NOORD-HOLLAND Vermetele Japansche duikbootaanval op Diepo Suarez Verduister i DAGBLAD VOOR Britsch slagschip cn kruiser zwaar beschadigd Britsche aanvallea ia Libye afgeslagen Dat is Engeland! Londen verwacht repressailles Aanvallen op Sydney, Dutch Haibour en Honoloeioe De mislukte Britsche landingspoging Twaalf kommiezen gearresteerd Rookerskaarten Uitg.: N.V. Uitg. My. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebuxeanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschUnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11817 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar (afw.) ZATERDAG 8 JUNI 1942 TOKIO, 5 Juni (D.N.B) Het Japansche hoofdkwar tier heeft Vrijdag te 18 uur medegedeeld, dat speciale eenheden der Japansche duikbootvloot in de ochtend schemering van den Sisten Mei bij verrassing een aanval op Diego Suarez op Madagascar hebben ge daan. Een Britsch slagschip van de Queen Elizabeth- klasse (30.600 ton) en een lichte kruiser van de Are- thusa-klasse (5220 ton) werden getorpedeerd en zwaar beschadigd. Verklaring van kapitein Hiraide BIJZONDERHEDEN KOMEN SPOEDIG. TOKIO, 5 Juni (D.N.B.)Bij zonderheden over den succes- vollen aanval van Japansche speciale duikbooten op Engel- sche oorlogsschepen in de ha ven van Diego Suarez, zullen bekend gemaakt wprden, zoo dra de duikbooten op haar ba sis teruggekeerd zijn, zoo ver klaarde de woordvoerder der marine kapitein Hiraide in een radiorede. Het zal dan blijken of Britsche slagschepen en andere vijandelijke eenheden in de baai van Diego Suarez alleen zwaar beschadigd werden of dat zij zonken. Men mag verwachten, dat het optreden van eenheden der Japansche marine in de wateren van Afrika van ern- stigen invloed op Britsch-Indië zal zijn. Het zal niet lang meer duren, aldus Hiraide verder, of Engelands vitale scheepvaartlijnen naar Indië en het nabije Oosten zullen afgesne den zijn. Mocht de Engelsche vloot echter in den Indischen Oceaan verschijnen, dan is de Japansche marine ten allen tijde op den strijd voorbereid. Zoolang Churchill in- Bcitsch onmenschelijk bevel onthuld HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Juni: Het opperbe vel der weermacht deelt mede: In de Zuidelijke zóne van het Oostelijke front zijn weinig belang rijke vijandelijke aanvallen afge slagen. In een tegenaanval werd terrein gewonnen. Er werden ge vangenen gemaakt. In den centrale en de Noordelijke zóne werd bij ei gen aanvallen een hardnekkige vij andelijke tegenstand gebroken en het veroverde terrein van vijanden gezuiverd. Kustgeschut van het le ger bestookte met goed gevolg sche pen in de baai van Kroonstad. De luchtmacht bestookte overdag en des nachts vliegvelden en spoor wegen der bolsjewisten. In Noord-Afrika werden Britsche tegenaanvallen met verliezen voor den vijand afgeslagen. De Duitsche en de Italiaansche luchtmacht gre pen met goed gevolg in. Bij lucht gevechten verloren de Engelschen 26 vliegtuigen. Voor Tobroek heeft een Duitsche duikboot een door vliegtuigen en escorte vaartuigen krachtig verde digd konvooi van drie transport schepen aangevallen en twee tor pedotreffers geplaatst. In den afgeloopen nacht zqn de havenwerken en werven van Sun- derland aan de Oostkust van Enge land met brisant- en brandbommen bestookt. Aan de Kanaalkust ver loor de Britsche luchtmacht giste ren overdag bij luchtgevechten en door luchtdoelgeschut tien vlieg tuigen. Tijdens de gevechten m Noord- Afrika is een bevel van de vierde Engelsche pantserbrigade buitge maakt, waarin gezegd wordt; dat gevangenen geen voedsel, water of gelegenheid tot slapen kunnen krij gen en dat hun geen tegemoetko ming en geen faciliteiten van wel ken aard ook mogen worden ver leend, zoolang zij niet door bevoeg de instanties zijn verhoord. Het op perbevel der Duitsche weermacht heeft daarom bevel gegeven, dat van 6 Juni, des middags te twaalf uur af, de Engelsche officieren en manschappen, die bij den tegen- woordigen slag in Noord-Afrika ge vangen zijn genomen, geen eten of drinken mogen ontvangen zoolang dit schandelijke, met iedere men- sd.ftüjkheid spottende bevel niet is in go'rokken en het Duitsche opper- .-<1 daarvan geen kennis heeft ge- 1< ogen door een officieele Engel sche verklaring. vloed uitoefent op de Engelsche strategie ter zee, zal hij de eene fout na de andere maken zooals de landing van Britsche strijdkrach ten in de Dardanellen tijdens den laatsten wereldoorlog. Men kan slechts medelijden hebben met de Engelsche en Amerikaansche admi raals, die zich de inmenging van Churchill en Roosevelt moeten la ten welgevallen, ofschoon deze op het gebied der oorlogvoering ter zee volledige amateurs zijn. Het noodlot van de Engelsche en Amerikaansche marine zal zich op den bodem der zee voltrekken. De operaties van de Japansche duik booten in de haven van Sydney, zullen Australië niet alleen de ge varen hebben aangetoond, die het bij verderen tegenstand bedreigen, doch ook in hoeverre het Australi sche volk zich kan verlaten op de door de Amerikaansche propaganda naar voren gebrachte kracht en serkte. BERLIJN, 5 Juni. De A.N.P.- corrsponident meldt: Volgens den Engelschen beridh- tenidiienst van hedenmorgen wer den twee vermomde Japansdhe marine-officieren in een woud be noorden Diego Suarez op Madagas car bij verzet tegen hun arrestatie gedood. Daar dit bericht aldus los vajn eenige andere mededeeling, werd uitgegeven, moest het den indruk wekken, alsof de Britsche overval op het Fransche eiland toch wel gemotiveerd was: achteraf is de door de Fransohen geloodhende aanwezigheid van Japansche zee officieren buiten allen twijfel vast gesteld. Het keizerlijke Japansche communiqué van hedenmiddag over de koene ondernemingen der speciale duikbooten tegen Sydney en Madagascar verklaart echter ten volle de geschiedenis: na het volvoeren hunner opdracht zijn de Japanners, toen hun boot bij den aanval vergaan was, aart land gevlucht. Hnn dood, door de Engelschen triomfantelijk uit geseind, onthult evenwel tevens de tactiek van zwijgzaamheid van Londen waar 't geldt de verlieren der Engelsche vloot: geen woord over het torpe- deeren van hnn slagschip en krui ser. Indië gaat weer uit TOKIO, 5 Juni (D.N.B.: Het uitgaansverbod in Ned.-Indië is volgens een mededeeling van de Japansche militaire autoriteiten in Batavia met in gang van heden opgeheven. Sedert eind Maart mochten de burgers in Ned.-Indië tusschen 23.30 en 4.30 uur zich niet op straat bevinden. Onthullingen over de R.A.F. MADRID, 5 Juni (A.N.P.). De Britsche luchtaanvallen op West- Duitschland hebben te Londen, naar de A.B.C.-correspondent aldaar meldt, olie gegoten op het vuur der discussies, of de luchtmacht zelf standig moet opereeren dan wel rnoet worden ingedeeld bq het op perbevel van het leger en de vloot. Alle kringen, die iets te maken hebben met de vliegerij, eischen volstrekte onafhankelijkheid van de luchtmacht, De Amerikaansche ge neraal Hernry Yarnell probeert den eisch der marine om de actie dei- luchtmacht onafhankelijk te maken van de admiraliteit te versterken door de luchtmacht de volgende ernstige fouten in de schoenen te schuiven: Bij de achtervolging van de Bis- marek schoot een Engelsch torpedo vliegtuig zijn torpedo op den En gelschen kruiser Sheffield af. Bij de gevechten in Irak beschoten Brit sche toestellen in de buurt van Bagdad hun eigen infanterie met machinegeweren en maakten talrij ke slachtoffers. Van „fair play" gesproken BERLIJN, 5 Juni (D.N.B.) Het in het weermachtbericht van he den vermelde bevel der Engelschen im Noord-Afrika, dat gevangenen voor het verhoor voedsel, slaap, water, noch eenigerlei faciliteiten mogen worden toegestaan, wordt in de Duitsche pers een schanda lig bevel genoemd. De „Lokalanzeiger" noemt het typisch voor de oorlogvoering der Britten. Vrouwen en kin-deren in concentratiekampen, nachtelijke terreuraanvallen op woonwijken, 'schoten op verdrinkenden thans dus kwellingen van weer- loozen: dat is Engeland. Het En gelsche bevel L3 het toppunt van gemeenheid en kan slechts verge leken worden met de bolsjewisti sche oorlogvoering. De Duitsche vergelding is daarom, naar het blad schrijft, noodzakelijk en juist, want slechts indien de Engel schen zelf te voelen krijgen, wat. zij anderen aandoen, zullen zij voor algemeene argumenten der welgevoegelijkheid toegankelijk worden. De „Berliner Boersen-zeitung" wijst erop, dat dergelijke voor beelden van ongehoorde verwaar- loozing en Engelsche oorlogsmid delen, zooals die uit dit Engel sche bevel in Noord-Afrika blij ken, reeds tijdens den vorigen wereldoorlog werden meegemaakt, De Duitsche tegenmaatregelen vormen de eenige wijze waarop men met een tegenstander als de Engelschen kan te werk gaan. MADRID, 5 Juni (A.N.P.). De Efe-correspondent Miquelarena schrijft uit Buenos Aires, dat vol gens de Agentijnsche correspon denten te Londen de geallieerden groote vrees koesteren voor Duit sche repressailles als gevolg van de Engelsche aanvallen op Duitsch- land. Minister Morrison heeft in een oproep alle mannen en vrouwen der burgerlyke .luchtverdediging in Engeland aangespoord tot de grootste waakzaamheid, daar de tegenstander tot vergelding zal overgaan. De aanval op Sanderland BERLIJN, 5 Juni (D.N.B.) Over den Duitschen luchtaanval op Sun- derlan-d meldt het opperbevel der Duitsche weermacht nog, dat het afweergeschut een dicht spervuur opende, toen de Duitsche vliegtui gen kort na middernacht versche nen. Niettemin drongen de vliegtui gen tot de binnenstad door. Talrij ke brisantbommen vielen op stad en haven en tienduizenden brand bommen veroorzaakten groote bran den vooral in het Noordwesten der stad. Sunderland bezit talrijke scheepsbouwwerven. ADRESVERANDERING INLICH TINGENBUREAU ROODE KRUIS. Met ingang van morgen worden de bureaux voor inlichtingen over Nederlandsche militairen en over buitenlandsche militairen en geïn terneerden verplaatst naar Bezui- denhout 33 te Den Haag, tel. 772053. De afdeeling pakketten wordt 10 Juni verplaatst naar Jan Pietersz. Coenstraat 26, Den Haag, Tel. 722528 Het interieur van de gerestaureerde Ned. Hervormde Kerk te Opper does, waarvan de oplevering binne nkort zal plaats hebben. Pax Holland-De Haan m SOMBER VERSCHIET VOOR DE YANKEES. TOKIO, 5 Juni (D.N.B.) Het Japansche hoofdkwartier heeft Vrijdag te 17.10 medegedeeld, dat een speciale duikbootflottielje in den nacht van 31 Miai op 1 Juni te 3.10 uur met succes is binnen gedrongen in de haven van Syd ney en een vijandelijk oorlogs schip tot zinken heeft gebracht. Van de speciale duikbooten, die aan den aanval deelnamen, zijn er drie niet op haar bases terugge keerd. Aanval op Dutch Harbor. MADRID, 5 Juni (A.F.I.P.) Uit Washington wordt gemeld: Naar aanleiding van het bombar dement van Dutch Harbor doro het Japansche luchtwapen, heeft de gouverneur van Alaska, Er- nest Gruenin-g, een order uitge vaardigd, volgens dewelke alle afdeelingen van de passieve lucht verdediging gelast worden voort durend op iedere eventualiteit te zijn voorbereid. Verder heeft de heer Gruening verklaard, dat tijdens het bombar dement, een zeker aantal perso nen werd gedood of gewond. Verklaring van Stimson. De heer Stimson, de Amerikaan sche minister van Oorlog, heeft verklaard, dat de aanval op de Aleoeten werd verwacht en dat het stellig niet de laatste zou zijn. In bevoegde Amerikaansche krin gen heerscht ongerustheid over dezen aanval van die Japansche vliegers. Men vreest een ontsche ping. De publieke opinie in de V.S. stelt met angst de vraag of de eilanden voldoende versterkt zijn om een hevigen aanval te door staan. Het blad New York Sun schrijft: „Wij zijn nog niet op de hoogte van de doeleinden der Ja panners, maar wij mogen de be- Een Engelsche soldaat aan het woord. BERLIJN, 5 Juni (DNB.) Het was onmogelijk om ook maar een minuut langer aan land te blijven zonder de deelnemers aan onze on derneming met hun booten aan een zekere vernietiging prijs te geven, zoo verklaarde de Britsche soldaat Stanley Woofs van het Wales regi ment 1/5, die bij de mislukte lan dingspoging der Britten ten Zuiden van Boulogne aan de monding van de Canche in Duitsche gevangen schap geraakte. Over de mislukte landingspoging deelde de Britsche soldaat nog de volgende bijzonder heden mede: 3 Juni omstreeks den middag waren wij met ongeveer duizend man in twaalf booten van 't eiland Wight vertrokken. Aan boord be vonden zich van ijzerdraad gevlbch ten matten voor het overwinnen van prikkeldraadversperringen, dy namiet, handgranaten, pantserge weren, radiotoestellen en andere wapens. Ik zelf was als specialist voor een granaatwerper ingedeeld. Den ge- heelen nacht zochten wij tevergeefs naar een plek om aan land te gaan. Inmiddels was het laat geworden. Over een uur zou de zon opgaan, dus de tijd drong, wanneer wij niet evenals de anderen onverrichterza- ke huiswaarts wilden keeren. Toen kwam het bevel om aan land te gaan. Wij bevonden ons ten Noor den van Le Touquet. Vlak voor de kust werden wij door een Duitsch bewakingsvaartuig gezien, dat on middellijk alarm sloeg. Door het vuur van de Duitsche kustartillerie moesten twee afdeelingen rechts omkeert maken. Ons vaartuig waag de echter toch een aanval Wij sprongen dicht onder de kust in 't water, waadden aan land en brach ten onze wapens en toestellen op het strand. Ik kreeg bevel met mijn granaatwerper de actie te steunen. Op dit moment werden vqjj onmid dellijk onder vuur genomen. Het Duitsche afweervuur was zoo he vig, dat ik met mijn granaatwerper niet tot schieten kwam en volledig dekking moest zoeken. Toen ik weer opstond, zag ik hoe ons vaar tuig met de rest der bemanning wegvoer. Ik gaf mij, over en werd met de andere gevangenen meege nomen. In gevangenschap ontmoet te ik een neergeschoten Britschen vlieger, die onze actie vanuit de lucht moest steunen, doch alle Hur- ricanes, behalve hq, waren omge keerd. Zijn toestel was zoo zwaar beschadigd, dat het neerstortte en verpletterd bleef liggen. Hij zelf slaagde er echter nog in op geringe hoogte met een parachute uit het toestel te springen. Toen de ochtend aanbrak, was alles reeds voorbij en op de plek van de landing lagen de achtergelaten wapens en toe stellen, geweren, dynamiet, auto matische pistolen en mijn granaat werper. langrijkheid van deze eilanden, die het voorterrein van ons we relddeel verdedigen, niet vergeten" De aanval op Honoloeioe. STOCKHOLM, 5 Juni (D.N.B.) Associated Press meldt van Hono loeioe, dat Donderdag te 6.35 uur een zware aanval op het eiland Honoloeioe is gedaan door Japan- scihe vliegtuigen, die van een vliegkampschip opgestegen. Dit vliegkampschip werd geëscorteerd door slagschepen en kruisers. Hongersnood in de Sowjetunie U.S.A. belooft uitkomst. Geneve, 5 Juni (DNB.) In de Sow jet-gebieden van Rusland heerscht een gebrek aan levens middelen, dat de tijden van de erg ste hongersnooden in den schaduw stelt. De Bolsjewistische regeering heeft dringend aan Washington verzocht om levensmiddelen te zenden. Zooals bekend heeft de Amerikaansche regeering reeds eenige maanden geleden de toezeg ging gedaan, aan de Sowjet-unie suiker en graan te zullen leveren. De groote gebieden in Oost-Azië, die voor Amerika verloren zijn ge gaan, alsmede de groote scheeps- verliezen als gevolg van de succes volle actie van het Duitsche duik bootwapen bij de Amerikaansche kust, hebben de Ver. Staten echter verhinderd haar toezegging te ver wezenlijken. Daar het gebrek aan scheepsruimte intusschen nog is gestegen, zal Amerika ook de jong ste belofte om aan de bolsjewisten groote hoeveelheden suiker te leve ren, niet kunnen nakomen. SAMENGEWERKT MET SLUIKHANDEL De inspectie van invoerrechten en accijnzen te Enschede ontdekte, dat een aantal kommiezen samen werkte met beruchte personen uit den sluikhandel en daarvoor diver se goederen verkocht. Bovendien kwam aan het licht, dat de betrok kenen door hen in boslag geinomen goederen verduisterden en deze in den zwarten handel brachten, Be langrijke partijen manufacturen en koffie zijn op deze wyze verhan deld. Twaalf kommiezen en véle burgers zijn in verband met deze geruchtmakende affaire gearres teerd. Twee der kommiezen zijn voorloopig op vrije voeten gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt nog voort. De betrokkenen, die al len in hun ambt zijn geschorst, waren nog slechts korten tijd in functie. De helft van hen had een vaste aanstelling. BIJDRAGEN TER VERBETERING VAN DE BINNENVISSCHERLJ. In de Nederlandsche Staatscou rant van 29 en 30 Mei jl.1. no. 102 wordt bepaald, dat de houder van een groote vischakte A, een groote vischakte B en een kleine visch akte f 1.die van een hengel- akte f 0.50 zal moeten bijdragen en dat van degenen, die viasohen mr één hengel f 0.25 zal worden ge vorderd. Herinnerd wordt er nog aan, dat van laatstgenoemde bijdrage zijn vrijgesteld personen beneden 15 jaar en eveneens personen die door het bezit van een akte kunnen aantoonen, dat zij de bijdrage reeds op andere wijze heibben voldaan. Maan Maan op vanavond om onder 2.29 m ir/: 1356 12 Juni 21.56 uur gg Juni N.M. tot morgenochtend V.M. 21 Juni e aa 5 Juli e.k. 5.^11 uur l.k. Zondagavond om Mr 21.57 uur «rr 2.53 tot Maandagochtend 15.06 5.19 uur genieten de voorkeur De vrouwen offeren hun versnaperingen op voor de mannen De mannen van IS jaar en ou der hebben zooals te verwach ten was in overgroote meerder heid de voorkeur gegeven aan een rookerskaart boven een versnape- ringenkaart. Van de rond 3 millioen mannen, die in deze aangelegen heid kiesgerechtigd zijn, hebben cir ca 2.900.000 een tabakskaart geno men. Hieruit mag echter niet wor den afgeleid, dat er maar 100.000 niet-rookende mannen in Neder land zijn. Een aantal van hen heeft namelijk een rookerskaart genomen om met de hierop te verkrijgen rookartikelen vrienden of verwan ten gelukkig te maken. De grootste verrassing van de pretkaart-keuze is wel, dat van de 2*4 millioen vrouwen van 25 jaar of ouder niet minder dan 1.300.000 dus meer dan de helft een sigaret- tenkaart heeft genomen. Het is moeilijk na te gaan in welke ma te verschillende motieven hiervoor den doorslag hebben gegeven. Slechts een klein gedeelte van deze vrouwen behoort tot de rooksters en wij mogen veilig aannemen, dat aan deze keuze door verreweg de meesten van haar een altruïstische reden ten grondslag ligt. Een deel der vrouwen zal zich wellicht heb ben laten vermurwen om zoons on der de 18 en dochters onder de 25 jaar met een sigaretje te verblijden. De meesten t zullen ongetwijfeld een sigarettenkaart hebben geno men om hiermede het rantsoen van de rookende mannen te ver- grooten, hetgeen een bewijs is van de liefde en offerzin, die de Neder landsche vrouw tegenover man en zoons ten.toon spreidt. De vrouwen, die de keus hebben laten vallen op een snoepkaart, kan men daarom nog niet van egoisme beschuldigen. Zij toch zul len in de meeste gevallen het lek kers, dat zij op hun eigen kaar ten en op die van hun kinderen krijgen, met de echtgenooten en groote zoons deelen. Het gezegde: „Mannen die rooken, snoepen niet", heeft zijn waarde in dezen oorlogs tijd zoo goed als geheel verloren. Van de rond 5*4 millioen Neder landers, die mochten kiezen tus schen rooken of snoepen, hebben dus bijna 4% millioen de voorkeur aan een rookerskaart gegeven. Het totaal aantal uitgegeven versnape- ringskaarten bedraagt ongeveer 4.200.000. STRENGE MAATREGELEN TE UTRECHT. De burgemeester van Utrecht de heer van Ravenswaaij, heeft stren ge maatregelen getroffen tegen slecht verduisteren. Overtreders zullen gedurende een week zijn af gesloten van de levering van gas en electriciteit. Ook de groenten voorziening had zijn aandacht, waarbij er naar wordt gestreefd het direct koopen van de tuinders onder uitschake ling van de veilingen den kop in te drukken. Bij dag en nacht worden de toegangswegen tot de stad ge controleerd en de overtreders wacht een gestrenge straf. Ouders! LAAT UW KI N DE REN I Z.WE/A/ae.N LEEREN! Polygoon-Seym-Pax Holland m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1