met de egmonden Schaatsen van Egmond naar Bergen, naar verkiezing over het strand of zomaar langs de weg 0p pagina 2 nog Tri eer winterse beelden KORT NIEUWS wij vernemen A.M. ZENTVELD Hoog water Sportcentrum O Egmond Open huis zwemles Chinees nieuwjaar op 28,29, 30 januari dan is het feest bij HUNG KWAN Oliegevulde radiator kachel 9 leden KDViesPB. f onze prijszateX DEGRAAFFELECTRA contact 24 JANUARI 1979 NUMMER 1386 Uitgave: Drukkerij Belleman B.V. Egmonderslraatweg 5 1934 AA Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 1931 GC Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789* Advertentie-tarief losse plaatsingen 30 ct. per mm Bij kontrakt belangrijke reduktie. Redactie en foto's:" Gerard Belleman Layout en montage: Jan de Raadt Jaap Eeltink Een weekend zoals we nu achter de rug hebben, zal wel een van de zeld zaamheden blyven. DoOr een gril van Koning Winter was het niet nodig om een ysbaan op te zoeken, om de gladde yzers onder te binden. Nee, dit meestal koude klusje en de voor kinderen in gewikkelde bezigheid kon rustig in huis plaatsvinden. Daarna was het slechts nodig om naar buiten te gaan en de ys- pret kon beginnen. In nagenoeg alle straten lag een keurige ysbaan en was een blokje omwandelen een riskante bezigheid, op de schaats was dat geen enkel probleem. Op pleinen en straten, langs duinpaden en op het strand, over al konden de gladde yzers worden aan gewend, om zich snel naar elders te spoeden. Het eeuwenoude ijsvermaak had zich door een gril van de natuur naar de straten verplaatst en vele duizenden maakten van die mogelijkheid dan ook ijverig gebruik. Voordeel daarbij was, dat men nergens het gevaar liep, door het ijs te zakken, want de bodem vorm de een stevige ondergrond. Was er overal plezier, hier en daar ontstond enige onenigheid door het in grijpen van gemeentewerken, die met het nog schaars aanwezige pekel ook daar ging strooien, waar helemaal geen sprake is van doorgaand verkeer. Dat gebeurde op het Graaf Dirkplein, waar jong en oud zich vermaakten. Toen zon dagmorgen daar ineens de strooiwagen verscheen, werd hij dan ook prompt opgehouden door protesterende ouders en kinderen, die hun ijsbaan naar de knoppen zagen gaan. Men vond het een onbegrijpelijke zaak, daar er niet gestrooid werd, als het beslist noodzakelijk was en nu was er sprake van ijspret, waarvan jong en oud genoot op een weggedeelte, waar doorgaand verkeer nagenoeg is uitge sloten, en nu moest het zo nodig. Hoe wel de mensen van gemeentewerken opdracht hadden om straten en pleinen te bestrooien, was dat hier volgens de Graaf Dirkpleinbewoners absoluut on gewenst. Het gevolg was dan ook, dat de tuin slang er aan te pas kwam en met be zems het gestrooide zout werd verwij derd. Op het moment dat we dit schrij ven, ligt- er weer een keurige ijsbaan, terwijl midden op de weg een dammetje is aangebracht met een bord, waarop staat: "Stop, ijsbaan". Overal kon men op de straten de schaatsers tegenkomen en vanuit een surveillerende politiewagen, waarvan de bemanning niet op het schaarse ver keer behoefde te letten, werd omge roepen, dat de "schaatsers zich zoveel mogelijk aan de verkeersregels moesten houden". Grapje. Langs de Van Oldenborghweg schaat sten hele families even op en neer naar Bakkum en de duinen vormden hier het ongewone decor. Een van hen merk te op, dat hij nog nooit van z'n leven heuveltje op en af was geschaatst. In derdaad, op een ijsbaan komen geen heuvels voor. Op het strand werden ook rustig baantjes getrokken terwijl verschillen den op en neer naar Bergen aan Zee reden. Dat moet je een keer meege maakt hebben om het later te kunnen vertellen al geloven ze je dan mis schien niet. De ijzelvorming gooide veel roet in het eten daar waar allerlei bijeenkom sten waren georganiseerd, die door de onbereikbaaheid geen doorgaan konden vinden. Zij die beslist ergens heen moes ten, konden dat soms met een lelijke val bekopen. En zo komt bij alle ver maak toch een schaduwkantje om de hoek kijken. Maar ook aan deze ijspret kornt een eind, minder leuk voor ieder een die er van geniet maar beter voor alles. l. DAT "Het Witte Huis" a.s. zaterdag muziek brengt van Simon Thaal en dat moet niet alleen het beluisteren waard zijn maar een dansje er op maken is ook bijzonder geschikt. Heengaan en er even uit zijn, 't is gezond voor een mens. De advertentie in dit blad tipt nog meer aan. Even omslaan dus; DAT café ,,'t Vlack" op zaterdag 27 ja nuari a.s. weer gaat kienen. Boven dien is er een grote verloting aan verbonden, die, evenais het kienen, bijzonder attraktief is. Velen weten dat reeds, anderen moeten daar ook maar eens kennis mee gaan maken. In de advertentie staat er meer over; DAT het gemengd koor "Crescendo" Egmond-Binnen op zaterdag 27 ja nuari a.s. haar eerste donateurscon cert geeft, dat plaatsvindt in café Swart en begint om 20.00 uur. Dit is overigens niet het eerste optreden van dit koor, want velen hebben het reeds kunnen beluisteren tijdens de Bel canto-concerten, waarvan zeer veel naam uitgaat. Tijdens het donateurs- concert, dat een bijzonder populair programma brengt, wordt het koor gesteund door het optreden van de sopraan Lida van Zijl en de tenor Bart Jansen. Er worden werken uit gevoerd van Zeiler, Winkler, RoSsini, Götz, Strauss, van wie de wals der walsen "An der schonen blauen Do- nau" wordt uitgevoerd, Mozart, Bach, Verdi, Lehar enz. Een bijzonder geva rieerd programma derhalve, dat o.l.v. wnd. dirigent Piet Groot gestalte zal krijgen. Aan de vleugel zien we Jan Schuit, terwijl ook medewerking wordt verleend door het accordeon orkest "Vita Nova" oJ.v. -Wim Cor- nelissen. Een avond om mee te ma ken. "Crescendo" kan tevens nog wat versterking gebruiken. Misschien is deze avond een gezonde aanleiding om eens bij het koor te informeren, want zolang een mens zingt, voelt hij en zij zich lekker. Er is dus alles voort. Hans Mulder, de dirigent van Cres cendo, heeft het plan om vanaf maan dag a.s de leiding weer op zich te nemen, zoals hij ons meedeelde; DAT de gymnastiekvereniging Achilles op vrijdag 2 februari haar jaarver gadering houdt in "De Klok". Wegens het tussentijds aftreden van de voor zitter, de heer Tj. Gardenier, die Eg mond aan Zee verlaat, stelt het be stuur de heer G. Jaspars voor deze funktie kandidaat. En omdat mevr. C. Groot-Klerks naar het buitenland is vertrokken, zal haar plaats worden ingenomen door mevr. Van Balen- Hopman. De vergadering krijgt een gezellig slot met kienen en ieder lid kan een introducé meebrengen; DAT Antoinette Groot te Egmond aan de Hoef met goed gevolg het examen drogiste aflegde te Amsterdam. Het diploma geeft haar de bevoegdheid dit vak, waaraan steeds hogere eisen worden gesteld, uit te oefenen; DAT donderdag 25 januari a.s. een ca baretgroep uit Bergen zal optreden in het bejaardentehuis 'Heegemunde' te Egmond-Binnen. Niet alleen de be woners maar alle 65-plussers zijn daar van harte welkom; DAT bar-discotheek ,,'t Nippertje" te Egmond-Binnen vrijdag 26 januari a.s. haar deuren weer gaat openen. Dat geschiedt om 20.00 uur en Ger en Elly, zij die u daar gastvrij ontvang en, heten u alvast van harte welkom; DAT het Rode Kruis afdeling "De Eg- monden" binnenkort weer een bloed- afname-avond organiseert. Er zal een kaart bij u in de bus vallen, waar mee u uw deelname kunt aanmelden. Zij die reeds eerder bloed afstanden, behoeven de kaart niet in te sturen, zij ontvangen automatisch een op roep; Dei^ week 5 bosjes hollandse droogbloemen voor de stuntprijs van f 10.- BLOEMSIERKUNST PIN-SPASS «sesLCTTeto1. Tel. 2075 - St. Albertsweg 27 Egmond-Binnen DAT de evenementencommissie van de v.v. Egmondia op vrijdag 26 januari a.s. weer een grote klaverjasdrive or ganiseert in de kantine op het voet balveld, aanvang 20.15 uur. Zie ver der de advertentie in dit blad; DAT het Egmonds Gemengd Koor te Egmond aan Zee nieuwe donateurs met gejuich zal begroeten. Het koor kan natuurlijk hulp gebruiken en om een belangrijk cultureel werk in Eg mond aan Zee te ondersteunen, is uw belangstelling van harte welkom. Wilt u, man of vrouw, jongen of meis je, graag meezingen, dan loopt u zelfs de kans, dat u bij uw aanmelding een welkomstlied zal worden toegezonden, evenals dat gebeurt bij uw opgave als donateur. Let even op de adver tentie in dit blad, waar u enige adres sen zult aantreffen; DAT de kinderoperettevereniging "De Hanswijkertjes" in het weekend van 10 >^L 11 maart weer van zich doet sproten in de kostelijke kinderope rette "De dochter van de Sjedk". En dat wordt een reprise, want deze ope rette was de eerste waarmee de groep voor het voetlicht trad. Het wordt 'n geheel andere bezetting, de opzet is in principe dezelfde maar het is hier nieuw leven en dus een nieuw geluid. Het wordt weer goed hebben we ons laten vertellen; DAT de theatergroep "Horizon", ge- vormd uit de wat ouder geworden "Hanswijkertjes" en alszodanig een geheel zelfstandig bestaan lijdend, binnenkort ook haar entree maakt enwel met de musical "Oliver". On geveer 50 mensen doen er aan mee. Met de ervaring opgedaan in hun jongere jaren oefenen de leden zeer voorspoedig op dit kostelijke muziek werk, dat ook in het dorpshuis te Eg mond aan de Hoef gestalte gaat krij gen in het weekend van 31 maart en 1 april. De speciale begeleiding van een orkest geeft aan deze musical reeds de groei naai' volwassenheid weer. Dit wordt een mooi weekend, dat zit er dik in; DAT de familie J. Dekker van de Voor straat 26 te Egmond aan Zee zater dagmiddag 5 invalide jongens in huis opnam, die na het invalide-zwemmen in sporthal Egmond zich door de ijzel de weg naar huis zagen afgesneden. In huize Dekker ontbrak het hen aan niets, ze werden van eten en drinken voorzien en later op de avond, toen het even mogelijk leek, met de auto naar huis gebracht. Da's klasse DAT de commissie ruiratelyke orde ning op donderdag 1 februari om 20.00 uur vergadert in het gemeentehuis. Op dit moment is het programma nog niet bekend; DAT de v.v. St. Adelbert en de sup portersvereniging Rood-Zwart hun jaarlijkse feestavond houden op vrij dag 26 januari a.s. in café 't Haasje te Egmond-Binnen. De muziek is van de Jokers. Een Amerikaanse verloting zal vele prijzen aan de man brengen. Er wordt een grote opkomst ver wacht; DAT een vlinder op zich 'n zeer normaal natuurverschijnsel is maar niet in dit jaargetijde. En dat bedacht ook de heer Kooy van de Pr. Bernhardlaan te Egmond aan de Hoef, toen hij het gevleugelde diertje ineens in zijn huis aantrof. De heer Kooy kwam tot de conclusie, dat de cocon, waaruit een vlinder pleegt geboren te worden, via een boerenkoolblad naar binnen moet zijn gekomen, alwaar het door de huiselijke warmte tot ontwikkeling werd gebracht. Hoe dan ook, de heer Kooy zag er een hoopvolle lentebode in, die hij zo lang mogelijk in stand wil houden, zodat hij het vlindertje op een koolblaadje zolang koestert in een glazen pot, waaruit het vrijelijk op kan vliegen; i\ DAT de Jehov. ptuigen in de Egmonden ons verzoeken mede te delen, dat zij een dezer dagen bij u aanbellen i.v.m. een aktie die gevoerd wordt tegen de discriminatie van de Jehova's getuigen in Argentinië. Er zal een uitgave aangeboden worden van hun tijdschrift "Ontwaakt" waarin veel informatie over dit onderwerp voorkomt; RESTAURANT 1TALIANO Pompplein 3 - Egmond aan Zee Telefoon 1701. „Gezellig uit eten in een sfeervolle omgeving". woensdag 24 0.1812.20 donderdag 25 1.00—13.27 vrijdag 26 2.03—14.24 zaterdag 27 2.5715,16 zondag 28 3.50—16.06 maandag 29 4.36—16.52 dinsdag 30 5.22—17.39 (spring-tij) woensdag 31 6.10—18.27 donderdag 1 6.56—19.15 Dit jaar is gestart met een open huis betreffende de zwemlessen. De afge lopen weck werden de ouders uitgeno digd op de banken naast de baden plaats te nemen. Zo konden zy zien. en horen op welke manier zwemles wordt ge geven en - last but not least - mee maken hoe het stond met de virdering- en van hun kroost. De meeste ouders waren meegekomen en toonden zich erg enthousiast over de ongedwongen wijze van lesgeven. Het was ook hartverwarmd te zien hoe de allerkleinsten met spelletjes "watervrij" werden gemaakt. Enige grote kinderen kregen de eerste arm- en beenslagerf al te leren, terwijl een aantal anderen reeds hun baantjes trokken in het diepe bad onder de deskundige leiding van de instructrices en instructeurs. Vele ouders maakten van de gelegenheid gebruik vragen te stellen die met over tuiging werden beantwoord. Gelet op het grote sukses van dit open huis is besloten die elke vier weken te herha len. CHINEES INDISCH RESTAURANT Ji y tm J- EGMOND AAN DE HOEF Wij begroeten u graag als onze gast op 28, 29 en 30 januari. Een feestelijk en uitstekend diner met een leuke verrassing. Gerechten ook voor afhalen. Geopend van 12.00 tot 22.00 uur! Duinstraat 2-Egmond aan Zee Telefoon 1093

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1979 | | pagina 1