met de eg monden OUD EGMOND HOORZITTING BESCHERMD DORPSGEZICHT Ovatie voor Eensgezindheid Hoog water Hart voor Egmondlaat van zich horen Wil L'L'EM olrankensuper GMOND Kerstfeest voor iedereen Autobedrijf Kennemerland bv Wilhelminastraat 71 -73 Egmond aan Zee 02206-1979 jg, IDECO Makelaardij 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE contact 15 DECEMBER 1976 NUMMER 1276 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. Over de vorm van een hoorzitting kunnen we verschillend denken, maar de avond die plaats vond in het dorps huis te Egmond aan de Hoef over het "Beschermd Dorpsgezicht" had het ka rakter van een verdediging door B en W enerzijds en kritiek uitende belang stelling anderzijds. Het viel op, dat er geen waarderende geluiden waren te beluisteren voor de opzet van het geheel, dat in principe inhoudt om te gaan werken volgens uitgestippeld plan, waardoor de oude dorpskern wordt bewaard en waar no dig gerenoveerd. Er waren veel kri- sche geluiden over verkeerssituaties, die onderdeel van de hele studie uit maken en nog aangepast moeten worden aan de uitvoering van het plan, maar de nieuwe situatie - eigenlijk de oude situatie waar men naar terug wil - is er nog niet. Men wil woonerven creeëren, waar geen of bijna geen auto's meer mogen komen. Veel beplanting, plantsoenen enz. en dat waren geluiden met een positieve inbreng, maar het verkeer is er nog en dat kan nog niet worden weggedacht. Maar of hier nu sprake was van een hoorzitting? We kregen het gevoel, dat het doel reeds ver voorbij gestreefd werd. Er werd al te veel gelet op zeer kleine onderdelen, die eigenlijk de af ronding zijn van het grote geheel, in welk kader alles tot stand moet komen. De kritiek, die werd geuit sloeg op de situatie van nu, die waar het het ver keer betreft inderdaad niet rooskleurig is. Maar uit de opmerkingen viel af te leiden, dat men zich van te voren niet voldoende op de hoogte had gesteld van het grote plan, dat het "Beschermd Dorpsgezicht" omvat. In dit verband heeft het boekje, dat "Hart voor Eg mond" voor de zitting liet verschijnen, een positieve inbreng, dat opvallend genoeg niet ter sprake kwam. Met de ideeën daarin hoeft men het niet voor 100%> eens te zijn, maar er stonden gezonde uitgangspunten in voor een levendig gesprek, maar dat bleef uit. Ook de inbreng van de heer Deel man, die door het gemeentebestuur was uitgenodigd om een nadere uiteen zetting te geven, kon daar niets aan veranderen. De muziekvereniging "Eensgezind heid" heeft afgelopen zaterdag op uit nodiging en in samenwerking met de brassband "Kunst naar Kracht" een concert gegeven in de concertzaal Dol- leburg te De Goorn. De uitvoering van een 6-tal werken werd door het talrijke publiek zo enthousiast ontvangen, dat dirigent Frans Alleman en zjjn Eg- mondse musici na de laatste klanken een langdurige ovatie in ontvangst kon den nemen. Ook "Kunst naar Kracht" o.l.v. Tin- co Nijdam toonde zich een brassband van uitstekend gehalte en behaalde veel sukses. De Egmondse muzieklief hebbers moeten zich de gelegenheid om deze brassband te beluisteren niet la ten ontgaan. De mogelijkheid hiertoe bestaat, want in januari 1977 zullen de muzikale Westfriezen een tegenbezoek aan Egmond-Binnen brengen. woensdag 15 i 9.55—22.32 donderdag 16 10.59—23.49 (dood-tij) vrijdag 17 12.00 zaterdag 18 0.58—13.24 zondag 19 1.58—14.21 maandag 20 2.52—15.13 dinsdag 21 3.45—16.03 woensdag 22 4.33—16.49 donderdag 23 5.20—17.37 (spring-tij) Het strand van Egmond aan Zee, omstreeks 1900. De muur met de tekst "Badhotel Welgelegen, P. de Graaff" Is nu, sinds de laatste stormen, weer zichtbaar. Links van de vuurtoren op het duin het zogeheten "Zeerust", toen ook genoemd 'Buurhuisduin' van Albert v. Pel, bijgenaamd de Dui(t)ser. Tijdens de kermis kon het daar groot feest zijn en menig visser zorgde dan thuis te zijn. Dat ze later soms via de trap het duin afrolden, willen oude vertellingen verhalen. Maar goed, dat is nu bijzaak. Rechts van de toren het oude hotel "Zeezicht", gebouwd door J. Belle man, familie van de uitgever van dit blad. Het verhaal wil ons vertellen, dat hij teveel weggaf, omdat hij de armoe in het dorp niet kon aanzien, terwijl hij uitgeleend geld nooit meer terug zag. Hij ging dan ook failliet. Ongeveer op die plaats staat nu "Lido". Voor "Zeezicht" een muziektent en het houten gebouwtje was het "Klaphuis", waar veel vissers, ook Engelse, voor een gezel lige "klap" bij elkaar kwamen. Rechts van "Zeezicht" hotel "Belvédère" en "Welgelegen". "Belvédère" is voor een groot deel door de zee ondermijnd en gesloopt, evenals het oude "Welgelegen", dat in de oorlog definitief verdween. Een pril bad leven had zich reeds op het strand ontwikkeld. Opvallend is, dat de kustlijn vroeger nagenoeg gelijk was aan de huidige situatie. Momenteel ligt direkt achter de muur het trottoir met parkeer terrein. De Stichting Hart voor Egmond heeft in een brochure haar ideeën vastgelegd met name wat betreft de dorpskern van Egmond aan den Hoef. Hart voor Egmond heeft eerder dit jaar meege- Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1658 Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. Wij zijn vinoloog, verhonden aan de w ijnacademie Bezorging boven 50,- eratis- - werkt aan het tot stand komen van een voorstel over het betreffend gebied, dat bü de gemeentelijke werkgroep "Be schermd Dorpsgezicht" is ingediend. De gemeente heeft een aantal ideeën uit dit voorstel verwerkt in het thans ter visie liggende ontwerpbestemmings- plan 'Beschermd Dorpsgezicht'. Volgens Hart voor Egmond valt er aan dit plan nog wel wat te sleutelen. Vandaar de ze brochure die nog vóór de hoorzitting van 13 december huis-aan-huis werd verspreid in Egmond aan den Hoef. Degenen die vergeten zouden zijn of geinteresserden buiten Egmond aan den Hoef kunnen deze brochure nog afha len bij mevr. H. de Vries-Van Kasteel, Graaf Dirkplein 10, Egmond aan den Hoef, telefoon 1817. Öp woensdagavond 22 december om 19.30 uur vieren we in de gerefor meerde kerk samen kerstfeest. Er wordt een spel opgevoerd "Een kind voor de kinderen" door de kinderen van de Trompschool. Kinderen van de jeugd clubs zingen en spelen. Mevrouw G. Dijkman vertelt het ver haal "Joost en het lantaarntje" van Rie v. Rossum. Er worden veel bekende kerstliederen gezongen. Iedereen is welkom Het programma duurt onge veer drie kwartier, zodat ook de klein ste kinderen mee kunnen. Op het orgel speelt de heer Joh. de Wit. Komt u ook? Toegang vrij. De kerk is versierd door de kinderen van de jeugdclubs. De clubleiding Wij hebben graag alle adverten ties en teksten voor het week end binnen, doch uiterlijk tot maandag 12.00 uur om plaatsing voor u te kunnen garanderen REDAKTIE ii mnii» Zomerhuisbewoners kunnen het "Contact" gratis afhalen bij: Foto Jonker, boekhandel Dekker, Bookshop en drukke rij Belleman. Redaktie c EEN HUIS KOPEN EEN HUIS VERKOPEN EEN HYPOTHEEK Ook voor TAXATIES Marshallstraat 55, Egmond aan Zee, m (02206) 2249

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1