NOORD-HOLLAND Zware zeeslag in Duitschirs sinds dichter bij Sebastopol Verduister de Middellandsche Zee •DAGBLAD VOOR Doorbraak in Libye geforceerd China's taak Blokkade en voedselvoorziening een baby Uitg.: N.V. Uit». Mij. Hollands N oorderk war ti er. Redactie- en Administratieboreaoz: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345*2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone-advertenties 11.ct. p. ra.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting.. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang No. 11825 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar (afw.) DINSDAG 16 JUNI 1942 I Extra Italiaansche weermachtsberichten Groofe geallieerde eenheden omsingeld 2 Kruisers, torpedojager en 4 schepen reeds tot zinken gebracht ROME, 15 Juni (Stefani). Het hoofdkwartier van* de Italiaansche weermacht deelt het volgende eitra be richt mede: De nieuwVphase van den slag, die begonnen is na den val van Bir Hacheim, is na bloedige gevechten ge ëindigd met een scheiding van de vijandelijke strijd krachten. De strijdkrachten van de spil, die Acroma gepasseerd zijn, evenals de kustweg de <,Via Balbla" hebben de kust bereikt. Alle groote vijandelijke een heden, die zich ten Westen hiervan bevinden, zijn om singeld. Het aantal gevangenen en de buit kunnen voor het oogenblik niet berekend worden. Het verloop van den zeeslag ROME, 15 Juni«(Stefani). Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht publiceert het volgende extrabericht: Een der beide convooien, waarvan melding gemaakt is in het laatste Italiaansche weermachtbericht (zie pag. 2) is, toen het onder esCorte van talrijke oorlogs bodems en twee vliegkampschepen uit den Atlanti- schen» Oceaan kwam, in de vroege ochtenduren van 13 Juni ontdekt door verkenningsvliegtuigen, den ge helen dag achtervolgd en gisteren herhaalde malen door Italiaansche luchtstrijdkrachten aangevallen in de wateren tusschen Sardinië en Tunis. Sterke forma ties torpedovliegtuigen en bommenwerpers, die snel waren geconcentreerd op de gunstigst gelegen steun punten, volgden elkaar op van zonsopgang tot onder gang en ondervonden een scherpe reactie van de es- cofteerende vaartuigen, alsmede verwoede aanvallen van de jachtvliegtuigen, die van de vliegtuigmoeder schepen waren opgestegen. Twee kruisers, een torpedojager en vier schepen werden tot zinken gebracht. Een slagschip, een vlieg kampschip, twee kruisers, een torpedojager en vier schepen werden herhaalde malen met torpedo's en bommen getroffen en ernstig beschadigd. Tijdens de felle gevechten, Ue zich bij elke nieuwe golf van onze luchtformaties afspeelden, werden vijftien vijan delijke vliegtuigen brandend neergehaald. Twintig Italiaansche toestellen keerden niet op hun basis terug. Eenige bemanningen werden gered door reddingswa tervliegtuigen. De commandant van een luchtregiment, de com mandant van een luchtgroep en twee eskader com mandanten ontbreken op het appèl. Talrijke leden der bemanningen zijn gewond geraakt. Drie vliegtuigen met kogelgaten doorzeefd, konden Italiaansch gebied bereiken. De operaties werden vanaf de vroege ochtenduren van vandaag hervat en worden tegen andere vijande lijke eenheden voortgezet. Van het front in Noord Afrika. Het transportvliegtuig, dat met brieven en post voor de manschappen van het Duitsch-Italiaansche korps arriveert, wordt met veel enthousiasme ontvangen. Enit-Recla-Pax Holland m. CANTON, 15* Juni (Domei). Wang Tsjiivg Wei, die hier Zater dag j.1. per vliegtuig uit Nanking' is aangekomen, heeft op een recep" tie een toespraak gehouden, waar in hij Q.a. zeide, dat Ghina pas dan bevrijd zal woixlen van zijn beproevingen van dit oogenlbliik, wanneer Azië geëmancipeerd is door de eindoverwinning van de Japansche wapens in Groot Oost- Azië. De eerste taak van het Ghi- neesche volk, aldus fte president van het Nationale China, is op al- gemeenen vredesvoet te geraken met Japan en strijd to voeren tegen het communisme. Tezamen met Japan en de andere Aziatische volkeren moet China moedig op trekken naar het uiteindelijke doel: de vestiging van een gebied van gemeenschappelijke welvaart in Groot-Oost-Azië. Suner te Livorno - LIVORNO, 15 Juni (Stefani). De Spaansche minister van buiten- landsche zaken, Serrano Suner, is vandaag te Livorno aangekomen. Hij werd aan het station ontvangen door zijn Italiaanschen ambtgenoot, graaf Ciano. Beide ministers zullen te Livorno besprekingen voeren. 25.000 gevao genen bij Gharkov 456 vliegtuigen vernield HOOFDKWARTIER VAfr DEN FüHRER, 15 Juni: Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: In den strijd om Sebastopol werd de vijand ondanks hardnekkig ver zet uit verscheidene krachtig ver sterkte stellingen van het Zuidelij ke front van de vesting geworpen. In een achtervolgingsaanval ge lukte het de aanvallende infante rie een diepe bres te slaan in het vijandelijke verdedigingsstelsei. Bo ven het vestinggebied schoten for maties jachtvliegtuigen, die ter be scherming van de gevechtseska'ders in den strijd, waren geworpen, zon der eigen verliezen 16 bolsjewisti sche vliegtuigen neer. In het gebied ten Oosten van Cliarkof werden de overblijfselen van den verslagen vijand vernie tigd of gevangen genomen. De gis teren gemelde cijfers zijn tot meer dan 25.000 gevangenen, 266 tanks en 208 stukken geschut gestegen. In het gebied ten Oosten van Koersk sloegen Duitsche en Hon- gaarsche troepen herhaalde aan vallen van den vijand af. In den centralen en Noordelijken sector van het front namen eigen plaatse lijke aanvalsoperaties in het achter- waartsche gebied van het front op nieuw een gunstig verloop. Op ver schillende plaatsen werden afzon derlijke groepen regulaire troepen en benden vernietigd. Aan het Wol- choffront werden vrij sterke vijan delijke aanballen in zware gevech ten afgeslagen. In Lapland omsin gelden Duitsche jachtcommando's in het ongebaande boschgebicd su perieure vijandelijke, strijdkracht ten, die vernietigd werden. In het hooge Noorden bestookte de luchtmacht het havengebied van Moermansk met bommen en be schadigde zij een vijandelijken tor pedojager. In de periode van 2 tot 11 Juni verloor ,de bolsjewistische luchtmacht 456 vliegtuigen. Hier van werden er 343 in luchtgevech ten, 66 door luchtdoelartillerie en 28 door formaties van het leger ver nietigd, de overige werden op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 47 eigen vliegtuigen verloren. In Noord-Afrika sloegen Duitsche en Italiaansche troepen c^pn vijand in hevige gevechten verder terug. De vijand vei'loor' hierbij twee pant serwagens en talrijk oorlogstuig. Duitsche jagers schoten gisteren 14 Britsche vliegtuigen neer. In den strijd om Sebastopol heb ben zich bij de verovering van het fort Stalin een bataljon van een Nedersaksische infanteriedevisie on der bevel van majoor Arndt, een pioniercompagnie onder bevel van eerste-luitenant Heyer en een bat terij stormgeschut onder bevel van kapitein Caesar bijzonder onder scheiden. De tijd is rijp voor Iodië Boodschap van Bose. BANGKOK,. 15 Juni (Domei). Soethhas Chandra Bose, de in Duitscihland vertoevende leider der Indisdhe nationalisten, heeft eén boodschap gericht tot het alihier geopende congres der Indische on afhankelijkheidsbeweging, waarbij bij o.a. het volgende zegt: De onafhankelijkheid van Indië moet door de Indiër3 zelf worden bewerkstelligd. Ik geloof stellig, dat de leiders der Indische onaf hankelijkheidsbeweging in de laat ste faze van hun actie de wapens zullen moeten opnemen voor de emancipatie van Indië. Ik hoop, dat niets mijn terugkeer naar In dië in den weg zal staan, wanneer de Indische onafhankelijkheidsbe weging haar laatste faze ingaat. Ik hen er van overtuigd, dat Indië in dezen oorlog zijn onafhankelijk heid zal krijgen. Vrijheid voor In dië beteekentuitschakeling van den AmerikaanschBritschen' in vloed in Oost-Azië, hetgeen het doel is van het onoverwinnelijke Japansche leger. De tijd is rijp voor het geheele Indische volk, eeri or ganisatie te vormen. Dit congres beteekent het begin van onzen opmarsch naar de eindoverwin ning.. in Negertroepen Engeland BERLIJN, 15 Juni (DNB). Van bevoegde zijde-verneemt het DNB: in Engeland zijn drie volledige compagnieën negertroepen aange komen, die voorloopig zullen wor den ondergebracht in een Schotsch garnizoen. Men vermoedt, dat de negers naar Greenock, de buiten haven van Glasgow, aan de Firth of Clyde, gebracht worden. De belangrijke voetbalwedstrijd EindhovenADO eindigde Zondag in gelijk spel 11, waardoor de spanning in de competitie om het lands kampioenschap haar hoogtepunt heeft bereikt. Het enthousiasme van de Brabanders kende geen grenzen meer, toen Eindhoven het eerste doelpunt scoorde, doch deze was slechts van korten duur, want nau welijks een minuut later had van Veghel, de doelman van Eindho ven, het nakijken, toen ADO den stand op 1—1 bracht. Bax Holland-de Haan m. Technisch Italiaansch meesterstukje ROME, 15 Juni (Alip). Een officieus communiqué verklaart, dat de Italiaansche motortorpedobootcn, die voor Sebastopol een Sowjetschi/p hebben getorpedeerd, over land naar de Zwarte Zee zijn getransporteerd. Op deze wij ze behoefden deze eenbeden de Dardanellen niet door te varen, waardoor dus ook de interivationale wetten, die op dit oogenblik van kracht zijn, niet geschonden worden. Het communiqué wijst tevens cup de geweldige technische moei lijkheden, die hierbij moesten worden overwonnen. .J Ia krijgsgevangenschap afgedragen gelden Terugbetaling aan recht hebbenden. De directeur van het informatie bureau van het Nederlandsohe Roode Kruis deelt mede, dat door hem van het krijgsgevangenkamp Soest de gelden zijn ontvangen van de Nederlandsche oud-mili tairen, die in de krijgsgevangen kampen Versen-Meppen (Hemer) en Soest bun gelden helb'ben afge dragen en naar Weinsberg wer den overgebracht. Belanghebbenden wordt verzocht hun aanvraag om terugbetaling alsnog c.q. nogmaals in te dienen aan den afwikkelingsdienst krijgs gevangenen van het informatie bureau Nederl. Roode Kruis, Pieter Bothstraat 57, 's Gravenhage met duidelijke vermelding van naam, voornamen', rang, onderdeel, ge- yangennummer, naam van het ge vangenkamp, afgedragen bedrag en huidig adres. LYTTELTON IN OTTAWA AANGEKOMEN. LISSABON, 15 Juni (A.N.P.) De Britsche minister van Produc tie, Oliver Lytteton, is in Ottawa aangekomen, om besprekingen te voeren met Canadeesche industrie- eelen. De weken, welke wij thans in dezen Junimaand van het jaar 1942' doormaken, zijn zonder eeni- gen twijfel de moeilijkste van het geheele jaar. Na den langen harren winter en het droge koude voorjaar ondervinden wij nog de moeilijkhe den, welke door het koude halfjaar ontstaan zijn. In deze dagen, nu de kankeraars en mopperaars overal hoogtij kunnen vieren en de eer lijke Nederlander, die-anders nog wel geneigd was, de zaken „van twee kanten" te bekijken, met den mond vol tanden staat tegenover den alles meesleurenden vloed van argumenten en „bewijzen", dat het gehate nationaal-socialisme de schuld van alle moeilijkheden is doet men er goed aan, zich te reali- seeren, hoe de stand van zaken in werkelijkheid is. Wanneer'ons land thans moeilijk heden ondervindt bij de voedsel voorziening, dan is en blijft dat toch vooral de schuld van de blokkade, welke de vroegere* bondgenooten aan den anderen kant van de' Noordzee over ons volk dat zij, te oordeelen naar hun radiopropagan- Een historische dag De beëediging op 20 Juni '42. De persdienst van de N.S.B. meldt: Het aantal functionarissen der N.S.B., dat op 20 dezer te Utrecht den eed van trouw aan den leider zal afleggen, is inmiddels tot bijna 3000 verhoogd. Mede in verband met het groote aantal belangstellenden, dat van deze plechtigheid getuige zal zijn, belooft de dag van 20 Juni 1942 het beeld te brengen eener uitermate indrukwekkende en grootsche ma nifestatie. Verder wordt medegedeeld, dat aan alle leden der beweging, die nende bij het Nederlandsche legi oen, de Waffen SS, bet N.S.K.K. en de Nachrichtentruppen, die op 20 Juni a.s. in Nederland vertoeven, en die de beëedigings-plechtigheid op 20 dezer willen bijwonen, een ge reserveerde plaats aangeboden. Kaarten daartoe zullen te Utrecht worden uitgereikt, op den dag der beëediging. De plaats waar over deze kaarten kan worden beschikt zal nog nader bekend gemaakt wor 'den. Bolsjewistische afleidingsmanoeuvre BERLIJN, 15 Juni (DNB.) Ajn de Westkust van de Krim, bij Jew- patorija, hebben, naar het DNB van militaire zijde verneemt, Sowjetoor logsschepen een aanval gedaan op de kust, welke waarschijnlijk be doeld was als afleidingsmanoeuvre in verband met de gebeurtenissen op het front van Sebastopol. Er ont stond een artilleriegevecht tusschen de oorlogsschepen en Duitsche kustartillerie, waardoor de bolsje,- wisten na eenige treffers gedwon- gen^erden den steven te wenden. JAPAN LEENT BEN MILLIARD. TOKIO, 15 Juni (DNB). Tegen begin Juli zal een leening geheven worden van een milliard yen, in de eerste plaats ten behoeve van de fi nanciering van voor den oorlog be langrijke'takken van industrie. LUCHTALARM IN Z.-ATRIKA. STOCKHOLM, J5 Juni (ANP.) Naar de Britsche berichtendienst meldt werd Maandagavond even na acht uur te Durban en Pieter Ma- ritzburg luchtalarm gemaakt. da, zoo graag willen helpen heb ben afgekondigd. De waarheid dient men zich onomstootelijk te herinne: ren, wanneer sommige lieden op zettelijk of uit domheid en kortzich tigheid, dat kan men in het mid den laten wederom bezig zijn alle leed, waar ons volk thans aan is blootgesteld op rekening van een nieuwe, in het algemeen slecht ge leende wereldbeschouwing te schrij ven. Tenslotte is het in waarheid toch zoo, dat geen enkele nationaal-socP alist, noch in Nederland, noch in Duitschland, jaren lang de gebrui kelijke terreur, welke onder demo cratische regeeringen kon worden uitgeoefend op andersdenkenden, heeft geleden, opdat een van beide volkeren zich in het jaar 1942 op zulke kleine, beperkte levensmid- delenrantsoehen geplaatst zou zien als thans het geval is onder invloed van de blokkade van den Britschen „bopdgenoot" en van den buitenge woon strengen winter van 1941'42. Het zal ons volk, dat zich altijd zoozeer heeft verheugd in den roep van een zeer groote nuchterheid en zin voor de werkelijkheid, sieren, wanneer wij dit bedenken, in plaats van geloof te slaan aan allerlei zotte roddelpraatjes, welke met de regel maat van een klok terugkeeren met elk nieuw jaargeijde. Maan Maan v op vanavond om onder 7.49 a t\ A 23.38 31 Juni 22.04 UUr 5 juh E.K. tot morgenochtend L.K. 28 Juni m -■ 12 Juli v.m. 5.17 uur n.m. Gevonden voorwerpen Dezer dagen hadden een moeder en dochter uit een der doipen in do omgeving van Alkmaar met een baby ëen bezoek gebracht aan fa milieleden te Amsterdam. Bij het vertrek uit de hpofcjstad was er op het perron een drukte van belang, men liep af en aan en 't gedrang om een plaatsje in den overvollen trein was ze^r gróót. Eindelijk wa ren moeder en dochter erin geslaagd zich een plaats te veroveren, zij het dan ook niet in dezelfde coupé. Even bleven ze stil zitten, rustend van het vermoeiende heen:een-weer loopen, dan nog wuiven tegen de familie, die hen naar den trein had gebracht en tqan zette de lange z\\are electriscne zich in beweging. De dochter wenschte te weten hoe moeder zat met de baby, want die zou daar toch wel voor gezorgd hebben. Maar, o. schrik, het bleek dat de moeder in de drukte al even min aan de kleine had gedacht, die door een der familieleden op den arm was meegenomen. Op het sta tion Zaandam heeft de moeder te bevoegder plaatse mededeeling ge daan van het „verlies", dat daarop werd doorgegeven naar Amster dam en op het perron aldaar werd omgèroepen. De familie werd ver zocht te' blijven wachtcp op den! eerstvolgendcn trein uit de richting Zaandam, waarna de moeder zou terugkomen om het vergeten kind te halen. En aldus geschiedde. Binnenkort rundvet verkrijgbaar Op bon 34 van de boterkaart. De secr. gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat op bon „34" der boter kaart, welke geldig zal zijn gedu rende het tijdvak van Zondag 5 Ju li tot en met Dinsdag 14 Juli a.s. desgewenscht rundvet verkrijgbaar zal zijn. Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen be trekken. Zij, die rundvet wenschen te ontvangen, dienen de genoemde bopnen bij hun slager in te leveren desgewenscht, tegen ontvangstbe wijs, in het tijdvak van Woensdag 17 tot en met Zaterdag 20 Juni a.s. Zij, die gedurende bovengenoemd tijdvak bon 34 niet bij hun slager hebben ingeleverd,.kunnen daarop geen rundvet betrekken, doch uit sluitend de artikelen ter verkrij ging waarvan deze bpn nader zal worden aangewezen. De aandacht wordt er op geves tigd, dat het afleveren van het rundvet eerst is toegestaan na Zon dag 5 Juli a.s. ten overvloede wordt er voorts nog op gewezen, dat op bon 34 van de vetkaart geen rund vet verkrijgbaar wordt gesteld. Met den Nederlandschen Volksdienst voor sociale ge rechtigheid. De maden smulden van fraudulens vleesch Controleurs van den Centralen Crisis Controledienst treffen dezer dagen te Soest bij een veehande laar in de keuken, verborgen onder kleedjes en zeil, een cementen ruimte aaij, geheel ingericht voor het opbergen van vleesch. Het bleek een goede vondst te zijn, want controleurs vonden de bewaar plaats gevuld met het vleesch van een heele koe. De ontdekking gaf den controleure aanleiding even eens huiszoeking te doen bij een slagersknecht, die eenige huizen verder'woonde. Ook deze man had speciale maatregelen getroffen om van clandestiene slachting afkom stig vleesch zooveel mogelijk uit het gezichtsveld van de wet te hou den. Ten voordeele van toekomstige consumenten zou men denken. Waar is echter het voordeel, ais men weet, dat zich aan ongeveer honderd kilogram in een gat onder de keuken verborgen vleesch heele kolonies maden te goed deden? De slagersknecht meende zich te kun nen verontschuldigen met te ver tellen, dat er geen voldoende venti latie in het gat was en het vleesch daardoor bedierf. Den afnemers zal deze wetenschap evenwel onthou den zijn, zooals zooveel ongerech tigheden, tijdens en na de clan destiene slachting bedreven, niet ter kennis van koopers komen. De er varingen van de controleurs wan den C.C.C.D. kunnen ook* hun ter leering strekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1