N NOORD-HOLLAND Sowjet-aanvallen wederom afgeslagen Verduister i DAGBLAD VOOR Rommel behoudt de leiding Hoe staat het met Soerabaja? L'ite.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Lanaestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraae verstrekt 8Sste Jaargang No. 11819 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DINSDAG 9 JUNI 1942 Successen voor Duitsche mijnenvegers UIT HET HOOFDKWARTIER ,van den Fiihrer, 8 Juni. Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front werden nieuwe [vijandelijke aanvallen door Hon- gaarsche troepen afgeslagen. In het achterwaartsche gebied van den centrale frontsector werd de aanval op de ingesloten vijandelijke groe pen ondanks de ongunstige weers gesteldheid met succes voortgezet. In den sector van Wolchof her haalde de vijand zijn hevige aan vallen op een krachtig verdedigd bruggehoofd. In felle gevechten werd de vijand verdreven. Hij leed zware verliezen aan menschen en materiaal. In Noord-Afrika duren de felle gevechten voort. Nieuwe doeltref fende luchtaanvallen werden ge richt op de lucht- en vloothases van het eiland Malta. Aan de Zuidkust van Engeland werd een koopvaardijschip van middelbare tonnage door bommen beschadigd. Voor de Nederlandsche kust heb ben mijnenvegers in den nacht van 6 op 7 Juni gevechtscontact gehad met Britsche motortorpedobooten. Zij beschadigden, zonder zelf verlie zen te lijden, een vijandelijke boot door verscheidene artillerietreffers. Het geheim van Rommers strategie BERLIJN, 8 Juni (D.N.B.) De slag in de Marmarische woestijn is volgens de meening van Duit sche militaire deskundigen zijn tweede phase ingegaan. Het voor naamste kenmerk dezer phase is, dat het Engelsche achtste leger onder generaal Ritchie met niet onbelangrijk verzwakte strijdkrach ten de beslissing tegemoet moet gaan. Ondér beslissing verstaat men in militaire kringen der rijks hoofdstad de oplossing van een vooreerst slechts plaatselijk be grensde kwestie: n.1. de kwestie -der beveiliging van g-unstige pun ten van uitgang voor verdediging, resp. nieuwe aanvallen met ge reedstaande reserves. Ten aanzien van dit laatste punt spreken Duitsche militairen er over, dat de F.ngelsdhe reserves uit bezorgd heid voor DuitschItaliaansche verrassingen reeds aan het einde van de eerste phase in den slag geworpen zijn. Hier ligt ook het geheim van het tot dusver behaalde DuitschItali aansche succes, dat in het Duit sche, resp. Italiaansche weermacht- bericht van gisteren welsprekend tot uitdrukking is gekomen. De geleden verliezen beteekenen voor de Britsche strijdkrachten een ader lating, die gezien den langen en gevaarlijken Britschen ravitaillee- rinsgweg om den Kaap de Goede Hoop ernstig meetelt. Met deze toegebrachte verliezen heeft Rommel zon-der twijfel een nog niet te overzien succes be haald: hij heeft, voor den 26sten Mei in deze beslissende Noord- Afrikaansche ruimte opgezette Britsche pogingen tot een offensief voor den tijd van minstens de eerstvolgende zes maanden gron- d;g, d.w.z. volkomen te niet ge daan. Het tol stand-brengen van een zoodanige situatie schijnt voor zoover men in Berlijn zijn rpserve laat varen, het eerste doel van Rommel te zijn geweest, toen hij op 26 Mei met de Duitsch—Ital liaansche formaties met de hem eigen stoutmoedigheid de operaties hervatte. Omtrent de verdere doel stellingen van den grooten verras- sinrsstrateeg bewaart men in mi litaire kringen in Berlijn het- st.il- 7-wiyren. Men wijst er slechts op. dat. Rommel als .eenmansstrateeg' de figuur onder de Duitsche bevel hebbers is. die zijn veldheersintu- ilios onafhankelijk van alle vast- gr'egde plannen het sterkst daar to' ontwikkeling brengt, waar de s M.'e van den slag het meest v «'vallig lijkt. Hier ligt onge twijfeld ook het geheim van zijn Britsche verliezen bij Emden LISSABON, 8 Juni (A.N.P.) Naar de Britsche nieuwsdienst toegeeft,, heeft de Britsche lucht macht bij baar rccenten aanval op Emden negen bommenwerpers en een jachtvliegtuig verloren. z.g. verrassings-strategie, waarom trent Ritahie niet zonder reden de grootste bezorgdheid gevoelt. 't Beste bewijs. Militaire deskundigen wij zen er in het bijzonder op, dat niets de verwarring, die Rom mel weer eens aan den kant van den vijand heeft aange richt, duidelijker kan bewij zen, dan de berichtgeving van den vijand sedert 26 Mei. Van uur tot uur verschillend, toon de de Engelsche berichten dienst zich nu eens pessimis tisch, dan weer optimistisch. Alleen dit feit reeds wordt in Berlijn gezien als bewijs, dat Rommel de leiding van den slag weer eens op superieure en zekere wijze in de hand heeft. Wat deed de Italiaanscbe luchtmacht Belangrijke prestaties. ROME, 8 Juni (DNB.) In een overzicht van de prestaties der Ita liaansche luchtmacht in de eerste twee jaren van den oorlog schrijft het tijdschrift der luchtmacht „Le- vie dell Aria", dat de luchtmacht 70.050 vluchten naar den vijand heeft gemaakt. Daarbij waren 137.565 vliegtuigen betrokken, ter wijl 17.366 ton ontploffingsmiddelen werden neergegooid. De vluchten naar den vijand namen 298.557 vlieg uren in beslag. Verder voerde de luchtmacht 37.452 transportviuchten uit, daar bij 29 millioen kilometer, of 720 maal den omvang van de aarde af leggend en 345.975 passagiers en 23.726 ton vracht vervoerend. In luchtgevechten werden 1245 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten en op den grond 449 toestellen vernield. Tezamen met de 776 door de luchtdoelartillerie neergeschoten vijandelijke vliegtuigen, bedraagt het aantal der met stelligheid door Italiaansche luchtmacht en lucht doelartillerie vernietigde toestellen 2470. Daarbij komen nog S09 vlieg tuigen, die als waarschijnlijk ver nield moeten worden beschouwd. In den strijd tegen de vijandelijke oorlogs- en koopvaardijschepen wer den door de luchtmacht 141 oorlogs schepen en 81 koopvaardijschepen beschadigd. De Italiaansche verliezen ROM1E, 8 Juni (Stefani). Het hoofdkwartier maakt de verliezen van Mei en de vroegere nog niet gepubliceerde bekend. Leger en militie: Noord-Afrika: 107 gesneuvelden, 117 gewonden. 186 vermisten. Oostelijk front (achtste lijst): 79 gesneuvelden, 215 gewonden. Balkan: 475 gesneuvelden, 783 gewonden, 78 vermisten. Marine: 26 gesneuvelden, 32 ge wonden, 99 vermisten. Luchtmacht: 50 gesneuvelden, 88 gewonden, 37 vermisten. Doitsch sacces in Belgisch luchtruim BERLIJN, 8 Juni (D.N.B.): Naar het opperbevel der weermacht meldt, hebben Duitsche jagers Maandagmiddag aan het Kanaal een nieuw succes op de Britsche luchtmacht bevochten. Tegen 3 uur vloog bij eenigszins bedekten hemel een formatie vijan delijke bommenwerpers, geëscor teerd door talrijke jagers naar Brugge en Oostende. De Duitsche jagers dwongen de vijandelijke jachtvliegtuigen boven de kust tot den strijd. In hevige luchtgevech ten werden 7 Britsche vliegtuizen neergeschoten. De Britten, wier bommen slechts onbelangrijke schade hadden aan gericht, maakten na deze verliezen en Westelijke richting rechsom- keer en onttrokken zich aan hun vervolgers 'in de wolken, die in middels dichter waren geworden. Voorsteden van Sydney beschoten STOCKHOLM, 8 Juni (DNB.) De zender New Tork meldde van morgen vroeg, dat volgens berich ten nlt Sydney de voorsteden van Sydney en Newcastle Zondag zijn beschoten, waarschijnlijk door vij andelijke duikbooten. Heydnch's stoffelijk overschot te Berlijn BERLIJN 8 Juni (DNB.), Het stof felijk overschot van den plaatsver- vangenden rijksprotectör Heydrich is vanochtend op het Andall Bahn- hof aangekomen. Vandaar is het naar het Prinz Albert-Paleis in de Wilhelmstrasse overgebracht. Morgen wordt het stoffelijk over schot overgebracht n. d. mozaïek zaal van de nieuwe rijkskanselarij, waar de officieele rouwplechtigheid zal plaats hebben. DUIKBOOTEN BIJ HAWAIL LISSABON, 8 Juni (ANP) - De Britsche nieuwsdienst meldt, dat er in de wateren van Hawaii vijande lijke duikbooten opereeren. Ongezouten critiek op Churchill Naar de Times meldt, heeft het Lagerhuislid Bower in een rede te Leeds een uiterst scherpen aanval op Churchill gedaan. Hij zeide, dat het parlement beter zou doen, in dien het Churchill en zijn regeering ter verantwoording riep voor alle mislukkingen. Het eenige resultaat van de verwonderlijke opkomst van Churchill is, dat Engeland zich thans in een toestand bevindt, die zoo wanhopig is als maar zelden is voorgekomen. Niettemin, aldus ver volgde Bower, zijn nog steeds de zelfde mannen, die iederen veld tocht verzuimd en in een paar we ken het rijk verloren hebben, aan de regeering. Het wordt tijd, dat parlement en volk de balans van Churchills arbeid opmaken. Strateeg of comediant? Credit staan dan de vijf jaar, waarin Churchill streefde naar de macht. Aan de debetzijde echter ziet het er leelijk uit. Daar ziet men de geheele droe vige reeks van nederlagen, uit sluitend veroorzaakt door de slechte strategie en de overhaas te plannen der regeering. Chur chili heeft zich altijd verbeeld een groot strateeg te zijn, maar hij lijkt op den grooten comedi ant, die uit verlangen ook eens in een tragische rol te schitte ren, zijn hart opat. Op militair gebied heeft Churchill zijn „zelf standigheid" genoegzaam bewe zen. Een der frazen, die het meest door de Engelsche regeering wor den toegepast om onaangename cri tiek te verhinderen, is wellicht de uiting, dat critici de nationale een heid schaden. Het komt er maar op aan, aldus Bower. wat men daaronder verstaat. Als het beteekent, dat alle Engel- schen op het zinkende schip, waar van ChnrchiU kapitein is, onder gaan, dan heeft men niet veel aan die nationale eenheid. Vermoede lijk echter wil Chnrchill als kapi tein liever met het schip ondergaan dan dat hfl ziet, dat een ander het schip in veilige heven zon loodsen. Dienst aan moeder en kind. Dienst aan bet volk. Nederlandsche Volksdienst. Ook in de woestijn kennen de manschappen van het Afrika-korps de typische terrein-moeilijkheden. Een vrachtauto wordt uit het mulle zand losgemaakt. Enit-Recla-Pax Holland m Toetankamon kan rustig slapen ISTANBOEL, 8 Juni (Afip) De gouden sarcofaag van koning Tou- tankamon, die tot op hedqn in de kelders van het- Egyptisch museum was ondergebracht, werd veilig heidshalve naar de kelders van de nationale bank te Kaïro overge bracht. Wiflferveldfocht stelt zware eiscben Taaie volharding noodzakelijk BERLIJN, 8 Juni (D.N.B.): Luite nant-kolonel Krause van het op perbevel der Duitsche weermacht schrijft in het militaire weelcover- zicht van het D.N.B. o.a.: Er is veel over de slagen van Kertsje en Charkof gesproken en giftchreven en het is niet twijfel achtig, dat dezé beidé overwinnin gen belangrijke voorafgaande be slissingen brachten en opmerkelij ke hoogtepunten in het totale ver loop van den oorlog beteekenen. Doch ook de gevechten in de centrale en Noordelijke sectoren van het Oostelijk front is min der acht geslagen, ofschoon juist deze groote eischen stel den aan het uithoudingsver mogen van de troepen, die er aan deelnamen. Het karakter van den winter- veldtocht heeft in deze deelen van het front verhoudingen doen ont staan die door haar onoverzichte lijkheid dwingen tot een moeilijke oorlogvoering. Over groote deelen van dit uitgestrekte land es er geen duidelijk zichtbare en door- loopende frontlijn. Eigen formaties waren nu en dan voor korter of langer tijd door vijandelijke forma ties omsingeld, tot zij, taai volhar dend door vermetele aanvallen van hun kameraden bevrijd werden. Benden, die zich tijdens den win ter in de achterwaartsche gebieden hadden srevormd, bemoeilijken ach ter het front verkeer en ravitaillee ring. Onder deze moeilijke omstan digheden leidden Duitsche aanval len in de afgeloopen week tot groo te successen. Een aantal der inge sloten vijandelijke gevechtsgroepen werden vernietigd en den vijand daarbij zware verliezen toegebracht. DE HAVEN LééFT WEER! Soerabaja, 8 Juni (Domei). Nu door de. werkzaamheden van de Ja- pansche genietroepen de haven van Soerabaja voor de scheepvaart weer bruikbaar is gemaakt, doen de Ja- pansche vrachtschepen de haven aan om petroleum, suiker, koffie, zout, tapioca en andere speciale voortbrengselen van Java te laden. Onder het motto „een schip per dag" zijn de Japanners erin ge slaagd, dertig in de haven gezon ken schepen te lichten. Voorberei dingen worden getroffen om nog 70 andere schepen, waaronder tien vaartuigen van 3000 tot 5000 ton, weer omhoog te halen. Het puin en de wrakstukken op de werven en kaden is thans verwijderd en de enorme kra nen, die zwaar geleden hebben onder het Japansche bombarde ment, zijn thans hersteld. Alle winkels in de straten der stad, die uithangborden hadden met Nederlandsche of Engelsche op schriften, hebben deze vervan gen door reclameborden met de Japansche sehriftteekens. De namen der stations, der ver keersborden e.d. zijn thans ge schreven in het Japansch en 't Maleisch. De Jokohama Specie Bank en de Bank van Taiwan vestigen hier haar filialen. De meeste ïndustriën hebben het werk hervat. De haven ligt vol jonken, boordevol - aden met bouwmateriaal en la: »tiw- producten, en de groote li aar- ders ziet men af- en aanvaren STUDIEREIS van Belgische staats- en gemeente-ambtenaren Op uitnoodiging van den Rijks commissaris, Rijksminister Seyss- Inquart, vertoefden van 4 tot 7 Juni hooge Belgische staats- en gemeen te-ambtenaren in Nederland Zij werden door den commissaris- generaal voor Bestuur en Justitie, dr. dr. Wïmrner, ontvangen en brach ten onder leiding van den Kriegs- verwaltungssabteilungschef Froitz- heim een bezoek aan de steden 's-Gravenhage, Amsterdam en Rot terdam. Hun reis gold het bestudeeren van de geannexeeerde gemeenten, de taken en de organisatie van de uitbreidingsplannen. Tevoren had den de heeren op een reis van ver scheidene dagen de West-Duitsche steden, Keulen, Essen, Düsseldorf Bramen en Wesermünde bezocht. Hij wilde meer belasting betalen 1 Dezer dagen vervoegde zich Ier gémeentesecretarie van Ob- dam, een Heldersche geëva cueerde, die tijdelijk Obdam tot woonplaats gekozen heeft. De man kwam reclameeren te gen een telagen belasting aanslag van z'n hond. Burgemeester de Boer moest aan het geval te pas komen. Als z'n volle overtuiging gaf de burgemeester te kennen, dat de poedel zich zeer wel thuis zou gevoelen in de regionen, die hem oorspronkelijk waren toe gewezen. Echter, desondanks wilde de eigenaar z'n trouwe metgezel in rang zien bevor derd, waarop de burgemeester den man maar spoedig gelijk heeft gegeven, waarschijnlijk met de gedachte dat het toch feitelijk niet aangaat dat de fiscus dergelijke klanten tot „kwaaie vrinden" zou maken... En dan durft men soms nog van de bewoners van Jutter- stad een minder goede faam te laten uitgaan Maan Maan op vanavond om onder 3.39 c£t\ 17,17 12 Juni 21.59 UUr 28 Juni N.M tot morgenochtend V.M. 21 Juni ff iq Juli e.k. 5.18 uur l.k. Twee-en-een-half jaar geëischt te^en fietsendief Voor het Bossche gerechtshof stond Maandag een inwoner van Geleen terecht, die door de rechtbank te Roermond veroordeeld was tot 1 jaar gevangenisstraf, wegens dief stal van niet minder dan 7 fietsen. De man verklaarde in appèl geko men te zijn, omdat hij de straf te hoog vond. De advocaat-generaal Mr. van Velzen, vond de straf beslist (e laag. Hij wees er op dat de verdach te reeds 18 maal veroordeeld was. „Deze menschen", aldus spr., „zijn een geesel voor de maatschappij. Zij maken geen onderscheid tusschen hen, die hun fiets noodig hebben om hun dagelijksch brood te ver dienen en hen, die het v. it. ruimer hebben. Zij zijn als hinderlijke vlie gen, die men weg moet slaan en moeten derhalve uit de samenle ving verwijderd worden." De kwes tie van mindere of meerdere schuld kan daarbij op den achtergrond blij ven. Spr. eischte tenslotte* tegen den verdachte 2l/a jaar gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen. Een radiotoestel in een lucifersdoosje H.B.S.-ers experimenteeren graag op radio-technisch gebied; bij me nigeen is uit dit geknutsel iets goeds voortgekomen. Zoo heeft Hugo Pit een H.B.S.er uit het Wilhelminapark te Haarlem gezocht en gepeuterd totdat hij een radiotoestel in een lucifers doosje had gemonteerd. Hij vertelde-er zelf met genoe gen van: „Het is een heel werk geweest; geen uitvinding, want ik heb een oud principe toegepast, maar een zoo ver mogelijk gaande verkleining. Er zijn al meermalen radiotoestellen gemaakt in siga renkistjes; ik heb het nu eens met een lucifersdoosje geprobeerd en 't is gelukt. Toen ik eenmaal de ma ten had, was het ding in een kwar tier in elkaar gezet. „De spoel, die gewoonlijk 6 cm is, heb ik gemaakt op 2 cm; en de variabele condensator heb ik ver- vangen door een vaste, nadat ik zoolang had gezocht totdat ik het juiste station had gevonden. Er zit een kristalletje in, meestal een gazen buisje met éen zoekertje; dat heb ik vervangen door een kristal met een los veertje. Ik heb er drie aansluitingen op gemaakt. „Er zijn twee stations mee te hooren: Hilversum en Bremen; daarom zit er ook nog een scha kelaartje in. „Het geluid is zeer goed. Als ik het ding op den luidspreker aan sluit, klink het- zelfs hard. Met de koptelefoon is het goed te gebrui ken. En het voordeel van het for maat is, dat je het ding in ie zak kunt meenemen". (H.bl.) HISTORISCHE SPAANSCHE KERK VERNIELD. MADRID, 8 Juni (DNB.) De his torische domkerk van Covarrubias, veertig kilometer van Burgos gele gen, is door brand vernield. Het vuur brak uit in den klokkestoel en sloeg over op het binnenste van de kerk, waar de koningsgraven, schilderijen en andere waardevolle kunstvoorwerpen vernield werden. De 2500 kilogram wegende klok viel door den koepel van de kerk, die uit de tiende eeuw dateert. KONING CHRISTIAAN MOET RUST NEMEN. KOPENHAGEN, 8 Juni (D.N.B.) Naar verluidt, heeft Koning Chris- tiaan gisterochtend een lichten aanval val galsteen gehad. Den aanval zelf is hij inmiddels reeds weer te hoven gekomen. De ko ning moet echter nog eenige dagen het bed houden om rast te nemen. DISPENSATIE VERKOOPVERBOD LANDBOUWONDERDEELEN. In de Nederlandsche Staatscou rant d.d. 8 Juni 1942 is opgenomen een bekendmaking, waarbij het met ingang van 9 Juni 1942 aan fabri kanten en handelai'en wederom is toegestaan ongebi*uikte onderdeelen van machines, werktuigen of appa raten voor den landbouw, tuinbouw of de veehouderij, van welke het ge wicht per stuk gi-ooter is dan 10 kg., zonder vergunning te verkoopen, te koopen of af te leveren. Enorme walvischkaken sieren den tuin van de Oudheidkamer te Zaan dijk, watr een tentoonstelling is in gericht, welke geheel gewijd is aan walvischvangst. Pax-Holland-De Haan m RUPSEN-BLOKKADE. SOFIA, 8 Juni (D.N.B.) In de nabijheid van het station Sindel op het baanvak Sofia Warna moest een sneltrein vijf uren blijven staan omdat de rails door een enorme hoeveel heid rupsen geblokkeerd wer den. FRONT VAN NERING EN AMBACHT IN HET N.A.F. De Centrale Persdienst van het N.A.F. meldt: Met ingang van 6 Juni j.1. heeft het front van nering en ambacht zich in zijn geheel aan gesloten bij het N.A.F. Het zal hier in voortaan als afdeeling, gesplitst in twee onderafdeelingen lyindel en ambacht, werkzaam zijn. De afdee ling handel en ambacht van het N.A.F., zal zich bezig houden met sociale voorzieningen, opleiding en credietwezen, kortom met alles wat voor den handel en het ambacht nuttig is en buiten de taak van het georganiseerde bedrijfsleven valt. Door den leider van het N.A.F. is de heer J. H. Schol te te Den Haag benoemd tot leider dezer afdeeling. De opbouw van de Afdeeling han del en ambacht zal zoodanig zijn dat zoowel de belangenbehartiging van elke groep der handeldrijven de n als die van de beoefenaars van het ambacht ten volle gewaarborgd is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1