met de eg monden NIEUWJAARSADVERTENTIES KORT NIEUWS DAT toneelvereniging "De Fliere fluiters" reeds geruime tijd werkt aan een nieuw stuk. De keuze is dit keer gevallen op een "echt" toneelstuk waar in de mens en z'n karakter de boven toon voert. Geen gemakkelijke keus, maar De Flierefluiters kennend, kun nen ook dit maal de donateurs van de ze toneelvereniging verzekerd zijn van een brok vakkundig amateur-toneel. Het zal half maart 1977 opgevoerd wor den. Nieuwe donateurs zijn van harte welkom. Inlichtingen: mevr. Plantinga, Trompstraat 9, Egond aan Zee. DAT de raad van Egmond-Binnen DAT het „Kerstmis van Bomans" een uitstekende weergave beleefde op de st. Jozefschool te Egmond aan Zee. Op suggestie van de „grote" kijkers zijn en pastoor Stolk en het 6e klas- gezelschapbereid gevonden om iedere Egmonder met hun kroost welkom te heten bij de heropvoering op le Kerst dag om 15.00 uur in het r.k.kerkgebouw aan de Wilhelminastraat. Jong en oud genieten van dit primitief, spontaan gespeeld juweeltje van komische vroomheid bij de ontmoeting van Kerstmis in het verleden en Kerstmis nu. Hartelijk welkom. Duur plm. 45 'minuten: DAT in de gemeenteraad van Eg mond aan Zee maandagavond een fel debat werd gevoerd over de aanwij zing van een architect voor het oude Agnesterrein. De P.v.d.A. en Gemeen tebelangen wilden het duo Andries- sen/Wagenaar. De WD twijfelde aan de deskundigheid van Wagenaar ter wijl het CDA zich daarbij aan moest sluiten op grond van onderzoekingen van de wethouder van Openbare wer ken, W. Gravemaker. Maar diens eigen fractiegenoot H. den Boer zei, dat Gravemaker het tegenovergestelde had gezegd, dus geeen twijfel aan de deskundigheid. Alles bijeen een vreemde en onverkwikkelijke situatie, een gesprek, dat alleen in besloten vergadering plaats had mogen vin den. Na een op verzoek van de PvdA ingelaste schorsing, viel de heer Franke de heer Oud van de V.VJD. fel aan, de Pvda handhaafde zijn voor keur. Het voorstel van het college om aan Stad en Landschap opdracht te geven werd opzij geschoven (een voorstel waaraan ook wethouder Gra vemaker had meegewerkt, maar de bewering van zijn fractiegenoot H. den Boer kon hem wegens zijn afwezigheid niet gevraaagd worden) en een motie van de PvdA werd in stemming ge bracht, die inhield het duo An- driessen/Wajgenaar aan te wijzen. Dit werd met 5 tegen 4 stemmen aange nomen. DAT de zondagsschool "Voor ieder kind" het Kerstfeest viert op donder dag 23 december om half acht in het bijgebouw van de ned. herv. kerk. DAT in dit nummer van het Con tact de uitslag staat opgenomen van de St. Nicolaasaktie te Egmond-Binnen, waarnaar wij bij deze nog eens ver- Wijzen. Openbare bibliotheek drankensuper Autobedrijf Kennemerland bv Wilhelminastraat 71-73 Egmond aan Zee 02206-1979 Oud Egmond wenst u gelukkige Kerstdagen fe—a 977 -1977 iinntüM 1000 JAAR EGMOND AAN ZEE wunmui 22 DECEMBER 1976 NUMMER 1277 Uitgave Drukkerij Belleman B.V. Egmonderstraatweg 5 Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief losse plaatsingen: 26 ct. per m.m. Bij kontrakt belangrijke reduktie. UW OPGAVE VOOR hebben wij graag uiterlijk VRIJDAG 28 DECEMBER in ons bezit I DRUKKERIJ BELLEMAN, telefoon 1201 en 1789. WIJ VERNEMEN: DA£ op le Kerstdag het kinder koor ^Slosanna" de misviering zal op luisteren om 10.00 uur 'S\ de Adelber- tuskerk te Egmond-Binnen. donde T&g 23 december, 's avonds om half acnt nog even de laatste puntjes van dit jaar gaat doornemen. Dat ge beurt in het dorpshuis te Egmond-Bin nen; Zomerhuisbewoners kunnen het "Contact" gratis afhalen bij: Foto Jonker, boekhandel Dekker, Bookshop en drukke rij Belleman. Redaktie In verband met nieuwe voorzieningen in de Openbare Bibliotheek, worden die lezers, die de uitleentermijn over schreden hebben, aangeraden de nog in hun bezit zijnde boeken zonder boe te in te leveren voor 31 december ajs. Wil iedereen, ook de jeugd, de lid maatschapskaarten kontroleren, daar de kaarten eenmaal per jaar afgestem peld dienen te worden. Wilt u er re kening mee houden, dat de Openbare Bibliotheek 24 en 31 december a.s., 's avonds gesloten is. Openingtijden Openbare Bibliotheek, Julianastraat, Egmond aan Zee: maandagavond 18.30 uur tot 20.00 uur; woensdagavond 19.00 uur tot 20.00 uur; vrijdagmiddag 16.0 uur tot 17.30 uur en vrijdagavond 18.30 uur tot 20.00 uur. Wij hebben graag alle adverten-, ties en teksten voor het week end binnen, doch uiterlijk tot maandag 12.00 uur om plaatsing voor u te kunnen garanderen REDAKTIE Pompplein 3 - Telef. 1203 Voorstraat 134 - Telef. 1658 Verkoop van Kuyper Vieux, de Vieux met de Franse brandy en ook de Kuyper export jonge jenever. Wij zijn vinoloog, verbonden uan de wijnaeademie Bezorging boven 50, gratis! GEZEELl£jiÜ- De vrouwtjes op deze foto zouden u die wens van harte doen, maar ze zullen zich waarschijnlijk meteen afvragen Hebt ge dan nóg geen gelukkig Kerstfeest, gij mensen van 1976? Wat wenst u dan nog meer? U met uw radio, televisie, ijskast, vrieskist, wasmachine, kerstboom Wat betekent dat allemaal? Maken al die dingen u niet gelukkig? Wij wa ren blij met de gaven van de kerk. De visserij bracht niets op, veel van onze dierbaren zijn tijdens hun werk op zee gebleven en zagen we nooit meer terug. Gelukkig was daar nog de kerk, die ons af en toe wat gaf, zoals tijdens de Kerstdagen, dan kregen we een zak eierkolen en wat bri ketten ,om tijdens de Kerst en oudejaarsavond warm te zit ten. We kregen ook een mandje met een pakkie boter, een worst, een pond suiker en een pond meel, ja, en er was ook een brood bij. Want we hadden geen geld en we hadden honger. Maar 't kleine jongetje werd ziek en onze dochter Mietje, zijn moeder, had geen goed eten voor hem en het ke reltje was te zwak om het te halen. Hij had reuma. Gaan die kindertjes bij u in 1976 ook nog dood? Wij waren blij, als we wat kregen, zoals op deze foto. We wilden onze dankbaar heid tonen, kijk maar, wat er op te lezen staat. We hadden veel ellende maar wat waren we blij met de rijkdom op onze schoot en aan onze voeten. Lieve mensen, we vragen ons af of wij ons wel thuis zouden voelen bij u in 1976. Wij geloven het niet. Vanaf deze plaat kijken we naar u, die vlak voor het Kerstfeest van 1976 staat. Weest gelukkig Maakt u er wat van, helpt elkaar, want velen van u blijken het deson danks nodig te hebben. Vanuit ons verleden, het oude Eg mond, wensen wij u een heel gelukkig Kerstfeest. Links: Afie Slöot-Krap; rechts: Teunisie v.d. Werf, bijge naamd „van het Wilt"; in het midden haar dochter Mietje met kind. (De foto werd ons afgestaan door Foto Jonker te Egmond aan Zee).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1976 | | pagina 1