NOORD-HOLLAND KOEPJANSK bij Charkov bezet Varduister DAGBLAD VOOR Nieuwe bonnen MUSSERT IN ALKMAAR Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreanx: SCHAGEN'Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). «DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel.' 3332. SCHAGCR KHTtE Dese Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariet Gewone advertenties 11 et p. m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11835 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R..JONKER Alkmaar (afw.) ZATERDAG 27 JUNI 1642 Rommel is Sidi el Barrani reeds voorbij Nieuwe stellingen bij Sebastopol verovenj Luchtaanvallen op Birmingham en Bremen BERLIJN, 26 Juni (D.N.B.) Over het tot dusver behaalde resultaat van de gisteren voor het eerst in het weermachtbericht genoemde plaatselijke Duitsche aanvalsoperaties ten Zuidoosten van Charkof ver neemt het D.N.B., dat de Duitsche troepent Koepjansk hebben bereikt. 21.860 gevangenen vielen In Duitsche handen. Honderd pantserwagens en 150 stukken ge schut werden buitgemaakt, resp. vernield. Koepjansk is een stad, gelegeh op 160 kilometer Hn Zuidoosten van Charkof. SIDI EL BARRANI GEPASSEERD BERLIJN, 26 Juni (D.N.B.) Naar de militaire cor respondent van het D.N.B. uit Noord-Afrika verneemt, bevindt generaal-veldmaarschalk Rommel zich met de Duitsche en Italiaansche troepen voorbij Sidi el Barrani in opmarsch naar het Oosten. In militaire kringen verklaart men, dat de streek om Mersa Matroe voor de Engelschen een goed verdedigingsterrein is. Vooral is de streek ten Zuiden van Mersa Matroe voor 'de verdediging geschikt, daar zich aldaar moerassen en heuvelketens bevinden. Het weermachtbericht UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Juni (DJJ. B.) Het opperbevel -yan de weer macht maakt bekend: In het Oostelijke deel van het ves- tinggebied van Sebaötopol hebben Duitsche en Roemeensche troepen na zwaren strijd op moeilijk terrein .verscheidene zwaar versterkte hoog gelegen stellingen ingenomen. In het gebied ten Zuidoosten van W ERELDSCHOUW Wanneer men op het oogenblik den internationalen toestand eens kalm bekijkt, dan moet men nolens volens wel tot de conclusie komen, dat die toestand zich voor Duitsch- land en de verbonden mogendhe den buitengewoon gunstig ontwik keld heeft, terwijl de tegenpartij van de een© teleurstelling in de an- dre valt. Sinds de lente zijn militair- strategisch de vólgende gebeurtenis sen alle ten gunste van de As ver- loopen: Op de eerste plaats de groo- te slag bij Kertsj, die de Krim op de vesting Sebastopol na, volledig in Duitsche handen deed vallen. Op de tweede plaats de slag bij Char- ikow, die niet alleen een geweldig érerlies aan menschen en materiaal beteekende yoor de Sowjets, doch bovendien het Duitsche voorjaarsof fensief op zegevierende wijze open de. Hierbij komt de vernietiging van twee Engelsche ravitailleerings- yloten in de Middellandsche Zee en dan vervolgens de schitterende overwinning bij en van Tobroek'. Om niet te spreken van de Duitsch- Roemeensche successen bij Sebasto pol, dat verreweg de sterkste ves ting van de wereld genoemd kan Worden. Bij dit alles komen dan nog de 'Japansche successen in Birma, qp de Westelijke Aleoeten en bij zijn concentrische aanval op Tsjoenking- iChina. En om op dit alles dan nog de kroon te zetten, zijn er geweldige in de millióenen loopende tonnage- yerliezen, die zoowel de Duitsche, als Italiaansche en Japansche duik- booten de Anglo-Amerikaansche scheepvaart doen toekomen. Er staat hier niets tegenover, noch van bolsjewisjsche, noch van Anglo- Amerikaansche zijde. Zij kunnen in al dien tijd op geen enkel militair succes bogen. En niet alleen militair-strate gisch, ook diplomatiek gezien ziet het er voor Engeland en zijn bond- genooten niet zoo fraai uit. Op de eerste plaats zijn de Türksche ver houdingen met de Sowjets zeer ge spannen, zoowel door de afloop van het proces in Ankara, als door den toestand aan de Turksch-Iraansche grens. De schending van het Türk sche grondgebied door Amerikaan- sche vliegtuigen heeft overigens ook geen goed gedaan aan de ver houding tusschen Turkije en de ge allieerden, terwijl de Duitsch-Turk- sche verhoudingen uitstekend zijn, getuige de pas gesloten financieele overeenkomst. Verder is Zweden buitengewoon ontevreden over. de torpedeering van zijn schepen door de Sowjets, terwijl in Zwitserland de noodige opwinding heerscht over het feit, dat de USA Zwitsersche staatsburgers dwingt, in zijn leger dienst te' nemen. T Zeer belangrijk is ook het feit, dat Laval in een radiorede de Duit sche overwinning als een vast- Charkof leidde de omsingelende aan val van Duitsche en Roemeensche troepen, doeltreffend gesteund door formaties van de luchtmacht, tot in sluiting en vernietiging van vijan delijke strijdkrachten.' In het ver loop der voor den vijand met bij zonder groote verliezen gepaard gaande gevechten werden 21.827 ge vangenen gemaakt en meer dan honderd pantserwagens, 250 kanon nen en groote hoeveelheden aan infanteriewapens. automobielen en oorlogstuig van allerlei aard buit gemaakt of vernietigd. In het achterwaartsohe gebied van den centralen frontsector dreven troepen eener divisie infanterie den vijand bij plaatselijke gevechtshan delingen uit veldstellingen, ver overden daarbij 118 kazematten en maakten een groote buit Tegenaan vallen van den vijand mislukten. Aan het front van de Wolchof werd de omsingelde vijand door succes volle aanvallen in afzonderlijke groepen verdeeld. Deze groepen gaan hun vernietiging tegemoet. Bij gewapende verkenning boven de Finsche Golf bracht de lucht macht een vijandelijke duikboot tot zinken en beschadigde twee kléine vrachtschepen door bommen. Nach telijke aanvallen van de luchtmacht waren gericht op wapenfabrieken aan den boven- enoniddenloop van de Wolga, alsmede op spoorlijnen in het gebied om Moskou. In den tijd van 12 tot 22 Juni verloor de Sovjej; luchtmacht 468 vliegtuigen. Daarvan werden er 375 staand feit verkondigde en de Fran schen tot samenwerking opriep met de staat, die de Europeesche be schaving redde van de nieuwe Mon goolsche invasie, een rede, waarme de Admiraal Darlan Laval telegra fisch gelukwenschte. Men ziet, dat ook de neutralen ziclh beginnen te verzetten tegen de bedreigingen en aanvallen, der Geallieerden en hoe langer hoe meer hun steun gaan zoeken bij de As. En dit temeer, nu door de publicaties van de Götentoorgs Mor&enpost het geheime verdag tusschen Ghurchill en Molotofff dat bijna alle Europeesche volken be dreigt, bekend geworden is. Het wordt' nu wel duidelijk, dat art. 5 van het gewone verdrag, waarbij beide partijen zich verbinden na den oorlog geen territoriale win sten te beoogen, slechts ten doel heeft, de buitenwereld zand in de oogen te strooien. Het is ook daar om niet eng overtuigend, aange zien er verderop in het verdrag gesproken wordt van pachtverdra- gen voor 99 jaar van steunpunten en van „vrijwillige" opname in de Sowjet-Unie. Bovendien geeft art. 3b den Sowjets het recht tot bolsjewiseering en de beteekenis van dit alles begint nu tot Europa door te dringen. Volgens Reuter staan er vier punten op het program van Chur- ehill's visite aan Roosevelt, te we ten de vorming van een tweede front., de scheepvaart, de toestand in het Nabije en Verre Oosten en de Aimerikaansche leveringen aan de Sowjets, Tsjoenking-China en Engeland zelf. Alle vier deze pun ten zijn ten slotte terug te voeren tot het probleem van de scheeps- ruimte'en de tonnage-verliezen. Mien behoeft waarlijk op dit alles geen commentaar meer te leveren, de feiten spreien hier voor zich zelf! in luchtgevechten, 63 door luchtdoel artillerie en 9 door formaties van het leger vernietigd. De overige ma chines werden op den beganen grond vernield. In denzelfden tijd gingen er aan het Oostelijk front 42 eigen vliegtuigen verloren In- Noord-Afrika bevinden de Duitsch-Italiaansche troepen zich verder in opmarsch naar het Oosten. In den afgeloopen nacht onder nam de Britsche luchtmacht aan vallen op verscheidene plaatsen in het Noordwest Duitsche kustgebied vooral op de stad- Bremen. De be volking leed verliezen. Brandbom men kwamen vooral terecht - op woonwijken en openbare gebouwen en richtte daar schade aan. Nacht jagers, luchtdoelartillerie en mari ne-artillerie schoten 52 der aanval lende bomenwerpers omlaag. De eerste luitenant Becker be haalde zijn 25e nachtelijke over winning in de lucht. Een Kroatische jachtformatie onder bevel van den luitenant kolonel Dzal behaalde aan het Oostelijke front zijn 50e overwinning in de lucht. Het regiment luchtdoelgeschut behaalde tijdens het offensief in Noord-Afrika in den tijd van 26 Mei tot 18 Juni de volgende totale resultaten: 205 vijandelijke pantserwagens, 16 pantserverkenningswagens en 26 vliegtuigen werden kapot-, resp. neergeschoten, 38 stukken geschut. 33 machinegeweren, 21 stukken pantserafweergeschut en 100 auto mobielen werden vernietigd, zes batterijen werden tot zwijgen ge bracht, talrijke vrachtauto's werden beschadigd en vele kazematten en nesten vwn verzet werden buiten gevecht gesteld. COMMANDANT VAN TOBROEK ONDER DE GEVANGENEN? LISSABON, 26 Juni (A.N.P.) Naar de Britsche Nieuwsdienst uit Cairo meldt, was de oppèrbe vel heb ber te Tobroek op het oogenblik van de inneming der vesting generaal-, majoor Flopper. Deze is 39. jaar oud en is de jongste generaal van het Zuïd-Afrikaansche leger. Naar alle waarschijnlijkheid bevindt hij zich onder de krijgsgevangenen. BIRMINGHAM GEBOMBARDEERD Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in den nacht van 24 op 25 Juni de industrieele installaties van Bir mingham gebombardeerd. Zij dron gen door tot boven het bewapenings centrum van de Midlands. Een uur lang kwamen de bommen neer op de fabrieken. In talrijke militaire fabrieksinstallaties werden doel treffende vernielingen aangericht. Het Britsche bewapeningspotenti- eel werd daardoor gevoelig getroffen" in een van zijn belangrijkste produc- tieplaatsen. Liddel Harts meening GENÈVE, 26 Juni (D.N.B.): De bekende Engelsche militai re deskundige, Liddel Hart, schrijft in de „Daily Mail": Alle berichten uit Libye wij zen er op, dat het Britsche le ger weer eens „er uit gema noeuvreerd" is. Hij ei6cht, dat men zich bewust is van de die pere oorzaak van deze nieuwe ramp en fundamenteele her vormingen invoert. Het falen van de Britten in Libye moet worden toegeschreven aan de opleiding van de Britsche offi cieren. In Engeland is „in plaats van taktiek in den vorm van gevechtsopleiding en daar mede haar snelle toepassing te leeren, de taktiek tot traagheid gemaakt". Dit wordt bewezen door de tot nu toe opgedane oorlogservaringen en door de manoeuvres van het Britsche leger, die Liddel Hart de laatste twintig jaar beeft bijgewoond. De oefeningen werden tot een parade vertraagd en dientenge volge was het instinct voor snelle beslissingen gaan kwij nen. Een andere factor was ook het Britsche nationale ka rakter. Thans is, aldus besluit deze militaire expert, het oogenblik gekomen om te zor gen voor een andere opleiding der leiders. Men heeft nieuwe, vermetele leaders noodig als Engeland den oorlog nog wil winnen. VERYOERVERBOD VAN HOOL Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat bij besluit no. 64 der Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten (N.I.C.A.) de ontheffing van het vervoerverbod voor hooi is ingetrokken. Dientengevolge is thans het ver voer van hooi voor een ieder ver boden, tenzij door of vanwege de N.I.C.A. of P.I.C.A. een geleidebil- jet voor het vervoer is afgegeven. 'S-GRAVENHAGE 26 Juni. In de volgende week zijn de gebrui kelijke rantsóenen brood, be schuit en vleesch verkrijg baar op de bonnen 33 van de daar voor bestemde kaarten. Van de tabakskaart. zijn aange wezen de bonnen 41 en 42, terwijl 2 extra rantsoenen sigaretten te be komen zijn op bon R 3 van de ta bakskaart. Tenslotte zal bon 09 van de siga- rettenkaart recht geven op het koo- pen van 1 rantsoen sigaretten. STRENGE MAATREGELEN TEGEN CLANDESTIEN VERVOER VAN AARDAPPELEN EN GROENTE. De officier van Justitie bij den economischen rechter te 's-Graven- hage heeft medegedeeld, dat zeer strenge maatregelen zullen worden genomen tegen hen, die clandestien aardappelen vervoeren. Van dege nen die op hun fiets aardappelen of groente vervoeren, die buiten de veiling om zijn verkocht, zal de fiets in beslag worden genomen. De economische rechter voegde er aan toe, dat hij te zijner tijd de overtreders zwaar zal straffen. GELDIGHEIDSDUUR AARD AP- PELBON VERLENGD. D« Secr.-gen. van het Dep. van LandboHw en Visscherij maakt be kend, dat de geldigheidsduur van de bonnen „aardappelen 32A" wel ke elk recht geven op het koopen van y2 kilogram aardappelen, is verlengd tot en met 4 Juli a.s. Aardappelrantsoen vergroot TERUGKEER TOT NORMAAL RANTSOEN SPOEDIG TE VERWACHTEN. Het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt be kend, dat het aardappelrantsoen in de komende week van 1 op D/2 kg. zal worden gebracht "De bon, waarop dit rantsoen zal kunnen worden gekocht, zal Zater dagavond worden bekend gemaakt. Men dient er evenwel rekening mede te houden, dat deze Aardappe len niet uit voorraad kunnen wor den gelevenï. Door het koude \yeer is de aardappeloogst vertraagd en de aanvoer is niet van dien aard geweest, dat deze week eenige voorraad kon worden gevormd. Men zal er dus rekening mede moe ten houden, dat de levering zich over de geheele week zal moeten uitstrekken. De oogst is laat, maar laat zich verder niet ongunstig aanzien. Verwacht mag worden, dat het rantsoen voor de daarop volgende week wederom verhoogd zal kun nen worden en terugkeer tot een normaal rantsoen is binnen afzien- baren tijd derhalve te verwachten. Kippensoep en pouletsoep "S-GRAVENHAGE, 26 Juni. D« Secr.-Gen. van het Dep. van Land bouw en Visscherij maakt bekend, dat* men met ingang #van 27 Juni a.s. bij het koopen van pakjes kip pensoep en pouletsoep den ter ver krijging van vermicelli aangewezen bon dient in te leveren. Per bon wordt een hoeveelheid, waarin 100 gram vermicelli ver werkt is, beschikbaar gesteld. In Duitsche stormtroepen nemen een bunker voor SebastopoL Door de stukgeschoten ramen worden hand granaten naar den vijand geworpen P.B.Z. v. Eysden-PK. Karbach-Pax Holl. m. Speculaties ongewenscht LISSABON, 26 Juni. (A.N.P..): In het Lagerhuis heeft Attlee verklaard, zich te verheugen, dat hij de gelegenheid kreeg in het algemeen te kunnen ver- klaren, dat geen speculaties over tijd of plaats van het toe komstig offensief der geallieer den, hetzij in krantenartikelen, hetzij in redevoeringen, ge- wenscht zijn. GENERATORANTHRACIET. Wijziging prijzenbeschikking. In de Staatscourant van 26 Juni 1942 is een beschikking van den Secr.-Gen. van het Dep. van H., N en S. opgenomen, waarbij de in de prijzembeschlkkm# generator- anthraciet no. 1 genoemde prijzen per zak van 7V2 Kg. in den ver volge zullen gelden per zak van 1*0 H.L. Bezoek aan den Landstand Redevoeringen van den leider en van den boerenleider Na zijn bezoek aan de Groote Kerk, waar hij door den president- kericvoogid, den heer Saai, van de restauratie van. dit schoone mid del eeuwsche bouwwerk op de hoogte werd gebracht en na het bezoek aan de kaasmarkt, waar de burgemeester en -zjjn gevolg de bijizonderheden van het marktwe zen mededeelde, bracht de leider der N.S.B. een bezoek aan het ge bouw van den Landstand aan den Rijksstraatweg, waar het perso neel, alsmede de hóófden van de diverse afdeelingen aan hem wer den voorgesteld. In de vergaderzaal van het ge bouw hield de provinciale boeren leider, de heer J. Saai, een rede, waarin hij er op wees, dat Noord- Holland voor een groot deel door onae voorouders aan het water was ontwoekerd. Het grootste deel der bevolking bestaat uit stedelin gen, terwijl een deel zich op Utrecht en een ander deel zich op Zuid-Holland oriënteert. Waar U, Leider, aldu3 spreker, gezegd hebt. dat U 'wenscht mede te werken aan -het grooter worden van Noord-Holland, daar acht ik het miin taak, de eenheid in de ver schillende deelen dezer provincie tot stand te brengen. In NoordiHólland vindt men land-, akker- en tuinbouw, ten deeje onder glas; er is bloembol len- en bloementeelt en boschbouw - 'n groote verscheidenheid bodem bewerkers. West-Friesland is o.a. vermaard om zijn teelt van fijne groen ten zaden. Het is zoover ge komen, dat wij deze telers in één vereeniging kunnen samenbrengen. Antwoord van Ir. Mussert. Ir. Mussert constateerde in zijn antwoord, dat in de provincie Noord-Holland in het klein gede monstreerd wordt, wat men in Nederland in het groot vindt. Spr. geloofde, 'dat het „imperialis tisch" streven van den Boerenlei der in deze provincie gesteund zal kunnen worden en uitte den wensch, dat het plattelandsgedeel te van Noord-Holland onder zijn Boerenleider tot bloei zal komen. Samenkomst ln de Harmo nie. Hierna begaven de leider der NSB. en zijn gevolg zich naar een bijeen komst van den Landstand in de groote zaal van de Harmonie, wel ke geheel met plattelanders was bezet Na een kort welkomstwoord van de afd. Volk en Bodem, Bakker, hield de Prov. Boerenleider, de heer Saai, een rede, waarin hij vaststel de, dat we zoover zijn gekomen, dat in de meeste dorpen de leider is aangesteld en een'dorpsraad is ge vormd. In Noord Holland hebben wij thans 101 dorpsboerenleiders en 680 medewerkehde mannen en vrouwen. Het aantal dorpen, waar de landarbeiders in de raden zijn vertegenwoordigd, bedraagt 57. In de boerenraden hebben ook 19 vrou wen zitting. Met de burgemeesters in de diverse gemeenten is ov* het algemeen de samenwerking goed. Aan den Commissaris der Provin cie is het toevertrouwd de heeren' die ons meenen te kunnen negee- ren, op hun nummer te zetten. Hierna gaf spr. een opsomming van de verschillende bedrijfsgroe pen, waarin door 71 vakbekwame boeren en tuinders wordt gewerkt. Wij zijn nog niet waar wij wezen willen, aldus spr. Wanneer allen, die medewerken en medewerkten aan de vroegere crisiscentrale be grepen, dat de tijd uit is, dat een ambtenarenregeering de boeren be- doktert, zou de samenwerking met de staatsapparaten vlotter loopen, dan thans nog h^et geval is. Het is een obsolute noodzaak, dat de Land stand niet alleen optreedt als ad viescollege van den voedselcommis saris in de provincie, doch ook zeg genschap heeft in de richtige uit voering van de voedselpositie van ons volk. Spr. zette dit nader uit voerig uiteen. Het is ora aller taak, Maan Maan op vanavond om onder 20.4o f\f\ g\Ac 4.40 28 Juni 22.06 UUr 12 jUH V.M tot morgenochtend N.M. 5 Juli K 21 Juli L.K. 5.^U uur EK. Zondagavond om MoT 22.06 uur 21.49 tot Maandagochtend 5.34 5.20 uur Na gedanen arbeid is het goed rus ten. De rieseher begeeft zich naar huls. Atlantic-Holland-Pax Holland m verband hiermede zal de kippen soep en de pouletsoep afgeleverd worden in pakjes, welke een hoe veelheid van 25 gram vermicelli of een veelvoud daarvan bevatten. Deze hoeveelheid zal op de pakjes vermeld staan, zoodat men gemak kelijk kan nagaan of men de hoe* veelheid verkrijgt, waarop men recht heeft zelfbewust ons werk op te vatten, ook al duurt het wat lang voor wij daadwerkelijk kunnen optreden. Spr. eindigde zijn betoog met als zijn overtuiging uit te spreken, dat velen van zijn medewerkers, die, hoewel geen nationaal-socialist, tot zijn beste helpers behooren, ook hun plicht op correcte wijze zullen vervullen wanneer Ir. Mussert, naar hij hoopt, eenmaal leider aal zijn van het Nederlandsche volk. Ir. Mussert geeft een over zicht van den toestand. In zijn beantwoording gaf Ir. Mussert een overzicht van het groote g-eheel, zooals h^j dat aiot. Er zijn ©r— aldus spreker die de eb boven den vloed verkiezen. Men houdt met zioh er tegen te verklaren den vloed echter niet tegen. Zoo is het ook met den nieuwen tijd. Wie niet ziet, dat zioh op het oogenblik een wereld revolutie voltrekt, is met blindheid geslagen. Na de periode van het Koninkrijk der Nederlanden, volgt er nu een nieuwe, of wij dat al dan niet goed vinden. Toen de absoluut regeer§nde koning Wil lem I in 1S40 voor de democratie werd gesteld, zeide hij: wanneer de koning niet meer regeeren kan, dan gaat de koning heen en hjj is heengegaan. Precies honderd jaar later is het land verlaten door zijn opvolgers. De nieuwe periode k noodzakelijk voor ons volk. Door God is ingesteld, dat de. menscli leeft in gemeenschappen. Ieder heeft zijn taak te verrichten, maar aan alle menschen, die werken willen en kunnen moet daartoe de gelegenheid verschaft worden. Wij, aldus spreker, denken ons volk >n zes groote arbeidsgemeenschappen: le. alle personen, dde samen zitten in den Landstand; 2e. zij, die wer ken in handel en industrie, het aitbeidsfront; 3e. de opvoeders van de bewaarsohoolQnderwijeeres tot den hoogleeraar; 4e. de cultureel© werkers; 5e. de medische en so ciale verzorgers en in de 6e groep, ?ij die in ambtelijken dienst zijn en dus tot het overheidsapparaat behooren. In deze zes groote ge meenschappen willen wij ons volk onganiseeren. Ondanks alle tegenstand zal spr. rustig zijn weg vervolgen, omdat hij vast overtuigd is het belang van het Nederlandsche volk te dienen, wanneer hij tracht dit volk door de revolutie heen te brengen naar een betere toekomst in een nieuw Euro pa, waarin geen oorlog, meer ge voerd zal kunnen worden. Wij zul len, aldus eindigde spr., naar eer en geweten, uit liefde voor Volk en Vaderland trachten den boel te red den. Na een dankwoord van den heer Bakker werd. deze bijeenkomst ge sloten en begaven Ir. Mussert on zijn gevolg zich per auto's naar Utrecht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1