NOORD-HOLLAND SEBASTOPOL WINST VOOR DEAS i— erduister Geheime danspartijen in oude kerk DAGBLAD VOOR Sterkste vesting ter wereld Hevige gevechten door Duitsch- Roemeensche troepen Buroemeester van Nieuwe bonnen UitR.: N.V. UitR. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie, en Admlnistratieboxeaax: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: KoninRStr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: LanRestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11822 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar fafw.) VRIJDAG 12 JUNI 1942 Fort Bir Hacheim stormenderhand genomen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Juni (D.N.B.): Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het versterkte gebied van Se- hastopol werd de aanval in hevige gevechten voortgezet. Wanhopige tegenaanvallen van den vijand le verden geen succes op. Tijdens he vige luchtaanvallen op het gebied van Sebastopol werd in de haven der vesting een koopvaardijschip van 3.000 brt. door bomtreffers tot zinken gebracht. In den Noordelijken sector van het Oostelijke front ontruimde de vijand onder den druk van onze op rukkende troepen talrijke plaatsen. Aan het Wolchowfront werden sterke vijandelijke aanvallen onder bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. Kustartillerie van het leger bestookte met goede uitwer king vijandelijk scheepvaartverkeer in de baai van Kroonstad. Een uit Leningrad vertrekkende duikboot en een vergezellend vaartuig wer den in brand geschoten. In Noord-Afrika werd het fort Bir Hacheim, de Zuidelijke pijler van het Britsche verdedigingsstel sel, hedenochtend na dagenlangen Ia Mei 1.2 millioen B.R.T. vernietigd DEN HAAG, 10 Juni 1942. Van daag, op den tweeden verjaardag van de deelname van Italië aan den ooirog, is het wel van belang, een overzicht te geven van den in ternationalen toestand, zoowel van diplomatiek-politieke als van mili tair-strategische zijde. Op den ver- jaardag van het Duitsch-Italiaan- sche pact, nu negentien dagen gele- den, stond de zaak der As-mogend- heden er vrij gunstig voor. Het was in die dagen, dat de groote slag bij Kertsj met een totale overwinning voor Duitschland geëindigd was. N1DERTUSSCHEN is de slag bij Charkov geëindigd met een grootsche zege der Duitsche wape nen en heeft generaal Rommel in de Marmarica weer schitterende suc cessen bevochten, zoodat de toe- 6tand zich uitstekend ontwikkeld heeft, zelfs nog beter, dan men met Pinksteren dorst te verwachten. Aan het Oost-front zijn er, behalve te Kertsj en Charkov, zeer goede re sultaten behaald, zoowel in het middelste en Noordelijke gedeelte van het front, als in het uiterste Zuiden, in Sebastopol. In de laatste plaats leden de Sov jets zelfs flinke nederlagen. Verder zijn de Engelsche verliezen aan machines en wat eigenlijk nog belangrijker is aan ervaren piloten bij hun aanvallen op de bur gerbevolking van West-Duitsohland zeer aanzienlijk. Op de derde plaats hebben de Japanners groote succes sen behaald, zoowel ter zee als in de lucht bij hun aanvallen op Ma- dagascar, de Aleoeten, Midway en Sidney en ten slotte hebben de Duit sche iucht- en zeestrijdkrachten in den slag op den Atlantischen Oceaan hun vroegere resultaten ge durende de maand Mei nog overtrof fen. Zij hebben in het geheel 174 schepen vernietigd en 66 schepen door bommen of torpedo's zwaar be schadigd, waarhij men diene te be denken, dat de Duitsche admirali teit alleen die schepen als vernie tigd meldt, waarvan het onomstoo- telijk is komen vast te staan, dat zij werkelijk gezonken zijn. Wanneer men er dan ook nog mee rekent, dat van de beschadig de schepen ook een aanzienlijk ge deelte onbruikbaar geworden zijn, dan komt men tot de ontdekking, dat Duitschland alleen in de maand Mei van dit jaar rond een millioen Brt. vernietigd heeft. Rekent men hierbij de verliezen tengevolge van nitfnen en ten gevolge van de actie van de Italiaansche en Japansche oorlogsmarine, dan komt men tot het getal van 1,2 millioen Brt. aan scheepsverliezen van de Anglo-Ame- xikaansche vloot. TERWIJL bij de geallieerden on rust en verwarring heerscht, is de verstandhouding bij de As en zijn bondgenooten uitstekend. Dit blijkt niet alleen uit de groote vriendschap, die Führer en Duce verbitterden tegenstand van de al daar ingesloten sterke vijandelijke strijdkrachten, stormenderhand ver overd. Luchtstrijdkrachten meng den zich in den strijd te land en bombardeerden Britsche troepen concentraties en colonnes. In lucht gevechten verloren de Britten 21 vliegtuigen. In het Oostelijk deel van de Mid- dellandsche Zee vielen Duitsche duikbooten een krachtig beschermd voor Tobroek bestemd convooi aan. Zij brachten in een feilen aanval twee zwaar geladen tankschepen met een gezamenlijken inhoud van 12.000 brt. tot zinken. Bovendien werden vier transportschepen door torpedotreffers beschadigd. Op het eiland Malta werden Britsche vlieg velden overdag en 'snaohts met bommen bestookt. Duitsche en Itali aansche jagers vernietigden hierbij acht Britsche vliegtuigen. Voor de Engelsche Zuidkust plaat sten gevechtsvliegtuigen in den af- geloopen nacht bomvoltreffers van zwaar kaliber op drie koopvaardij schepen van middelbare tonnage. Eerste luitenant Gnaedig, com pagniechef in een infanterie-regi- rnent, heeft zich bij de gevechten voor Sebastopol door bijzondere dap perheid onderscheiden. DE ROL VAN SEBASTOPOL. BERLIJN, 11 Juni (DNB.) De militaire correspondent van het DNB. meldt: „Toonaangevende Duit sche militairen zeggen,... dat de al dagen lang tegen Sebastopol onder nomen aanval der Duitsche en Roe- meensche troepen een actie is, die na de verjaging van de bolsjewis ten van het schiereiland Kertsj au tomatisch te verwachten was. Hij ligt evenals de tot stand gekomen rechtbuiging van het vijandelijke front in het gebied ten Zuidoosten van Charkof op het terrein der stra tegische voorbereidende maatrege len tot beveiliging van die posities, die door den Grootduitschen gene- ralen staf als noodzakelijk worden beschouwd voor het komende groo te offensief. In kringen der bevelvoerende ge neraals ziet men in Sebastopol de reeds door natuurlijke omstandig heden begunstigde sterkste vesting der wereld. Het verbazingwekken de van het tot nu toe gepresteerde is, dat het aan relatief geringe Dnitsch-Roemeensche strijdkrach ten gelukt Is den eersten sterken gordel van versterkingswerken reeds in zoo korten tijd in handen te krijgen. Bijzonderheden uit den strijd. BERLIJN, 11 Juni ((D.N.B.) - In aanvulling op het weermachtbe- ridht verneemt het D.N.B. nog het volgende: Het vestinggebied van Se bastopol is het tooneel van een succaisvollen Duitschen aan val, die reeds de eerste dagen belangrijke vorderingen ge- voor elkander hebben, doch ook uit de uitstekende verhouding, die be staat tusschen Finland en Duitsch land, welke verhouding ten duide lijkste uitgekomen is ter gelegen heid van Hitler's bezoek aan Gene raal Mannerheim, Het Britsche tweede front TN Engeland kan men hoe lan- 1 ger hoe meer depressie-ver schijnselen vaststellen. Hoogstwaar schijnlijk zijn deze ook de oorzaak van het Indianengehuil, waarmede de Engelsche pers de immoreele en tegen het volkenrecht indruischen- de aanvallen op de burgerbevolking van Duitschland toejuichte. Zij ging zelfs zoover, de verliescijfers, die 306 dooden niet te boven gingen, te overdrijven en op te voeren tot 20.000. Doch deze overdrijving vindt nog een andere verklaring als sa distische vreugde. Zij zijn tevens bedoeld als een kleine verzachting voor de bloedige verliezen, die de Sovjets bij Charkov geleden hebben Daar de Engelschen onmogelijk ge hoor kunnen geven aan Moskou's eisch om een tweede front, trachten zij met overdreven cijfers aan te toonen, hoezeer zij hun best doen met hun luchtaanvallen en trachten zij de Sovjets te suggereeren dat zij ook op deze wijze uitstekende re sultaten kunnen bereiken. Toch be wijzen zij hiermede hun eigen men- schen en hun eigen land een zeer slechten dienst. Immers, hun aan vallen lokken uiteraard repressail- les uit en met iedere stad, die ineen stort onder de mokerslagen van liet Duitsche luchtwapen, drijven zij duizenden en nogmaals duizenden in de grootste ellende en daarmede in de armen van het communisme. maakt heeft. De strijd wordt gekenmerkt door de moeilijk heden van het terrein en door de talrijke goed geibouwde ves tinggordels, die de bolsjewie ken om de stad hebben aan gelegd. Het zijn geen ver sterkte stellingen, maar het is een stelsel van kazematten en deels onderaardsche vesting werken, te vergelijken met de Grieksche Metaxas-linie, die twaalf maanden geleden door de Duitsche troepen bestormd werd. - Het zwaartepunt van den aanval ligt bij de Duitsche infan terie, die, gesteund door de lucht macht en het vuur der batterijen, de voornaamste last van den strijd draagt. Met gebruikmaking van de modernste lichte en zware infanteriewapens werd terrein ge wonnen en werden de tegenaan vallen der bolsjewieken afgeslagen Deze tegenaanvallen zijn niet alleen opmerkelijk wegens het gebruik van talrijke granaat werpers en mechanische wa pens, welke de bolsjewieken bij zich hebben, en die na de nederlagen van den vijand het slagveld bedekken, doch ook door de massa mensdhen, die de commissarissen hier zonder acht te slaan op de verliezen, voor het vuur van onze infanteriewapens jagen. Verliezen van de Britsche marine STOCKHOLM, 11 Juni (D.N.B.) - De eerste lord van de admiraliteit Alexander, heeft, naar de Britsche berichtendienst meldt, vandaag in het Lagerhuis meegedeeld, dat de Britsche marine en de infanterie van de marine aan gevangenen totdusver 34 officieren en 2651 ma trozen met inbegrip van de mari niers, verloren heeft. Alexander deelde voorts nog mede, dat het in vijandelijke han den geraakte personeel van de koopvaardijvloot 3328 man be draagt. Engeland, haalt den buikriem aan STOCKHOLM, 11 Juni (ANP). Uit Londen wordt gemeld, dat de Britsche minister voor de voedselvoorziening ter bespa ring van arbeidskrachten en transportmiddelen voornemens is verdere beperkingen voor den levensmiddelenhandel door te voeren. Vooral de melkhan del zal hierdoor worden ge tro-":n. Van October a.s. af zal uitsluitend de onder staats controle staande „Milk-Marke- ting Board" het recht hebben om de g - Engelsche melk- >roductie aan te koopen, waar na deze Board de melk teeen uniformen prijs aan de klein handelaren zai leveren. Maan Maan op vanavond om onder 4.58 /%A ai 20.24 12Juni 22.01 uur 28Juni N.M cot morgenochtend V.M. 21 Juni ff 1^7 ----- 5 Juli .k 5.17 uur L.K. Een gevaarlijk bedrijf. Een mijnenveld is van het vernietigend oor logstuig gezuiverd. Speciale herkenningsboeien worden geplaatst en de Duitsche schepen kunnen hier weer ongehinderd passeeren. Deutschef Verlag-Recla-R.K. Haring-Pax Holland m. Nieuwe steunregeling voor werkloozen Gestandardiseerde melk voor kinderen van werkloozen. De secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken heeft de steunregeling voor de werkloozen aan een herziening on derworpen, die in hoofdzaak op 't aanbrengen van eenige vereenvou digingen neerkomt. Het aantal gemeenteklassen is verminderd van 9 op 7, voor de ge meenten, behoorende tot de eerste klasse, geldt thans het navolgende tarief: A voor man en vrouw f 13.60, B voor elk gezinslid boven 2 per sonen f 1.40, C voor kostgangers f 9.40. De tot dusver geldende schaal der maximum uitkeeringen is door een andere vervangen. De maximum steun bedraagt 70 pet,, van het loon, dat de betreffende werklooze ge acht wordt te kunnen verdienen, Vermeerderd met een gezinsleden bijslag, met een algemeen maxi mum ten bedrage van 90 pet. van het loon. Voor hen, die verzekerd zijn, dwz aangesloten bij een van rijkswege gesubsidieerde en functionneeren- de werkloozenkas, worden de nor men voor man en vrouw, alsmede de bedragen, voorkomende op de schaal der maximum-uitkeeringen, steeds met een gulden verhoogd. Overgangstoelage afgeschaft. Afgeschaft is dé overgangstoela ge (oude huurbijslag), alsmede de vaste toelage. Deze bedragen zijn thans in de normen verwerkt, zoo dat op geen enkele wijze een be drag kan worden verstrekt in ver band met de verwoonde huur. Ook het verschil in uitkeering tusschen uitgetrokkenen en dubbel uitgetrokkenen heeft opgehouden te bestaan. Er geldt slechts één schaal, zoowel bij geheele als bij gedeeltelijke werkloosheid. Terugwerkende kracht. Het ligt in de bedoeling aan doze nieuwe voorschriften terugwer kende kracht te verleenen tot den datum, waarop dé laatste wint'er- uitkeering is verstrekt. Voor zoo ver hierdoor het doen van een na-, betaling noodig wordt, zal deze uiteraard niet steeds aanstonds kunnen geschieden, daar de hier aan verbonden administratieve werkzaamheden eenigen tijd vor deren. Evenwel wordt in een ter zake aan de gemeentebesturen te ver zenden rondschrijven op een spoe dige uitvoering van een en ander aangedrongen. Gestandaardiseerde melk. Ten slotte heeft de Secr.-Gen. nog besloten maatregelen te tref fen, opdat de kinderen van onder steunde werkloozen, die volgens de distributiebepalingen voor het gebruiken van gestandaardiseerde melk in aanmerking komen, deze ook metterdaad zullen ontvangen. De kosten dezer verstrekking ko men geheel ten laste van het rijk. DUITSCH KOLONF GESNEUVELD. BERLIJN, 11 Juni (D.N.B.) Tijdens de in het legerberioht ge noemde zware aanvallen in Afri ka is kolonel Hans Lewin Barby, drager van het Ridderkruis, den 27en Mei aan zijn verwondingen gestorven. Oude Luthersche kerk in Den Helder als dansho' Entrèe, bier eneen eigen uitsmijter (Eigen berichtgeving). Er gebeurden vreemde dingen in de Molenstraat in Den Helder Voorbijgangers hoorden des avonds mysterieuze klanken, die op onnatuurlijke wijze vanuit den hemel daalden. Voorbijgangers bleven staan, luisterend naar gezang en gelach in de verte, nxtar waarheen ze ook keken... zy ontdekten niet van waar die vreemde klanken kwamen. Er was niets dan een uitge storven Molenstraat en de dikke muren van de oude Luthersche kerk, wier koepel robuust, en gebouwd op eeuwen, den avond lijken hemel instuwde. Z.00 ging het langen tijd en niemand die het geheim van de Molenstraat wist te ontsluieren. Geen wonder. Want het geheim werd goed bewaard onder die 48 jongens en meisjes, die het wisten. Zoo goed, als een geheim maar zelden ge heim blijft. En hier de ontsluiering van het mysterie: Sedert geruimen tijd waren enkele jongens aan het experimenteeren in de bovenverdieping van de voor- n.alige Luthersche kerk aan de Mo lenstraat. die reeds danig geprofa neerd werd toen enkele jaren ge leden boksend Nieuwediep haar an- nexeèrde en toen de wanden ge bloosd zullen hebben bij het aan schouwen van zóóveel „linksehen" en dergelijke bloederigheden. Dat experimenteeren was zeer onschuldig en bestond uit het schar relen met een microfoon-en-pick-up en voorts uit onderlinge sjoelpar tijtjes. Zoolang het hierbij bleef kon men er vrede mêè hebben. Ernstiger werd de zaak, toen in het brein dezer jongelieden een ander plan geboren werd. Een plan, om de ruimte te „benutten" als dans-ge- legenheid en tegen een matig entrée al wie er lust in had gelegenheid te geven een lansje te maken. Het idéé werd uitgewerkt en vol gens de regelen der- kunst toegepast. Een gramofoon was spoedig gevon den, do deelnemers namen zelf de plate. mee, een pick-up had men en toen er een 48-tal jongens en meis jes, wier leeftijd- varieerde tusschen <k 16 en 22 on daaromtrent bij eL' aar getrommeld waren... toen ontbrak er niet' meer aan deze frauduleuze dansgelegenheid in de kerk, voorheen boksbal. Nogmaals: alles geschiedde volgens de regelen der kunst. Er was een soort bestuur ge vormd, men d een officieeie ledenlijst (een schrift met na men), men betaalde contributie (een kwartje per avond in de week en drie stuivers per Zon dagmorgen) en men veroorloof de zich zelfs de weelde van een heuschen portier, eveneens een jonkman van tegen de 20 lentes. En zoo danste men menigen avond en menigen Zondagmorgen en het spel had nog lang door kunnen gaan was er niet iets uitgelekt en had de politie geen lucht van het geval gekregen. Die lucht kwam enkele avonden geleden en to^n was het met de vreugde der frauduleus dansenden al heel spoedig gedaan. Er werd een inval gedaan door enkele agenten, maar het geklop op de poort bleek aan doovemansooren te zijn. Dus verd de deur zonder verdere plichtplegingen ingeramd en zoo verschafte men zich toegang tot het dans-hol. Daar stonden ze: 48 jongens en meisjes, plus een gramofoon met ver sterker en al de andere requisieten, die er zoo by iooren. Het bleek, dat er ook getapt werd en vel bier. Zoo perfect marcheerden de zaken blijk baar, dat er tegen betaling zelfs een biertje af kon... Het geheele gezelschap werd op transport gezet naar het Hoofd bureau, alwaar men aan den tand gevoelu werd. Proces-verbaal is op gemaakt en de nabye toekomst zal leeren op welke wijze hier gestraft zal worden. Onschuldig b deze kwestie niet. Het behoeft geen betoog, dat men in een dergelijke „Vroo- lijke" omgeving niet veel goeds leer': en dat deze danserijen, af gezien van het ïeit dat ze thans wettelijk verboden zijn, geen bijster gunst igen moreelen in vloed op de jeugd kunnen heb ben. Integendeel. Schuld rust hier ook op de ouders, die geweten, althans vermoed kunnen hebben dat hun kinderen zich op zij waar t- sche paden bevonden, want die „feestjes" ouurden van 8 tot circa half 11 en later ez- welk ouderpaar zal niet willen weten waar zijn kii deren zich zoo laat ies avonds bevinden? De betrokk m dansers worden bestraft. In minstens gelijke mate echter t eft hier de ouders schuld. De rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebieden heeft den professor in de rechtsweten schappen aan de rijksuniversiteit te Utrecht, Mr. Dr. H. Westra, benoemd tot burgemeester van de stad 's-Gra- venhage. De nieuwe burgemeester van 's Gravenhage heeft aldaar sedert 1935 gewerkt als voorzitter van de Algemeene Nederlandsche Ver- keersfederatie (tot 1938) en als leeraar in het Indische staatsrecht aan de hoogere krijgsschool (tot 1940). Geboren 29 Mei 18S3 te 's-Graven- hage voltooide hij de studie in de rechtswetenschappen aan de rijks universiteit te Leiden, waar hij in 1907 promoveerde. Reeds in 1908 werd hij bij de rechterlijke macht in Nederlandsch-Indië geplaatst, waar hij o.a. president van landra den was. In 1915 repatrieerde hij en kort daarna werd hij te Utrecht be vorderd tot doctor in de staatswe tenschappen. Tevens studeerde hij in de jaren 1915/T7 de Japansche taal. In 1918 werd hij benoemd tot secretaris tolk aan 't Nederlandsch gezantschap te Tokio, welke functie dr. Westra tot 1921 bleef bekleeden. In 1921 ging hij weer naar Neder landsch-Indië als leeraar aan de op leidingsschool voor Inlandsche ambtenaren, terwijl hij tevens lid van den volksraad werd en zitting had in gewestelijke gemeenteraden en in den regentschapsraad. Voorts was hij tot 1924 adjunct regeerings- commissaris voor de bestuursher- vorming. In 1924 werd hij benoemd tot hoogleeraar in het staats- en admi nistratief recht ep de tropische eco nomie aan dé tèchinische hooge- school te Bandoeng, waarna hij in 1936 werd benoemd tot bijzonder hoogleeraar in het Indische staats recht en het adatrecht aan de Utrechtsche universiteit. Hij werd daar van 1933'36 tevens belast met het geven van colleges in de Japan sche taal. Prof. Dr. Westra bekleedde nog tal van gewichtige nevenfuncties, hield in Duitschland verschillende redevoeringen, terwijl een aantal rechtkundige publicaties van zijn hand verschenen. De inaugureele rede, waarmede prof. Westra het hoogleeraarsc'hap aanvaardde, was getiteld „Her oriënteering der rechtswetenschap en dualistisch staatsrecht". Prof. Westra is lid van de N.S.B. 's-GRAVENHAGE, 12 Juni. Voor het koopen van de gebruike lijke hoeveelheden brood, aard appelen en vleesch zijn voor de volgende week de bonnummers 31 geldig verklaard. Sigaretten enz. voor mannen zijn verkrijgbaar op de bonnen 36 en 37 en sigaretten voor vrouwelij ke personen op bonnummer 08. Voor het tijdvak van 10 dagen van Maandag 15 tot Woensdag 24 Juni kan boter worden gekocht op bon 31 van de boterkaart en boter, margarine of vet op bon 31 van de vetkaart. Voorts zijn voor de periode van vier weken van Zondag 14 Juni tot Zaterdag 11 Juli de volgende bon nen aangewezen: voor suiker 327, voor kof fiesurrogaat 328, voor j a m 329, voor bloem brood of gebak 317, 318, 319 en 320, voor peulvruchten 330, voor gort 331, voor vermicel li of m a i z e n a 332, voor kaas 322, 323, 324, 325, en 326, voor peul vruchten 333 en 334, voor melk 31, 32, 33 en 34, voor chocolade, 31 van de versnaperingenkaart, voor suikerwerk 32 en 34 en voor chocolade of suiker werk 33 en voor r ij s t de bonnen 425 en 4—26 reserve. EersteChineesche gezant bij het Vaticaan SJANGKAI.il Juni (D.N.B.) Volgens een officieel bericht ïit Tsjoengking is dr. Tsjaoe- Kang-Sie benoemd tot eersten hineesch gezant bij het Va- cicaar Hii was tot dusverre zaakgelastigde te Bern.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1