NOORD-HOLLAND i— Vsrdaisttr DAGBLAD VOOR Bardia en Bir el Gobi veroverd Geldigheidsduur aardappelboaoea verlengd Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel 444 (2 lijnen). - DEN HELDER/Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAOER EDITIE Deae Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 88ste Jaargang No. 11830 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) MAANDAG 22 JUNI 1942 25.000 gevangenen gemaakt JBij Sebastopol wordt man tegen man gevochten HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt in een extra weermachtbericht bekend: Duitsche en Italiaansche troepen hebben gisteren onder bevel van den generaloberst Rommel het groot ste deel van de zwaar versterkte vesting Tobroek stormenderhand veroverd. Daarop heeft hedenochtend een Engelsche parlementair de overgave van de ves ting bij den staf van een Italiaansch legercorps aan geboden. Stad en haven zijn bezet. Tot dusver werden ruim 25.000 gevangenen gemaakt, onder wie verschei dene generaals. Er is een onafzienbare hoeveelheid aan wapens, oorlogsmateriaal en voorraden buitgemaakt. In taaie achtervolging van de verslagen Britten naar het Oosten werden Bardia en Bir el Gobi ingenomen. ROME, 21 Juni (Stefani). Het hoofdkwartier van het Italiaansche leger maakt in een extrabericht het .volgende bekend. Na de felle gevechten van gisteren, die het verzet van dén vijand gebroken hebben, is er hedenochtend 21 Juni om .7 uur een Engelsch parlementair versche nen bij het commando van ons 21e legercorps om na mens den commandant van de vesting Tobroek de ca pitulatie aan te bieden.. De troepen van de as hebben de vesting, de stad en de haven bezet. Er zijn 25.000 gevangenen gemaakt, on der wie verscheidene generaals. De buit is aanzienlijk. Gelukwensch van den Koning-Keizer ROME, '21 Juni (DNB). De ko- ning en keizer heeft het volgend telegram aan den generaal van het leger Bastico gezonden: „Ik was als steeds in gedachten én met bewónderenden trots bij onze dappere soldaten en wensch U, den generaloberst Rommel, en den Duitschen en Italiaanschen cQnrmandanten en soldaten, die-in volmaaktg samenwerking weer eens hun waarde bewezen hebben, mijn levendigste voldoening over de behaalde successen te doen toe komen." VAL VAN TOBROEK TE LONDEN BEVESTIGD. LISSABON, 21 Juni (ANP.) Naar de Britsehe berichtendienst meldt is te Londen kort na midder nacht officieel den val van Tobroek bevestigd. De strijd bij Sebastopol HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 21 Juni (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede; In het Noordelijke deel van de vesting Sebastopol is giste ren ook de fortificatie Lenin ge vallen. Daarmede zijn alle for ten van het Noordelijke front van Sebastopol met uitzonde ring van het kustfort in Duit- Ïche handen, o.m. de sterke for 2n Stalin, Maxim Gorki, Bas tion Molotoff, talrijke oude for ten en verscheidene artillerie bunkers. In het door den vijand nog taai verdedigde kustfort zijn Duitsche.troepen doorge drongen. Zij leveren een harden strijd van man tegen man om de door den tegenstander nog bezette bunkers. In het Zuidelijke deel van het vestingenfront hebben Duitsche en Roemeensche troepen verscheidene DEN 9 de troepen van de spil in de on middellijke nabijheid van de grens tusschen Libye en Egypte. Het groote succes der Duitsche Italiaansche troepen kan bij- zonder hoog worden aangesla gen, aangezien de gevechten in Cyrenaica in een bijzonder warm jaargetijde werden gtle- verd, waarin men tot nu toe dergelijke groote operaties voor onmogelijk hield. De "luchtmacht heeft aan den val van Tobroek een belangrijk aan deel gehad. De versterkingswerken van Tobroek Stonden bloot aan tie vernietigende slagen van Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers. Talrijke voltreffers veroorzaakten in forten en ver sterkte artilleriestellingen groote vernielingen. De Britsehe verliezen. GENEVE, 20 Juni (D.N.B.) De Daily Mail schrijft, dat Rommel het 8s.te Britsehe leger in Noord- Afrika zoo ernstige verliezen jieeft toegebracht, d'at in ieder geval versterkingen en nieuw materiaal noodig zijn. Door de afsluiting van de Middèllandsche Zee echter kun nen die alleen in maandelange rei zen om de Kaap worden aangevoerd hetgeen een nieuwen last voor de zeer verzwakte Britsehe koopvaar dijvloot beteekent. ÜÜHgi MELDT U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU aanvallen afgeslagen en in tegen aanvallen het vijandelijke stellin- gpnsysteem verder opengebroken. Het luchtwapen heeft ook giste ren met sterke strijdkrachten de gevechten om de versterkingen ge- steund .en ravitailleeringsinstalla- ties in de stad en vijandelijke sche pen in de haven gebombardeerd. Een bolsjewistische motortorpedo boot is bij een aanval op de haven aan de Zwarte Zee Jalta door kust- artillerïe zoo zwaar beschadigd, dat zij verloren geacht kan worden. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen op Rostof deden in verscheidene deelen der stad groo te branden' ontstaan. Aan het overige .Oostelijke front slechts plaatselijke gevechtsactivi teit. Als dan het extrabericht is me degedeeld vervolgt het weermacht-, bericht: Bij aanvallen op de Kanaalku^t verloor het Britsehe luchtwapen gisteren negen vliegtuigen tijdens luchtgevechten. Nog een Britsehe jager werd door schepen van een rivibrflottielje neergeschoten. Britsehe vliegtuigen hebben overdag zénder effect storings- aanvajlen gedaan op het Noordwest-Duitsche kust- en grensgebied. Bij nachtelijke aanvallen van Britsehe bommenwerpers op de stad Eimden ontstond brand schade, hoofdzakelijk in woon wijken. Nachtjagers, afweerge schut en marineartillerie scho ten tien der aanvallende bom menwerpers. neer. Voor Sebastopol hebben zich dé commandant van een afdeeling wielrijders, majoor Backe, zijn es kaderchef, eerste luitenant Kupsch, en de chef van een compagnie pi- onniérs, eerste,luitenant Stier, on derscheiden door bijzondere dap perheid. Eerste luitenant Zur Lippe- Weissenfels behaalde in den afge- loopen nacht drie luchtoverwinnin gen, kapitein Lent schoot zijn 35ste nachtelijke toestel neer. Bij de Vee- en luchtslag op de Middellandsche Zee, bij het uiteenslaan van de Brit sehe convooien onderscheidden zich bijzonder een eskader duikbommen werpers onder leiding van majoor Siegel, het jachteskader van kapi tein Belser en de bemanningen van twee gevechtsvliegtuigen met de commandanten groepscommandant majoor Linke en lt. kol. Schulte. De Spil-legers MJ grens LfbyeEgypte, BERLIJN, 21 Juni (D.N.B.) Naar aanleiding van den .val van Tobroek en de achtervolgingsge- vechten in Noord-Afrika deelt het opperbevel van de weermacht nog mede: Den 20sten Juni vond de aan val op Tobroek plaats, waarbij in sterke mate van de luchtmacht ge bruik werd gemaakt. Reeds tijdens den eersten stormloop werden, 12 versterkingswerken genomen en een doorbraak geforceerd over een* front van 5 kilometer breedte. Na dat Zondagochtend een Britsch parlementair de overgave van de vesting Tobroek had aangeboden, bezetten de Duitsch-Italiaansche troepen stad en haven. Tegelijker tijd werd de achtervojging van de' verslagen Britten4 naar, het Oos ten voortgezet en Bardia en Bir al Gobi ingenomen. Daardoor staan De Flora gezonken Uit Bogota wordt gemeld, dat het Nederlandsche. koopvaardij schip Flora, groot <1400 brt., dat in Engelsoh-Amerikaanschen dienst voer, ten Noord-Oosten van R,io Hacha in Columbië, door twee Duitsche duikbooten tot ziniken is geb radht. Eenige weken geleden Is ook reeds het tot zinken brengen van de Flora gemeld. Dit uit Zuid- Amerïkaansche bron afkomstige bericht berustte dus vermoedelijk op een verwisseling met een ander schip. C RIT IKKE TOESTAND BIJ SEBASTOPOL. STOCKHOLM, 21 Juni (D.N.B.) In het Sowjet-Ruasisctie legerbe- richt van den 21sten Juni (midder nachtelijk bericht) wordt de ernst van den toestand te Sebastopol toegegeven. Het bericht zegt n.1. o.a., dat het den tegenstander ge lukt is „een wig" in het Sowjet- Russisdhe verdedigingssysteem - te drijven. AMERIKANEN MOETEN EGYPTE VERLATEN. GENèVE, 20 Juni (D.N.B.) Naar hier verluidt, heeft het Ame rikaansche ministerie van Buiten- landsche Zaken den in Egypte wo nende Amerikanen verzocht het land te verlaten. In draf voor de jury tijdens de stamboek-keuringen en premie-keu ringen, welke de vereeniging „Het Nederlandsche Trekpaard" te Hoofddrrp organiseerde. Stevens-Pax Holland m Churchill's bezoek aan de V.S. KANS OP INVAL NIET GROOT. STOCKHOLM, 20 Juni (DNB.) In een beschouwing over de moge lijke onderwerpen van gesprek tus schen Roosevelt en Churchill heeft de commentator McGeatty voor den Britschen berichtendienst ver klaard, dat de zaak der geallieer den niet zulk een gunstige wen ding heeft genomen, als men ver wacht had. Toegegeven moet wor den, dat de spil overal het initia tief heeft. Ook de luchtaanvallen op Duitschland kunnen niet als of fensieve operaties beschouwd wor den. Daaruit volgt, dat de gealli eerden nog een moeilijke taak heb ben. In Noord Afrika hadden de Engelschen niet genoeg tanks, vlieg tuigen en ander materiaal en van een offensief in dit gebied kan in het geheel geen sprake meer zijn. Een inval in Europa in den loop van dit jaar is een schoone zaak, aldus Geatty, maar dat bewijst nog met, dat hij moge lijk is. Het ziet er nog steeds naar uiÉ^> 'dat men zich moet voorbereiden op het ontvangen van slagen in plaats van het toebrengen daarvan. GENèVE, 21 Juni (DNB) Uit New York wordt gemeld: de Was- hingtonsche correspondent van de New York Times schrijft over de Engelsch-Amerikaansche bespre kingen o.m.: de militaire bespreltin gen tusschen Rooéevelt en Chur chill zijn op den derden dag hun ner conferenties onder de uiterste geheimhouding Voortgezet. Chur- De Britsch-Russische De één hoopt op vriendschap J de ander. De schaduw der Gepeoe Onze Haagsche correspondent sdhrijft: "DAPIER is geduldig, óök het apier, waarop verdragen getikt zijn en bondgenootschap pen worden omschreven. Hoe méér woorden, hoe minder be- .teekenis vaak! Men wint ér echter geen oorlogen mee, nog niemand ie het gelukt, de har de taal der wapenfeiten ver vangen door de woorden van verdragen of communiqué'». Niet om een conferentietafel c/t voor de radiomicrofoon, doch op het slagveld, waar daden spre ken, vallen de beslissingen. Deze overwegingen gelden óók voor het plechtig bezworen En- gelsch-Bolsjéwistische bondgenoot* schap, dat Molotof en Eden omstan dig op papier gezet hebben en, naar Duitsche opvatting, in het bijzonder ook voor het dreigement van een tweede front in Europa. Over eeni ge maanden, op z'n laatst in het ko mende najaar, zal de wereld weten of ook deze, met veel tam-tam ge dane aankondiging alleen maar bluf is geweest of werkelijk eenige beteekenis heeft gehad. En al zou den de Engelschen en Amerikanen iets ergens in het Westen onderne men dan nóg zal moeten blijken, of deze jongste spruit van den Angel- saksischen Mars een .blijvertje" of een doodgeboren kindje zal zijn! Tot dusver bezetten alleen de Asmogendheden een tweede'front, n.L Duitschland ln Lybië, Ita lië in Rusland, Japan in Zuid-Oost Azië en op de Aleoefen. Deze fron ten, deze nienwe operatieterreinen zijn nimmer te voren met woorden aangekondigd, maar zij waren er op een dag, door de onverbiddelijke taal der wapenen. 'P EN nauwere band tusschen de ■*-' Sovjetunie en Groot-Brittannië had men in Berlijn reeds lang ver wacht. Men had daar reeds gerui me n tij'd stellige aan wijzingen voor. Molotofs reis naar Londen en New York en de publicatie van het ver drag kwam dan ook in het geheel niet onverwacht. Het is immers een natuurwet, dat zwakken de neiging hebben, steeds meer op elkaar te gaan leunen, naarmate de krachten hun begeven. De Engelsche kranten werden niet moe, te betoogen, dat ook voor Groot-Brittannië de oorlog aan het Oostfront beslist zou wor den en steeds dringender werden de stemmen uit Moskou, dat de Sovjetunie zonder de oprichting van een tweede front door de Engel schen, het najaar niet zou halen. Aldus is, naar Duitsche opvatting, dit bongenootschappelijk verdrag een laatste poging om beider angst van afzonderlijk het onderspit te zullen moeten delven, in een ge meenschappelijk document af te reageeren. HET verdrag valt in twee .deelen uiteen. Het eene behandelt de gemeenschappelijke krachtsinspan ningen der partners in het ande re hun verhouding na den, gewon nen, oorlog. Bij dit laatste valt het op, dat beiden zich zoo veel moge lijk ertegen pogen te wapenen, door den ander na den oorlog bedrogen te worden. Veel meer spreekt ui^ dit bondgenootschap het sveder- chill, die Duinkerken en Grieken land achter zich heeft, zou er te gen zijn door een vervroegde po ging tot instelling van een tweede front in Europa een catastrophe op te roepen. Roosevelt staat onder een zeke ren druk, doordat de meening veld wint, dat van het aanwezige men- schen- en oorlogsmateriaal der ge allieerden niet het beste gebruik wordt gemaakt, dat noodig is, waar bij in het bijzonder wordt gewezen op de millioenen soldaten en de aanz^nlijke hoeveelheid materiaal, die ongebruikt in Groot Brittannië liggen, terwijl andere oorlogstoo- neelen te lijden hebben onder ge brek aan menschen en materiaal. Er is geenerlei bewijs voor, of zelfs eenigerlei aanwijzing, dat Roosevelt op welke wijze ook meer er naar zou streven, de consequen ties van een overijlde actie te ris- keeren dan de Britten. De gezondheidstoestand van den Paus ROME, 21 Juni (D.N.B.) De gezondheidstoestand van den Paus is wederom beter geworden, zoodat hij den kardinaal-staatssecretaris, Maglione, kon toestaan zich op zijn verjaardag ndar Cafforia te begeven. Waarschijnlijk zal de Paus vandaag de meest' dringende particuliere audiënties verleenen. De ziekte van den Deenschen koning KOPENHAGEN, 21 Julli (DJJ.B.) De toestand van den Koning, die sedert twee weken bedlegerig is, is naar omstandigheden bevredigend. Aangezien de geelzucht, die op den aanval van galsteen op 7 Juni is ge volgd, nog niet ovef is, is de Ko ning Zondag in het diaconessen- ziekenhuis te Kopenhagen opgeno men voor verder onderzoek en be handeling. Maan vanavond om onder Maan op 28 Juni 22.06 uur J2JUÜ V.M tof morgenochtend N.M. 5 Juli - |fi $1 Juli L.K. 5.lo uur r E K. *S-GRAVENHAGE, 20 JunL De Secretaris-Generaal van 't Departe ment van Landbouw en Visseherij maakt bekend, dat de geldigheids duur der met „31 A" genummerde bonnen van de aardappelkaart is verlengd tot en met Zaterdag 27 Juni a.s. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat genoemde bonnen ook gedurende de komende week recht geven op het normale rant soen van 2y2 kg., zoodat de aard appelhandelaren verplicht zijn tot en met Zaterdag 27 Juni a.s. op elk der met „31 A" genummerde bon nen 1V4 kg. aardappelen af te ie» veren. De geldigheidsduur der met „31 B"* genummerde bonnen van de aan vetkaarthouders uitgereikte aard- appelkaartkaart is eveneens ver lengd tot en met Zaterdag 27 Juni a.s. Deze bonnen geven derhalve nog tot en met dien dafcam per stuk recht op Vt kg. aardappelen. Oud-minister J. M. J. H. Lambooy overleden 's-GRAVENHAGE, 20 Juni. Van- morgen om half twaalf is te zijnen huize te dezer stede op 67-jarigen leeftijd de heer J. M. J- H. Lambooy oud-minister van defensie, overle den. zijdsche wantrouwen van ibeide „drenkelingen" dan een 'hecht ver trouwen. Hetgeen in het licht der Engelsch-Russische. betrekkingen in het verleden en der natuurlijke ri valiteit van beide mogendheden op alle tooneelen der wereldpolitiek, weinig verwonderlijk isl Engeland hoopt, zoo werd ons van bevoegde Duitsche zijde verklaard, voortaan bevrijd te zijn van het angstgevoel dat de Sovjet-Unie, door de Duitsche wapenen gedwongen, toch nog wel eens een, afzonderlij ken vrede zou kunnen sluiten. Hier tegenover heeft de Sovjet-Unie van haar kant, al haar hoop gevestigd op de materieeïe hulp van Engeland en de Ver. Staten. Dat Washington het verdrag niet mede-onderteekend heelt is overigens méér dan een ver* meldenswaardige bijzonderheid. Dat beide landen elkander gedu rende tenminste 20 jaren na afloop van den oorlog wederkeerig bijstand zullen verleenen, is kennelijk een blanco-chèque van Londen aan Moskou voor alle veroveringsacties, welke Stalin, wanneer deze maar verklaart, aangevallen te zijn, zou wcnscnen te ondernemen. In ruil hiervoor kan Engeland dan naar believen putten uit het bolsjewisti sche mensChenrcservoir. A RT. 5, krachtens welke bepaling de beide onderteekenaars na den oorlog geen territoriale uitbreid dingen beoogen, noemde onze zegs man eenvoudigweg grotesk en je Aan het Noordoostelijke front. Fin- sobe soldaten slaan van stevige palen een hindernis, Suomen-Holland- P.K. Langka-Pax Holland m. vergelijken met een gemeenschappe-' lijk vijgeblad, waarachter met een schijn van argeloosheid de naakte, ware oorlogsbedoelingen verborgen worden. De Sovjet-Russische aspira ties zijn immers voldoende alge meen bekend en ook de Britsehe gebiedsvergrootixgen na den vori- gen oorlog, zij het in den vorm van Volkenbondsmandaten eh. protec toraten, is men nog niet vergeten. En wat de belofte van zich niet mengen in de interne aangelegen heden van andere staten betreft, weet men te Washington reeds se dert het najaar van 1935 dat naar officieele Moskousohe opvatting, „de Komintern een onafhankelijke instelling is, over welker optreden de Sovjet-Unie geen macht heeft." Is het ook niet veelbeteekenend, dat over de Westelijke grenzen met geen woord in het verdrag gerept is? Van Duitsche zijde wordt het vijge blad-artikel als een bijzonder bruta le huichelarij ontmaskerd en ver oordeeld. De bolsjewisten zouden b.v. Polen geheel kunnen bezetten met de bewering, dat dit vanwege het internationale politietoezicht noodzakelijk was. Ook de Baltische landen behoeven er niet op te reke nen, in geval van een geallieerde overwinning weer zelfstandig te worden. Kortom, ln principe is geheel Eu ropa door dit vedrag aan de Gepeoe uitgeleverd. En wat dit beteekent, is al eerder waarschuwend uiteen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1