met de egmonden 1® mïm Structuurschets aangenomen met PvdA tegen Ongekende drukte in 't Rode Hert art apart art apart galerie art apart art apart t t St. Nicolaasfeest voor alle kinderen in Egmond aan de Hoef op zondag a.s. 'Aquarius" is gedoopt (galerie) Pieter Zwart Pater Jan Hof Hoog water Droogbloemen dekoraties A. M. Zentveld contact 26 NOVEMBER 1980 NUMMER 1482 UITGAVE DRUKKERIJ BELLEMAN B V. Egmonderstraatweg 5 1934 AA Egmond aan de Hoef Telefoon 02206-1201 Burg. Eymaplein 2 1931 GC Egmond aan Zee Telefoon 02206-1789 Advertentie-tarief: losse plaatsingen 30 ct per mm Bij kontrakt belangrijke reduktie Redactie en foto's: Gerard Belleman Layout en montage: Jan de Raadt - Jaap Eeltink Na een eindeloos debat is gisteravond de structuurschets door de gemeenteraad aangenomen met tien stemmen voor en de vijf stemmen van de PvdA tegen. Wethouder Luitjes hield, naar aanleiding van de vragen en opmerkingen, gedaan tijdens de "open avond" een zeer breedvoerig betoog over alle voor en tegens, waarbij hij er herhaaldelijk de nadruk op legde, dat de schets geen plan was en derhalve geen enkele rechtsgeldigheid had. De structuurschets blijkt "geen enkele waarde te hebben maar is wel zinvol". Wanneer je deze betekenis van de structuurschets nader beziet, daarbij incalculeert, dat de schets wel 240.000,- heeft gekost en juist voor het debat hierover het besluit hebt horen vallen over de aanschaf van een vuilniswagen van 255.000,-, dan ga je je afvragen, of het geld niet beter daaraan besteed had kunnen worden. De schets is aangenomen met veel wijzigingen, o.a.aangedragen door het CDA en de VVD. De ligging van een te vestigen woon wagenkamp staat o.a. nog niet vast terwijl een voorstel tot doortrek ken van de Boulevard naar het noorden zal worden meegenomen. Over een bedrijfsterreintje voor Egmond aan Zee aan de Pieter Schotsmanstraat staakten de stemmen. Maar nogmaals, we praten hier niet over een bestemmingsplan maar over een schets, die nu de gemoederen nog bezig houdt maar straks, als er een nieuwe raad is, misschien wordt vergeten, aange zien men het bestaan niet of nauwelijks kent. Het is de praktijk van alle voorgaande nota's, die ondertussen een bibliotheek vul- Ing. C. J. LUITJES (CDA) wethouder len en waarin alle facetten rond de ontwikkeling van Egmond in al zijn onderdelen uit en te na staan beschreven, over wegen, woning bouw, plantsoenen, agrarische toe standen, sport, recreatie en ver keer, buitensportvoorzieningen, bibliotheken, sanering van kam peerterreinen en noem maar op. Er zijn er nog wel enkele aan toe te voegen. Jammer van die 240.000,-, want over elk nieuw bestemmingsplan netje zal toch weer gesproken moeten worden. Voor ons gevoel is deze schets veel te uitgebreid, zegt niets meer of minder dan alle voorgaande studies en in de toe komst zal men zich er toch niet aanhouden, omdat omstandighe den zich telkens weer wijzigen. Hopenlijk kunnen we in de toe komst een plan zelf op papier zetten, met eigen inbreng, zonder tussenkomst van dure bureaus. Maar voorwaarde is wel, dat de raad de eigen inbreng van eigen ambtenaren dan erkent, want de kritiek op eigen werk is naar ons gevoel de grootste oorzaak van het opjagen der kosten. Egmond heeft ondertussen veel te duur lesgeld betaald. G. A. Belleman De Stichting Jeugdbelangen te Egmond aan de Hoef organiseert weer net zoals voorgaande jaren een groot St. Nicolaasfeest voor alle kinderen in het dorpshuis Hanswijk. 's Middags om 2.30 uur wordt St. Nicolaas op zijn witte schimmel en met zijn Zwarte Pieten afgehaald vanaf het Karmelklooster m.m.v. muziekvereniging "Lamoraal van Egmont". Hij zal door het dorp worden geëscorteerd door de rij- vereniging "De Princeruiters". De Sint zal worden verwelkomd in het dorpshuis en wordt om pl.m. 3.15 uur toegesproken door burge meester J. Kingma. De Zwarte Pieten zullen zorgen dat het weer een geslaagde middag zal worden. Egmond aan Zee heeh sinter klaas weer ingehaald en be zocht jong en oud. "Lamoraal van Egmont" begeleidde hem door de straten en burgemees ter Kingma ontving hei p het Pompplein. Later bracht hij een bezoek aan Huize Agnes en aan het grote kinderfeest in de zaal van speeltuin "De Egmon den". Een showroom in duikartikelen wordt niet geopend maar gedoopt. Zo moet Wim Butter te Egmond aan de Hoef gedacht hebben, toen hij in zijn bedrijfshal te Egmond aan de Hoef, even apart van alle spullen die te maken hebben met de aanleg van electrische installaties, een hoekje inruimde, om daar wat materiaal te plaatsen, die met de duiksport van doen hebben. Er zijn in de Egmonden duik- fanaten, die daar veel belang stelling voor hebben, maar een winkel op dat gebied zou geen bestaansgrond hebben. Om toch in direkte nabijheid te weten te kunnen komen, wat er zoal op dat gebied is te verkrijgen, besloot Wim Butter, zelf zeer nieuws gierig zijnde naar het leven onder water, een stukje van zijn maga zijn in te ruimen en daar wat duikspulletjes neer te zetten. Zij die daar belangstelling voor hebben, nemen even kontakt met hem op en hij zal er alles over vertellen en sinds vrijdagavond kan hij u ook veel laten zien. Een goed initiatief. zelfs voor de meest verwende mensen vindt sinterklaas wel wat bij van gouden en zilveren sieraden tot scheepsattributen. surprise: t/m 5 december 10% korting op alle tin! achterom 1 (t/o pol.-buro) egmond aan zee tel. 4128 b.g.g. 1760 wij vernemen DAT Radio Noordzee graag op de hoogte is over het verblijf van Egmondse kinderen in het zieken huis op of omstreeks 5 december. Aan de ouders het verzoek dit even door te geven; DAT de VVV Egmond aan Zee een beroep doet op haar leden om de nog openstaande LID-bonnen voor uitbetaling bij het WV- kantoor in te leveren; DAT de 2e kursus "Anders eten" op donderdagmorgen 11 december begint. Er kunnen nog enkele deelnemers(sters) geplaatst wor den. De zes lessen worden gegeven in het r.k. verenigingsgebouw, Wilhelminastraat 14 te Egmond aan Zee op 11 en 18 december en op 8, 15, 22'en 29 januari 1981 van 9.00 tot 12.00 uur. Aanmelden tel. 1513 of bij de SRV, Noorderstraat 12; DAT de vorige week gehouden wijnproeverij in Willem's Dran kensuper veel belangstelling trok. Er blijken in Egmond veel wijnlief hebbers. te zijn, die een goed glas wijn op hoge prijs stellen; DAT Tim de Haan van de bekende bakkerij De Haan te Egmond-Binnen weer eens hoge ogen gooide tijdens de nationale kampioenschappen van Neder land. Van de vijf landenwedstrij- den deden vijf winnaars mee aan de wedstrijden in Wageningen. Het lot moest beslissen, aangezien Tim voor zijn bruinbrood evenveel pun ten had als de uiteindelijke kam pioen. Hij werd dus tweede. Voor de etalagewedstrijd bleek hij net een punt tekort te hebben, om het kampioenschap te behalen, 't Is pech hebben, maar Tim kent één troost: Hij werd erkend als een der beste; DAT er voor bejaarden (en als er plaats is ook voor jongeren) weer een feestavond wordt georgani seerd op 18 december in de Park schouwburg te Hoorn, men kan zich daarvoor opgeven t/m 27 november bij de heer De Rooy, bejaardenhuis "Heegemunde" te Egmond-Binnen, tel. 4182 b.g.g. 4113. De bus vertrekt om 18.15 uur en is gratis. De entree voor de avond is f 10,-. De tocht gaat alleen door als er 40 personen deelnemen; DAT de botenvereniging "De Werf" op donderdag 27 november zijn algemene ledenvergadering houdt in speeltuin "De Egmon den", aanvang 20.00 uur. Ook vindt de uitreiking van de prijzen van de viskompetitie plaats; DAT de heer Jan Huiberts te Egmond aan de Hoef tijdens een feestelijke bijeenkomst zondag morgen, in aanwezigheid van alle koorleden en zijn familie, de ver sierselen heeft ontvangen behoren de bij de orde van St. Gregorius, wegens zijn 40-jarig lidmaatschap van het kerkkoor te Egmond aan de Hoef; DAT "Hart voor Egmond" de vergadering van 3 december (de eerste woensdag van de maand) in verband met de Sinterklaastijd brengt van 28-11 t/m 24-12 de expositie poppen en bomen met karakter joke de beer met prachtige typetjes in stof en porselein gerrit glerum met aquarellen van bomen. openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-12.30 uur en van 14.00-17.00 uur. achterom 1 egmond aan zee tel. 02206-4128 b.g.g. 1760 Misschien kwam het door de wetenschap, dat voorlopig de laatste klaverjasmarathon plaats zou vinden, hoe dan ook, het leek erop, alsof iedereen nog even de sfeer wilde opsteken van dit gebeuren, dat omlijst door allerlei festiviteiten voor velen een plezierig momentje met zich meebracht. Cees Baay, de man die ondertussen vele uurtjes erop heeft zitten met zijn helpers en helpsters, heeft zelf een marathon achter de rug, zonder één kaart aangeraakt te hebben. Zijn troef was, om voor de Zeevogelsjeugd en voor Sprenke- lingboys wat geld in het laadje te brengen en hoeveel tijd hem dat dan kost, speelt geen enkele rol. Hij is er in geslaagd en hoe! Tijdens het hele gebeuren speel de het duo Ab Glas de verschillende morr^nten naar een hoogtepunt, dat jLndagmiddag bereikt werd, toeii,Ge sterkste man van Neder land, Gerard du Prie, even langs kwam, om in één minuut twintig telefoonboeken te verscheuren. Bur^ neester Kingma controleer de zT.of het goed ging en hing hem tenslotte de onderscheiding om de hals, waaruit bleek dat hij het record had gehaald, want een record is het. Verschillende 'amateurtelefoon- boekverscheurders' voor zover er dan al sprake is van professiona lisme op dit punt, deden ook een poging, waaronder Moos Raven van 't Rode Hert. Hij kwam tot een uitstekend proberen, meer ook niet, maar tenslotte ging het om het plezier, dat aan deze momenten werd beleefd. Winnaar van de marathon werd Leo Haller uit Alkmaar. Klaver jasser Cees Boer stelde al zijn premies beschikbaar voor de aan schaf van een blinde-geleidehond, een bedrag van 400,-, dat door Moos van 't Rode Hert werd aangevuld tot 1000,-. Het typeert iets van de sfeer die er heerste, een gebeuren, dat ook voor de voet ballende jeugd weer de nodige contanten opbracht. verschoven heeft naar vandaag, woensdag 26 november. Dorpshuis Egmond aan de Hoef, aany^ng 20.00 uur. Belangstellenden wel kom; DAT de ontspanningsvereniging "Doen" van de Prins Hendrik- Stichting op 12, 13 en 14 december a.s. een grootse fancy-fair organi seert. Vele schitterende handwer ken zullen er te koop zijn terwijl de goklustigen er hun hart kunnen ophalen bij o.a. het rad van avontuur. Hoewel de goede Sint in deze tijd de beursen behoorlijk lichter zal maken is men bij "Doen" ervan overtuigd, dat er veel belangstelling zal zijn. De opbrengst wordt grotendeels ge bruikt om van de achtertuin van de Stichting een mini-dierentuin te maken; DAT de jaarlijkse Kerstzang- dienst van de gezamenlijke Eg mondse koren traditie begint te worden. Ook dit jaar "Komt men allen tezamen" in Sporthal Eg mond. Gepland is 22 december. Wederom zullen verschillende ko ren één groot koor vormen, waar bij de stemmingvolle muzikale omlijsting van "Lamoraal van Egmont" niet zal ontbreken. Wij houden u op de hoogte; DAT het in de etalage van Dierenspeciaalzaak Van Pel een drukte van belang is. Er wordt een brand geblust, drenkelingen gered en ook de Eerste Hulp is er op z'n post. De goedheiligman beziet de gehele reddings-aktie als "Redder aan de wal". Waarbij meteen het doel van dit alles duidelijk wordt. Er is een prijsvraag aan verbonden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de K.N.Z.H.R.M. Voor slechts twee kwartjes dingt u mee naar vijftig gulden en bent u "Redder aan de wal". Een aardig initiatief. Of de goudvissen-rond zwemmend tussen deze bedrijvig heid- er ook zo over denken, staat te bezien. De moeite waard om even (met de kinders) de Smid straat aan te doen; DAT, nu we het toch over de Smidstraat hebben, daar een glas bak is geplaatst. Het ontsierende "ding" staat voor een van de weinig overgebleven karakteris tieke Egmondse huisjes. Eerder stond de container op het Pomp- SOwwitiOKT wToe*£*/i*u»«t plein maar viel daar vooral in het oog van twijfelachtige figuren die 'm maar meteen op de weg wilde zetten. Glas in de glasbak is milieu dienend maar de bak druist er wat lomp tegenin; DAT mevrouw Zwart (PvdA) voor de Julianaweg te Egmond aan de Hoef éénrichtingsverkeer heeft voorgesteld in de west/oost rich ting. Voorzitter Kingma voorzag in die maatregel het gevolg, dat de Julianaweg 'n sluiproute wordt, die reeds nu al aanwezig is, wanneer de stoplichten op de Herenweg de doorgang beletten; DAT in restaurant "Altenburg" te Egmond aan Zee een Belgisch weekend wordt gehouden. Vrijdag 28 en zaterdag 29 november treedt vanaf 19.00 uur de Brabantse Volksmuziekgroep op evenals tij dens het koffieconcert op zondag van 11.00 tot 14.00 uur. "Altenburg" zal de optredens met passende gerechten omlijsten. Dit unieke gebeuren wordt "Altenburg" en de omgeving belange loos aangeboden. U kunt er van genieten door uw tafel te bespre ken, bel 1352 of 2125; DAT de gemeente een nieuwe vuilniswagen gaat kopen voor 255.000,-. Het bedrag wordt betaald uit de gelden, die beschik baar zijn gekomen uit de Gas- voorziening Kop Noord-Holland, die de overwinst uitbetaalt aan de bij haar aangesloten gemeenten Op 67-jarige leeftijd is te Eg mond aan Zee overleden, de heer Pieter Zwart. Met hem ging een man heen, die zich gedurende zijn leven op verschillend terrein heeft ingezet voor de gemeenschap. In dé VVV leeft aan hem een herinnering voort als de man, die zich bijzonder inzette voor een goed financieel beleid. Een hem opgedragen taak wenste hij tot in details uit te voeren, waardoor hij een onwankelbaar vertrouwen ge noot bij zijn collega-bestuursleden. De oud-katholieke kerk verliest door zijn heengaan een bezield organist, die talloze diensten op zijn instrument heeft begeleid. Aan zijn streven is het o.a. te danken, dat Egmond voorheen kon genie ten van de orgelconcerten in de o.k. kerk. Een verdienstelijk Egmonder ging heen. Zijn vrouw en kinderen zullen hem missen maar ook velen in de Egmondse gemeenschap. Moge hij loon naar werken ont vangen. G.B. Op vrijdag 21 november is de Benedictijner monnik, pater Jo- hannes-Baptist Hof overleden. Hij werd 62 jaar. Pater Jan Hof was monnik in de Sint-Adelbert-abdij te Egmond-Binnen. Hij was 41 jaar geprofest en 35 jaar priester. Velen in de Egmonden kenden hem. Hij was afkomstig uit Alk maar, waar zijn vader een boek binderij had. Op jonge leeftijd besloot hij zijn leven in dienst te stellen van God en zijn medemens en koos voor de orde der Bene dictijnen, al waar hij naast de opdracht, die hij zichzelf stelde, - het contemplatieve leven - veel studie maakte van de historie van Egmond. Ondertussen kon men hem ook ontmoeten in de kaarsen fabriek, die verbonden is aan het klooster, om in het dagelijks le vensonderhoud te kunnen voor- Van zijn hand verscheen een belangrijk boekwerk, "de geschie denis van de Abdij van Egmond vanaf de aanvang tot 1573", waar in de ontwikkeling van de abdij en zijn historie zeer uitgebreid wor den beschreven. De vele Egmon- ders die pater Jan Hof hebben gekend, zullen zich hem herinne ren als een zeer eenvoudig man, die altijd bereid was en voor iedereen klaar stond." Moge hij rusten in vrede. G.B. woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag 26 6.37—18.43 27 7.18—19.82 28 8.05—20.29 29 9.06—21.36 30 10.14—22.44 1 11.20—23.54 (dood-tij) 2 0.20—12.20 3 0.52—13.16 4 1.45—14.02 AANBIEDING: 4 bosjes Hollandse droogbloemen voor 10,-- t Dagelijks verse snijbloemen BLOEMSIERKUNST Albertsweg 27 - Tel. 2075 EGMOND-BINNEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1980 | | pagina 1