NOORD-HOLLAND i— Verduister DAGBLAD VOOR Be!astingschroef nauwer aangehaald Verovering van Burma te wachten Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97, Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Abonnementen per kwartaal, per maand en per weck. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 89ste Jaargang No. 11791 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afws) DINSDAG 5 MSI 1942 Ondernemings- Vennootschaps- Vermogens- belasting Het Verordeningsblad bevat een drietal besluiten, waarbij nisnwe belastingen worden in gevoerd of de bestaande gewij zigd. Zij betreffen: Onderne mingsbelasting ten behoeve vhn de gemeenten; Vennoot schapsbelasting, Vermogensbe lasting. Als onderneming'Wordt beschouwd elke op het maken van winst ge richte zelfstandige, duurzaam be doelde organisatie, welke aan het economisch verkeer deelneemt, voor zoover dit niet betreft het uit oefenen van een lan.dbouw- of boschbedrijf of van een zelfstandig uitgeoefend beroep in den zin van de artikelen 18 en 24 van het be sluit op de inkomstenbelasting '41. Van de belasting zijn vrijgesteld: 1) de ondernemingen, welke in gevolge artikel 5 van het, besluit op de vennootschapsbelasting van de vennootschapsbelasting zijn vrij gesteld, 2) de ondernemingen, welke de zee- of lfustvisscherij beoefenen, in dien daarin gemiddeld in het ka-; lenderjaar, voorafgaande aan het belastingjaar, niet meer dan tien personen werkzaam zijn. De belasting wordt berekend naar de bedrijfsopbrengst en naar het bedrijfskapitaal. Voor het bepalen van de bedrijfs opbrengst komt in aanmerking: 1) voor de ondernemingen, onder worpen aan de vennootschapsbe lasting, de overeenkomstig het be sluit op de vennootschapsbelasting 1942 bepaalde belastbare winst van de ondernemingen over het kalen derjaar, voorafgaande aan het be lastingjaar, of over de in dat ka lenderjaar eindigende boekjaren. De naar beneden tot een honderd tal van guldons afgeronde hedrijfs- Vrijstellingen voor land bouw en visscherij- bedrijven DE VENNOOTSCHAPS. BELASTING. Onder deze directe belasting vallen: 1) Vennootschappen, welker ka pitaal geheel of ten deele in aan-' deelen is verdeeld (naamlooze ven nootschappen en commanditaire vennootschappen op aandeelen). 2) Coöperatieve vereenigingen en andere vereenigingen op 'coöpe ratieven grondslag. 3) Onderlinge verzekeringsmaat schappijen alsmede vereenigingen, welke op onderlingen grondslag als verzekeraar, of credietinstelling op treden. 4) Stichtingen, vereenigingen met rechtspersoonlijkheid, andere privaatrechtelijke rechtspersonen en vereenigingen zonder rechtsper soonlijkheid, welke niet onder 1, 2 of 3 vallen, voor zoover zij een be drijf uitoefenen. 5) Bedrijven van openbare licha men, wordende hieronder uitslui tend zulke bedrijven begrepen, wel ke geen landbouwbedrijf zijn. Van de belasting zijn vrijgesteld: 1) Het staatsbedrijf der posterij en, telegrafie en telefonie, de rijkspostspaarbank, de staatsloterij en het staatsboschbeheer. 2) Rechtspersonen en comman ditaire vennootschappen op aan deelen, welker bezittingen uitslui tend of nagenoeg uitsluitend be staan in onroerende goederen, waar van in de natuurschoonwet 1928 is bepaald, dat zij kunnen worden aangemerkt als landgoederen in den zin van artikel 1 dier wet. 3) Rechtspersoonlijkheid bezit tende, ten behoeve van personeel ingestelde pensioenfondsen, begra fenisfondsen, ziektefondsen, werlt- loosheidsfondsen en ondersteu ningsfondsen, volgens door den secretaris-generaal van het depar tement van Financiën te geven richtlijnen. Op Houtrust te 's-Gravenhage werd Zondagmiddag de groote demon stratie van den Nederlandschen Arbeidsdienst gehouden, waaraan 1300 mannen en 130 vrouwen deelnamen. De arbeidsmeisjes voeren een Meidans uit. Polygoon-Meijer-Pax Holl. m opbrengst dient tot vaststelling van het grondbedrag naar de bedrijfs opbrengst., Dit bedraagt: 1) voor de ondernemingen, onder worpen aan de vennootschapsbe lasting 5 ten honderd van de afge ronde bedrijfsopbrengst; 2) voor de overige ondernemin gen: 0 ten honderd van de eerste dui zend gulden; 1 ton honderd van de volgende duizend gulén; 3 ten hon derd van de volgende duizend gulden; 4 ten honderd van de vol gende duizend gulden; 5 ten hon derd van de volgende bedragen van de afgeronde bedrijfsopbrengst. Het naar beneden tot een dui zendtal van guldens afgeronde bedrijfskapitaal dient, tot vaststel ling van het grondbedrag naar liet bedrijfskapitaal. Dit grondbedrag bedraagt twee ten duizend van het afgeronde bedrijfskapitaal. Bedraagt het bedrijfskapitaal minder dan drie duizend gulden, dan is ter'zake geen belasting verschuldigd. Had de onderneming in het tijd vak, hetwelk voor het henalen van de winst in aanmerking komt. slechts in één gemeente één of meer bedrijfsinrichtingen, dan is de belasting üïtslutiend ten behoe ve van deze gemeente verschuldigd Krachtens dit, besluit wordt voor bet eerst belasting dohevon voor het belastingjaar 1942; het verme- nigvuldigingscijfer wordt voor dit jaar voor alle gemeenten op 2,4 gesteld. Bij het bepalen van de winst worden de volgend? posten als be drijfskosten beschouwd, onvermin derd hetgeen in het besluit op de inkomstenbelasting 1941 is be paald: 1) bij alle belastingplichtigen: a) aandeelen in, de winst (tan tièmes), aan bestuurders en verder personeel toegekend ter zake van in het bedrijf verrichten arbeid; b) aandeelen in de winst, toe komende aan houders van winst- deelende obligatiën, welke niet aan oprichters, stichters, aandeelhou ders, leden of deelnemers als zoo danig zijn uitgereikt, c), aandeelen in de winst, toeko mende aan verleencrs van een concessie of van een licentie op een octrooi en aan andere derge lijke personen of lichamen als zoo danig; 2) bij vennootschappen, welker kapitaal geheel of ten deele in aandeelen is verdeeld: a) de kosten van het plaatsen van aandeelen, behalve voor zoover deze kosten gedekt kunnen worden uit het opgeld, bij de uitgifte be dongen, b) het aandeel in de winst, aan de voor het geheel aansprakelijke vennootcn een,er commanditaire vennootschap op aandeelen, als zoo danig toekomende, (Vervolg zie pag. 2). De officieële gasten op de eeretribune tijdens de groote demonstratie van den Nederlandschen Arbeidsdienst op Houtrust te 's-Gravenha- ge. V.Ln.r.: de waarnemend commandant van den Ned. Arbeids dienst, commandant De Bock, Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart, de leider der N.S.B. ir. A. Jyiussert en commissaris-generaal Schmidt. Polygoon-Meijer-Pax Holl. m Britsche kruiser getorpedeerd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Mei (D.N.B.): Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „In den centralen sector van het Oostelijke front werd een eigen plaatselijke aanvalsactie' met suc ces uitgevoerd. In Lapland en aan het front bij Moermansk werden hernieuwde aanvallen van rlen vij and afgeslagen. In de Noordelijke IJszee hebben strijdkrachten van de marine onder en bóven water in samenwerking met formaties van de luchtmacht vijandelijke con- vooien, die door sterke gevechts groepen werden beschermd in aan- yallep, die dagenlang hebben ge duurd, tijdens storm, zwaren zee gang, en ijsvorming bestookt. Hier bij heeft een duikboot onder bevel van luiienant-ter-zee 1ste klasse Vergeldingsaanval op Exeter BERLIJN, 4 Mei (D.N.B.): Met betrekking tot den nieuwen Duit- schen vergeldingsaanval op de En- gelsche stad Exeter in den vorigen nacht, deelt het opperbevel der weermacht de volgende hijzonder- heden mede: De aanvallen der Duitsche gevechtsvliegtuigen begon nen ongeveer 2 uur na middernacht. De toestellen wierpen duizenden brisant- en brandbommen boven de 'binnenstad uit, die als knooppunt van verkeerswegen van groot be lang is voor het Z.W. Engelsche kustgebied. Overal fn het centrum der stad, vooral echter in de om muurde oude stad, konden talrijke branden worden waargenomen, die zich snel uitbreidden en van verre zichtbaar waren. De geslaagde aan val, dfe in verscheidene golven werd uitgevoerd, duurde pngeveer een uur. Teichert, twee torpedotreffers ge plaatst op een Britschen kruiser van 10.000 ton, die stil bleef liggen en later gezonken is. Een'Duitsche flottielje torpedojagers Bond den strijd aan met de numeriek sterke re vijandelijke bescherming van tor pedojagers en Jjeschadigde hierbij verscheidene vijandelijke torpedoja gers zwaar. Een Duitsche torpedo jager liep vrij zware beschadigin gen op. Uit een der vijandelijke con- vooien werden twee schepen met een gezamenlijken inhoud van 12.000 brt. cloor torpedojagers ge torpedeerd. Aangenomen kan wor den, dat de beitle schepen bij den zwaren zeegang verloren zijn' ge gaan. Duikbooten brachten een mu- niticschip van 6500 brt. tot zinken en torpedeerden een ander schip. Gevechtsvliegtuigen brachten drie koopvaardijschepen met een geza menlijken inhoud van 19.000 brt. tot zinken en beschadigden een vrij groot vrachtschip zwaar. In Noorcf-Afrika activiteit van ar tillerie en verkenningstroëpen. Militaire doelen op Malta werden overdag, de haven Alexandrië des nachts door de Duitsche luchtmacht aangevallen. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië plaatsten lichte Duitsche ge vechtsvliegtuigen overdag bomvol- treffers op voor den oorlog belang rijke installaties in de kuststad Hastings. Als vergelding voor de terroriseeringsaarivallen van Brit sche bommenwerpers op Duitsche steden, bestookten in den nacht van Zondag op Maandag sterke forma ties gevechtsvliegtuigen wederom de havenstad Exeter met brand- en brisantbommen. Pogingen van de Britsche luchtmacht om met krach tige bescherming van jagers giste- ren overdag de Kanaalkust aan te vallen, werden met aanzienlijke verliezen voor den vijand afgesla gen. Duitsche jagers en luchtdoelar- tillerie schoten hierbij 10 vijandelij ke vliegtuigen neer. De Britsche luchtmacht viel in den al'geloopen nacht woonwijken in' I-Iamburg, hoofdzakelijk met brandbommen aan. Nachtjagers en Iluchtdoe'artillerie schoten vijf der aanvallende bommenwerpers neer. ALGEMEEN JAPANSCH OFFEN SIEF OP MINDANAO. Geneve, 4 Mei (DNB). De New York Times schrijft over den val van Mandalay, dat deze niets min-, der beteekent dan ch verovering van Burma, daar Mandalay hel strategische hart van dit land is geweest. Japan kan thans naar be lieven met alle macht op China of Britsch Indië los slaan, aldus het blad, dat er verder op Wijst, dat het eenhoofdige oppeVbevel der' gealli eerden in Burma, waarvoor met het oog op de dreigende nederlaag slechts onwillig toestemming wercl verleend, nooit volledig tot stand is gekomen. De New York Times verklaart voorts, dat de soldaten der geal lieerden nooit op de 'juiste wijze zijn uitgerust en bijna in het ge heel geen bescherming uit de lucht hadden.'' Ook de New York Herald Tribu ne komt tot de conclusie, dat de slag om Burma zijn einde nadert. Het blad merkt op, „dat de gealli eerden zich thans geplaatst zien voor de laatste nederlaag van een onafgebroken reeks nederlagen. Naar uit tsjoengking 'wordt ge meld, wordt honderd kilometer ten Noorden van Lasjio verbitterd ge vochten. Daaruit blijkt, dat Japan- schc troepen in de omgeving van Kongmoe de BurmeeschChinee- sche grens hebben bereikt. LANDING OP MINDANAO. Gisterochtend zijn Japansche troe pen aan land gegaan bij Cagajan op Mindanao voor het inzetten van een algemeen offensief, dat ten doel heeft de Philippjjnsche en Ameri- kaansche strijdkrachten op het ei land te vernietigen. De Japanners hebben hun tegenstanders uit ster ke stellingen langs de Noordkust verdreven, Verkiezingen succes vóór de regeeriny. In de gisteren gehouden kabinets zitting heeft de minister v3h Bin- nenTandsche Zaken, Yoezawa rap port uitgebracht over het resultaat der verkiezingen. Het aantal ont houdingen bij de stemming be draagt slechts lG.fi procent. In to taal werdén 198 zoogenaamde nieuwe mannen gekozen Het aantal door de beweging tot ondersteu ning van den keizerstroon aanbe volen afgevaardigden bedraagt 381 of 81.9 procent van den geheelen Rijksdag. Burgemeesters op Java ge- installeerd. De 37 inheemschen, die onlangs door de Japansche militaire auto riteiten op belangrijke posten, o.a. als burgemeester en provinciaal gouverneur op Oost Java zijn he- noemd, zijn thans plechtig geïnstal leerd door de Japansche autoritei ten. Zij beloofden hun algeheele medewerking. Morgenmiddag uitspraak io de bonnenzaak Verdachten vragen allen clementie. Gistermiddag zijn de Vrijdag avond onderbroken pleidooien in de zaak tegen de 23 verdachten, be trokken bij de inbraak in het dis tributiekantoor te Amsterdam en den daarop gevolgden bonnenhan- del, voortgezet. Woensdagmiddag om half zes wordt het vonnis ge wezen. Aan de beurt was de verde diger van de verdachten Daudey en de Bie. De verdediger van mr. I-Iuy- gens voerde aan, dat deze verdachte 'met deze zaak niet te maken heeft gehad. Het plan van de strooman was niet van hem afkomstig. Spr. vroeg vrijspraak, subsidiair een straf gelijk aan het voorarrest, wel ke voor de persoon van zijn cliënt reeds buitengewoon zwaar is, sub. deze straf plus een geldboete. Hierna kregen de verdachten ieder nog gelegenheid iets in het midden te brengen. Allen vroegen clementie en zeiden zich indertijd den ernst van hun vergrijp niet bewust te zijn geweest. Binnenschippers verder van huis o Verhooging der vervoers capaciteit, In het verschenen herordeningen blad is opgenomen een beslüit van den secr.-gcn. van het dep. van Wa terstaat tot verhooging van de ver voerscapaciteit van de is Neder land thuisbeboorende binnenvloot met betrekking tot de internationa" le scheepvaart. Hierbij wordt bepaald, dat de secr.-gen. van het dep. van Water staat den eigenaar van een in Ne derland thuisbehoorend binnen schip door middel van de stichting Nederlandsche particuliere Rijn vaart-Centrale ter bevordering van de internationale scheepvaart kan verplichten, dat schip met volledi ge bemanning en inventaris aan een bepaalde reederij in gebruik af te staan. Dit besluit treedt in werking op den dag zijner afkondiging met terugwerkende kracht tot 10 Maart. 1942. Een paard sloeg op hol Voerman gedood. Gistermorgen is een ernstig on geluk gebeurd, dat aan den 16-ja- rigen knecht van den heer v. d. Mo len te Echten het leven heeft ge kost. De jongen reed met paard en wagen, toen plotseling het paard óp -hol sloeg. De wagen viel om, waardoor de voerman onder den wagen in een sloot terecht kwam. yij overleed spoedig aan de gevol gen. Arbeiders en kantoor bedienden. schenkt hier aandacht aan/ Wanneer de beschikbare aiv beid juist verdeeld wordt, kan iedereen werk vinden Het ver wisselen van betrekking in de bedrijven heeft ten' doel, dat werklooze arbeiders met veel kinderen en Oudere Nederlan ders in het arbeidsproces wor den^ opgenomen. Wanneer daar toe van jonge en krachtige menschep eens gevergd wordt arbeid in Duitschland te ver richten, is dat dan onrecht- varadig? Wees eerlijk, hoe denk je daarover? Engelsche aanvallen kansloos afgeslagen ZWARE BRITSCHE NEDERLAAG BOVEN HET KANAAL. BERLIJN, 4 Mei (D.NiB.): Naar het opperbevel der Weermacht meldt, heeft de Britsche luchtmacht ook vandaag weer een zware ne derlaag boven het Kanaal geleden. Toen even over tienen Britsche bommenwerpers onder escorte van 50 Spitfires de Fransche kuSt pro beerden te naderen, werden zij aan den wolkeloozen hemel bij helder zicht door Duitsche jagers tot den strijd genoopt. Binnen vijf minuten vielen 7 Spit fires aan de Duitsche jagers ten prooi» Artillerie van de kustbatte- rijen haalden ten Noorden van Cherboiirg nog een Spitfire omlaag. Vanmiddag ondernamen meer dan 50 Spitfires een aanval. Boven het Kanaal hielden Duitsche ja gers de Spitfires nog voor het be reiken van de kust aan. Er ont stond een verbitterde luchtslag, waarbij weer binnen vijf minuten zeven Spitfires omlaag werden ge schoten. Binnen de vijf uur hebben de Britten vandaag dus 15 toestellen verloren, zonder met hun aanval ecnigerlei succes te hebben behaald. Slechts twee Duitsche jagers keer den niet uit dezen strijd terug. Maan - Maan vanavond om "nd."r 1.22 ai li 10.14 7 Mei 21 11 UUr 23 Mei L.K tot morgenochtend E.K. 15 Mei 3(J Mei N.M O 01 uur V.M. Belangwekkende vondsten in N.O. polder Toch een vroegere haven te Kuinre? Men is thans in den N.O.-polder zoover met de werkzaamheden ge vorderd, dat binnenkort met de be werking van het gedeelte, waaruit het vorig jaar palen en muurresten te voorschijn zijn gekomen, zal worden aangevangen. In verband daarmee is men er toe overgegaan een meer nauwkeurig onderzoek naar een en ander in te stellen', waarbij men tot de verrassende out dekking kwam, dat diverse dubbe le pal en rijen zich eenige honderden beters ver zeewaarts uitstrekten. Men kan onder meer twee palen- rijen onderscheiden met een tus- schenruimte van 50 meter. Het vermoeden, dat men-hier te doen heeft mét een vroegere Kuinre- schehaven blijkt hierdoor bewaar heid-te zullen worden. Inbreker liet zijn persoonsbewijs achter En werd natuurlijk prompt ingerekeud. - Eenigen tijd geleden werd bij een inbraak in de centrale keuken te Hengelo, een geldkistje met f1169 gestolen. Er rezen ernstige vermoe dens tegen den 20-jarigen stoker dezer inrichting M. S., doch wegens gebrek aan bewijs moest de politie hem na verhoor weer op vrije voe ten stellen. Dezer dagen werd hier voor de tweede maal ingebroken, doch de ongewenschtê bezoeker moest cle beenen nemen, daar nog personeel, aanwezig bleek. Bij deze overhaaste vlucht werden een rijwiel, een vol ledig stel inbrekerswerktuigen en' een overjas met een persoonsbewijs achtergelaten. Het opsporen van den dader het bleek voornoemde S. te zijn was toen een betrek kelijk eenvoudige zaak. Bij verhoor legde hij een volledige bekentenis af. De Zeereerw. heer W. P. A. Mut- saers, pastoor der St. Thoresiakerk te Tilburg, die door Z.H. den Paus benoemd is tot co-adjutor van Z.H.- Exc. Mgr. A. F. Diepen, Bisschop van 's-Hertogenbosch, met recht van opvolging. Het Zuiden-Pax Holland m Gestoorde dansvreugde Vroolijke boel in een boer derij. De Almelosche politie had er lucht van gekregen 4at er in de om geving van de stad, in een boerde rij „bal" werd gehouden. Met een aantal manschappen werd 'li onder zoek ingesteld, waarbij in de boer derij van den heer C- een compleet feest 'werd ontdekt. Daar dansten ruim 70 jongens en meisjes op de tonen van een harmonica. De dans- tustigen werden, met deji landbou wer, naar het politicbureau over gebracht, waar het verhooren zoo veel tijd in beslag .nam, dat. ver scheidene jongens en meisjes to( 4 uur moesten blijven', omdat zij voor 12 uur nog niet aan de beurt wa ren. De landbouwer deelde mgde, dak van een georganiseerd dansver- maak geen sprake was; de dames konden tegen een entree van 10 ct. vrij dansen, de heeren tegen beta ling van 20 cent.'Ook werd alcohol vrije drank geschonv "-^'^en alle overtreders van he' nSve* -bod, alsmede tegen den -trokken laru -i- bouwer is proces':ei^aa^ 0P£°" maakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1