoffen en andere benodigdheden gezamenlijk en goedkoper konden inkopen. Vele tuin ders zijn later op bloembollenteelt o- vergegaan, welke verbouw vroeger "werken in het zweet des aanschijns" was maar in de loop der jaren sterk is gemechaniseerd. De veehouders, hoewel aanvankelijk apart georganiseerd, maken nu ook deel uit van één LTB. Dat men zeer vooruitstrevend heeft gewerkt, blijkt o.a. uit de notulen van 40 jaar geleden, waarin werd aangedrongen op het EEN HUIS KOPEN EEN HUIS VERKOPEN EEN HYPOTHEEK Belt u ons even ~df2219 Marshallstraat 55, Egmond aan Zee, m (02206) 2249 Niet door een komputer of druk op de knop maar door het luiden van een ouderwetse schoolbel door wethouder C. Verstegen werd de vernieuwde school geopend. Op dat moment lieten alle kinderen hun ballonnen los zodat het 'n kleurrijk en enthousiast schouw spel werd. In de gemeenschapsruimte sprak wethouder Verstegen zjjn dank uit, "het dossier van deze verbouw weegt geen kilogrammen maar slechts een paar ons, dit getuigt van een goe de samenwerking met het schoolbe stuur". "De investering is alleszins verant woord geweest en men is er uitstekend in geslaagd om van oudbouw nieuw bouw te maken" aldus wethouder Ver stegen. De inspekteur van het onder wijs, de heer Van Drunen had veel lof voor het onderwijzend personeel en dankte de heer J. v.d. Berg voor zijn volhardendheid, goede geest en be langstelling. Het heeft aan de vernieu wing van deze school bijgedragen. Een pluim voor aannemersbedrijf G. Tervoort die het werk met de drilboren zoveel mogelijk aanpaste aan de les roosters, de school heeft normaal kun Het huidige bestuur van de LTB v.l.n.r.: M. J. Pepping: N. Kaptein; N. Kuiper; J. Hopman, voorzitter; J. Apel doorn, secretaris; P. N. van Loon en J. Bras, penningmeester. schoonhouden van het water in het belang van mens en dier. Toen dus al milieuhygiëne. Is de LTB een soort ondernemersver eniging? Zo zou je het kunnen noemen maar het feit, dat de sekretaris ook lid was van de toenmalige K.A.B. en daar voor tevens in de raad zat, bewijst wel, hoe lekker soepel het allemaal was ge regeld. De LTB, die zich bezig houdt met o.a. onderwijs (eigen scholen), belas tingadviezen, milieu, ruimtelijke orde ning, rekreatie, waterschappen, vor mingswerk, landbouw en veeteelt om enkele dingen te noemen, viert op don derdag 2 december feest. Eerst zal er een eucharistieviering plaatsvinden om 19.00 uur in de Adelbertuskerk te Eg mond-Binnen, waarna men het feest voortzet in zaal Swart. Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1658 Bezorging boven 50, gratis! Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. Wij zijn vinoloog, verbonden aan de wijnacademie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1