NOORD-HOLLAND Britsche landingspoging wéér verijdeld Mexico's Reinhard Heydrich overleden DAGBLAD VOOR Resultaat nihil Dr. Hacha condoleert Hitier 21.54 uur .21 uur v.m. Nieuwe bonnen WateronUrekking aan de duinen Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratietrererax: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.ra. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11816 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar (afw.) VRIJDAG 5 JUNI 1942 Wederom zware verliezen voor R.A.F. HOOFDKWARTIER VAN DEIN FuHRER, 4 Juni. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front geen ge vechtshandelingen van eenigen omvang. In Noord-Afrika verloor de tegen stander bij plaatselijke gevechten 2 pantserwagens, 7 kanonnen, als mede een aantal gevangenen. For maties der Duitsche en Italiaan- sche luchtmacht bombardeerden spoorweginstalalties en troepen kampen in het gebied van Capuzzo. Een met zwakke strijdkrachten aan de Kanaalkust ondernomen Britsche landingspoging werd door de Duitsche kustverdediging ver ijdeld. Eenige gevangenen en wa pens vielen ons in handen. Bij luchtgevechten in het Kanaal- gebied verloor de tegenstander gis teren 24 vliegtuigen. Vrij sterke formaties gevechts vliegtuigen hebben in den nacht van 3 op 4 Juni het B'ritsche zee- steunpunt Poole aan de Engelsche Zuidkust gebombardeerd. Britsche vliegtuigen bestookten in den afgeloopen nacht het gebied rond Bremen en de stad zelf hoofd zakelijk met brandbommen. Nacht jagers en afweergeschut schoten 10 der aanvallende bommenwerpers neer. In het tijdvak van 21 Mei tot 2 Juni verloor de Britsche lucht macht 318 vliegtuigen, waarvan er 41 door eenheden van de marine werden neergehaald. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 51 eigen vliegtui gen verloren. Het jachteskader 52 heeft den len Juni zijn 2000e overwinning in do lucht gemeld. Kapitein Müncheberg heeft den 2en Juni zijn 80e, de le luitenant Marseille den 3en Juni in Noord- Afrika zijn 70e tot75e overwinning in de lucht behaald. BERLIJN, 4 Juni (D.N.B.): Over de Britsche landingspoging aan de Kanaalkust wordt van militaire zij de nog gemeld: In den vroegen ochtend naderden eenige motortor- peclobooten, begeleid door laagvlie- gende toestellen, de Fransche kust in de nabijheid van le Touquet De Britsche vliegtuigen wei-den door de Duitsche artillerie onmid dellijk onder vuur genomen, zoo- el et zij moesten wijken. Bij 'n nieu we poging, ten Zuiden van 't eer ste punt, kwamen weliswaar eenige Britsche soldaten aan land, doch door het afweervuur werden zij ge dwongen onmiddellijk terug te kee- ren. Eenige Engelschen werden gevangen genomen. Eem'ge wape nen en gereedschap werden buitge maakt. Öp rubberbooten vluchtten de landingstroepen naar de wach tende motorbooten, zonder dat zij ook maar het geringste bereikt hadden. Alleen het voorwendsel ontbrak BERLIJN, 4 Juni (DNB). De oorlogsverklaring, dje Mexico giste ren met ingang van 22 Mei heeft afgekondigd tegeft de landen van 't driemogendhedcnpact heeft de Deut sche Diplomatisch-Politische Kor- respondenz aanleiding gegeven om te wijzen op de holle en onware voorwendsels, waarmede de oorlogs verklaring gemotiveerd is, er op wijzende, dat. als eigenlijke reden voor de oorlogsverklaring het ver lies van den koopvaarder Potrero de Llano is aangegeven, constateert de Korrespondcnz, dat dit schip eens Italiaansch bezit is geweest, op wederrechtelijke wijze door de Amerikaansche regeering met ge weld geroofd is en vervolgens ge bruikt werd ter ondersteuning van een oorlogvoering, die, zooals de laatste dagen en weken toonen, in de eerste plaats bestemd is voor een „tweede front" in de lucht tot het dooden van vrouwen en kinderen iri het Duitsche achterland. De Korrespondenz weerlegt dan de these, die van Mexicaansche zij de naar voren gebracht worden, wijst op de talrijke provocaties van Mexico ten aanzien van de spilmo- gendheden, zooals het verbreken der diplomatieke betrekkingen en zegt dan: „Mexico had zich voor deelneming aan den oorlog van Roe sevelt gereed gemaakt, alleen het voorwendsel ontbrak om het be sluit, te verwezenlijken". De deelne ming van Mexico is voor den uit slag van den oorlog zonder betee- kenis. Het land zal steeds meer af hankelijk worden van de Ver. Sta ten. Verliezen der luchtmacht. BERLIJN, 4 Juni (DNB.) De Britsche luchtmacht heeft van 28 tot 31 Mei met inbegrip van de gevechten aan het Kanadl 70 vliegtuigen verloren en in de Middellandsche Zee in dezelfde periode 53 toestellen. Tegenover dit Britsche verlies van 123 vliegtuigen in vier dagen staan 19 verloren Duitsche toestellen. Britsche toestellen boven Duitschland. BERLIJN, 4 Juni (DNB.) Brit sche vliegtuigen hebben, naar aan het DNB wordt gemeld, in den af geloopen nacht in het Noord-West- Duitsche kustgebied op verscheide ne plaatsen brisant- en brandbom men geworpen, die eenige schade hebben veroorzaakt in woon- en za kenwijken, Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn door de nachtjagers tien der aanvallende Britsche bommenwerpers neerge schoten. Acht toestellen neergescho ten. BERLIJN, 4 Juni (DNB.) Naar het opperbevel der weermacht mee deelt, hebben de Duitsche jagers ook Donderdag in den strijd tegen de Britsche luchtmacht hun succes sen voortgezet. Een sterke formatie Britsche jagers, die op groote hoog te het gebied van Cherbourg poog de binnen te vliegen, werd reeds voor het bereiken van de kust door Duitsche Focke-Wulf jagers tot den strijd genoopt, waarbij acht Brit sche machines werden neergescho ten. In aanvulling op het weermacht- bericht van gisteren verneemt het D.N.B. van militaire zijde het volgende: t In den Noordelijken sector van het Oostelijke front schrijdt de vernietiging van ingesloten bolsje wistische strijdkrachten -voort. In den centralen sector van het front verliezen de bolsjewisten door succesvolle Duitsche aanvals- operaties de eene plaats na de andere. Tijdens de gevechten in Noord- Afrika werden de 150ste en 151ste Britsche infanteriebrigades, als mede het TZsie Britsche veldartille rieregiment, die deel uitmaken van de 50ste Britsche infanterie divisie, bijna geheel in de pan ge hakt. Verder werd tijdens het suc cesvolle gevecht bij Got-el-Oealeb een afdeeling van de eerste Brit sche legerpantserbrigade, welles generaal daarbij in gevangenschap geraakte, vernietigd. Op 3 Juni ontstonden in het operatiegebied aldaar in het gebied van Gazala- Tobroek en Bir-Hacheim-Eladem gevechten, die voor de troepen der spilmogendheden succesvol verlie pen. De strijd in de woestijn speelt zich af in groote gebieden. Na de mislukte landingspoging bij Boulogne hebben de Britten thans na een pauze van meer dan zes weken op 4 Juni des ochtends vroeg opnieuw een der gelijke onderneming uitgevoerd. Op het strand achtergelaten Britsche pantsergeweren en gra naatwerpers leveren voor de Duit sche legerleiding waardevolle aan wijzingen op over den stand van de Britsche bewapening en uitrus ting. Daarentegen is het eenige, wat de Britten als resultaat van deze verkenning hebben kunnen meenemen, de sterkte en de pa raatheid van de Duitsche wacht aan het Kanaal. Felle strijd in China LAATSTE WAARSCHUWING AAN TSJOENGKING. TOKIO, 4 Juni (D.N.B.) De Japansohe operaties in de Tsjoeng- kineesche gebieden, die zich aan geweldige een halven cirkel vor mende fronten in de provincies Tsjekiang, Kiangsi, Kwangtoeng en Yoennan ontwikkelen, maken aan zienlijke vorderingen naar uit de berichten, die hier van de oorlogs- tooneelen zijn ontvangen, blijkt. De beteekenis van deze Japan- sche acties kenmerkte de woord voerder van het Japansche expedi- tieleger in midden China als een laatste waarschuwing aan Tsjoeng- king, het zinnelooze verzet te sta ken of anders ten onder te gaan. De belangrijkste oorlogstooneelen in het China van Tsjiang-Kai-sjek schijnen volgens hier ontvangen berichten op het oogenblik de fron ten bij Tsjoetsjau en in den sec tor ten Westen van 't Pojangmeer tusschen Kioekiang en Nantsjang te zijn. Bij Tsjoetsjau, dat na een zware beschieting door de artillerie op het oogenblik in brand staat, zijn de Japanners gisteren na dooi de tweede vijandelijke verdedigings linie in het heuvellandschap ten Zuiden van den spoorweg Tsjekiang —Kiangsi te zijn gebroken, langs de rivier de Woeki opgerukt, waar na zij den tegenstander in verwoe de gevechten van man tegen man een vernietigende nederlaag toe brachten. In Kwangtoeng hebben de Japan ners na een opmarsch van vier da gen lang den spoorweg Kantoen Hankau de belangrijkste plaats Yoentam bezet. De lapaasche aanval op Dutch Harbour STOCKHOLM, i Juni (A.N.P.) De Japansohe bomaanval op het belangrijke Amerikaansche steun punt in Alaska, Dutch Harbour, heeft, volgens vandaag uit Londen ontvangen berichten, zoowel in Engeland als in de Vereenigde Staten groot opzien gebaard. Hier door is in Amerika zelf een nieuwe angstpsychose ontstaan. Klaarblijkelijk verwacht men in Washington nieuwe Japansche operaties tegen de kust van den Stillen Oceaan van Alaska tot aan de Panama-zóne, welk'gebied reeds in een al arm toestand verkeert. joha Buil betaalt.... Naar de Londensche corres pondent van Goeteborgs Pos ten meldt, heeft de oorlog Engeland tot dusver 10 mil- liard pond gekost, en wel aan rechtstreeksche oorlogs maatregelen. De tot dusver beschikbaar gestelde 9 milli- ard pond zijn zoo goed als opgebruikt. Men verwacht, dat de Engelsche minister van Financiën spoedig een nieuw crediet zal verlangen, dat de behoeften tot Septem ber a.s. moet dekken. Dit nieuwe crediet zou een mil- liard pond bedragen. De goheele eerste wereld oorlog heeft Engeland nog niet ten volle 8V? milliard gekost. Zandvoort In Amsterdam. Eindelijk is het dan zomer geworden en aan den Zuidelijken rand van de hoofdstad komt menigeen een paar uurtjes van het heerlijke zonnetje genieten. Pax Holland-de Haan m Fubrer op Mannerheim's verjaardag WONDER VAN GROOTE ERKENTELIJKHEID. HELSINKI, 4 Juni (D.N.B.) In een hier uitgegeven communiqué wordt het volgende medegedeeld: De Führer en opperste bevelheb ber van de weermacht heeft heden in gezelschap van generaal-veld- maarschalk Keitel een bezoek ge bracht aan den maarschalk van Finland, baron Mannerheim, ter ge legenheid van zijn 75sten verjaar dag. Het bezoek vond plaats in Fin land op een plek achter het front. De Führer sprak jegens den Fin- schen vrijheidsheld de hartelijkste gelukwenschen uit van het Duit sche volk en van de Duitsche weer macht. Bij deze gelegenheid heeft de Führer tevens een ontmoeting ge had met den president der Finsche republiek, Ryti. Maarschalk Man nerheim stelde aan den Führer de op zijn verjaardag aanwezige hooge Finsche officieren voor. Als teeken van de DuitschFinsche lotsge- meenschap en nauwe wapenbroe derschap, overhandifde de Führer aan den maarschalk van Finland het Grootkrui ir. goud van de Duit sche Adelaarsorde. In het verder verloop van het be zoek vond tusschen den Führer, den Finschen president, maarschalk Mannerheim en generaal-veldmaar- schalk Keitel een langdurige be spreking plaats, welke gedfagen werd door den geest der hartelijke vriendschap tusschen beide volken. In zijn toespraak tot maarschalk Mannerheim bracht de Führer tot uiting hoe gelukkig hij zich acht den maarschalk van Finland heden persoonlijk te kunnen feliciteeren. Hij zeide deze gelukwenschen uit te spreken namens het geheele Duit sche volk en namens alle Duitsche soldaten, die met werkelijke be wondering naar hun Finsche ka meraden en hun grooten veldheer opzien. De Führer herinnerde aan de historische wapent»roederschap STOFFELIJK OVERSCHOT IN DE BURCHT BIJGEZET. PRAAG, 4 Juni. (DNB.) De plaatsvervangende Reichsprotektor in Bohemen en Mox-avië en chef der Sicherheispolizei en van den S.D.„ SS. Obergruppenfuehrer en Gene-: raai der politie, Reinhard Heydrich is Donderdagochtend aan de ge volgen van den op hem gepleeg- den aanslag overleden, naar thans officieel verluidt. Stoffelijk overschot naar de Burcht. Het stoffelijk overschot van Hey drich is op plechtige wijze van het ziekenhuis naar de Burcht van Praag overgebracht. Condoleantietelegram Hacha aan Hitier. van De fruitoogst in de kassen is weer begonnen. Het meisje op de foto probeert eens hoe de juist geplukte perzik smaakt (Foto Kuiper). PRAAG, 4 Juni (DNB.) Staats president Dr. Hacha heeft naar aan leiding van het overlijden van Hey- Irich aan den Führer het volgen- Ie condoleantietelegram gezonden: „Mijn vurige wensch, en tevens die van het geheele Tsjechische volk dat het leven van den plaats- vervangenden rijksprotector, die ge troffen werd door de hand van ge huurde sluipmoordenaars, voor het Duitsche rijk en in het bijzonder ook voor de landen Bohemen en Moravië behouden zou mogen blij ven, is niet vervuld. In dit uur van bittere smart is het rechtvaardig heidsgevoel ook van het laatste eer lijke lid van het Tsjechische volk wakker geschud en uit onze oprech te harten welt nu nog maar een verianigcn op en wel thans dooi de grootste inspanning van al onze krachten ertoe bij te dragen, dat de definitieve ineenstorting van Enge land en van de door hem betaalde gevluchte volksverraders ook een vergelding zal worden voor den smaad, ons vaderland aangedaan. Mede namens de regeering van het protectoraat verzoek ik Uwe Excel lentie met de uiting van onze diepe smart ook de onderdanige verzeke ring van onze onverbreekelijke trouw jegens U en het Duitsche rijk te willen aanvaarden." BERLIJN, 4 Juni (DNB.) Rein hard Heydrich werd 7 Maart 1904 geboren te Halle a. d. Saaie. Na zijn eindexamen deed hij in 1922 zijn in trede als adelborst bij de Duitsche marine. In 1926 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee 2e klasse en naderhand bekleedde hij de functie van berichtenofficier bij de leiding van den marinestaf van het mari nestation Oostzee Nadat Heydrich ontslag had ge nomen uit den marinedienst, trad hij terstond toe tot de partij. Kort daarop werd hij lid van de SS, waar hij als Sturmfuehrer bij den staf van den Reichsfuehrer SS Himmler naar Muenchen werd geroepen. van beide volken. Ten tweede male in de geschiedenis heeft thans een gemeenschappelijke strijd tegen een gom eensch app e 1 i j ken t ege ns ta n der het Duitsche en het Finsche volk te zamen gebracht. Nadat de Führer den maarschalk van Finland zijn gelukwenschen had uitgesproken en hem het Groot kruis in goud van de Duitsche Adelaarsorde had overhandigd, antwoordde maarschalk Manner heim den Führer. Jodenster in onbezet Frankrijk VICHY, 4 Juni (D.N.B.) Naar in kringen die in nauw contact staan met den nieuwen commis saris-generaal voor Joodsche aan gelegenheden, overweegt deze het dragen van de jodenster, die sedert korten tijd in het bezette gebied van Frankrijk is ingevoerd, ook voor het niet-bezette gebied voor te schrijven. De plannen van den com missaris-generaal worden reeds uit gewerkt, doch definitieve beslissin gen kunnen eerst verwacht worden, nadat besprekingen zijn gevoerd met de bevoegde ministeries en na dat de regeeringschef de plannen heeft bestudeerd. Met algemeeoe stemmen Geneve, 4 Juni (DNB.) Naar uit Washington wordt gemeld heeft de Senaat met algemeene stemmen de oorlogsverklaring aan Hongarije, Bulgarije en Roemenië goedgekeurd Thans ontbreekt nog slechts de handteekening van Roosevelt. Handel in gebroken glas In de Staatscourant van 4 Juni 1942 is een beschikking van den secr.-gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart opgeno men, inzake de organisatie van den handel in gebroken glas (zooals di verse soorten glasscherven, glasfa- bricage-afval), waarbij o.m. wordt bepaald, dat deze handel voortaan slechts is toestaan aan handelaren en groothandelaren in het bezit van een door den directeur van 't rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen afgegeven vergun ning.' De maximum-prijzen, welke bij verkoop van de verschillende soor ten gebroken glas in acht moeten worden genomen, zijn tevens in de beschikking vermeld. Voor nadere bijzonderheden wor den belanghebbenden verwezen naar een in de bladen opgenomen desbetreffende officieele publicatie. DOODELIJK ONGELUK. Toen de 24-jarige electricien P. R. uit Arnhem, Woensdagmiddag, staande op een betonnen paal, cir ca 1 km. ten Westen van station Ede-Wageningen, werkzaamheden verrichtte aan de electrische spoor wegleiding. gleed hij uit en viel op de electrische draden. De ongeluk kige was terstond dood. Dienst aan moeder en kind. Dienst aan het volk. Nederlandsche Volksdienst. Toen het nationaal-sócialisme de macht had overgenomen, werd Hey drich in Maart 1933 benoemd tot Oberfuehrer en leider der politieaf- deeling van de politiedirectie. Het jaar daarop kwam zijn benoeming af tot leider van het bureau der Geheime Staatspolitie te Berlijn. Sins 27 Sept. vorig jaar bekleedde Heydrich het ambt van plaatsver vangend Reichsprotektor van Bo hemen en Moravië. Maan op 2.02 5 Juni L.K 12 Juni N.M. Maan vanavond om onder tof morgenochtend E.K, 501 28 Juni Voor de volgende week zijn voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood. vleesch, en aardappelen aangewezen de bonnen 29, en voor het koopen van een rantsoen tabak de bon nen 33 en 34. Nieuwe boterbon De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 5 Juni tot en met 14 Juni a.s. elk der met 29 gemerkte bonnen van de boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter. Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft voorts elk der met 29 gemerk te bonnen van vetkaart recht op het koopen va 125 gram boter dan wel, voor zoover voorradig, 125 gram margarine of 100 gram vet. Vacantiespreiding 's-GRAVENHAGE. Hedenavond om half acht zal de heer H. J. Leu- pen, secretaris der inter-departe- mentale commissie ter bestudee ring van het vraagstuk van de va cantiespreiding over den zender Hilversum 2, in een vraaggesprek, zijn meening geven over „de nood zakelijkheid van vacantiespreiding, o o k in de bedrijven". Een zaak van principieele beteekenis In onze provincie kan men soms, in het bijzonder in die dee- len van de duinstreek, waar in de omgeving waterleidingsterrei nen worden aangetroffen, klachten vernemen omtrent wateronttrok- king aan den bodem Het water leidingsbedrijf pleegt ze te ont kennen, de belanghebbenden zijn van de argumenten van het be drijf meestal maar half overtuigd. Van meer dan gewone beteeke nis dunkt ons in dit verband een vonnis van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, waarbij de ge meente 's-Gravenhage, die het water onttrok, in het ongelijk werd gesteld. De procedure liep tusschen de gemeente 's-Gravenhage en eenige eigenaren van gronden in Meyen- del onder dè gemeente Wassenaar. De gemeente oordeelde het noodig, een sprank in het waterleidings- terrein te verlengen, zóó dat deze sprank doorloopt op geringen af stand van de terreinen van be doelde eigenaren. De gemeente exploiteert deze sprank intensief met af pomping van water in de draineerleiding. Hierdoor daalde het grondwaterpeil der particulie re terreinen. De eigenaren hebben toen gezamenlijk een eigen bemalings- systeem ingericht omdat zij vrees den, dat anders de wateronttrek king ten slotte zou leiden tot ver nietiging van nagenoeg alle plan tengroei op hun gronden. Zij za gen in de handelingen der gemeen' te een onrechtmatige aantasting van hun eigendom, waardoor zij belangrijke schade leden, tot ver goeding waarvan zij de gemeente hebben aangesproken. Voor de rechtbank te 's-Graven hage eischen de eigenaren een schadevergoeding van omstreeks f 50.000.met 5 pet. rente van den dag der dagvaarding af. De gemeente ontkende, dat de wateronttrekking zoo groot was, dat een noemenswaardige daling van het grondwaterpeil van be doelde terreinen zou kunnen ont staan en ontkende ook een on rechtmatige daad te hebben ge pleegd .weshalve zij niet tot de schadevergoeding was gehouden. De reohthank overwoog, dat in dien de intensieve exploitatie van de sprank de in de dagvaarding geschetste gevolgen heeft, hier wel een onrechtmatige daad is gepleegd door de gemeente, omdat deze het recht mist, om door aan tasting van den zich in de parti culiere gronden bevindenden wa tervoorraad aan particulieren schade toe te brengen. De recht bank benoemde toen drie deskun digen om één en ander te onder zoeken en wees op grond van hun rapport de vordering der eigena ren toe. De gemeente kwam toen in be roep hij het hof, dat het vonnis der rechtbank thans heeft gekrach tigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1