NOORD-HOLLAND Opnieuw 27 schepen getorpedeerd Molotof's vergeefsche reis i— Vtrduistcr DAGBLAD VOOR luit Steeds Sterke fort „Stalin" genomen Paus vermaant de boeren Herbouw in bezette Sowjetgebieden Stïlin's doel, een tweede front, mislukt Uitsr.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboreanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. TeL 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Lanjzestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No .11824 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) MAANDAG 15 JUNI 1942 dieper in Sebasttpol HOOFDKWARTIER VAN DEN FttHRER. 13 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht deelt In een extra bericht het volgende mede: „In hardnekkige, soms dagenlange gevechten tegen krachtig verdedigde convooien en bij aanval len op de door de Amerikaansche vloot bescherm de scheepvaartroutes, hebben Duitsche duikbooten opnieuw 27 schepen, met een gezamenlijken inhoud van 149.200 ton, en een torpedobootjager tot zinken gebracht. Daardoor heeft de vijand, met inbegrip van de in de weermachtsberichten van 10 tot 12 Juni gemelde successen op den Atlantischen Oceaan, aan de Ame rikaansche Oostkust, in de Caraïbische Zee, voor 't Panamakanaal en in de Middellandsche Zee door de operaties van Duitsche duikbooten in de laatste zes dagen 40 schepen, met een gezamenlijken in houd van 212.200 ton, en een torpedobootjager ver loren." Aanvallen op Zuid-Engeland HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 14 Juni (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Voor Sebastopol dringt de Duitsche aanval in verbitterde gevechten van man tegen man steeds dieper binnen in het met alle middelen der natuur en der techniek beschermde vestingsterrein. Het op een overheerschende hoogte gelegen moderne en sterke fort Stalin werd ingenomen. Tegenaan vallen van de bolsjewieken mis luikten. Gevechtsvliegtuigen brachten een de Zuidelijke baai van de ves ting binnenioopend transportschip van 10.000 brt. tot zinken. In de Zwarte Zee torpedeerde een Itali- aansche motortorpedoboot iri den nacht van 12 op 13 Juni een groot en krachtig beschermd vijandelijk schip. De Duitsche luchtmacht ver nietigde in de wateren van de Krim een vijandelijk schip met luchtafweergeschut en beschadigde een vijandelijken torpedojager. In het gebied ten Oosten van Char- kof werd een deel der ingesloten vijandelijke strijdkrachten in de pan gehakt of gevangen genomen. De strijd tegen de resten van den yerslagen vijand duurt nog voort. Tot dusver werden meer dan 20.000 gevangenen gemaakt en 169 pantserwagens, 113 kanonnen als mede talrijke andere wapens en oorlogsbuit buitgemaakt of ver nietigd. In de centralen en Noorde lijken frontsector slechts plaat selijke gevechtshandelingen. Aan het Wolchof-front werden vijande lijke aanvallen afgeslagen. In het hooge Noorden bombardeerden ge vechtsvliegtuigen de haven en het stadsgebied van Moermansk alsme de het station van Louh. Hierbij werden elf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Er werden geen eigen verliezen geleden. Bij een vergeefschen aanval vain zeven Sovjet-bommenwerpers op een vlieg veld verloor de vijand door af weer van jagers zes vliegtuigen. In Noord-Afrika nemen de operaties der Duitsch-Italiaan- sche troepen een gunstig ver loop. Bij een aanval in den diepen flank van den vijand werden 54 Britsche pantser wagens kapot geschoten en ruim 400 gevangenen geanaakt. Duitsche jagers schoten, zonder zelf verliezen te lijden, negen Britsche vliegtuigen omlaag. In de Middellandsche Zee brach- ten Duitsche gevechtsvliegtuigen ten Noorden van Mersa Matroe een tot een Britsch convooi behoorend koopvaardijschip van 5.000 brt. tot zinken. Twee andere groote sche pen en een bewakingsvaartuig werden door bomtreffers bescha digd. Duitsche duikbooten brachten voor Solloem een vijandelijk be wakingsvaartuig en aan de kust van Syrië een munitieschip van 500 brt. tot zinken. In Zuid-Engeland plaatste een gevechstvliegluig in een dapperen duikvlucht overdag bomtreffers van zwaar kaliber op een fabriek der vliegtuigindustrie. Bij een nachte lijken aanval op een vijandelijk convooi aan den uitgang van het Kanaal van Bristol werden vijf koopvaarders alsmede een Brit sche torpedojager door bommen getroffen en beschadigd. Gaullisten zijn vrijbuiters En zullen deswegen behan deld worden. BERLIJN, 13 Juni (ANP) Op een vraag van journalisten, vol gens welke bepalingen van het volkenrecht de bij de gevechten in Noord-Afrika gevangen genomen Gaullisten behandeld zullen wor den, is vanmiddag in de Wilhelm- strasse artikel 10' van het Duitsch- Fransche wapenstilstandsverdrag voorgelezen. Uit den inhoud van dit artikel blijkt o.a., dat de Fransche regee ring zich verplicht haar staats burgers te verbieden aan de zijde van landen te strijden, waarmede het Duitsche rijk zich in oorlog bevindt. In dit artikel wordt ver der gezegd, dat Franschen, die dit toch doen, behandeld zullen wor den als vrijbuiters. De volkenrech telijke bepalingen over de behan deling van vrijbuiters, zoo ver klaarde men naar aanleiding hier van in de Wilhelmstrasse, zijn al gemeen bekend. Paus Pius XII heeft in een au diëntie gewezen op den plicht van de landbouwers om voor het voor de voedselvoorziening van de na tie belangrijke graan te zorgen, ook wanneer zij daardoor persoon lijke offers moeten brengen. Hij voegde hieraan toe, dat een land bouwer, die zich door een of an der voorwendsel aan dezen plicht onttrekt, een zware verantwoor delijkheid op zich neemt. Het is nu niet de tijd, zoo voegde de Paus hieraan nog toe, om aan per soonlijke belangen te denken. Het is veeleer noodzakelijk uit Christe lijke naastenliefde en burgerplicht af te zien van elk egoïsme. Vlaamsche vrijwilligers der SS leg gen den eed aan den Fuehrer af. Hoffmann- Stapf-SS P.K. Buyse-Pax Holland m Minister Rosenberg geeft overzicht BERLIJN, 13 Juni. De minister van de bezette gebieden in het Oos ten, „Reichsleiter" Alfred Rosen berg, heeft aan een vertegenwoordi ger van het DNB. een onderhoud toegestaan, waarin hij voor het eerst op groote schaal de taak der Duitsche leiding en de reeds ver richte opbouwwerkzaamheden in de van het bolsjewisme bevrijde ge bieden heeft geschetst. De minister betoogde ter inlei ding, dat onder zijn leiding voor de eerste maal een „territoriaal minis terie" moest worden gevormd, dat jegens het Oosten de functies van bijna allé hoogste Duitsche instan ties in zich vereenigde, en voorts twee rijkscommissariaten van groo te oppervlakte, die historisch en ethnografisch van geheel verschil lende structuur zijn. Rosenberg zei voorts, dat als ge volg van het jarenlange destructie ve optreden der bolsjewisten in de vroegere Sowjet-gebieden in ver schillende streken zeer uiteenloo- pende methoden van opbouw moe ten worden toegepast. Zoo heeft de nieuwe agrarische ordening uitslui tend betrekking op de Sowjetgebie den in engeren zin. Zij maakt dus opzettelijk een uitzondering voor de Oostzeelanden en voor de Wes telijke gebieden van de Oekraine, die .vroeger onder Poolsche heer schappij hebben gestaan. Rosenberg noemde als de bedoe ling van de nieuwe ordening in 't Oosten de afschaffing van het bol sjewistische collectivisme. Door op heffing van de kolchozen is de werk willigheid der bevolking overal toe genomen. Met voldoening had Ro senberg vernomen, dat in Wit-Roe- thenië reeds enkele maanden na de uitvaardiging van de nieuwe agra rische ordening geen kolchoze meer bestaat. Binnen acht weken werden hier 1400 kolchozen opgeheven. In dit verband maakte de be windsman met lof gewag van het werk der agrarische leiders en van al diegenen, die de afgeloopon maanden bij het burgerlijk bestuur werkzaam waren. Nopens de Oost- zeelanden zeide hij, dat de agrari sche ordening in bovengenoemden vorm niet in aanmerking kwam voor de districten Estland en Li- thauen, aangezien deze gebieden economisch nogeenigszins intact zijn. Rosenberg verklaarde voorts, dat de staatslandbouwbedrijven, de z.g. Sovchoseni onder Duitsche leiding zullen blijven werken om door een doeltreffend werkplan de schade te herstellen, die het bolsjewistische stelsel overal heeft aangericht. De minister uitte vervolgens zijn voldoening over het feit, dat de be volking van het Oosten zich over wegend met bereidwilligheid ter beschikking van de Duitsche op- bouwmaatregelen heeft gesteld. Met waardeering gewaagde hij van de medewerking der inheemsche be volking bij de win terwerkzaamhe den en bij de inzameling van me talen en wol en betoogde, dat de Moskousche radio geruimen tijd In de draverijen van de zgn. „tweede Vrijdagmeeting" te Leeuwarden kwamen tal van prachtige paarden uit. Felle strijd werd er geleverd om den Grooten Prijs van Leenwarden 1ste klasse. Pol ygoon-Zeijlemaker-Pax Holland m. heeft gezwegen over de Duitsche agrarische ordening, daar deze fei telijk een der zwaarste slagen van Duitsche zijde voor het bolsjewisti sche stelsel vormt. Op de vraag, of ook buitenlan ders actief deelnemen aan het opbouwwerk in het Oosten, maakte Rosenberg melding van de bespreking over de uitzen ding van Deensche werkkrach ten en voorts van de Neder- landsche groep, die thans op weg is naar het Oosten. Ook met andere staten worden on derhandelingen gevoerd over uitzending van economen, tech nici, geneesheeren, enz. Ik ben vast overtuigd, aldus ein digde de minister, dat ook bij een zeer spaarzaam gebruik van werk krachten, mits deze met verdubbel de energie optreden, reeds binnen enkele jaren in het Oosten een an- dér beeld zal ontstaan dan het te genwoordige. De nationaal-socialistische bewe ging heeft Opnieuw in haar geheel al haar krachten in deh strijd ge worpen. Zij vormt met de instanties van.den staat in het Oosten een en kel corps dat wordt gedragen door de Duitsche roeping om deze uitge strekte gebieden te beschermen en dat iedere herhaling van een bols jewistische, anti-Europeesche revo lutie zal verijdelen. Modern sprookje Op een mooie vangst kan zich een. visscher uit Novara beroemen. Hij kreeg een snoek van twee kilogiam aan den hengel. Toen hij de visch opensneed, kwam er een briljant te voorschijn, waarvan de waarde door een juwelier werd geschat op meer dan 200.000 frank. Geheime beloften in het pact STOCKHOLM. 14 Juni (A.N.P.) Ten aanzien van het bondge nootschapsverdrag tusschen En geland en de Sowjet-Unie schrijft Dagsposten in een hoofdartikel, dat Molotof bij zijn terugkeer door Stalin wel niet al te blij zal zijn ontvangen, omdat hij met leege handen is teruggekeerd. In plaat3 van het tweede front, waaraan de Sowjet-Unie zoo dringend behoefte heeft, is Molotof slechts met leege beloften teruggekomen en Stalin weet maar al te goed, dat de oor log noch met plechtige verzekerin gen, noch met cheques, al hebben die nog zoo veel nullen, kan wor den gewonnen. In buitenlandsch politiek op zicht heeft het verdrag verder in het geheel geen beteekenis, vooral niet omdat het uitgaat van de veronderstelling van een Duitsche nederlaag. De toe zegging der beide partners, dat zij geen afzonderlijken vrede zullen sluiten, hoort bij een dergelijke plechtigheid en heeft, zooals het geval Frank rijk reeds heeft getoond, wei nig practisdhe waarde. „Het belangrijkste aan dit pact is, dat Stalin zijn minister van Buitenlandsche Zaken heeft uit gezonden in de hoop, dat hem zon gelukken, waarin Maisky en Lit- winof tot dusver niet zijn geslaagd, nJL de oprichting van een tweede front en dat de poging over het mc mislukt is. Hoe de „belangensfeeren" werden afgebakend. GENÈVE, 13 Juni (D.N.B. Naar in gewoonlijk welingelichte Londensche kringen bekend is ge worden, zouden tijdens de Engelsch- Sowjet-Russische onderhandelingen de Britsche en Sowjet-Russische be langensferen zijn afgebakend. De Sowjet-Russische regeering, zoo heeft men verklaard, heeft de Engelsche regeering het recht toe gezegd Fransche vlootsteunpunten aan de westkust van Frankrijk te bezetten of te .pachten" en bijzon dere Engelsche belangen in de Mid dellandsche zee erkend. Daarvoor zou de Sowjet-Russische regeering het recht van doorvaart door. Bos- porus, Kattegat en Skagerrak en de bescherming van deze vrije door vaart door het bezetten van steun punten in Denemarken en in het gebied van Istanboel verlangd heb ben. Toekende Roosevelt nog niet? BERLIJN, 13 Juni (A.N.P.)In politieke kringen alhier heeft men vandaag als zijn meening te ken nen gegeven, dat de V.S. vermoe delijk een gelijkluidend verdrag als dat tusschen Londen en Moskou, af gesloten, niet hebben onderteekend, omdat Roosevelt zich blijkbaar niet in staat achtte, de BritschSowjet- Russische geheime clausules met het oog op het parlementaire ge doe in de V.S. eveneens te onder teekenen. Naar heir verluidt, behoudt men zich in de Wilhelmstrasse voor ten aanzien van deze kwestie te zijner tijd zijn houding te bepalen. Distributienieuws PETROLEUM VOOR KOOKDOEL- EINDEN. De Sec.-Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het lijdvak van 14 Juni tot. en met 22 Augustus a.s. de met „01" genum merde bonnen van de bonkaart „EA" voor kookdóeleinden, elk recht geven op het koopen van twee liter petroleum. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Nieuwe bon aangewezen. De Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 15 Juni 1942 tot en met 30 April 1943 de met L>2 K gemerkte bonnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen DZ recht geven op het koopen van een een heid vaste brandstoffen, met uit zondering van anthraciet en fa- brieksturf. Men dient er rekening mede te houden, dat men met de op dezen bon betrokken brandstoffen tot 1 Augustus a.s. d'ivit uit te omen, aangezien eerst op genoemden da tum wederom een bon zal worden aangewezen. Britten schenden neutraliteit STOCKHOLM 13 Juni (D.N.B.: Berichten van de Dagens Nyheter, volgens welke Britsche vliegtuigen mijnen in de Zweedsche wateren hadden laten vallen, worden thans door het Zweedsche telegraaf- agentschap bevestigd. Drie Engel sche vliegtuigen hebben in den nacht van Dinsdag op Woensdag tijdens 't vliegen boven Zweedsche territorium, bij Helsingborg, mijnen in de Zweedsche wateren laten val len. Het Zweedsche luchtdoelge schut opende het vuur. Zwarte brigade'* LISSABON. 14 Juni (A.N.P.): Reuter meldt uit Washington, dat zich onder de kortelings in Groot Brittannië aangekomen Amerikaan sche troepen ook eenheden bevin den die uit kleurlingen zijn samen gesteld. Maan Maan op vanavond om onder jt^juni 22.03 uur 5^u E.K. tot morgenochtend L.R. 28 Juni gm m 12 Juli V.M. 5.1' uur N.M. Verplichte melkverwerking op Zondag In het op 13 Juni verschenen Voedselvoorzieningsblad is opge nomen de „Zuivelverordening '42, verplichte be- of verwerking van melk op Zondag" van de onder- bedrijfsorganisatie voor zuivel, waarin is bepaald, dat het be stuur der O.B.Z. aan fabrikanten van zuivelproducten en aan on dernemers van standaardisatiejbe- drijven de verplichting kan opleg gen om gedurende een bepaald tijdvak ook des Zondags melk van hun melkleveranciers te ontvan gen en de-ze te be- of verwerken. Deze maatregel is noodzakelijk geworden nu deze Zondagsimelk, welke uit den aard der zaak in 't warme jaargetijde reeds ernstig in kwaliteit en houdbaarheid heeft geleden, niet meer overal des Maandags direct kan worden ver werkt, maar in vele gevallen moet worden doorgeleverd, óf voor con sumptie elders, óf voor bereiding van spraypoeder ter voorziening in de behoefte aan consmmptie- melk in den winter. Deze gewij zigde omstandigheden dwingen tot het treffen van maatregelen. Dit zelfde geldt voor den in verband daarmede nood-zakelijken aanvoer der op Zondagmorgen gewonnen melk door de melkveehouders. Der halve wordt aan de melkveehou-* ders de verplichting opgelegd om ook des Zondags de door hen in hun bedrij'f gewonnen melk op de gewone wijze af te leveren aan de bedrijven, waaraan zij plegen te leveren, indien deze bedrijven in gevolge bovengenoemde verorde ning ook des Zondags werken. Nieuwe tabaks- en smepkaarten OMWISSELING VOORLOOPIG NIET MOGELIJK. De Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vestigt er de aandacht van het pu bliek op, dat bij de eerstvolgende uitreiking der nieuwe bonkaarten voor voedingsmiddelen tevens aan de houders(sters) van tabaks- en sigar'ettenkaarten tegen inleve ring van onderscheidenlijk de met „Tabak R 4" en „Sigaretten R 4" gemerkte bonnen der thans in ge bruik zijnde kaarten nieuwe ta baks- en sigarettenkaarten zullen worden uitgereikt. Aangezien de versnaperingskaart echter tot en met 5 September a.s. in gebruik zal blijven, zal het dit maal zulks in afwijking van een vorig bericht niet mogelijk zijn de tabaks- respectievelijk sigaret- tenkaart om te wisselen tegen een versnaperingskaart of omgekeerd. Eerst bij de uitreiking der bon kaarten voor voedingsmiddelen voor de. periode van 5 September tot en met 3 October a.s., zullen mannelijke personen van 18 jaar en ouder en vrouwelijke personen van 25 jaar en ouder opnieuw een keu ze kunnen doen tusschen een ta baks- of sigarettenkaart eenerzijds en een versnaperingskaart ander zijds. Polen en Finland. BOEKAREST, 14 Juni (DNB.) Het officieele nieuwsbureau MTI. meldt uit Lissabon, dat volgens be richten uit Londen, die in politieke kringen aldaar beschikbaar zijn, de geheime onderhandelingen tijdens het verblijf van Molotof over het herstel van Polen en over de toe komstige grenzen van Finland bij zondere moeilijkheden hadden op geleverd. Ten aanzien van het toe komstige Poolsche gebied was ten slotte overeenstemming bereikt. Het vastleggen van de nieuwe grenzen tusschen de Sowjet-Unie en Fin land was daarentegen niet mogelijk geweest, daar Molotof zijn eischen niet beperkt had tot de definitieve inlijving van Hangoe, doch ook de Aalands-eilanden had geëischt. Churchill heeft, volgens betrouw bare bron, een Britsche toestem ming afhankelijk gemaakt van de goedkeuring van Zweden. Geheime beloften BOEKAREST, 14 Juni (DNB.) De bladen alhier publiceeren groot opgemaakt een bericht van het agentschap Rador uit Ankara, vol gens hetwelk de parafeering van den tekst van het verdrag, die den llen Juni is bekend gemaakt, reeds den 22sten Mei, dus een dag na de aankomst van Molotof te Londen, tot stand zou zijn gekomen. Dit zou blijken uit de eerste berichten, die tot diplomatieke kringen te Ankara over de onderhandelingen van Mo lotof te Londen en Washington door dringen. De daarop volgende da gen, tot aan de onderteekening op den 26sten Mei, zijn gewijd geweest aan de behandeling van een twee tal punten, nl. 1) den eisch van Moskou om trent de opneming van een Brit sche verplichting tot onmiddel lijke vorming van een tweede front in den tekst van het ver drag, en 2) het redigeeren van een geheim aanvullend proto col op artikel 5 van het ver drag. Moskou heeft zich slechts accoord verklaard met het op plechtige wijze afstand doen van gebiedsuitbreiding op voor waarde, dat in een gelijktijdige geheime overeenkomst als ter ritoriale status quo het gebied van de Sowjetunie op den 22en Juni 1941 erkend werd. HET KARDINALE PUNT. De voornaamste kwestie, die men hier thans bespreekt, is, welke be loften zijn aan de Sowjetunie g*> daan in een tweede geheime over eenkomst, over den inhoud waar* van tot nn toe geeneriei aanwijzin gen beschikbaar zijn, als tegenpres tatie voor het afzien van haar ove rige territoriale aanspraken en van de passage over een tweede front In het hoofdverdrag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1