Zorgen en kritiek in de gemeenteraad Zo was het vroeger Het wordt te krap in de bieb |r Ègmond aan de Hoef. De boomplant(kap)dag Egmond en zijn omgeving De Kapberg" in "CONTACT MET DE EGMONDEN" i 3 26 NOVEMBER 1980 NUMMER 1482. Het college van B en W van onze gemeente heeft maandag middag verschillende berispingen moeten incasseren, toen de vier fraktievoorzitters hun mening gaven over de begroting 1981 en een terugblik over het afgelopen jaar. Soms was de kritiek lang niet mals, hoewel alle partijen bereid waren te erkennen, dat ook de economische situatie schuld was van veel zaken die verkeerd gingen of helemaal niet van de grond kwamen. Niet alleen de woningbouw was reden tot kritiek, - maar speciaal ook het toewijzingsbeleid. dermate te irriteren, dat het CDA geen enkele soepelheid meer wil toepassen bij eventuele wijziging en in de uitvoering van het plan". V.d. Ende (Gemeentebelangen): "Het is nog steeds een teleur stellende zaak te moeten konklu- deren, dat ook dit jaar weer bijna geen enkele steen op de andere is gelegd". Het kan een boeiend jaar worden. Veel is er aan de hand in de gemeente, of eigenlijk gebeurt er niets, vond men algemeen. De PvdA is niet mals in zijn beoor deling. Amerika: "Spanningen in het college en tussen college en raad wijzen er steeds vaker op dat het met de samenwerking maar matigjes is gesteld." Hij konsta- teerde wel grote eensgezindheid wanneer de PvdA met zijn vijf stemmen roet in het eten dreigde te gooien, "de verhitte koppen wor den bij elkaar gestoken, brede armgebaren worden schouder klopjes en kijk het rode gevaar is bezworen". De PvdA vond, dat onderzoek resultaten niet werden gebruikt, rapporten in een la werden ge schoven, suggesties genegeerd en moties verworpen. Wethouder Damstra gaf hij een veeg uit de pan, omdat die herhaaldelijk dreigde met aftreden, als een bepaald voorstel er niet door zou komen. Amerika dacht ook toe nemende kritiek op het college bij de andere partijen te kunnen konstateren. Hij zei: "Waar wij die kritiek delen zullen wij onze vijf stemmen als steun aanbieden. En dan maar kijken wie zijn poot stijf houdt en wie door de knieën gaat. Het kan een boeiend jaar worden." Hij zei verder,alle schuld van de trage gang van zaken afschuivend, dat het CDA, de VVD en Gemeente- Amerika (PvdA): "Dateenpun- tenstelsel als richtsnoer voor een objectief toewijzingsbeleid niet ge toetst wordt aan een daarvoor ingestelde raadscommissie en niet openbaar gemaakt wordt, achten wij een schromelijke tekortko ming van het college". Tabernal (VVD): "Ook onze fraktie maakt zich ernstig zorgen over de pro blemen van de volkshuisvesting en de trage voortgang van woning bouw in het algemeen en in Slot II in het bijzonder". Groot (CDA) over Slot II: "Wij hebben sterk de indruk, dat deze project-ontwikkelaar (Wilma) zijn kontraktuele verplichtingen niet wenst na te komen. Dat begint ons belangen zich maar eens moesten afvragen, waar ze in het eerste jaar na de samenvoeging mee bezig zijn geweest, "in plaats van op de persoon te spelen" en vervolgens: "Als men de vorige wethouder van Ruimtelijke Orde ning eens de gelegenheid had gegeven de zaken op haar wijze te organiseren (bedoeld wordt wet houder mevr. E. Jaspars-Schoone- beek, red.) in plaats van haar met onmogelijke eisen t.o.v. de haar ter beschikking staande ambtelijke werkkracht voor de voeten te lopen zou dan niet een wat optimistischer toon in de aan biedingsbrief hebben kunnen door klinken." Met welke woorden hij tegelijk wethouder Luitjes de pan uit veegde. B v.d. ENDE (Gemeentebelangen) Impasse Tabernal van de VVD hekelde ook het woningbeleid. Hij was het helemaal niet eens met het college over de uitdrukking, "dat Plan Slot II weer in een "impasse" ver keert". Hij wenste volledige ope ning van zaken en hij wilde o.a. weten, waarom er nog niet begon nen was met de bouw van premie woningen en de zelfbouwwoningen. Ook wilde hij weten waarom de beschikking voor de woningwet woningen nog niet is afgegeven, aldus vragend naar het hete hang ijzer. Ook wilde hij meer informa tie over Dorp West en Luilaantje te Egmond-Binnen. Het citaat uit de aanbiedings brief van het college, "dat de gemeente in de toekomst 7|if de troeven in handen moest |tden door over de benodigde gronden zelf naar eigen inzicht te kunnen beschikken", lokte bij hem de volgende kritiek uit: "We hebben de Noordlob nu ongeveer 6 jaar in bezit en wat hebben we ermee gedaan?" "Het terrein onderhou den, rente betaald, economische verkenningen gemaakt en pre- abele vragen gesteld. Alles, be halve bouwen". "We hebben 140 duizend gulden aan Stad en Land schap uitgegeven en we hebben nog niet eens een bestemmingsplan". R. TABERNAL (VVD) Evenals Amerika uitte hij kritiek over de gang van zaken bij de rehabilitatie van de oude dorps kern. En verder sprekend over de besparingen: "Een efficiente be waking van tijd en kosten" zoals het college schrijft, "in dat ver band" zei Tabernal, "bestaat er wel enige twijfel ten aanzien van de in het wensenpakket genoemde posten van 243.000,-- en ruim 94.000,- voor stedebouwkundige kosten". Met grote zorg konsta- teerde hij het weer gestegen tekort bij de sporthal/zwembad dat met 40.000,-- opgelopen was tot 268.000,-. Kosten rijzen de pan uit Groot (CDA) sprak zijn grote bezorgdheid uit over het uit de pan rijzen van de kosten voor de gemeenschappelijke voorziening en en hij adviseerde de afdeling financiën van de gemeente dichter bij te halen en wel in de school aan de Herenweg. Voor het beleid van de wethouder van financiën, wet houder Damstra, had hij waar dering. Over Slot II: "Het nog langer ophouden van de bouw is niet te accepteren. Wie over de ruggen van de woningzoekenden Slot II wil traineren, komt bij het CDA aan het verkeerde adres". Ook over de trage gang bij andere bouwplan nen had hij veel kritiek. Het CDA was zeer bevreesd, "dat door rentelasten en. andere kosten' dê Noordlob wel eens een groot finan cieel struikelblok zou kunnen wor den." En over het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur: "U moet een weg vinden om op een meer verantwoorde wijze met uw burgers te praten." "De stem ming, die nu bij een groot deel van de burgers heerst is niet de juiste stemming waarin een goed samen spel tussen het college en hen kan ontstaan en u hebt dit samenspel nodig aldus Groot. Voorts pleitte hij voor betere voorzieningen inzake de slecht- weerrecreatie terwijl hij vond dat het aanzien van de Voorstraat te Egmond aan Zee verbeterd moest worden. Hij vond het een goede zaak, dat de VVV betere financiële mogelijkheden had gekregen. Het enige zekere is het onzekere Dit zei V.d. Ende (Gemeente belangen), toen hij zijn betoog begon met de wens, dat er een beter saamhorigheid zou optreden in de raad en dat er met grotere eendracht gestreefd zou worden om de werkelijk belangrijke zaken op een behoorlijke en verant woorde wijze aan te pakken. Even als de andere frakties sprak hij zijn bezorgdheid uil over het grote personeelsverloop onder de ambte naren, terwijl hij vond, dat de "resterende ambtenaren 'n pluim verdienden, aangezien ruim op tijd de begroting gereed was gekomen. Hij brak een lans voor de verkeersvoorzieningen, dat ein delijk eens een oplossing wordt bereikt ter ontlasting van de ver keersdruk door het advies van de plaatselijke politie eens op te volgen inzake het plaatsen van verkeerslichten. Ook zijn fraktie had "grote moeite met de enorme hoge stedebouwkundige kosten en Gemeentebelangen was van me ning, dat een deel van dat werk k door eigen ambtenaren uitgevoerd kon worden. Dat het college energiebespa rend werkte vond hij goed, maar dat hoefde niet te betekenen, dat de kern van Egmond-Binnen hele maal in donker kwam te zitten. En om de woningnood tijdelijk een halt toe te roepen, stelde hij voor vergende maatregelen te treffen om gf/.erwoningen te laten be wonen eri daartoe tijdelijk ont heffing :teyerleneu.:i !.tl> I'. .lullkci'. Egmond aan de Hoef. Voor velen zal dit plaatje niet thuis te brengen zijn. Het is zelfs zo oud, dat er nog onder staat: "Photo P. Jonker Alkmaar", Photo met ph geschreven en de Jonkers wonen al sinds mensenheugnis in Egmond aan Zee. De uitgave was van R. J. Zoon. Maar nu het plaatje. Het is de Herenweg te Egmond aan de Hoef. Het koffiehuis/stalling rechts stond op de hoek van de huidige Julianaweg, waar nu Groot's supermarkt, slagerij Aelbers en Paula's Boetiek zijn gevestigd. Links naast de twee figuren (links op de foto) is de ingang van de Oude Egmonderstraatweg. Op de plaats van het witte huisje (links) staat nu dameskapsaion/mode Bout en op de andere hoek vinden we het gemeentehuis. Het pand wat er toen stond werd bewoond door de heer Schild, die het postkantoor beheerde. Vraag: Wie herkent nog de personen op deze foto? Vandaag konlakt met de jeugd van klas 6 van de St. Jozefschool uit Egmond aan de Hoef. De boom- plantdag heeft bij hen wat vragen opgeroepen, hoewel ze het een leuke en nuttige dag vonden. De vragen in de brief zijn waar schijnlijk aan het gemeentebe stuur gericht. Nou, jongens en meisjes, in het gemeentebestuur jj zitten altijd serieuze grote mensen. Zij zullen jullie vragen dan ook wel serieus nemen en een antwoord geven aan "Het Contact". We wachten af H.W. Egmond a.d. Hoef, 13 nov. - 13.30 uur Wij vonden de boomplantdag erg leuk, behalve dat ze aan ij de overkant aan het kappen waren. Zogezegd wij planten, zij j kappen. Dat klopt toch niet? Wij hebben geholpen aan uw park, maar waar blijft nu ons speelveldje, dat u zeven jaar terug aan ons heeft beloofd? Waar moeten wij nu spelen? Op de Slotgracht kan het niet meer, dat is nu een wandelpark geworden. Dat is nu niet zo erg, maar wij kunnen nu niet meer spelen. Doet u daar wat aan? P.S. Belofte maakt toch schuld KINDEREN VAN KLAS 6 SINT JOZEFSCHOOL EGMOND AAN DE HOEF "De bibliotheek in Egmond aan Zee groeit uit haar jasje". In februari 1977 waren stichtingsbestuur en personeel van de openbare bibliotheek zeer verheugd met de gemeentelijke aanschaf van het "semi- permanente" houten gebouwtje, dat een plaats kreeg aan de Zuiderstraat. In die tijd was er sprake van een aanzienlijke stap vooruit, Sj vergeleken met het vergaderlokaal van het Oud-Katholieke Verenigings- gebouw. Dank zij de verhoging van de gemeentelijke subsidies kon in samenwerking met de P.B.C (Pro vinciale Bibliotheek Centrale) in Alkmaar het boekenbezit worden uitgebreid tot 8000 titels (inclu-sief een aantal informatieve tijdschrif ten). Het ledental steeg sinds 1977 van 1200 tot 1700 terwijl het aantal uitleningen over deze periode bijna verdubbelde van 32000 tot 58000. Egmond aan Zee scoort daar mee, vergeleken met bibliotheken in de omgeving, relatief zeer hoog. Er is sprake van een zeer lees graag publiek. Jammer alleen, dat het personeel af en toe tot de trieste ontdekking komt, dat boeken be schadigd worden ingeleverd. Hier mee dupeert men immers zijn medelezers. De uitbreiding van de kollektie en het grote aantal uitleningen betekenen echter wel, dat het tijdens de openingsuren een enor me drukte is in de bibliotheek. Zelfs zodanig, dat het personeel de laatste tijd een beroep moet doen op enige inschikkelijkheid bij het zoeken van bpeken. Daarom behoeft een lidmaat schap van de bibliotheek voor u nog geen bezwaar te zijn. De kosten bedragen: 6,- voor de groep van 18 tot 25 jaar en 10,-- voor de groep van 25 jaar tot 65 jaar en 1,- voor de 65-plussers. Het stichtingsbestuur blijft stre ven naar een volwaardige biblio- j theekvoorziening, die ook mede J door het Rijk wordt gefinancieerd. Hiervoor is echter, gezien het inwonertal van Egmond aan Zee, een boekenaantal van 12000 vereist en een grotere ruimte. Met hulp van de P.B.C. is Egmond aan Zee geplaatst op het landelijke biblio theekplan om in 1982 een volwaar dige bibliotheek te realiseren. Dat betekent, dat op vrij korte termijn een plan voor een defini tieve vestiging en inrichting moet worden gemaakt. Zodra meer be kend is. hoopt het stichtingsbe stuur u hierover nader te infor- Er wordt regelmatig geïnfor meerd naar de volgende "Egmon- ders-tentoonstelling". Daarom willen wij daar nu al aandacht voor vragen. Deze tentoonstelling is voor 1981 vastgesteld van 13 maart tot en met 29 maart en van 3 april tot en met 19 april. Opnieuw nodigen wij alle Eg monders uit hun prestaties op het gebied van schilderen, tekenen, boetseren, beeldhouwen, fotogra feren, werken met textiel, hout enz. enz., beschikbaar te stellen voor deze tentoonstelling. Daar voor zullen wij begin 1981 nog een oproep plaatsen. Er zal echter één verschil zijn met de voorgaande twee jaren. Dit jaar willen we een thema vast stellen. Op dit moment is er in Egmond veel te doen over de zogenaamde "st ruktuursehet - waarin de gemeente komstvisie presen, wonen, werken, rekreëren en ver keer en vervoer in de gemeente Egmond. De Stichting "De Kap berg" wil daaraan zijn steentje bijdragen, door de "Egmonders- tentoonstelling"het volgende the ma mee te geven: "Egmonders en hun omgeving". Wat vinden Egmonders van hun j omgeving en wat kan er volgens hen verbeterd worden. Dit in de ruimste zin van het woord. Wij hopen dat velen zich aangetrokken voelen tot deze, voor de toekomst van Egmond zo belangrijke vraag 5j en er ook kunstzinnig mee uit de voeten kunnen. We willen dit thema echter niet verplicht stel ler: Mensen die al op een andere manier bezig zijn zullen, als altijd, ook de ruimte krijgen tot expo- se ren. Wij gaan ook proberen of we dit thema op de basisscholen kunnen introduceren. In samenwerking met het dorpshuis in Egmond aan de Hoef zou daaruit een grote kindertentoonstelling met infor- noen ontstaan. Tot j en. U hoort nog j Namens de Stichting "De Kapberg". Ben ten Berge.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1980 | | pagina 3