NOORD-HOLLAND D Hel losgebroken boven Kertsj i— Virduisttr i DAGBLAD VOOR 5.46 uur Uit*?.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Adminisiratiebureaux: .-■■CHAGEN: Laan 20fl, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97, Tel. 3332. Deze Courant, verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 88ste Jaargang No. 11798 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) WOENSDAG 13 MEI 1942 INGEN van deze AGEN. "WU de slag in de Koraalzee ten einde is, blijkt uit de geweldi ge koersverliezen aan de Londen- sche beui's ten duidelijkste wie de eigenlijke overwinnaar geweest is. Zooals bekend, hebben de beurs speculanten een geweldig goede neus en wanneer Engelsche en Amerikaansche papieren op dit oogenblik aan een geweldige bais se onderhevig zijn, is dat een dui delijk symptoom voor den waren stand van zaken. Een ander karakteristiek symp toom is voorts, dat Amerika iedere stellingname vermijdt en zich ver schanst achter de bewering, nog geen berichten ontvangen te heb ben. Over de beteekenis van dezen zeeslag betoogt de Japansche pers o.a., dat door de geleden verliezen Engeland nu gezonken is tot een zeemogendheid van den derden rang, terwijl de Engelsche pers aar zelend begint toe te geven, dat zware verliezen zeer wel mogelijk zijn. Dat men zich alles behalve zeker yoelt, blijkt ook uit de laatste rede van Churchill. Hij zegt hierin, dat als Duitschand in het Oosten ge bruik maakt van gifgassen, Enge land voor de noodige repressailles zal zorgen. Hij brengt echter geen bewijzen dat de Duitschers gifgassen gebruiken, doch insinueert alleen. Mocht Engeland op grond van der gelijke zwakke argumenten zelf tot het gebruik van gas over willen gaan, dan zij er slechts de aan dacht op gevestigd, dat de Duitsche chemische industrie 'n groote .voor sprong heeft en dat de Engelschen wel eens zeer onaangenaam ver rast konden worden, NDERTUSSGHEN is het stil geworden om de Engelsche plannen tot vorming van een twee de front. Men moet wel bedenken, dat Duitschland dit tweede front tenslotte al heeft, van de Noordelij ke IJszee tot aan de Golf van Bis- caye en dat het klaar staat, den vijand warm te ontvangen. Deson danks seinen de Zwecdsclie corres pondenten aan hun bladen, dat zoo- dra het weer beter is. een machtige' luchtvloot een invasie zou doen. Dit is kennelijk het gevolg van een persontvangst op het Engelsche Luchtvaartininisterie. Overigens is Engeland zelf den laatsicn tijd weer bezorgd voor een invasie op eigen gebied, getuige de geweldige oefeningen die er plaats gegrepen hebben. De algemeene nervositeit blijkt ook uit de meer dan warme ontvangst, die een boot met deel nemers aan den overval op Bou- logne ten deel viel. Zij moesten let terlijk bevrijd worden uit de han den van de home-guard, die dacht Duitsche invallers voor zich te heb ben. De stemming in Engeland is allesbehalve goed en er gaan vele stemmen op, die vrede eischen. Ken merkend hiervoor is ook, dat de Engelsóhe bladen deze stemming trachten af te leiden door het mel den van vredesstemmen en vredes pogingen- bij hun tegenstanders. Met name de pogingen van het Va- ticaan worden steeds weer ge noemd, vooral in verband met de nieuw opgerichte gezantschappen. Voorjaarsverkeer tusschen huizen-eilanden in het Oosten. In de dorpsstraten varen nn de Duitsche pioniers in hun booten en de sov jet-bewoners in han primitieve kano's. De smeltende sneeuw heeft groote uitgestrektheden onder water gezet Atlantic- Holland-PK. Kurth-Pax Holland m Zware Duitsche en Roemeensche aanvallen MODERNE AMAZONE'. STOCKHOLM, 12 Mei (A.N.P.) Volgens een bericht uit Was hington heeft de Senaat van daag een wet aangenomen, die de oprichting van een vrouwe lijk legercorps van 50.000 leden behelst. In dit nieuwe corps, dat on der rechtstreeksche leiding van het leger staat, worden 6000 vrouwen opgenomen, die thans dienst doen bij de luchtbe scherming. Alle vrijwilligsters moeten er op rekenen, dat zij naar over- zcesche gebieden worden uitge zonden. MCDE. TOT EEN luiarrt vee^deeling CN EEN GOEDE ORDE dODOEL-T NIET OVER ANDCQfN "JBER.OKK.eNT ER UZELF EN SCHADE /AEDE..' Hofland m Niezwe wapens aan het Ooste lijk front. Geen gas HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHTtER, 12 Mei (D.N.B.) Het operbevel der weermacht deelt mede: „Op het schiereiland Kertsj zijn Duitsche en Roemeensche troepen, gesteund door sterke afdeelingen der luchtmacht, op 8 Mea tot den aanval overgegaan. Sindsdien is de slag in vollen gang. Bij den strijd tegen schcepsdoelen in de wateren van het schiereiland Kertsj en voor de Zuidoostkust van de Zee van Azof heeft de luchtmacht twee transportschepen met een gezamen lijken inhoud, van 5000 ton. cn ver scheidene kleine vaartuigen tot zin ken gebracht. Voorts werd een koopvaardijschip beschadigd. Aan de rest van het Oostelijke front mislukten hier en daar on dernomen vijandelijke aanvallen. Aanvallen en operaties va.n Duit sche, Kroatische en Roemeensche stormtroepen brachten succes. In Lapland en aan het front van Mioenmansk werden enkele aan vallen van zwakke vijandelijke strijdkrachten afgeslagen. Op Malta hebben afdeelingon Duitsche gevechtsvlietguigen in weerwil van het slechte weer op nieuw met goed gevolg de vlieg velden gebombardeerd. Ten Zuiden van Kreta hehfben ge vechtsvliegtuigen in verscheidene golven een door verkenningsvlieg tuigen ontdekt eskader van 4 Brit- sche torpedobootjagers aangevallen Door boontreffers brachten zij drie der vijandelijke oorlogsschepen tot zinken, terwijl twee Britsche vlieg tuigen, die het eskader moosten beschermen, werden neergeschoten Bij dezen aanval gingen geen Duit sche vliegtuigen verloren. Voor de Nederlandsohe kust vie len drie Britsche bommenwerpers van het type Hudson ©cn Duitsch convooi aan. Alle drie deze vijan delijke vliegtuigen werden, zonder treffers geplaatst te hebben, door de escortevaartuigen der marine neergeschoten. Van 1 tot 10 Mei heeft de Brit sche luchtmacht 161 vliegtuigen verloren waarvan 32 boven de Middeiiandsche Zee en in Noord- Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Engeland 42 Duitsche vliegtuigen verloren." DE HEL LOSGEBROKEN. Het DNB verneemt van mili taire zijde: Boven de bolsjewis tische stellingen op het schier eiland Kertsj is de hel losgebro ken. Eskader na eskader dringt door naar het bolsjewistische front, waarna de Junker vlieg tuigen hun aanvallen in duik vlucht ondernemen. Overal ziet men den inslag van bommen en explosies. De vijandelijke lucht-, afweer is machteloos tegen het geweld der Duitsche aanvallen. Boven de bolsjewistische stel lingen hangt een zwarte rook walm. Nergens is een spoor van bolsjewistische jachtvliegtui gen waar te nemen. Zoo gaat het op den eersten dag van den grooten aanval der Duitsche luchtmacht op het schiereiland Kertsj. Wijd en zijd valt er van vijandelijke afweer niets te be speuren. Nog niet het „groote offen sief." Berlijn, 12 Mei (DNB). Met den grooten aanval van de Duitsche en Roemeensche legerformaties op het schiereiland Kertsj is de opperste Duitsche leiding op een voorloopig plaatselijk beperkt punt aan het Oostelijk front uit den toestand van het winterdefensief overgegaan tot de phase van de offensieve oorlog voering. BEKENDMAKING Het Bureau van den Bevel hebber der Weermacht in Ne derland deelt mede: Het in de bekendmaking van 4 Mei 1942 vermelde proces te gen de leiders van een gehei me organisatie is geëindigd. Bewezen is, dat zich opnieuw 27 Nederlanders hebben schul dig gemaakt aan spionnage, be gunstiging van den vijand en verboden wapenbezit. Vijf en twintig hunner zijn ter dood veroordeeld, twee tot levens lange tuchthuisstraf. Een der doodvonnissen is door gratie gewijzigd in levenslange tucht huisstraf. De andere 24 dood- vonnisén zijn door fusilleei*ing voltrokken. In militaire vakkringen in de Duitsche hoofdstad ziet men echter in de eerste offensieve operatie van dit jaar nog geenszins het begin van de aangekondigde groote Duit sche offensieve beweging. In krin gen der Duitsche generaliteit wees rnen vandaag veeleer erop, dat het hier een gedeelte van een actie be treft met de vastomlijnde taak van voorbereiding voor de nog te ver wachten zeer groote gebeurtenis sen. Toch speelt deze eerste groote aanval van dit jaar van de Duit sche en verbonden troepen in het aangegeven beperkte kader een niet geringe rol. Want een overwinning van de Europeesche formaties zou beteekenen, dat de Sowjet-Russen een reeds sinds lang zorgvuldig versterkte springplank voor groote operaties tot herovering van de Krim zouden verliezen. NIEUWE WAPENS. Als het belangwekkendste van deze eerste militaire krachts ontplooiing in dit jaar van Eu ropa beschouwt men in militai re vakkringen het hier bekend geworden doorslaggevende suc ces van totaal nieuwe wapens der Duitsche en Roemeensche formaties. Uit betrouwbare Duit sche bron vernam men van daag, dat het gebruik van deze wapens, over welks technische bijzonderheden om begrijpelij ke redenen voorloopig nog ge zwegen moet worden, de bolsje wistische divisies totaal heeft verrast. Op grond van de ervaringen van den oorlog van 1939 tot 1941 werden tijdens de defensieve wintergevech- ten in alle fabrieken van Eurqpa, niet alleen de bestaande wapen modellen verbeterd, doch er wer den uitvindingen gedaan waaraan de gedachten vaak midden in den strijd opkwamen. GEEN GAJB OP DE KRIM. BERLIJN, 12 Mei (A.N.P.) Naar het opperbevel der weermacht meedeelt, is een door Reuter ver spreid bericht uit Moskou, dat Duitsche troepen bij de gevechten op de Krim gifgas hebben gebruikt, valsch. De Nederlandsohe Volks diens t zorgt ook voor Uw be langen: Sluit U dus aan als lid. Na den slag op de Koraalzee RADIO SYDNEY „NIET TE OPTIMISTISCH!" TOKIO, 12 Mei (Domei). Het keizerlijke hoofdkwartier heeft in een communiqué een overzicht ge geven van de resultaten van den zeeslag op de Koraalzee op 7 en S Mei, waarin de effectieve kracht van de Anglo-Amerikaansche vloot werd vernietigd. De resultaten van den zeeslag op de Koraalzee op 7 en 8 Mei zijn de volgende: 1. Een Amerikaansch vliegkamp schip van de Saratoga-klasse cn een van de Yorktown-klasse werden tot zinken gebracht, terwijl een Amerikaansch slagschip van de California-klasse binnen enkele oogenblikken eveneens tot zinken werd gebracht. -Een Britsch slagschip van de Warspite-klasse en een Britsche kruiser van de Canberra-klasse werden zwaar beschadigd evenals een kruiser, waarvan het type niet kon worden vastgesteld. Voorts werd een torpedojager tot zinken gebracht, terwijl een tankschip van 20.000 ton zwaar beschadigd werd. 2. In totaal werden 98 vliegtuigen neergeschoten. 3. Onze verliezen bestonden uit een klein vliegkampschip een verbouwd tankschip en 31 vlieg tuigen, die nog vermist worden. Niat ie optimistisch! Stockholm, 12 Mei (DNB). Ra dio Sydn'ey meldt, dat tot de Au- stralische bevol king de waar schuwing is gc richt, niet te op timistisch te zijn ten aanzien van den afloop van den slag in de Ivo raai zee.. De vloot der gealli eerden, zoo wordt in de desbetref fende mododee- ling gezegd, heeft slechts klei ne Japansche een heden vernietigd en de Japanners zouden ernaar blijven streven, hun doel te be reiken. De woordvoerder der Japansche marine heeft verklaard, het te be treuren, dat hij om strategische re denen geen nadere mededeelingen kon doen omtrent den zeeslag op de Koraalzee. Hij bepaalde zich er toe, de door Radio San Francisco verspreide berichten als belachelijk te kenmerken. Men neemt van Ja pansche zijde aan, aldus de woord voerder, dat een Britsch slagschip van het type Warspite is gezonken en, wanneer het t(egen de verwach ting in niet gezonken is, toch zoo zware beschadigingen heeft opge- loopen, dat het slechts in Engeland of de V. S. te repareeren is. De vijandelijke vloot bestond uit twee slagschepen, 2 vlieg kampschepen; 3 kruisers, daar van 2 van 10.000 ton, en 6 of 7 torpedojagers, die bijna alle tot JAPANSCHE vioor. OPSPATIES JAPANSCHE LANOOPEHAT1ES zinken zijn gebracht. Wanneer de vijand verklaart, dat hij spoe dig foto's van den zeeslag zal publiceeren, dan kan van Ja pansche zijde worden vastge steld, dat de Japansche foto's eveneens spoedig klaar zullen zijn. Ten aanzien van den slag heeft een radiocommentator van den zen der Londen opgemerkt, dat noch de Amerikanen, noch de Australiërs of Nieuwzeelanders het wagen te gelooven, dat daarmede een beslis sende slag gewonnen is. De Japan sche vloot is niet ernstig geschaad doch het feit van de verovering van Akyab door de Japanners is door den zeeslag in de Koraalzee en de bezetting van Madagascar eenigs- zins op den achtergrond getreden. Berlijn over Churchill's rede WEINIG VLEIEND OORDEEL. BERLIJN, 12 Mei (D.N.B.) In de rede van den Britschen minis ter-president ziet de Duitsche pers Churchills van ouds bekende po gingen om door een vloed van agi tatieleuzen en pathologische ver draaiingen de aandacht van het Engelsche volk af-te leiden van den steeds kritieker wordenden toestand. De bewering van Chur chill, als zou Duitschland bjj de oorlogsvoering kardinale fouten hebben begaan, beschouwen de bla den als een bewijs, dat de Britsche agitatie langzamerhand op het doo- de punt komt. De Berliner Boersenzeitung schrijft:: Het treft uitstekend, dat de psycho-analystiscbe, de profeti sche en de stategische bekwaam heden van Churchill juist bij zijn tweejarig jubileum zoo duidelijk geïllustreerd worden door het Bir- maansche Duinkerken en het tot zinken brengen van 118XMX) ton scheepsruimte". De Deutsche Allgemeine Zeitung die Churchill „den man van de klassieke fouten en de verkeerde voorspellingen" kenmerkt, oefent scherpe kritiek op Churchills bewe ring, dat autoritaire leiders meer fouten maken dan democratische premiers. Ten hoogste kan men er over twisten, aldus het blad, of Churchill meer politieke dan wel strategische fouten gemaakt heeft, Frankrijk protesteert**. NA DEN ROOF VAN MADA GASCAR. Geheel Frankrijk protesteert te gen den Britschen aanval op Ma dagascar, schrijft OFI in den Maan dagnacht na de protestbetoogingen in alle steden en dorpen van Frankrijk op j.1. Zondag. Voor de eerste maal hadden deze betoo- gingen een straf militair karakter, vVaaraan de verschillende jeugdbe wegingen naast het Fransdhe legi oen frontstrijders hebben deelgeno men. Het Fransche volk heeft hier mede zijn volledig vertrouwen ge schonken aan de tegenwoordige Fransche regeering. Uit te Vichy ontvangen inlichtin gen uit Tanarive, blijkt, dat de Engelschen alle officieren van de land-, zee- en luchtstrijdkrachten hebben geïnterneerd op hun sche pen. De onderofficieren en de man schappen bevinden zich in kampen op het eiland zelf. De inlandsche strijdkrachten werden gedeimobili-, seerd. Te Die-go Suarez blijven de' ambtenaren in dienst. De industri- eele bedrijven zijn gesloten, de winkels daarentegen zijn open. Te Diego Suarez zijn slechts weinig slachtoffres. De schade is gering. Ten slotte worden de militaire operaties in vertraagd tempo voort gezet. Het vliegveld té Noord-Ani- varan werd onbruikbaar gemaakt, in het Zuiden van Diego Suarez is de opmarsch beperkt. Staatssecretaris Platon heeft via den zender La France een bood schap gericht tot de Fransche strijdkrachten op Madagascar. Hij verklaarde, dat Engeland weer een juweel van het Fransche imperium wil rooven en ditmaal niet kan steunen op de bewering, dat de bevolking om een Engelsche bezetting heeft gevraagd, zooal3 de Engelschen hebben gezegd bij Dakar en St. Pierre en Miquelon. Hoe staat het met Hawaiï? Geneve, 12 Mei (DNB.) De ver tegenwoordiger van Hawaii in het federale congres der Ver. Staten, Sam King, heeft zich na een bezoek aan Pearl Harbor in een persge- sprek zeer pessimistisch geuit over de veiligheid van de eilandengroep Nog steeds bestaat volgens King de mogelijkheid, dat opnieuw een Ja pansche aanval op groote schaal wordt ondernomen op het „Gibral tar van de Stille Zuidzee Op een vraag naar de verblijf plaats der Amerikaansche Zuidzee- vloot antwoordde King ontwijkend Hij gaf evenwel te verstaan, dat men weinig zou kunnen uitrichten als het de Japanners inviel Hawaii opnieuw aan te vallen. Joden eirchen eigen republiek STOCKHOLM, 12 Mei (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is op een Joodsche conferen tie, welke was bijeengeroepen door de Amerikaansche commissie voor Zionistische aangelegenheden, een motie aangenomen, waarin de stichting van een joodsche repu bliek en een Joodsch leger onder eigen vlag in Palestina wordt ge- eischt Deze motie werd eenstem mig goedgekeurd door 600 afge vaardigden uit 40 staten en 17 lan den. Bovendien werd verlangd, dat Palestina voor de Joodsche immi gratie wordt opengesteld en dat de industrie bevorderd wordt onder toezicht van het Joodsche comité. Maan Maan op vanavond om »nder 5.32 rtA 19 26 15 Mei 21-24 UUr 3o Mei N.M tot morgenochtend V.M. 23 Mei c AQ 5 Juni e.k. 5.48 uur lk. Morgenavond om Maan 21.25 UUP Maan GD onder 5.57 Vrijdagochtend 20.30 Felle hedebranden De eeawige sigaret In de afgeloopen dagen hebben in het Gooi verschillende bosch- en heidebranden plaats gevonden, wel ke vermoedelijk veroorzaakt zijn door het achteloos wegwerpen van brandende sigaretten. Verschillen de grootere en kleinere- complexen hei gingen verloren, o.a. een stuk van ruim vijf h.a. in de omgeving van de fraaie Schaapskooi op het Gooische natuurreservaat. Door snel ingrijpen van de speciale brandweer, geholpan door burgers, wist men uitbreiding van de bran den te voorkomen. Tegen drie per sonen, die het rookverbod op de heide overtraden, werd proces-ver baal opgemaakt. De politie kwam op tijd Magazijn van gestolen goe deren. Een goeden slag hebben gister avond eenige politieagenten van het bureau Raampoort te Amsterdam geslagen, toen zij een inval deden in een huis aan de Goudsbloem straat. Vermoed werd dat daar ge stolen goederen werden verhandeld Op de binnenplaats van het be nedenhuis was een groote partij stoffen, rollen flanel en andere textielgoederen opgestapeld. Juist was de bewoner, geholpen door een buurman, bezig, de goederen naar de eerste verdieping te hijschen. Het spreekt vanzelf, dat de politie mannen ook daar een kijkje na men. Zij troffen er nog eenige kof fers met damesgoederen, sokken, klosjes garen, overhemden, enz., aan, waarop evenals op de an dere textielwaren beslag werd gelegd. De drie mannen op de eerste étage woonde een lompen sorteerder werden gearresteerd. Thans tracht de politie de her komst der gestolen goederen te achterhalen. Dr. Euwe niet naar Duitschland Naar de A.N.P.-correspondent te Berlijn meedeelt, zal Dr. Euwe niet deelnemen aan den' dubbelen zes kamp van den Groot-Duitschen Schaakbond, welke op 8 Juni e.k. in het slot Miraell begint. In zijn plaats zal de Salzburger Klaus Jung deelnemen. Voorts doen mee Aljeohin, Bogoljubow, Keres, Paul Schmidt (Duitsch kampioen) en Goesta Scholz, de winnaar van het Europeesch tournooi te München. De spelers komen tweemaal tegen elkaar uit, eenmaal met wit en eenmaal met zwart. Wilde jacht op inbrekers Bij een poging van drie inbrekers om hun slag te slaan in de groote buitenplaatsen „Boekesteyn" en „Sperwershof" te 's-Graveland, is liet wild toegegaan tusschen politie en inbrekers. Bij ,Sperwershof" be merkte men onraad en men waar schuwde de politie. De rijks- en ge meenteveldwachter togen direct op onderzoek uit en overvielen in het donker drie inbrekers, die het huis nog niet waren binnengedrongen. De mannen namen de vlucht, ach tervolgd door de politie. In het struikgewas werd een der inbre kers gevonden, maar toen men hem wilde arresteeren, ontstond een hevig gevecht, waarbij verschillen de waarschuwingsschoten moesten worden gelost. De man verweerde zich niet een breekijzer en raakte den rijksveldwachter, die een won de boven het oog opliep. Tenslotte kon de man, een 48-jarige Amster dammer, worden overmeesterd en ingesloten. De beide andere inbre kers wisten te ontsnappen. ZIJN BROER MET BIJL DOOD GESLAGEN. Het gerechtshof te Amsterdam heeft gisteren den ongeveer 50-ja- rigen H. Haanschoten uit Veenen- daal, die zijn broer bij een twist zoodanig met een bijl verwondde, dat deze kort daarna overleed, in hooger beroep veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf, met aftrek van de geheele voorarrest, conform de vordering van den procureur-ge neraal. De rechtbank te Utrecht had den verdachte, die verminderd toereke ningsvatbaar is, tot een zelfde straf .veroordeeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1