NOORD-HOLLAND Rede van Mussert Verduister - Dn Ley spreekt in Nederland DAGBLAD VOOR Controle der v.m. NecL Weermacht De weg naar een nieuwe toekomst Britsche luchtmacht lijdt zware verliezen Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Radactie- en Administratieboreanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 89ste Jaargang No. 11797 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) DINSDAG 12 MEI 1942 De Rijksorganisatieleider van het Dnitsche Arbeidsfront, dr. Robert Ley, arriveerde Zondag te 's-Gravenhage voor een bezoek aan Neder land. Dr. Ley inspecteerde na aankomst een eerewacht van leden der N.S.D.A.P. Links Hanptdienstleiter Schmidt Polygoon-Meijer-Pax Holland m Tweede verplichte bijeenkomst 1. Verplicht tot aanmelding zijn alle: a. Berospsoffieieren, cadetten en adelborsten van de voormalige Nederlandsche land- en zeemacht, die op 10 Mei 1940 in actieven dienst waren. b. Beroepsofficieren van het voormalige Ne derlandsche koloniale leger t.m. den leeftijd van 55 jaar. 2. Op 15 Mei 1942 14 nar precies moet de tot aan melding verplichte persoonlijk opkomen, over eenkomstig de volgende lijst: In de provincies: Groningen Friesland Overijsel Drenthe Gelderland Utrecht Noord-Holland Verplichte bijeenkomst te: Assen, Friesland-kazerne (Wilhelmina-kazernê) Drenthsche Hoofdvaart- straat 153. Ede, Maurits-kazerne, (Infanterie-kazerne) Stationsweg. Bussum, v. d. Palm-kazer- ne, Amersfoortsche Straatweg. Breda, Chassé-kazerne Vier Windenstraat 4. Roermond, Ernst Kasimir-kazarne. moet mede- Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Ieder tot aanmelding verplichte brengen: a. Een wettelijk legitimatiebewijs (persoonsbe wijs, zakboekje, militaire documenten, enz.). b. Twee foto's van re centen datum in burger of in uniform, opgeplakt op twee vellen papier (formaat Din), die met de volgende gegevens moeten worden ingevuld: Familienaam: Alle voornamen: Invullen in blokletters Geboorteplaats: of met schrijfmachine. Geboortedatum Gehuwd, ongehuwd, gescheiden: Laatste militaire rang: Laatste legerafdeeling: Tegenwoordig beroep: Arbeidsplaats en/of werkgever:' Tegenwoordig adres: Woonplaats: Straat: 4. Handteekening. Niet verschijnen heeft onmiddellijke strafmaat régelen ten gevolge. 9 Mei 1942. Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. CHRISTIANSEN. Na den slag in de Koraalzee TOKIO, 11 Mei (D.N.B.): De slag in de Koraalzee moet volgens het oordeel van officieele Japansche kringen als geëindigd beschouwd worden. De woordvoerder van de regeering verklaarde in ieder geval, dat het Zaterdag uitgegeven com muniqué van het hoofdkwartier de laatste Japansche mededeeling is over het resultaat van den eigen lijken zeeslag. De woordvoerder wees in dit verband op de van Ame- rikaansche zijde gedane bewerin gen over groote Japansche yerlie- zen en merkte hieromtrent ironisch op, dat de vijand weliswaar geen inlichtingen bezit over de eigen verliezen, maar b'lijkbaar wel heel nauwkeurig de verliezen van de Ja pansche marine kent. De z.g. resul taten van den slag in de Koraalzee, die van EngelschAmerikaansche zijde om propagandaredenen wor den medegedeeld, kunnen in tegen stelling tot de duidelijke gegevens van het Japansche hoofdkwartier slechts als zeer mysterieus bestem- nelcl worden. Men vermeldt aldaar noch de namen, noch de klassen der schepen die als vernietigd zijn opgegeven. Doch ook in dit geval zal de waarheid over den slag in de Koraalzee in Engeland en Amerika even bekend worden, als de afloop van de groote zeeslagen bij Soera- baja, bij Batavia eii in de Javazee. Met moed en vertrouwen voorwaarts Mijne volksgenooten, Het is niet mijne bedoeling op dezen dag te spreken tot al mijn volksgenooten, die bereid zijn mij aan te hooren, maar alleen tot die genen, die behalve volksgenooten, ook mijn kameraden zijn, tot hen dus, die mij actief steunen in mijn strijd tot herstel van ons volk- Mijne kamerdaen, nu ik hier in den kring Steenderen ben, te mid den van enkele honderden, die deel uitmaken van dezen kleinen kring zoo zou ik willen zijn te midden van u allen. Dit is een on mogelijk te vervullen wensdh, maar dank zij de radio, kan ik u tenminste op deze wijze nu berei ken. Het is mij een plicht en een voorrecht u te danken voor al het geen gij in een jaar tijd voor dc beweging hebt verricht en voor het geen zoovelcn op dezen dag vooi mij hebben gedaan. Ge zins- en jeugdzorg. Ik behoor tot die gelukkigen of ongelukkigen, hoe gij het noemen wilt, die, als men hen naar hun verjaardagswenschen vraagt, tot u zeggen: ik kan u geen persoonlij ken wenschen noemen. Dat is ge makkelijk, maar tegelijkertijd moei lijk. De moeilijkheid is eenvoudig opgelost, n.1. door geldinzameling ten behoeve van gezins en jeugd zorg en ten behoeve van de kinde ren van aan het Oostfront geval lenen. Wij nationaal-socialisten kunnen ons geld niet beter beste den dan daaraan. Spontaan is door duizenden gegeven. Konden wij het vorig jaar slechts 50 kinderen te gelijkertijd verzorgen, van nu af aan kunnen wij 150 kinderen te gelijkertijd gedurende 5 weken achtereen in gezondheid en levens vreugde versterken, alzoo in het a.s. jaar toch tenifninstc 1500 in totaal. Dat begint al wat te wor den. Het gaat er niiet om, om den ouders de zorg voor de kinderen af te nemen, dat willen wij als na tionaal-socialisten niet. Maar wel willen wij ouders, die dit noodig hebben, bijstaan om hun kinderen zoo gezond mogelijk door deze zware tijden heen te hel pen. Daarvoor willen wij klaar staan, omdat wij socialisten willen zijn in den besten zin van het woord, d.w.z., dat wij gemeenschaps zin bezitten en offervaardigheid ten behoeve van het ganschë volk, de natie. Ik dank hierbij allen van ganscher harte die zich moeite ge geven hebben, die geofferd hebben voor dit -goede doel en geef hun de verzekering, dat de dienst van ge- zins- en jeugdzorg zal zorgdragen, dat het geld goed besteed zal wor den. De kameraden aan het Oost front Op dezen dag van groote samen- hoorigheid gaan ons aller gedach ten naar onze kameraden, die vev van ons zijn. In de eerste plaats onze jongens in de Waffen-SS, het legioen, de N.S.K.K., de Nachrich- tentruppen en de ambulance. Deze duizenden zullen ongetwijfeld, hoe ver het vaderland ook verwijderd, met hunne gedachten bij ons zijn. Eens zal het geheele Nederland sche volk erkennen hun onvergan kelijke verdiensten voor de herrij zenis van ons volk uit de diepte, De toestand op Madagascar Benzinedepots der Fran- schen verloren gegaan. VICHY, 11 Mei (DNB). Volgens de laatste berichten uit Tananarive zijn door de gevechtshandelingen o.p Madagascar de benzinedepots der Fransche luchtstrijdkrachten door brand verloren gegaan. De opmarsch der Engelschen ten Zuiden van Diego Suarez maakt zeer geringe vorderingen. Voorts wordt bekend, dat de Fransche luchtstrijdkrachten op Madagascar in den loop der eerste gevechten zeer zware verliezen heb ben geleden. „Vuil en lui"... Onbekwaamheid en luiheid wordt den Franschen met betrekking tot hun kolonie Madagascar verweten door Charles Foley in de Daily Ex press. Vuilheid, verwaarloozing en armoede zijn door Frankrijks schuld thans de meest in het oog loopende kenmerken van Madagas car, dat een der rijkste gebieden der aarde zou kunnen zijn, beweert de Engelsche juornalist. Hij ver klaart voorts, dat er op Madagas car welstand heerschte, totdat de Franschen er 60 jaar geleden arri veerden. De Parijsohe zakenlieden kregen vrij baan om zich op Mada gascar te verrijken. (Foto archief). waarin 't werd i eerges tor t. On rerbrekelijk net hen ver- onden blijven ,'ij allen, die iun jonge le en geofferd tobben Spon taan zijn zij gegaan, gedre ven door on- weerstaanbaren innerlijken drang, gevallen zijn zij in voorbeeldige plichtsbetrachting op moei lij kenpost Ouders hebben hun dierbaar bezit verloren: weduwen van 21 jaar tel len wij in dg beweging door hun dood. Deze tijden van de herge boorte van Europa zijn hard voor den één, bitter en smartelijk voor den ander. Onze slachtoffers van wraak gierigheid. Ook onze kameraden, die nu twee jaren reeds in tropische concentra tiekampen vertoeven, eerst in Ne- derlandsch-Indië, nu waarschijn lijk ergens in Britsch-Indié, zij zijn zeker op dezen dag met hun ge dachten bij ons, zooals wij bij hen. Wij weten, dat de wereld door wraakgierigheid geen stap nader komt. Maar dat beteekent niet, dat hetgeen hier is en wordt aange daan, ongestraft zal moeten blij ven. (Zie vervolg pag. 2.) Churchill sprak over gas Het is opmerkelijk, aldus schrijft de Berlijnsche correspondent van „Het Volk", hoe dikwijls in de laat ste dagen door Engelschen het woord gas gebruikt is. Verleden week beweerde men dat door de Duitschers in de Krim gasmijnen gebruikt waren en na een scherpe tegenspraak van de Duitsche leger leiding Zaterdag j.1. achtte Chur chill het noodzakelijk te verklaren, dat Engeland oveik een groote hoe veelheid gas beschikt en dit onmid dellijk tegen Duitschland gebruikt zal worden als men bewijzen heeft, dat Duitschland ermede zou begin nen gas te gebruiken. Opmerkelijk is bovendien het feit, dat, Churchill een dusdanige haast heeft dit onderwerp actueel te ma ken, dat hij niet eens wacht tot een militair persoon of een deskundige dit onderwerp ter sprake brengt, maar zelf als minister-president verklaringen hieromtrent aflegt. Of ficieel heeft men zich van Duit- schen kant ten aanzien van deze woorden van Churchill nog niet ge uit, maar het is begrijpelijk, dat men 'de aandacht vestigt op de be wijzen, die Engeland tot dusver aan voerde als het een of andere actie wilde beginnen, die met het volken recht in strijd is. MUSSERT: Onze volkshuishou ding zullen wij niet bouwen op een gouden gulden of op een gesnoeiden gulden, maar op grondslag ervan zal het arbei den en het voortbrengen zijn. NIEUWE SUCCESSEN VOOR DUITSCHE ONDERZEEëRS. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Mei. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijke front zijn plaatselijke aanvallen van den vijand in soms zware gevechten af geslagen. Duitsche tegenaanvallen brachten succes. In Lapland mis lukten wederom vijandelijke aan vallen. Vliegtuigen, die een gewa pende verkenning boven de Zwarte Zee ondernamen, hebben in de Straat van Kertsj een koopvaardij schip van 1300 ton tot zinken ge bracht. Aan het front in het hooge Noorden leed de vijand gisteren bij luchtgevechten buitengewoon zwa re verliezen. Duitsche jagers scho ten 27 vliegtuigen, waaronder 22 Hurricanes, neer en verloren zelf sléchts één toestel. Afdeelingen ge vechtsvliegtuigen en duikbommen werpers beschadigden in de Lizza- baai een groot koopvaardijschip door bommen en bombardeerden met succes de haven Moermansk en spoorweginstallaties od de Moer- manlijn. In Noord-Afrika verkennigsbedrij- vigheid aan weerskanten. Een oor logsschip, dat in het dok te La Va letta op Malta lag, werd met zware bommen bestookt. Begeleidende Italiaansche jachtvliegtuigen scho ten hierbij 8 vijandelijke vliegtui gen neer. Duitsche jagers schoten bij verbitterde luchtgevechten bo ven het eiland 9 vijandelijke vlieg tuigen neer. Verder werden in Noord-Afrika 2 vijandelijke vlieg tuigen neergehaald, zoodat in het Middcllandsche Zeegebied gisteren 19 Britsche vliegtuigen vernield zijn. Ten Noorden van Alexandrië heeft een gevechtsvliegtuig op een koopvaarder van 5000 ton brand veroorzaakt. Men kan aannemen dat dit schip vernietigd is. In den strijd tegen Engeland heeft de luchtmacht overdag bom- treffers geplaatst op een fabriek bij Folkestone en op een troepen kamp aan de Zuidkust van het ei land. Bij de Far-Öer is 'n koopvaar dijschip van middelbare tonnagé door bommen beschadigd. Zooals reeds in een extrabericht is gemeld, hebben duikbooten in de Amerikaansche wateren, in de Ca- raïbische Zee en in de Golf van Mexico 21 vijandelijke koopvaar dijsehepen met een gezamenlijken inhoud van 118.000 ton tot zinken gebracht. Bij deze successen heeft zich de dui'kboot onder bevel van Kapitan-Leutnant Cremer, welke in weerwil van het feit, dat zij zware schade opliep, 4 groote schepen met een gezamenlijken inhoud van 35.000 ton tot zinken bracht, bijzon der onderscheiden." JODEN VERLATEN TURKIJE. ROME, 11 Mei. (Stefani.) De correspondent van het Giornale d' Italië te Sofia meldt, dat talrijke Joden in Turkije hun zaken begin nen te liquidccrcn om zich gereed te maken voor emigratie. Jo'den in bescheidener omstandigheden ver laten het-land in massa om zich naar Palestina te begeven. Woudenberg over de taak van het Arbeidsfront (Eigen berichtgeving). Zondagmiddag vond in het ge bouw van den Haagschen Dieren tuin een bijeenkomst plaats van de N.S.D.A.P. Het gold hier een bezoek van Dr. Robert Ley, die als Rijks organisatieleider de in Nederland gevestigde afdeelingen van de N.S.- D.A.P. bezocht en toesprak. De zaal, die rijkelijk met vanen en bloemen versierd was, bood een feestelijke aanblik. Reeds een half uur voor het begin van de bijeen komst was geen plaatsje onbezet. Een orkest van de Duitsche politie verkortte den wachttijd met opge wekte muziek. In de zaal was het een gewemel van partij- en andere uniformen. Op de gallerijen had de Duitsche jeugd een plaats gekre gen. Vele honderden jongens en meisjes werd de gelegenheid gebo den den man te zien en te hooren, die aan het hoofd staat van de ge heele organisatie der partij. Precies vier uur marcheerden de nieuw te wijden vanen op, tegelijk met de overige vaandels. Ober dienstleiter Pg. Schmidt opende de vergadering en begroette Dr Ro bert Ley, die als een der oudste medestrijders van den Führer hier heen gekomen was, om de in Ne derland wonende partijleden toe te spreken. Tevens begroette hij den Rijkscommissaris, rijksminister Dr. Sevss-Inquart, den bevelhebber der weermacht hier te lande, generaal Chdistiansen en van Geelker ken, die als vertegenwoordi ger van Mussert deze bij eenkomst bijwoonde. Pg. Schmidt herinnerde eraan,dat het juisi twee jaar geleden is, dat het Duitsche leger hier binnen rukte, om de Duitsche cn Nederlandsche nationaal-socialisten, die do.or een de teekens van den nieuwen tijd niet verstaande regeering gevan gen genomen waren. Nu was het dan zoo ver. dat de man, die de Führer „mein gröszter Idealist" noemt, de nieuwe vanen kon ko men wijden en hij was hier, als vertegenwoordiger der in Neder land woonachtige Duitsche natio naal-socialisten, trotsch op. Vervolgens sprak Dr. ROBERT LEY. Hij herinnerde aan de tijden rond den vorigen wereldoorlog, toen het Duitsche volk zich de eenheid nog niet bewust was, ondanks de groot ste beproevingen, welke het moest doorstaan. Dr. Ley ging verder dc geschiedenis van het Duitsche rijk na, dat 300 jaren geleden zijn een heid verloor en dat reeds als dra ger van de cultuur in Europa op trad, toen Engeland nog een onbe kend eiland was. Maan Maan op vanavond om onder 5.09 oi o o 18.18 15 .Vlei 21.22 uur 30 Mei N.M tot morgenochtend V.M. 23 Mei 5 Juni e.k. 5.49 uur l.k. Moord te Wormerveer Meisje gewurgd. Dader meldt zich aan. Zondagavond is aan den Vaart- dijk te Wormerveer door een voor bijganger het lijk gevonden van hel 22-jarig meisje J. H. K. al daar. Bij onderzoek bleek, dat het meisje door wurging om het leven was gebracht. De verloofde van het slachtoffer, met wien zij Zondag middag was gaan wandelen, was voortvluchtig, doch heeft zich gis teren als de dader van den moord aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam gemeld en een volledi ge bekentenis afgelegd. Het is de 23-jarige W. v. d. B., uit Wormer veer. Waarschijnlijk is jalouzie de drijfveer geweest. Hoopvolle teekens Sigarenwinkels langer open. In de Staatscourant van 11 Mei 1942 is opgenomen een beschikking van den Sec.-Gen. van het Depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, waarbij wijziging wordt gebracht in de regeling in zake de verplichte openstelling der sigarenwinkels op de werkdagen. Deze wijziging houdt verband met de nieuwe regeling aangaande de distributie van tabaksartikelen. Van 18 Mei a.s. af moeten bedoelde winkels voor het publiek geopend zijn: Op Maandag des namiddags van 2.30 tot 6 uur en op de overige werkdagen van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 1 uur en des namiddags van 2.30 tot 6 uur. DIEFSTAL OP POSTKANTOOR. Op het postkantoor te Ede werd een bedrag van tweeduizend gulden vermist. Dc recherche stelde een onderzoek in nam diverse leden van het personeel een verhoor af, en wist ten slotte den dader, den hulpbesteller S. tot bekentenis te brengen. Het geheele bedrag werd teruggevonden. S. wordt ter be schikking van de Justitie te Am- hem gesteld. ONDER SLEEPERSKAR GERAAKT Het zevenjarig zoontje van den heer S. geraakte gisterochtend in de J. W. Frisostraat te Sneek on der een sleeperswagen. Het kind kreeg beide wielen over het hoofd cn was op slag dood. „Het gaat ons goedl" STOCKHOLM, 11 Mei (D.N.B. Volgens een bericht van Svenska Dagbladet uit Londen worden nog voortdurend handelszaken in Enge land gesloten. Men heeft berekend, dat nog voor het einde van dit jaar bijna de helft van alle zaken, die bij het uitbreken van den oorlog in Engeland bestonden, gesloten zal zijn. Eén uit millioenen. Eerst na den wereldoorlog is een eenvoudig soldaat uit de millioe nen soldaten, een eenvoudig arbei der uit de millioenen arbeiders, op gestaan om het Duitsche volk be wust te maken van zijn saamhoo- righeid: Adolf Hitier,, die met zijn ideaal dat volk aaneensmeedde, on danks heftige en felle bestrijding door allen, die van de verdeeldheid meenden te moeten leven. Dien strijd heeft Ilitler gewonnen door dat hij zijn hart gaf aan het Duit sche volk. Dank zij den Führer vormen thans de 85 millioen Duit schers een onverbreekbaar volk, als van beton. De Führer. als mensch en kameraad. Wat het Nederlandsche volk be treft verklaarde spreker overtuigd te zijn, dat dit niet door de wapens, doch slechts door de nationaal-so- cialistische gedachte kan worden gewonnen en hij schetste daarbij de verbondenheid met het Germaan- sche bloed van het Duitsche en 't Nederlandsche volk. De Führer, al dus Dr. Ley, is de trouwste kame raad van ons allen. Hoe groot Adolf Hitier moge zijn als staatsman, als volksleider, als soldaat, het groot ste is hij als mensch en kameraad. Tenslotte wijzend op de symbo- lieke beteekenis van het vaandel der nationaal-socialistische volks gemeenschap ging dr. Ley tot de eigenlijke wijding der op het podi um opgestelde vaandels over, waar bij het muziekkorps der Duitsche ordepolitie in plechtig langzaam tempo het Horst-Wessellied deed weerklinken. (Zie vervolg pag. 2).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1