NOORD-HOLLAND Bolsjewistisch doorbraak-offénsief mislukt i— Verduisttr i DAGBLAD VOOR Churchill in Engeland terug Mannerheim bij den Führer Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie- en Adminlatratiebnreanz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 8tftte Jaargang. No. 11836 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) MAANDAG 29 JUNI 1942 16 schepen in Golf van Mexico getorpedeerd Zware bunkergevechten bij Sebastopol Bremea en haven is Kanaal van Bristol gebombardeerd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 38 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt het volgende extra bericht bekend: Dvitache duikbooten hebben ondanks krachtige Ame rika ansche afweer op de Caralblsche Zee, ln de golf van Mexico,, aan de Oostkust der Ver. Staten en op den Atlantischen Oceaan zestien schepen met een Inhoad van 167.Q0O brt. tot zinken gebracht. Daarbij heeft zich de duikboot onder leiding van den luitenant ter zee eerste klasse von Bülow bijzonder on derscheiden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2$ Juni. '(D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht maakt het volgende extra bericht bekend: In Februari van dit jaar hadden het tweede Sowjet- Russische stormleger, benevens onderdeelen van het 52ste en 59ste *Sowjet-Russische leger kans gezien door een aanval over de bevroren Wolchof ten Noorden van het Ilmenmeer een diepe deuk in het Duitsche afweer- front tot stand te brengen. Onder aanvoering van cavalerie-generaal Lindemann hebben troepen van het leger en van de Waffen S.S., waaronder ook formaties Spaansche, Nederlandsche en Vlaamsche vrijwilligers met voortreffelijken steun van de luchtvloot van generaal Keiler, na een verbit terden strijd van maanden in het moeilijkste terrein en onder de ongunstigste weersomstandigheden, deze vij andelijke legers in de eerste plaats afgesneden van hun achterwaartsche verbindingen, vervolgens steeds dich ter opeengedrongen en thans definitief vernietigd. Daardoor is het grootscheepsche doorbraakoffensief van den vijand over de Wolchof met het doel Leningrad te ontzetten, mislukt en geworden tot een zwaren ne derlaag van den tegenstander. Den grootsten last van deze zware gevechten hebben infanterie en pioniers gedragen. De vijand heeft volgens de thans beschikbare gegevens verloren: 32.759 gevangenen, 649 stukken geschut, 171 tanks, 2904 machinegeweren, granaatwerpers en ma chinepistolen, benevens een groote hoeveelheid ander soortig oorlogstuig. De bloedige verliezen van den vij and bedragen een veelvoud van het aantal gevangenen. Vb eermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 28 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front van Se- bastopol hebben Duitsche en Roe- meensche troepen den tegenstander in zware bunkergevechten uit ver scheidene sterk ïfefortificeerde hoogtestellingen geworpen. Door het succes van dezen aanval werd dé vijand gedwongen tot het opge ven van een belangrijken verde- digingssector. Het lucbtwapen heeft voorts met sterke strijdkrach ten versterkingsinstallaties en veld stellingen ten Oosten van de stad gebombardeerd, benevens een vlieg veld der vesting. Ten Zuidoosten van Feodosia is een bolsjewistische torpedoboot ja ger door een bom van zwaar kali ber getroffen. Bij de zèéëngte van^ Kertsj heeft ware kustartillerie* vijandelijke scheepsconcentraties on der jioeltreffend vuur genomen. De scheepsformatie werd uiteen ge dreven en een schip^ in den grond geboord. Jn den Zuidelijken sector' van het Oostelijke front hebben Duit sche en Italiaansche troepen ver scheidene vijandelijke aanvallen onder bloedige verliezen voor den tegenstander afgeslagen. In den central en sector hebben troepen van een infanteriedivisie bij een aanval tegen verbitterden weerstand in 148 vijandelijke bun kers veroverd. Aan het front van de Wol chof is de vernietiging van de ingesloten groep strijdkrachten bijna voltooid. Sterke vijande lijke aanvallen op een brugge- hoofcT zijn ineengestort. De vij and leed zware verliezen. Ver scheidene pantsers werden vernield. In de wateren van de Finsche Golf werden verscheidene kleine koopvaarders door gevechtsvlieg tuigen tot zinken gebracht, resp. in brand geworpen. Nachtelijke aanvalen van formaties gevechts vliegers op spoorwegdoelen aan den Midden-Don veroorzaakten vernielingen en branden in spoor weginstallaties. In Noord-Afrika zijn voor ons succesvolle gevechten in het ge bied van Mensa Matroe aan den gang. Op Malta is het vliegveld Lucca vannacht wederom met i bomimen bestookt. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht eenige plaatsen in het Noord- Westduitsche kustgebied, voor al de stad Bremen en haar voorsteden aangevallen. De burgerbevolking leed verlie zen. Van het relatief geringe aantal aanvallende vliegtuigen werden door nachtjagers, af weergeschut en marine-artille rie 14 toestellen neergehaald. In den strijd tegen Engeland heeft het luchtwapen in den nacht van 27 op 28 Juni een kleine ha ven aan hét Kanaal van Bristol met succes gebombardeerd. Op de Noordzee en in het Kanaal heb ben mijnenvegers on 26 Juni vier Britsche jagers, marineartillerie en patrouillebóoten drie gevechts vliegtuigen neergeschoten. Na het vermelden van het extra bericht inzake de vernietiging van de schepen in de Golf van Mexico besluit het weehmachtbericht: jachteskader 52 behaalde aan het Oostelijke front zijn 2000ste lucht overwinning. PANIEKSTEMMING IN SYRI8 EN PALESTINA. Ankara, 27 Juni (A.N."P.) Zoo juist uit Syrië öhtvangen berich ten bevestigen, dat het negende Britsche pleger in Syrië sinds eenige dagen in aller haast is opgebro ken en zich op weg naar Egypte be vindt. Syrië wordt daardoor bijna volledig, Palestina gedeeltelijk ont ruimd'. In beide landen heerscht een paniekstemming. Men heeft den indruk van een volledige ineenstor ting der posities, welke tot dusver door de Engelschen in Syrië en Pa lestina werden ingenorfien. TWEE ITALIAANSCHE GENE RAALS GESNEUVELD. Rome, 28 Juni. (Stefani) Gene raal Ettore Baldassare, comman dant van een Italiaansch legercorps, en generaal Guido Piacenza zijn ge vallen op het veld van eer, op hun post tijdens den strijd op Egyptisch grondgebied,'in den ochtend van 26 Juni. De positie der geallieerden zou er beter voorstaan dan in '41 LISSABON, 27 Juli (A.N.P.) Naar Britsche nieuws dienst meldt, is Churchill uit de Vereenigde Staten in Enge land teruggekeerd. „Een gunstig beeld". STOCKHOLM, 27 Juni (A.N.P.) Churchill heeft na zijn terug keer, naar de Britsche berichten dienst meldt, verklaard, dat het totale beeld voor de overwinning van T£nJ?eland en de Vereen. Sta ten gunstiger was dan in Augus tus of December van het vorige jaar. Scherpe redevoering ver wacht. LISSABON, 27 Juni (A.N.P.) Men verwacht van Churchill, die vroeger teruggekomen is»dan ve len hadden aangenomen en die persoonlijk op de motiev van wan trouwen van Sir John Wardlaw Milne tegen de centrale oorlogs leiding in het Lagerhuis zal ant woorden, een scheroe redevoering, zoo meldt de Britsche nieuws dienst. Er zijn in het Lagerhuis minstens een tiefttal moties of amendementen in zake de ge beurtenissen in Lihye aanhan- p-1? gemaakt. Churchill houdt thans ruggespraak met zijn vamibtgenooten in het oorlogs kabinet. Alvorens het Lager huis weer bijeenkomt, is het mogelijk, dat Ghurchill een radiorede zal houden over zijn besprekingen met president Roosevelt. De Britsche nieuwsdienst meldt nog, dat Churchill aan boord van een Bristol-vliegboot uit de Ver. Staten naar Engeland is terugge keerd. Sebastopol een puinhoop MOSKOU, 27 Juni (A.N.P.) De correspondent te Sebastopol van het blad „De Roode Ster" heeft verklaard, dat de kracht en de intensiteit van het vuur der Duitsche artillerie al wat men tot nog toe heeft gezien verre overtrbft. De correspondent voegde hier nog aan toe, dat de hevig heid der Duitsche aanvallen van dag tot dag toenam en dat de stad Sebastopol feitelijk nog slechts een puinhoop is. Sabbat in Palestina afgeschaft BERN, 27 Juni, D.N.B. United Press meld't uit Jeruzalem: Met het oog op den dreigenden toe stand zal het opperrabbinaat de Talmoed wijzigen en den Sabbat tot een werkdag verklaren. Het Rabbinaat stelt zich op het stand punt, dat de traditie moet wijken voor de gevaren, die het land be dreigen. Tevoren had het bureau voor de levering van oorlogsmate riaal bepaald, dat er in fabrieken, die militaire orders uitvoeren, voortaan zeven dagen per week en minimaal 60 uur gewerkt zou wor den. Het Palestijnsche bestuur had het opperrabinaat verzocht, aan deze regeling zijn medewerking te willen verleenen. Zoo slaan Japansche bommen in. Deze zware beschadiging op het dek van een Amerikaansch oorlogs schip, dat een aanval op het eiland Taro poogde te ondernemen, werd door een bom nit een Japansch vliegtuig veroorzaakt. Atlantic-Holland-Pax Holland m. Op den laatsten dag van zijn driedaagsch bezoek aan Noord-Holland bezichtigde de leider der N.S.B., Ir. A A. Mussert, Vrijdag de Alk- maarsche kaasmarkt. Polygoon-Zeijlemaker-Pax Holl. m. BESPREKINGEN IN HET HOOFD KWARTIER. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Juni (D. N.B.) De maarschalk van Fin land, baron. Mannerheim, heeft den Führer een tegenbezoek ge bracht. In gezelschap van luite- nantgeneraal Tuompo, den chef van den commandostaf van het Finsche opperbevel, andere Fin- sche officieren en den Duitschen generaal in het Finsche hoofd kwartier, generaal der infanterie Erfurth, kwam de Finsche opper bevelhebber den 27sten Juni in het hoofdkwartier van den Führer aan. De ontmoeting der beide man nen, die in diepe soldateske ver bondenheid op het slagveld den bestaansstrijd van hun volken te gen het bolsjewismevoeren, stond in het téeken van hartelijke vriendschap. Het bezoek gaf gele genheid tot diepgaande militaire besprekingen der wederzij dsohe opperbevelhebbers. Des middags hield de Führer ter eere van den maarschalk van Fin land een receptie. In .zijn kwaliteit van opperbevelhebber van het le ger stelde de Führer des middags zijn gast in de gelegenheid bijeen te zijn met de officieren van het opperbevel van het-leger. Tot slot van zijn verblijf was de maarschalk van Finland de gast van rijksmaarschalk Goering in diens hoofdkwartier. Sombere positie der geallieerden Hoop, die in xook vervloog. 'GENÈVE, 27 Juni, D.N.B.: «- Men verzwijgt zich thanis in Enge land niet meer, zoo schrijft de Eve- ning Standard, dat de geallieerden niet alleen een groot aantal nieu we nederlagen hebben geleden, doch dat zij ook in het algemeen in benarde ^omstandigheden zijn komen te verkeeren. De overwin ning van Rommel en zijn pantser formaties in Noord-Afrika over treft alle overige zorgen, waarvoor men zich aan de zijde der gealli eerden geplaatst ziet Waardevol oorlogsmateriaal, dat met zeer veel moeite naar het Noord-Afrikaan- sche front was vervoerd, heeft men thans verloren en een groot gedeel ten den spilmogendheden in han den laten vallen. De Britsche offensieve plan nen, die reeds droomden van een verovering van Tripolis zijn ir» rook vervlogen. Waardevolle steunpunten voor de lucht macht aan de kust van de Mid- dëllandsche Zee en in Noord- Afrika heeft men aan de spil mogendheden moeten afstaan en Malta verkeert in een groo- ter gevaar dan ooit. Doch niet alleen in Noord-Afrika is militair alles misgeloopen, zoo schrijft het blad,'ook van het Oos telijke front komen sombere berich ten te Londen binnen. Sebastopol wordt dusdanig door de Duitsche troepen bedreigd, dat men bijna ieder uur met den val kan rkenen •RITCHIE'S LOT. STOCKHOLM, 28 Juni (D.N.B.) Volgens een bericht van United Press weigeren officieele kringen commentaar te geven op het be richt uit Johannesburg, dat luite nant-generaal Ritchie ontheven is van zijn functie van commandant yan het achtste leger in Egypte. Afscheid legatiesecretaris Janke In Hotel des Indes nam de vroe gere leider der Presseabteilung van het rijkscommissariaat, thans lega tiesecretaris, W. Janke, afscheid van ons land en den grooten vrien denkring, dien hij zich tijdens zijn werkzaamheid in ons land verwor ven had. De heer Janke herinnerde in zijn afscheidsrede er aan, hoe in het ge bouw, waar hij voor ruim twee ja ren zijn ambtelijke werkzaamheden aanving. De grondsteen werd ge legd voor het vele dat later werd uitgebouwd, in de eerste plaats echter voor de vernieuwing van de Nederlandsche pers. De heer P. J. van Megchelen bracht het vele goede werk in herinnering dat de heer Janke gedaan had voor de Nederlandsche pers en voor de goede verstandhouding tusschen Duitschland en Nederland. Jeugdherbergen Waar men ln de racantie kan overnachten. Van 6 Juli a.s. af zijn de volgende jeugdherbergen in bedrijf: Amers foort, Amsterdam, Apeldoorn, Ap- pelsga, Arcen, Arnhem, Assen, Bar- chem, Beegden, Beek, Delden, De venter, Ernst, Gorkum, Haarlem (alleen op weekeinden), Gouda, Harlingen, Heemse, Helenaveen, Hilvarenbeek, de Kaag, Kortenhoef, Lunteren, Meppel, Nijmegen, Nij- verdal, Oldebroek, Petten, Rhenen, Scheveningen, Schoorl, Sneek, Utrecht, Vaals, Vinkeveen, Vught, (alleen op weekeinden), Wieringen Zwolle (alleen op weekeinden). LIJK OPGEVISCHT. De rivierpolitie heeft aan de Lloyd- kade het lijk opgevischt van de 28- jarige mej. C. J. W., die gewoond heeft aan den Westzeedijk. Zij werd sinds begin April vermist. Men vermoedt, dat zij door de duis ternis misleid te water is geloopen en verdronken. Maan Maan op vanavond om onder 22.43 6.39 5 Juli 22.06 uur 7, Juli L.K. tot morgeoochtead E.K 12 Juli s n\ 27 J N.M. 5.dl uur V.M. 100ste bedrïjfs- bijeenkomst N.A.F. EERSTE BEDRIJFSBEZOEK VAN DEN NIEUWEN BEAUFTRAGTE. Hot gewest Amsterdam van het Nederlandsche Arbeidsfront hield 25 dezer zijn 100ste be- drijfsbijeenkomst in de hoofd stad in de ruime cantine van het laboratorinm der Bataaf- sche Petroleum Maatschappij. In de bijeenkomst, waabaan 600 personen, in het bedrijf werkzaam, deelnamen, waren als gastên aan wezig dr. Schroeder, Béaufttagte voor. de stad Amsterdam van den' rijkscommissaris, die hiermede zijn eerste officieele bedrijfsbezoek te Amsterdam aflegde, de Sozial refe» rent de heer Rodegro, terwijl na mens het N.A.F. de organisatielei- der de heer J. P. H. van Kampen en de gewestelijk leider, de heer W. Biersma, aanwézig waren. Nar een openingswoord door Ir. J. A M. Caviet, nam dé heer van Kampen het woord voor een be toog over de gemeenschap en de drieledige taak van het N.A.F.: het maken van den egoïstischen mensch tot een gemeenschaps- haensch, het bouwen van een zijn taak bewust zijnd leger van wer kers en het abrmen vgn een waan* achtige socialistische samenleving. Na de met volle aandacht t aange hoorde rede, sloot de heer Caviet de bijeenkomst, eea dankwoord tot den spreker richtende voor diens met zooveel overtuiging geuite rede en tot het personeel voor de ge toonde belangstelling. Daarna vertoefde dr. Schroe der nog geruimen tijd in het bedrijf, waar hij*zich een uit eenzetting liet geven over de geschiedenis en de huidige po sitie van het bedrijf der B.P.M. Bij deze gelegenheid uitte dr. Schroeder den wensch, dat dit bedrijf er veel toe moge bijdra gen, dat Amsterdam en daar mede ook Nederland een be langrijke plaats in het nieuwe Europa zal innemen. DOODELIJK ONGELUK OP ONBE WAAKTEN OVERWEG. Op dén onbewaakten overweg in den spoorweg van Den Haag naar Voorburg bij Broeksloot is de 77-ja- rige A. van V. uit Voorburg door een electristihen trein van Voorburg naar Den Haag gegrepen. Vermoe delijk heeft hij den trein niet gezien of gehoord, hoewel de bestuurder signalen gaf. De man was op slag dood. De komende winter en het brandstoffenrantsoen UITERSTE SPAARZAAMHEID GEBODEN. m Het Dep. van H., N. en S. deelt medé, dat de algemeene brandstof- fenpositie het noodzakelijk maakt in het komende 'winterseizoen tot een verscherpte irantsoeneering over te gaan. Dit bleek reeds bij de uitreiking van de nieuwe brand- stoffenkaarten. Zqo is daarbij geen rekening gehouden met den toe slag voor huizen van vijf en meer kamers en evenmin met den toe slag voor huizen met centrale ver warming. CENTRALE VERWARMING. Degenen, die een huis met cen trale verwarming bewonen en in geen der woonvertrekken over 'n sóhoonsteenaansluiting beschikken, zullen in de gelegenheid worden gesteld de centrale verwarming op zeer bescheiden wijze te stoken. Daartoe dient t.z.t. bij de plaatse lijke distributiédiensteneen aan vrage te worden ingediend op for mulier br. c. 251. De verkrijgbaar- stelling van het desbetreffend for mulier zal n^der worden bekend gemaakt. Alle aanvragen zullen ter plaatse gecontroleerd worden en bij onjuiste opgave zal tot straf vervolging worden overgegaan. Voorloopig zullen geen toeslagen voor centrale verwarming, v. ruim ten voor gezinsgebruik worden ver strekt, indien wel een schoor- steenaansluiting in een woonver trek dat daarvoor kan dienen, aan wezig is. Men wende zich dus te dien einde niet tot de brandstoffencom- missie en evenmin tot den plaat- gelijken distribufiedienst of eeni ge andere instantie, aangezien <Jp deze verzoeken toch niet zal kun nen worden ingegaan. Indien voor, dergelijke gevallen als nog een toe slag zal kunnen worden beschik baar gesteld, zal t.z.t op de ge bruikelijke wijze worden bekend gemaakt, wannéér en hoe aanvra gen tot het verkrijgen daarvan kun nen worden ingediend. Verdere bezuinigingen zijn t" of zullen worden verkregen door het verminderen van den toeslag voor kookdoeleinden, kamervertvuur en pensions en door een verscherpte controle op de nodzakelijkheid van het beschikbaar stellen van brand stoffen voor het verwarmen van kantoren, winkels enz. DE ZOMER AFLEVERINGEN. Zooals bekend' zijn reeds vijf bonnen van de nieuwe brandstof- fenkaart geldig verklaard tot 31 December a-s., wat in totaal zal worden aangewezen, zal afhangen van de beschikbaar komende hoe veelheden, maar reeds nu staat vast, dat de grootst mogelijke zui nigheid geboden is. Men verlange niet van zijn han delaar, dat de reeds beschikbaar gestelde vijf eenheden onmiddel- lijk en geheel worden geleverd. De aanvoer gedurende den geheel en zomer dient voor deze bevoorra ding van het publiek. De handelaar kan dus slechts geleidelijk de be stellingen afwerken. Evenals het vorige jaar zal het publiek zich tenslotte moeten aan passen aan de beschikbare soor ten en afmetingen. Door het uit vallen van een deel der centrale verwarmingsinstallafcies zal de handel b.v. genoodzaakt zijn een deel in cokes te leveren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1