NOORD-HOLLAND Vrijwillige hulppolitie ingesteld Verduister DAGBLAD VOOR Burgemeester van Alkmaar geïnstalleerd Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaus: SCHA GEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345.(2 lijnen). - ALKMAAR: Laneestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang No. 11807 pagina s Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) DINSDAG 26 HEI 19(2 Rechten en plichten als gewoon ambtenaar INDIENSTTREDING BIJ RAMPEN EN BIJZONDERE GEVALLEN. Bij besluit van den Rijkscom missaris is een vrijwillige hulp politie ingesteld, welke tot taak heeft de gewone politie-organen te ondersteunen: 1. Bij de bestrijding van ram pen en andere openbare nood toestanden. 2. Bij de bestrijding van ern stige gevaren en schaden, wel ke ten gevolge van luchtaan vallen ontstaan. 3. In andere bijzondere ge vallen van handhaving van de openbare orde en de veiligheid van. het openbare leven. De vrijwillige hulppolitie wordt aangesloten bij de eenheden en bu- reelen der gewone politie. Zij is ui..duitend' onderworpen aan de aanwijzingen en bevelen van de cormnandeerende instanties der gewone politie. Agent van de vrijwillige hulppoli tie <£'ah slechts zijn hij die: 1. Nederlander is. 2. Ten minste achttien en ten hoogste vijf en veertig paar oud is. 3. Lichamelijk, geestelijk en'•mo reel geschikt is. 4. De nieuwe Europeesche orde voorstaat en bereid is deze naar zijn beste vermogen te dienen. De aanstelling bij de vrijwillige hulppolitie geschiedt op grond van een schriftelijke sollicitatie, welke wordt gericht aan den gevolmach tigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche politie bij de depar tementen van justitie en van bin- nenlandsche zaken. De gevolmachtigde voor de poli tie of de commandeerende instan tie der gewone politie, onder wel ke de agent van de vrijwillige hulppolitieressorteert, roept de zen door middel van een oproe pingsbevel tot de opleiding of tot den politiedienst op. Oorlog voor de deur van Roosevelt Duitsche diplomaten thuis Frankfurt aan de Main, 24 Mei (DN'B) Uit Lissabon komende zijn de beide laatste speciale trei nen met Duitsche vertegenwoordi gers uit Zuid Amerika hier aan- gr'-.omen. Zij werden bijzonder har tel ijk ontvangen. Er werd te hun ner eerë een receptie gehouden, waarbij onderstaatssecretaris Lut- te een rede uitsprak. Het vader land weet, zoo zeide hij, dat alles is gedaan om de trgditioneele vriendschap met de landen van het Amerikaansche continent in stand te houden. Tegen alle begrip in hebben echter de aan de Joden onderhoorigen kan$ gezien met de gemeenste middelen op te ruien te gen Duitschland en zijn vertegen woordigers. Waar is de veel ge prezen vrijheid der nieuwe wereld gebleven, wanneer men den Duit- schers zelfs het gebruik van hun moederland verbiedt? Latenzij zich echter niet vergissen. De Duit sche duikbootmannen brengen den oorlog voor de deur van Roose velt en achter de dappere Duit sche soldaten staat een tot het uiterste vastberaden vaderland. HITLER: Op den dag dat de beide gedachten, nationalisme en so- scialisme, tot één gedachte ver smelten, zijn ze onoverwinne lijk. De tot den politiedienst opgeroe pen agent van de vrijwillige hulp politie heeft de rechten en plich ten van een gewoon ambtenaar van politie. De werkgever kan de ar beidsovereenkomst niet opzeg gen, evenmin kan hij het ver zoek, als bedoeld in artikel 1639 w. van het burgerlijk wet boek, indienen. Het recht van opzegging blijft voor den werk nemer onverminderd bestaan. Heeft de agent- van de vrijwil lige hulppolitie een arbêidsovereen komst met vast loon of salaris aangegaan, dan blijft de aanspraak oploon of salaris bestaan, indien de dienst, waartoe hij is opgeroe- ppen, ten hoogste vijf achtereen volgende dagen duurt. De vergoedingen. Indien de dienst, waartoe hij is opgeroepen, langes dan vijf dagen duurt, ontvangt de agent van de vrijwillige hulppolitie van het rijk een vergoeding, ingeval zijn inko men wegvalt of de hoogte van het ondersteuningstarief niet bereikt. De vergoeding bedraagt vóór ie- deren aangevangen dag, waarover de oproeping zich uitstrekt: 1. Voor ongehuwde agenten van de vrijwillige hulppolitie drie gul den. 2. Voor gehuwde agenten van de vrijwillige hulppolitie vier gul den vijftig cent. 3. Voor ieder kind beneden acht tien jaar bovendien vijftig cent. De vergoeding wordt, indien de agent van de vrijwillige hulppolitie vrijen kost en inwoning geniet, dienovereenkomstig verminderd. Bij ziekte of ongeval worden de vergoedingen gegeven volgens de normen die voor rijksambtenaren gelden. Strafbepalingen. Hij die in de vrijwillige hulppoli tie is opgenomen en aan een op roeping geen gevolg geeft, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geld boete van ten hoogste een duizend gulden of met een dezer straffen. Deze feiten worden beschouwd als overtredingen. De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hoogere lei der der SS en politie vaardigt de voor de uitvoering van deze veror dening noodzakelijke voorschriften uit. Hij kan de hem toekomende bevoegdheid aan de secretarissen- generaal van de departementen van justitie en van binnenlandsche za ken of aan een van hen overdra gen. Deze verordening treedt 23 Mei in werking. De bevelhebber der Weermacht in Nederland, Generaal der Vliegers Christiansen in gesprek met den leider der N.S.B., Ir. A. Mussert, tij dens diens bezoek aan kasteel Ond-Wassenaar. Stapf-Martens-Pax Holland m. Drie Sovjetlegers inges'oten Alle bolsjewistische uit breekpogingen mislukt. Hoofdkwartier van den Führer, 25 Mei (DNB). Het opperbevel der weei'macht maakt bekend: De operaties ten Zuiden van Charkow hebben zich ontwik keld tot een omsingelingsslag. Het gros van drie Sovjetlegers, waaronder sterke gepant serde strijdkrachten, is inge sloten. Alle pogingen om uit te breken, zijn mislukt met de zwaarste verliezen voor den te genstander. In .den middensector zijn bij eigen aanvallen meer dan dertig plaatsen ingenomen. Ten Zuidoos ten van het Umenmeer mislukten plaatselijke aanvallen van den vij and. In Lapland hebben Duitsche en Finsche troepen in zware gevech ten van verscheidene weken vijan delijke strijdkrachten ter sterkte van verscheidene divisies verslagen Hierbij heeft de afdeeling wielrij ders 99 ondanks de moeilijkste ter reinomstandigheden, een door braak tot stand gebracht door een hardnekkig verdedigde, diepe vij andelijke kazematstelling. Aan de baai van Kandalaksja vernielden duikbommenwerpers een belang rijke brug van de spoorlijn naar Moermansk. „Aller medewer king gevraagd" Zaterdagmiddag heeft te Alk maar de installatie plaats gevon den van den nieuwbenoemden bur gemeester, den heer B. A. van der Sluys. Alvorens de plechtigheid ten stadhuize plaats vond, heeft de burgemeester op het Waagplein de W.A. en de Jeugdstorm geïn specteerd. In carré stonden hier opgesteld, de af deelingen Alkmaar van W.A. en Jeugdstorm,-alsmede de W.A. afdeeling uit Haarlem en Jeugdstorm-afdeelingen uit Am sterdam en Amstelveen, beide groepen met hun vaandels. De plechtigheid huize. ten stad- In de raadszaal van het stadhuis hadden enkele honderden van hun belangstelling blijk gegeven. Daar waren o.a. de plaatsvervan ger van den Beauftragte des Reichskommissar., de heer Ufer, de Stützpunkfleiter, de heer K. Meyer, de Commissaris der Pro vincie, Mr. A. J. Baclcer, de wn. Districtscommandant der Mare chaussee, de heer Fluyter, burge meester S. L. A. Plekkcr als ge machtigde van den Leider der N S.B., de Districtsleider, de heer A. H- v. d. As, de Kringleider de heer Ouwerkerk, de Heerbanleider, de heer J. W. v. d. Bijl, de Boeren leider, de heer Saai, wethouder Brinkman van Haarlem, verder hoofdambtenaren en ambtenaren hoofden van scholen en vele partij genooten. Rede van den Commissaris der Provincie. Nadat de gem.-sec.," de officieele benoemingsbesluiten had voorge lezen, wees de Commissaris der Provincie, de heer mr. A. J. Backer BURG. V. D. SLUYS. (Familiefoto). er op, dat de heer Van der Sluys, vooral in het begin, met vele moeilijkheden te strijden zal heb ben, met wanbegrip en vooroor deel, haat en vijandschap. U al dus mr. Backer strijdt evenwel niet alleen tégen iets, maar ook voor iets, n.1. voor de idealen wel ke Uwe levensbeschouwing zijn. Men kan daarbij de vraag stellen: waarom hebt gij te strijden. Dat is om de harten dergenen, die in Uwe gemeente aan Uw zorgen zijn toevertrouwd. Gij zult ook de harten moeten winnen van wie nu nog tegen U zijn. Gij wilt geen brokken maken en breuken slaan, niet sloopen, maar bouwen. Wat niet wil passen in het nieuwe bouwwerk, kan niet langer mee, maar U werkt con structief en niet destructief. U zult U ook in Uw nieuwen loopbaan een pionier toonen. Onder Uw uiterlijk van West-Friesche onbe wogenheid klopt een warm hart, dat voelt voor Uw land en Uw volle en voor deze omgeving. Gij zijt drager .van de beginselen der Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een steunpunt van lichte Britsche zeestrijdkrachten aan de Zuidkust van Engeland doeltreffend met brand- en brisantbommen bestookt. AANZIENLIJKE VERLIEZEN VOOR BOLSJEWIEKEN. Cmtrent de succesvolle afweerge- vechten in het gebied van Charkof deelt het opperbevel van de weer macht nog mede. dat deze gevech ten zware eischen aan de troepen stelden, niet alleen door de felheid van den strijd zelf, doch ook door de in dit jaargetijde ongewone warmte, die tot 30 graden steeg. lederen dag weer wierpen de bolsjewieken nieuwe pantser formaties in den strijd, doch al deze aanvallen leden schip breuk op het taaie verzet. Waar de bolsjewieken als ge volg van hun numerieke supe rioriteit plaatselijke successen behaald hadden, gingen de Duit sche en verbonden troepen tot den tegenaanval over en ver dreven zij de bolsjewieken, die reeds meenden gebruik te kun-, nen maken van cavalerie om hun gedeeltelijke successen te voltooien. Bij hun massale aanvallen heb ben de bolsjewieken zeer aanzien lijke verliezen aan menschen gele den. De Duitsche luchtmacht had een werkzaam aandeel in de suc cessen. Gisteren werden ruim 300 voertuigen der bolsjewieken door duikbommenwerpers vernield. Tal rijke gebouwen werden door bran den en ontploffingen verwoest. Bij 'n aanval van Duitsche vliegtuigen op een groote vijandelijke colonne gingen 24 vrachtauto's in vlammen op. AANVAL OP FRANSCHE KANAALKUST. BERLIJN, 25 Mei (D.N.B.) - Naar het opperbevel van de weermacht mededeelt, hebben Britsche forma ties jagers vanmiddag aanvallen gedaan op de Fransche Kanaalkust Duitsche jachtvliegtuigen van het type Focke-Wulf vielen den vijand aan en dwongen hem boven zee te- terug te keeren Twee Spitfires wer den zonder eigen verliezen neerge schoten. nieuwe orde en men mag U zien als vertegenwoordiger van de N. S.B. in Nederland. Spreker wees op de woorden van Vondel, die on het Alkmaarsche raadhuis staan: „Wanneer 't Ge meen U roept, besorght het als u eigen". Spreker was er van over tuigd, dat de heer Van dr Sluys alles zou doen om hier de materieele en geestelijke schatten te bewaren van hen, die hem zijn voorgegaan, waarnaast nieuwe waarden zullen worden geschapen. Hij hing ver volgens den nieuwen burgemeester de ambtsketen om, waarna hij hem voor geïnstalleerd verklaarde. Burgemeester Van der Sluys spreekt. Spreker zeide zijn eed, de belan gen van de bewoners te behartigen, te zullen nakomen, overeenkomstig de 3e Verordening van den Rijks commissaris, waarin de richting ge duid wordt-in welke de gemeente zich voortaan zal hebben te bewe gen. Door den Rijkscommissaris werd daaraan toegeveogd de bevor dering van het algemeen belang van het Rijk. Boven de bepalingen der Gemeentewet moet het Gemeen tebestuur het algemeen belang en Staatsdoel, zooals dit negatief" werd aangeduid in art. 85, nu zeer „positief" bevorderen en dienen. (Zie verder pag. 3). Britsche arbeiderspartij vergadert Attlee: .Zie niet alleen naar 't eigen front" STOCKHOLM, 25 Mei (A.N.P.): Naar de Bi-itsche berichtendienst meldt,stond op de agenda van het te Londen gehouden jaarlijksche congres van de Labourpartij in de eerste plaats het plan inzake de controle over den Britschen mijn bouw. Het Lagerhuislid Green behandel de in een rede vooi'al de Indische kwestie. Betoogde, dat, wat Voor- Indië betreft, „een groote gelegen heid voorbijgegaan was". De Au stralische minister van buitenland- sche zaken Dr. Evatt eischte krach tiger ondersteuning van zijn land, opdat de Japanners „vernietigd" zouden kunnen worden. De plaatsvervangende minister president Attlee diende een resolu tie in, waarin de voor de Labour partij in de regeei'ing gespeelde rol goedgekeurd wordt. Attlee wees er op, dat de geallieerden nooit ver der zouden komen, als iedere afzon derlijke natie steeds alleen maar zou denken aan hetgeen zich juist aan het in haar nabijheid gelegen front afspeelt. Dit beginsel heeft on der ons als de volken, die aan onze zijde strijden, reeds in uitgebreide mate erkenning gevonden. „WIJ EISCHEN GIBRALTAR!" MADRID, 25 Mei (D.N.B.) - üe vandaag van het Oostelijk front teruggekeerde Spaansche vrijwilligers hebben 'n marsch gemaakt dooi de hoofdstedelij ke straten. Deze marsch werd 'n ware triomtocht. Geen huis dat niet de vlag had uitgesto ken. Tieiïduizenden hadden zich langs den weg opgesteld. In spi*eekkoor riepen de terug keerenden „Gibraltar voor Spanje" en „Wij eischen Gi braltar", waarop de geestdrif tige menigte antwooi-dde met .Weg met Engeland". Nieuwe burgemeester Het Rijkscommissariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft op gi-ond van par. 3 van de verordening nr. 108/40 (4e verordening over bijzon dere bestuursrechtelijke maatrege len) in verbinding met paragraaf 4 artikel 1 van de verordening 3/40 over het uitoefenen van de regee- ringsbevoegdheid in Nederland, benoemd tot burgemeester: den burgemeester J. A. de Mooi te 's-Heer Abts Kerke met gelijktijdig eervol ontslag ufc zijn ambt van burgemeester te Breskens, den landbouwer A P Hovinga te Oost wolde-Oldamht tot burgemeester in Scheemda, den gemeente-ambte" naar C. J. van der Pijl te Terneu- zen tot burgemeester in Hoek en den gemeenteambtenaar J. Tolle naar te Zaamslag tot burgemeester in Benthuizen en Moerkapelle 7000 OPGEPLAKTE BONNEN GESTOLEN. Vrijdagnacht is ingebroken bij den winkelier B. te Woubach, ge meente Ubach over Worms. Gesto len werden 7000 op vellen geplakte bonnen, waaronder 800 boter- en suikerbonnen, henevens een flinke hoeveelheid sigaretten. Bescherming der openbare orde STRAFFEN TEGEN SABOTEURS EN WEERSPANNINGEN. Bij besluit van den Rijkscommis saris is bepaald: Hij, die een geheime organisatie in het leven roept, wordt gestraft met tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijf tien jaren, in ernstige gevallen niet levenslange tuchthuissti-af of met den dood. Hij die aan een geheime oi'gani- satie deelneemt of dezen onder steunt, wordt gestraft met de ver melde straffen, in gevallen van lichtei'en aard met gevangenisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijf jaren. Hij die middellijk of onmiddellijk opwekt of aanzet tot ongehoorzaam heid aan de geldende rechtsvoor schriften of tot weerspannigheid te gen maatregelen der bezettende macht of tot het onthouden van vrij willige medewerking bij de uitvoe ring van zoodanige maatregelen, woi'dt gesti'aft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete van ten hoogste vijftig duizend gulden of met een van de ze straffen. Poging is strafbaar. In bijzonder ernstige gevallen kan tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijf tien jaren en geldboete tot een on beperkt bedrag worden opgelegd. De voorschriften betreffende de Maan Maan op vanavond om ""der 16.41 AA 354 23 Mei 21.44 uur 5Juni E.K. tot morgenochtend L.K M) Mei a/v 12 Juni vm 5.30 uur n.m Kippenhouders moeten eieren inleveren Vijftien per kip. In een officieele mededeeling maakt het Rijksbureau voor de Voedselvoox-ziening in Oorlogstijd bekend, dat alle pluimveehouders, die voor hun dieren geen voedei-- toewijzing ontvangen, voor het jaar 1942 vijftien eieren per kip moeten inleveren aan een door de land houw crisis-organisatie in- overleg met de Ned. Centrale voor eieren en pluimvee te de iBlt aangewezen verzamelaar. Dit beteekent, dat alle kippen- hovders, dus ook zij, die in hun stadstuintjes eenige kippen hebben loopen, per dier vijftien eieren moeten inleveren en wel volgens een schaal, die in genoemde mede deeling wordt bekend gemaakt. Wanneer men niet aan den leve ringsplicht voldoet, zal men geen pluimvee meer mogen aanhouden, afgezien nog van andere tegen de nalatigen te nemen maatregelen. Voor nadere bijzonderheden worrlt verwezen naar meei'genoemde offi cieele mededeeling. Boter op bon 27 De Sec.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt he kend dat gedurende het tijdvak van 26 Mei tot en met 4 Juni a.s. de met „27" genummerde bon der boterkaart recht geeft op het koo- pen van 125 gram boter. Gedurende genoemd tijdvak geeft de met „27" genummerde bon der vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter of, voor zoover de voorraad strekt, van 125 gram mar garine of 100 gram bak- en braad vet. Voorloopige erkenning ziekenfondsen verlengd Het Verordeningenblad bevat een besluit van den Sec.-Gen. van het Dep. van Sociale Zaken, houdende wijziging van het besluit nr. 201/1941 (tweede uitvoeringsbesluit ingevol gd- het ziekenfondsenbesluit). Deze wijziging houdt in, dat het tijstip, waarop de voorloopige er kenning of toelating van een zie kenfonds een einde neemt wanneer op het verzoek om erkenning of toe lating niet een definitieve beslis sing is genomen, wordt verlengd van 30 Juni 1942 tot 31 December 1942. Dit besluit treedt 23 Mei in wer king. Ta'rijke arrestaties te Oss Fabriekspersoneel bestal werkgever. Door de aanhouding van een tweetal 17-jarige knapen te Oss, die in een vechtpartij verwikkeld waren geweest,-'heeft zooals des tijds bericht, de Ossche politie een groot aantal diefstallen en inbra ken, waarin het tweetal de hand had gehad, tot klaarheid kunnen bi-engen. Echter is hierdoor heel wat meer aan het licht gekomen. De twee knapen hadden zich onder meer schuldig gemaakt aan diefstal van een partij wollen garens uit de NV. v.d. Bergh-textielfabrieken, doch 't is gebleken, dat zij niet de eenigen waren, die hier groote quanta ga rens wegsleepten. De politie heeft met betrekking tot deze aangele genheid een diepgaand onderzoek ingesteld en thans een zeer groot aantal arrestaties verricht. Een overweldigende reeks personen, die vrijwel allen op de fabriek werkzaam waren, heeft zich aan soortgelijke diefstallen schuldig gemaakt. De gestolen partijen ga rens werden tegen hooge prijzen van de hand gedaan. uitlokking blijven onaangetast. Hij die tot het begaan van geweldda den jegens personen of zaken op wekt of aanzet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden, of met een van deze straffen. In bij zonder ernstige gevallen kan tucht huisstraf van ten hoogste een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren en geldboete tot een onbeperkt be drag worden opgelegd. De voorschriften betreffende uit lokking blijven onaangetast. Deze verordening treedt 23 Mei in werking. PMN WELVAART IN GEZIN DOOR IN DUITSCHLAND MÉLDT U AAN BIJ DE GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREMX

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1