NOORD-HOLLAND gevallen Vtrdvistar DAGBLAD VOOR Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Admlnistratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDERj*oninRStr.' 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITHl Deze Courant verschijnt daaettjks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 et p. m.m. Bij Gontract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11837 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DINSDAG 36 JUNI 1942 Vesting door Rommel stormenderhand veroverd Achtste Britsche léger trekt terug Afstand Tobroek- Alexandrië voor twee derde deel reeds afgelegd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt het volgende extra-bericht bekend: „In Noord-Afrika werd vanochtend de door diepe verdedigingsinstallaties en talrijke mijnenvelden ver sterkte vesting Mersa Matroe ondanks taaien, vijande- delijken tegenstand stormenderhand veroverd. 5.'006 Britten werden gevangengenomen, 36 pantserwagens kapot geschoten en talrijke batterijen vernietigd. Een omvangrijke hoeveelheid oorlogsmateriaal viel in han- deh van de Duitsche en Italiaansche troepen. Bij de bestorming van Mersa Matroe heeft zich de 90ste Dnit- sche lichte divisie bijzonder onderscheiden." BERLIJN, 29 Juni (D.N.B.) Naar het D.N.B. ver neemt, zijn de Britsche troepen in het gebied ten Zui den van Mersa Matroe opnieuw verslagen en naar het Oosten verdreven. De Britten hebben daarbij zware pantserverliezen geleden. Generaal-veldmaarschalk Rommel zet de achtervolging van den verslagen vijand voort. W eermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN 1 FÜHRER, 29 Juni. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „In het vestinggebied van Se- bastopol forceerden Duitsche en Roemeensche troepen, door sterke luchtstrijdkrachten ge steund, in een dapperen aanval den overgang over het diep in- gesnedei? Tsjernaja-dal en sloe gen bressen in zwaar versterkte f stellingen op de beheerschende Saprunhoogte. In de tot dusver gevoerde gevechten om de ves ting werden in de periode van 7 tot 26 Juni 15.667 gevangenen gemaakt, 221 stukken geschut, 462 granaatwerpers buitge maakt of vernietigd. 2579 kaze-^ matten veroverd en 112.644 mij-' nen onschadelijk gemaakt. Ten Oosten van de Dosnete wer den bij den afweer van verscheide ne plaatselijke pantseraanvallen 15 vijandelijke pantserwagens kapot geschoten. Bij nachtelijke luchtaan vallen op belangrijke ravitaillee- ringsstations der Sowjets in het ge bied van den bovenloop van den Don werden 14 transporttreinen door bommen vernietigd. In den centralen sector van het front verloor de vijand bij succes volle eigen operaties van stoottroe- pen 332 gevangenen en 900 dooden. Een batterij luchtdoelgeschut als mede 216 kazematten en kwartier ruimten werden vernield. Zooals in een extra-bericht is medegedeeld was het het twee de Sowjet-Russische stormleger benevens ónderdeelen van het 52ste en 59ste Sowjet-Rdssische leger in Februari van dit jaar gelukt over de bevroren Wol- chof ten Noorden van het II- men-meer aanvallend, een die pe deuk in het Duitsche afweer- front tot stand te brengen. Rommel is geen „zwarte man" BERLIJN, 29 Juni (D.N.B.) Bij de bestorming van Mersa Matroe is een bevel van ge neraal Auchinleck, den Brit- schen opperbevelhebber van de strijdkrachten in het Mid den-Oosten, gevonden. In dit bevel aan alle groepsleiders en afdeelingsleiders van het hoofdkwartier der Britsche troepen in Egypte en der strijdkrachten in het Midden- Oosten wordt woordelijk ge zegd: „Onze vriend Rommel is geen „zwarte man" met bo- venaardsche krachten. Hij is slechts energiek en bekwaam, dat is alles. Hij is een dood gewone Duitsche generaal, waarover wij niet zoo veel moesten spreken. ïk verzoek u en alle bevelhebbers het daarheen te leiden, dat van „vijand" gesproken wordt en nooit speciaal van „Rommel". Dat is psychologisch nood zakelijk, want anders ver sterkt, men den indruk bij de troep,dat Rommel onover- winbaar i3." Onder aanvoering van den gene raal der cavalerie, Lindemann, hebben troepen van het leger en van de Waffen-S.S., waaronder ook formaties Spaansche, Neder- landsche en Vlaamsche vrijwilli gers, met voortrqifelijken steun van de luchtvloot van General- oberst Keiler, na een verbitterden strijd van maanden in het moei lijkste terrein en onder de ongun stigste weersomstandigheden, deze vijandelijke legers in de eerste plaats afgesneden van hun achter- waartscne verbindingen, vervolgens steeds dichter opeengedrongen en thans definitief vernietigd. Daar door is het grootscheepsche door- braakof-fensief van den vijand over de Wolchof met het doel Lenin grad te ontzetten, mislukt en een zware nederlaag van den tegen stander geworden. Den grootsten last van deze zware gevechten hebben infanterie en pioniers ge dragen. De vijand heeft volgens de thans beschikbare gegevens verloren: 32.759 gevangenen, 649 stukken ge schut, #1 tanks, 2904 machinege weren, granaatwerpers en machine pistolen, benevens een groote hoe veelheid andersoortig oorlogstuig. De bloedige verliezen van den vij and bedragen een veelvoud van 't aantal gevangenen. Zware artillerie van het leger nam fabrieken in Leningrad en het scheepvaartverkeer in de Baai van Kroonstad doeltreffend onder v ur. In het gebied van Moermansk wierpen formaties gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers spoorweginstallaties en opslag plaatsen in brand. Vergezellende jagers schoten 12 vijandelijke vlietguigen neer zonder; zelf verlie zen te lijden. In f^oord-Afrika werden Britsche strijdkrachten in het gebied ten Zuiden van Mersa Matroe opnieuw verslagen en tot een verderen te rugtocht naar het Oosten gedwon gen. Hierbij leed de vijand zware verliezen aan pantserwagens. Het zwaar versterkte Mersa Matroe werd ingesloten en de achtervol ging van den vijand werd voort gezet. Formaties van de Duitsche en Italiaansche luchtmacht voer den doeltreffende aanvallen uit op Britsche verdedigingsstellingen en bombardeerden vijandelijke colon nes op den terugtocht. Formaties jachtvliegers bewaakten het ge- vechtsgebied boven het pantserle- gter en schoten zonder eigen verlie zen 10 vijandelijke vliegtuigen neer. Bij den ravitailleeringsdienst naar Noord-Afrikaansöhe havens schoten comando's luchtdoelartille rie aan boorïl van de schepen der Duitsche marine OP 27 Juni 6 Britsche bommenwerpers neer. In de Middellandsche Zee bracht een Duitsche duikboot voor Haifa een tankschip en een vrachtschip met e.en gezamenlijken inhoud van 5000 brt. tot zinken. Op Malta werd in den afgeloopen nacht het vliegveld Halfar gebom bardeerd. Aan de Zuidwestkust van Enge land wierpen in den afgeloopen nacht vrij sterke j formaties ge vechtsvliegtuigen voor een deel vanaf geringe hoogte een groot aantal bommen op voor den oor log belangrijke doelen. Uittocht uit Alexandrië begonnen STOCKHOLM, 29 Juni (A.N.P.) Volgens een bericht van Nya Dagligt Allehande uit Ankara, heb ben Egyptische ambtenaren en ar beiders te Alexandrië en andere groote Egyptische plaatsen hun woonplaatsen verlaten. Een einde- 'looze vluchtelingenstroom met au- tomobieleji, karren en voertuigen van eiken aard verstopt de wegen van Alexandrië naar het Oosten en Zuiden. De treinen, die Alexan drië verlaten, worden door de vluchtelingen bestormd en verla ten het station met passagiers op de daken der wagons. Zaterdag nam de paniek op het voornaamste station te Alexandrië een zoodani- gen omvang aan, dat de Britsche militaire autoriteiten het terrein bezetten en slechts personen met bijzondere vergunningen lieten pas- seeren. Bommen op Gibraltar MADRID, 29 Juni (D.N.B.) Naar uit La Linea gemeld wordt, hebben verscheidene vliegtuigen in den nacht van Zondag op Maandag bommen laten vallen op-de Engel- sche vesting Gibraltar. Twaalf bom men kwamen terecht op -het mili taire vliegveld. Verscheidene toe stellen op dit veld werden vernield en geraakten- in brand. De" branden waren in La Linea en in Algeciras duidelijk te zien. Binnenkort zullen alle aan het Oostelijk front dienende Nederlandsche vrijwilligers nlt het vaderland een kistje ontvangen, waarin naast tabak en andere versnaperingen, zich tal* van nattige en bruikbare artikelen bevinden. Generaal Seyffardt inspecteert het inpakken der kistjes; naast hem de heer Ruiters, Hoofd der afdeeling III van het hoofdkwartier van het Ned. Vrijwilligerslegioen. I.P. en R.S.-v. Suchtelen-Pax Holland m. PAUS AAN GRAF VAN PETRUS. ROME, 29 Juni (AFIP) Pius XII heeft' Zondag een bezoek af gelegd aan het graf van Sint Pe trus. GEMOEDELIJKE BOEL TE BEST EEN IDEAAL-GEVANGENIS. In November 1941 zat de groen- tenventer J. M. voor een of ander delict opgesloten in de arrestanten cel onder het gemeentehuis te Best. Een lid van de luchtbescher ming, tevens behoorende tot de hulppolitie, dje in verband met zijn dienst vaak in den kelder moest zijn, was blijkbaar nogal week van gemoed en liet zich eenige malen overhalen door den arrestant, hem voor een paar uur de vrijheid te geven. Zelfs leende de cipier" den arrestant enkele malen zijn fiets, jekker, pet en das, zoodat de ge vangene behoorlijk gekleed onder de menschen kon verschijnen. Ten slotte werd de verleiding den man te machtig en toen de weekhartige luchtbeschermingsman hem Weer een keer de vrijheid had gegeven, keerde de arrestant niet meer te rug, evenmin als de Öets en de kleedingstukken. Door de Bossche rechtbank was de groentenventer, die eenige da gen later alweer was achterhaald, deswege .tot 6 maanden gevangenis straf veroordeeld, tegen welk von nis hij in beroep was gekomen. Voor het Hof eischte de advocaat- generaal bevestiging van dit von nis. Het Hof heeft in deze zaak heden uitspraak gedaan en den gevluchten groentenventer tot 9 maanden gevangenisstraf veroor deeld. De kok uit de Wieringermeer De arbeiders van het werk verschaffingskamp in de Wie ringermeer, @5 stuks in to taal, hebben zich indertijd ernstig beklaagd over het middageten, dat hun werd opgediend. Ze meenden, dat er bijna geen vet in zat, ter wijl in andere soortgelijke kampen het eten veel beter was. Hoe kon dat? De porties waren toch gelijk en het vet, dat beschikbaar werd gesteld, was toch gelijk ver'deeld? De oplossing werd spoedig ge vonden, toen de kwestie werd onderzocht: een onderzoek in huis van den chef-kok, den 45-jarigen K. E., leverde na melijk verrasende resultaten op. Daar werden in die wo ning namelijk tal van pakjes vet gevonden, deels wegge-- stopt in.een kast. op de slaap kamer van den kok! Deze, gisteren voor den Alk- maarschen politierechter ver-, schonende, verklaarde, dat hij dit vet bewaarde als een reserve voor eventueel zeer magere dagen, maar dat ver haaltje werd door niemand anders geloofd >dan door ver dachte zelf. Tenminste.. Als hij het zelf geloofde! Het gevolg was, dat de Offi cier vier maanden gevange nisstraf-eischte en dat de po litierechter den kok veroor deelde tot één maand gevan genisstraf. Verdachte teekende onmid dellijk hooger beroep aan. Laatste Telexbericht ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Britsche bommenwerpers hebben vannacht hoven het Noordwestduit- sche kustgebied gevlogen. In enkele woonwijken der stad Bremen ont stond eenige brandschade. Volgens tot dusver ontvangen berichten wer den tien der aanvallende vliegtui gen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bard eerden vannacht een stad in midden-Engeland. Alle machines keerden op haar basis terug. Maan vanavond om onder 22.06 uur 21 Jun tof morgenochtend E.K. 5Af 27 Juli .21 uur v.m. DE BEAUFTRAGTEN VOOR UTRECHT EN GELDERLAND. Als plaatsvervanger voor den Beauftragte van den Rijkscommis saris voor de Provincie Utrecht is aangewezen de Oberbereichsleiter MüllerReinert en als plaatsver vanger van den Beaiiftragte voor de provincie Gelderland de referent Brandes. DE VAL VAN MERSA MATROE. BERLIJN, 29 Juni, D.N.B. Het opperbevel der weermacht deelt nader omtrent de nieuwe overwinning der DuitschIta liaansche troepen bij Mersa Matroe het volgende mede: Aan de bestorming van de ves ting gingen gevechten vooraf, die den Britten zware verliezen kost ten. Nadat de Britsche achterhoede was teruggeslagen, brak het DuitschItaliaansche tankleger door de hoofdstellingen van den vijand ten Zuid-Oosten van Mersa Matroe en drong tot den grooten kustweg door. In deze zware gevechten leden de Britsche formaties zware verlie zen aan menschen, tank?, en artil lerie. De hevig geteisterde vijand werd in verscheidene groepen ge splitst, die ten deele werden om singeld en verpletterd ten Zuid- Oosten v. Mersa Matroe, ten deele werden teruggedreven naar deze stad. De beteekenis der stad. De groote beteekennis van Mersa Matroe bestaat niet alleen in zijn gunstige ligging aan een ruime, natuurlijke haven, maar ook in het feit, dat hier het eerste groote station van den kustspoorweg naar Alexandrië ligt en de stad tevens het beginpunt vormt van den groo ten woestijnweg naar de Oase van Siwa benevens van andere kara vaanwegen naar het Zuid-Oosten. De Engelsche terugtocht. BERLIJN, 29 Juni (DNB.) Het achtste Britsche leger trekt verder terug in Oostelijke richting, hevig in het nauw gebracht door de ach tervolgende Duitsch-Italiaansche troepen. De snelle vorderingen van Rommels tankcorps dwingt den te genstander zijn oorlogstuig, tanks en vrachtauto's achter te laten en zijn gerepareerde stellingen te laten schieten om meer naar het Oosten nieuwe verdedigingsstellingen te betrekken. Naar Alexandrië. BERLIJN, 29 Juni (DNB.) De Berlijnsche bladen publiceeren met opschriften over de geheele breedte der pagina het bericht over de ver overing van Mersa Matroe. Voorts wordt sommentaar geleverd over het slotcommuniqué over de be sprekingen te Washington. De Berliner Lokalanzeiger wijst er op, dat het den verslagen Brit ten klaarblijkelijk niet meer moge lijk Is geweest voet te vatten in hun om Mersa Matroe. gebouwde verdedigingsstellingen, zoodat de splltroepen thans twee derden van den afstand van Tobroek naar Alexandrië in stormloop hebben kannen afleggen. 1 Arbeidskrachten voor den landbouw De verruiming der werkgelegen heid, die op uiteenloopend gebied valt waar te nemen, doet ook de vraag naar arbeidskrachten vooi}» den landbouw sterk op den voor grond, treden. De landbouw heeft trouwens een belangrijke uitbrei ding ondergaan door het streven naar een zoo sterk mogelijke ver grooting van den verbouw van voedselgewassen Een en anclcr l^eeft de vraag naar landarbeiders aan zienlijk dpen toenemen _Zelfs wordt wel de vrees geuit, dat niet vol doende arbeidskrachten beschik baar zullen zijn voor de oogst. Vooropstellende, dat de land- en tuinbouwers zelf de eerst aange wezenen zijn om in hun personeels behoeften te voorzien, kan, wat dit betreft, worden medegedeeld, dat de belanghebbenden* ten deze op al le medewerking van het Rijksar- beidsbuerau en de gewestelijke ar- beidsbureaux kunnen rekenen. Zoo draagt het Rijksarbeidsbu reau zorg voor de vorming „mobie le colonnes", die uit hiervoor be schikbare; .arbeidskrachten worden samengesteld en, waar noodig, ge reed zullen staan om een behulpza me hand te bieden. Deze colonnes 'zullen echter slechts beschikbaar worden gesteld als alle overige mo gelijkheden voor het doen verrich ten van oogstwerkzaamheden zijn uitgeput. De landbouwers dienen derhalve hun eigen belang door intijds, in samenwerking met de gewestelijke arbeidsbureaux, hun personeels voorziening voor den komenden oogst zoo goed mogelijk te rege len. Clandestien abattoir ontdekt Zes IJmuidenaren gearresteerd. Het was de recherche van Vel- sen reeds geruimen tijd bekend, dat eenige ingezetenen van IJmui- den zich schuldig maakten aan clandestiene slachtingen. Zij pro beerden herhaaldelijk de slacht plaats op te sporen, doch steeds zonder resultaat. Eenigen tijd geleden echter werd door de politie een paard en wa gen aangehouden, beladen met on geveer 750 kg. rundvleesch, afkom stig van een frauduleuze slachting. Het onderzoek naar de herkomst van déze'groote partij vleesch leid de tot de ontdekking van de slacht plaats, die de politie vond in een buiten werking zijnde fabriek te IJmuidep, waarvan, zonder mede weten der directie, gebruik was gemaakt. Het bleek een abattoir in optima forma te zijn. Het vleesch werd in beslag ge nomen en zes inwoners van IJmui- den werden in verband met dezen frauduleuzen vlèeschhandel en gros gearresteerd. Puntenkaarten voor serviesgoed De Secr.-Gen. van het Dep. van H. en Sch. maakt bekend, dat in het tijdvak van 19 Juli 19428 Aug. 1942 puntenkaarten voor servies goed door de plaatselijke distribu tiediensten zullen worden uitge reikt. Dit zal tegelijk met de uitrei* king der bonkaarten voor Voedings middelen voor de negende periode plaats vinden. Ieder, die voor een bonkaart voor voedingsmiddelen in aanmerking komt, zal ook een pun-i tenkaart voor serviesgoed ontvan* gen. Van deze puntenkaarten zullen met ingang van 9 Augustus 1942 een aantal punten worden geldig verklaard, die recht geven op het koopen van serviesonderdeelen. Te vens zullen met ingang van 9 Aug. 1942 voor de gevallen van huwelijk, eerste inrichting of vernietiging ten gevolge van brand, oorlogsgeweld e.d. geen speciale vvergunningeh voor tafel-, thee- en ontbijtservie zen meer worden uitgereikt, doch zullen in plaats hiervan speciale punten worden uitgegeven. Nadere berichten omtrent het bovenstaan de zullen te zijner tijd worden ge publiceerd. In verband met de omstandig heid, dat het behalve in de genoem de gevallen van huwelijk e.d. reeds geruimen tijd niet mogelijk was, zich serviesonderdeelen aan te schaffen en verschillend^personen •hierdoor moeilijkheden ondervin- den, is voorts besloten om yoorhet tijdvak van Maandag 29 Juni 1942 tot en met 8 Aug. 1942 drie met het woord „reserve" gemerkte bonnen van de bonkaart voor'voedingsmid delen en wel de nummers 30, 31 en 32, ongeacht of hiervoor hetcijfer I, 2, 3 of 4 is vermeld, geldigtever klaren voor het koopen van servies onderdeelem Deze bonnen hebben elk de waarde van één punt. Op deze punten mogen de verschillen de artikelen, die hieronder zijn ver meld, worden gekocht, waarbij steeds het aantal punten, dat bij deze artikelen is vermeld, moet worden ingeleverd: i plat bord 3 punten, diep bord 3 p., ontbijtbori 1 p., dessertbord 1 p., kop met bijbehoorende schotel 2 p. losse kop 1 p., kommetje 1 p., melk beker 1 p., gedekte schotel (dek- schaal) 10 p., vleesch-vischschotel 8.p., soepterrine 16 p., sauskom 6 p. slabak 5 p., zuurschaal 4 p., brood- schaal 8 p., theepot 5 p., koffiekan 5 p., melkkan 4 p., melk-roomkan- netje 4 p., suikerpot 4 p., botervloot 8 p., nestschalen 15 p., losse schaal 5 punten. Men zal ook de artikelen, die een hoogere waarde dan droie punten hebben, kunnen koopen, door de verschillende bonnen van de ge zinsleden samen te voegen. Verzorging slachtoffers mobilisatie 1914-1918 Ter toelichting op het negende uitvoeringsbesluit van den comm. voor de belangen v. d. v.m. Neder landsche weermacht wordt ter in lichting van belanghebbenden, van bevoegde zijde het vólgende mede gedeeld. A. De bestaande normen zijn niet onbelangrijk verhoogd; B. Gold tot dusverre de hoogste norm voor hen, die hoofd zijn van een gezin van 5 of meer personen, alsmede voor'eeli weduwe met 4 of meer kinderen of voor 5 of meer weezen. Thans zijn de schalen der normen uitgebreid tot gezinnen van 7 of meer personen: C. Van de inkomsten van inwo nende kinderen beneden den leef tijd van 18 jaren zal een bedrag van f 2 per week» voor zooverre zij 18 jaar of ouder zijn een bedrag van f 4 per week bij de berekening van de gezinsinkomsten buiten beschou wing worden gelaten; D. Het uitvoeringsbesluit heeft terugwerkende kracht tot 1 Januari 1942; E. De tijdelijke verhoogihg der normen met 6 pet. ingevolge het vijfde uitvoeringsbesluit is te reke nen van 1' Januari 1942 ingetrok ken. RANTSOENBONNEN AARD- APPELEN. De Secr.-Gen. van het Dep. van L. en V. vestigt er, ter voorkoming van misverstand, de aandacht op dat de met „een rantsoen aardap pelen" gemerkte bonnen gedurende het tijdvak' van 28 Juni t.m. 4 Juli, recht geven op het koopen van 1 y2 kg. aardappelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1