met de egmonden KORT NIEUWS OUD EGMOND DAT de supportersvereniging Egmon- DAT DAT DAT, DAT de volleybalvereniging Relax te DAT, DAT DAT er zondag 12 december a.s. om 10 uur een gemeenschappelijke kerk dienst is van de herv. en geref. kerk te Egmond aan Zee in de gereformeerde kerk aldaar. Voorganger is ds. R. Boon stra uit Alkmaar. Er is die dag geen dienst in de hervormde kerk. DAT aan het instituut Dompvloet te UITSLAG SINT NICOLAAS-AKTIE EGMOND AAN ZEE Autobedrijf Kennemerland bv Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 Schoonheidssalon Marion Liefting geopend I13IWWIP drankensuper 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE contact 8 DECEMBER 1976 NUMMER 1275 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. WIJ yERNEMEN: dia op vrijdag 10 december een grote open klaverjasdrive houdt in hotel Het Witte Huis Er zijn prachtige prijzen o.a. wild. Men leze de' advertentie in dit nummer. mevrouw De Groot, Eisenho- werstraat 29 te Egmond aan Zee graag allerlei goede tijdschriften in ontvangst neemt, welke lektuur bestemd is voor hen die in ziekenhuizen verblijven. U kunt de tijdschriften e.d. bij haar in de bus doen of afgeven. Zij zorgt voor doorzending. D T in dit nummer de uitslag van de St. Nicolaasaktie te Egmond aan Zee is vermeld. op het gemeentehuis te Egmond aan de Hoef op donderdag 9 december om 19.3 Ouur een openbare commissie vergadering plaats vindt, waarin o.a. "De Kapberg" zal worden besproken, mede naar aanleiding van de opmer kingen die gemaakt zijn door de heer Van Els tijdens de begrotingsvergade ring van de raad van Egmond-Binnen. dat het dames- en herenkoor te Egmond aan Zee, dat elke week haar repetitie heeft in Het Gebouw naast de Hervormde Kerk, nog graag wat he renleden wil opnemen. Nog meer dames zijn ook van harte welkom. Het koor telt momenteel pl.m. 50 leden. Opgaven tijdens de repetitie dinsdagavond of bij de dames T. Tol, tel. 1832 of W. Reemst, tel. 1203. Men leze ook de advertentie in dit blad. Egmond aan de Hoef ook dit jaar weer haar traditionele kerstbomenverkoop houdt. De leden komen langs de deur van woensdag 15 tot en met zaterdag 18 december. Ook bij Groot's super markt worden dit jaar kerststukjes en bomen ten bate van Relax verkocht. op maandag 13 december een hoorzitting wordt gehouden over het ontwerp-bestemmingsplan "Beschermd Dorpsgezicht Egmond aan de Hoef", aanvang 19.30 uur in het dorpshuis. Zo als bekend ligt het plan ter visie vanaf 27 november tot 27 december in het dorpshuis en in het gemeentehuis. Men leze de gemeentelijke voorlichting hier over in dit blad. op maandag 13 december 's a- vonds om 8 uur een vergadering wordt gehouden in De Vergulde Valk te Eg mond aan Zee in verband met het sa mengaan van Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis per 1 januari. Alle le den en belangstellenden worden op die avond verwacht, waartoe vorige week huis-aan-huis een uitnodiging is ver stuurd. -t Een plaatje waarover veel is te vertellen. Egmond aan Zee, het oude vissersdorp van vóór 1900, toen het nog lang niet volgroeid en er van strandleven nog nauwelijks sprake was. Links ziet u de vuur toren op het Torensduin. Deze toren werd in 1916 gesloopt, daar hij geen dienst meer deed. Links van die toren staat nu het bejaarden centrum "Torenduin". Op de voorgrond een houten ziekenbarak, waar in die tijd patiënten met een besmettelijke ziekte werden onderge bracht, zovér mogelijk van de dorpskern. Ongeveer op die plek staat nu De Ruyterschool, terwijl rechts daarvan nu de Duinstraat ligt. De huisjes aan de Duinstraat werden o.a. bewoond door (we gebruiken (Jannen) Willem de Flip, Kleine Japie en Klaas de Kat (Klaas Wij- ker. Rechts de Ned. Herv. Kerk, veel kleiner dan het huidige kerk gebouw, links daarvan de kleuterschool, waar nu het busstation is. De Oud-Katholieke Kerk torende reeds boven het dorp uit, boven de kerk is nog juist de vuurtoren J. C. J. van Speyk zichtbaar. Er is sprake van, om met het aanbreken van het jubileum-jaar 1977 het Torensduin weer zijn oude funktie te geven, door er een licht op te plaatsen, dat herinnert aan de vuurtoren, die daar heeft gestaan. Heiloo de volgende Egmonders slaag den voor het praktijkdiploma machine- schrijven: mevr. W. M. Imming - de Graaf en de heer G. Blaauboer te Eg mond aan Zee en C. A. M. Sengers te Egmond aan de Hoef. Op pagina 9 van dit nummer wordt de uitslag vermeld van de St. Nicolaas-aktie te Egmond aan Zee. Let u dus goed op, u kunt de hoofdprijs in handen hebben Wij hebben graag alle adverten ties en teksten voor het week end binnen, doch uiterlijk tot maandag 12.00 unr om plaatsing voor u te kunnen garanderen REDAKTTE Zomerhuisbewoners kunnen het "Contact" gratis afhalen bij: Foto Jonker, boekhandel Dekker, Bookshop en drukke rij Belleman. Redaktie Marion Liefting opende in Egmond- Binnen aan de Herenweg nr. 58-C haar nieuwe schoonheidssalon, of eigenlijk deed Sinterklaas dat. We hadden dit vorige week al willen brengen, maar ruimtegebrek speelde ons parten. Deze nieuwe salon in Egmond-Binnen heeft een zeer praktische inrichting en Ma rion heeft niets aan het toeval over gelaten om het haar klanten naar de zin te maken. Zij voorzag zich dan ook van moderne apparatuur, waarmee zij aan alle eisen van de vrouw van nu kan voldoen. Daarbij bedient zij zich van eerste klas preparaten en ware het niet dat wij als man mank gaan aan een volslagen gebrek aan kennis van de vrouwelijke schoonheids-idealen, evenals Sinterklaas trouwens, wjj zou den dan iets meer kunnen treden in allerlei details. Wij volstaan ermeer te stellen, dat éen oogopslag voldoende is, om te zien, dat het wel goed zit bij Marion Liefting. Veel sukses Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1658 Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. Bezorging boven 50,- gratis r.rZEELlCj^, Wij zijn vinoloog, verbonden aan tic wijnacadcmic

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1