NOORD-HOLLAND Sovjet» troepen ingesloten TWEEËRLEI Het openluchtmuseum Zelfvernietiging van het Britsche Rijk DAGBLAD VOOR RADELOOSHEID Fiatufl en ItMijnendieven te Amsterdam De Sovjet-Unie in nood Molens in het landschap blijven bewaard r- Virdüister Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Ad&inistratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN'HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97 Tel 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ,ct n. m.m Bij contract, binnen een* jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11852 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 17 JULI 1942 OPWEL in Egypte als in het Oosten wordt de positie van de Geallieerden met den dag kri- tieker. De Duitsche wig schuift steeds verder hét Bolsjewistische front binnen en generaal Rommel s rukt hoe langer hoe meer op in de richting van het Suezkanaal. De afgeloopen winter heeft de 'Anglo-Amerikaansche hoop, dat het Duitsche leger in de Russische sneeuw- en ijssteppen grondiger ^verzinken zou dan de aanvaller van 1813, prompt doen bevriezen. Veldoverste Winter, hoe extra grim mig hij zich dezen keer ook ge laarsd en gespoord had, heeft te gen de Duitsche troepen weinig of niets kunnen uitrichten. De Bolsjewistische aanvoerders hebben hun oogen uitgekeken, na dat ze eerst een poos dachten, dat de kou hen bevangen had en dat zij door booze nachtmerries ge kweld werden. Maar het bleek- wèrkelijkheid te zijn: het Duitsche leger bevroor, niet, de Duitsche sol daten sloegen niet aan het muiten en de, Duitsche ravitailleering, hoe wel moeilijker, slaagde stukken be ter dan die der Russen zelf! En bij het eerste krieken der len te ging het er opnieuw op los. Geen door koude en honger afge matte, maar goed gevoede eg/met het oude ideaal bezielde strijders zetten zich in beweging. De resul taten zijn bekend. De Geallieerden hebben met be grijpelijke ontzetting het schouw spel aangezien. Wanhoop en angst werden hun trèwanten en deelge- nooten aan de ronde tafel, maar deze zijn slechte raadgevers. Er moest een tegenwicht gevon den worden tegenover het welsla gen der Duitsche offensieven; de weegschaal diende weer in balans te komen. En de taak, waartoe de geallieerde legerleiding nog steeds niet in staat blijkt, werd overgeno men door Londepsche en Washing- tonsche propaganda-artisten, die de kunst machtig zijn overwinningen uit 't niet te tooveren en smadelijke Vluchten tot zegetochten te maken. Zoo komt het „tweede front" weer sterker dan tevoren, aan bod. Het is het opium, dat de Anglo- Amerikaansche bevolkingen be dwelmen moet, voor zoover deze zich dit althans nog laten doen. Alhoewel het geschetter der Vijandelijke oorlogvoering, die ou der gewoonte steeds het luidste spreekt over datgene wat het ver ste verwijderd is, op de Duitsche strategen stellig niet een boven matigen indruk zal maken, geloo- ven wij toch, dat de oprichting van een zgn. 2de front in West-Europa den Duitschers niet eens zoo heel erg onaangenaam zou zijn, want het schijnt de eenige kans, om wer kelijks eens ergens op gevaarlijke Wijze tegenover elkander te komen !Van Engelsche zijde werd hierom trent m.et een zekere galgenhumor opgemerkt, dat militaire deskundi gen erop wijzen, dat de Duitschers even radeloos zijn over de kwestie hoe de-Geallieerden een invasie wil len ondernemen bij de ernstige scheepvaartmoeilijkheden, die, wat niemand loochenen kan, de Engel sehen zeer in het nauw brengen, als de Geallieerden radeloos zijn bij de beantwoording van de vraag hoe de Duitschers Egypte, Iran en Sy rië willen bezetten, verondersteld natuurlijk dat zij niet den weg over den Kaukasus kunnen nempn. Wij gelooven, dat van de beide radeloosheden" Duitschland de beste en duurzaamste gekozen heeft. ln den vorigen nacht hebben eenige dieven de overzijde van het IJ onveilig gemaakt. De vrijstaan de bebouwing in het Bloemenkwary tier gaf hun gemakkelijk spel om hun slag te slaan in de bijbehoo- rende schuurtjes, waarvan een g^oot aantal werd opengebroken. In de Bitterzoetstraat en omgeving werden op deze wijze o.a. acht rij wielen en 15 konijnen gestolen. Reeds spoedig mocht het de poli tie gelukken, een spoor der dieven te achterhalèn, dat leidde tot de arrestatie van vier mannen, in de buurt woonachtig. De gestolen fiet sen konden goeddeels in beslag worden genomen. De konijnen wa ren echter verdwenen, zoodat aan genomen mag worden, dat deze inmiddels den weg van alle vleesch zijn gegaan. Ook een bibliotheek aan den Ha- gedoornweg kreeg ongenood be zoek. Achterstallige contributie N.A.F. De Persdienst van het N.A.F. meldt: Door den overgang van de werk lozenkassen van de bij het N.V.V. aangesloten organisatiees naar de werkloozenkas van het N.A.F., mochten overeenkomstig de voor schriften van de werkloosheidsver zekering, de leden van de N.V.V.- kass?n, die op 27 Juni j.1. cbntri- butieschuld hadden, niet met rech ten naar de werkloozenkas van het N.A.F. worden overgeschreven. Achteraf is gebleken, dat door verschillende oorzaken, buiten de schuld van betrokkenen achter stand in de contributiebetaling is ontstaan, waardoor de rechten op de werkloozenkas zijn komen te vervallen. Dit is voor het N.A.F. aanleiding geweest zich met het Dep. van Soc. Z. in verbinding te stellen, waarbij het volgende is be slist: Den leden van de bij het N.V.V. aangesloten organisaties, die per 27 Juni 1942 wegens contributie schuld zijn afgevoerd, zal nog tot en met 31 Jnli a.s. gelegenheid worden gegeven hun achterstallige contributie, voor zoover deze per 27 Juli j.1. de 6 weken niet te bo ven ging, aan hun oude organisa ties te voldoen. Daarna kan alsnog per 29 Julii overschrijding met rechten naar het N.A.F. plaats vin den. Betaling van den contributieach terstand kan geschieden per post wissel of door girostorting op reke ning van de hoofdbesturen der oude organisaties. Arbeiders grijpt deze gelegen heid aan om uw rechten op de werkloozenkas te behouden! Openlijke rebellie ia Britsch Indië GENEVE, 16 Juli. (DNB.) De Daily Telegraph schrijft naar aan leiding van de resolutie der Voor- Indische Congrespartij, dat Gandhi h.eeft bevestigd, dat dit besluit open lijke rebellie tegen Engeland betee- kent. Er is, aldus het blad, weinig aanleiding om er a'an te twijfelen, dat het extremisme in Indië de overhand zal houden en dat deze houding de oorlogsvoering „tame lijk zal belemmeren".^Men moei. in Engeland beseffen, dat elke poging om de Cohgrespartij tevreden te stellen, zoolang de oorlog duurt, vruchteloos zal zijn. Engeland kan dan ook niet anders doen dan zon der die partij zijn arbeid voortzet ten. Ruim honderd Amsterdamsche schoolkinderen gaan in West Fries land op de boerderijen hun vacantie doorbrengen. In Obdam wérden ze per bakwagen van het station ge haald. Polygoon-Kuiper-Pax Holland m STAKING TE.GIBRALTAR. ALGECIRAS, 16 Juli (DNB.) Naar uit Gibraltar wordt ge meld, hebben daar talrijke scheepsbouwarbeiders wegens slechte behandeling en ontoe laatbare arbeidstoestanden het werk neergelegd. Deze arbei ders werden gearresteerd en als deserteurs door de rechtbank veroordeeld tot dwangarbeid. Rostof en Kaukasische havens gebombardeerd TWEE BOLSJEWISTISCHE DUIK- BOOTEN GEZONKEN. GROOT AANTAL GEVANGENEN IN EGYPTE. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Juli. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front worden de achtervolgingsgevechten rus teloos voortgezet. Ii^gesloten en afgesneden-groepen van den vijand trachten vergeefs naar het Oosten door te breken. De verliezen van den tegenstander en de binnengebrachte buit zijn to^ dusver niet te over zien. Sterke formaties van het luchtwapen hebben de achter- waartsche verbindingen van de Bolsjewieken aangevallen en talrijke colonnes uiteengedre ven. Vreeselijk gevaar bedreigt het land DE BOLSJEWISTISCHE PERS LAAT HET MASKER VALLEN. STOCKHOLM, 16 Juli (A.N.P.): Naar uit Moskou wordt ge meld, wordt de ernst van het oogenblik met een nog «ïooit voorgekomen dringendheid dui delijk gemaakt aan de Sowjet- bevolking. Zoo heeft de Prawda- een drie regelige slagzin afgedrukt luidend- ee: „Mannen van het roode leger. Ernstig gevaar dreigt, de natie doet een beroep op u, brengt uw sla gen nog harder toe dan tot dus verre." Ilja Ehrenburg schrijft in de Roode Ster: „De vijand dringt op naar Stalirigrad. Gij allen weet,® wat dat beteekent. Soldaten, boe ren, arbeiders, allen moeten thans alles wat zij hebben in een gewel dige inspanning geven voor het bevechten van de overwinning. De Isvestia schrijft: „De slag op leven en dood is begonnen. Herin nert u de leus van Lenin: Over winning of dood". Alfred Chloefthon meldt aan de Daily Telegraph in Londen uit Moskou, 4^t Tass de volgende bij zonderheden geeft: Op deze eindelooze prachtige graanvelden is er thans niets meer wat de tanks kan stuiten, behalve de bolsjewistische soldaten, die ten aanzien van motorvoertuigen en vliegtuigen numeriek inferieur zijn en achter zich slechts 'spaarzame spoorverbindingen hebben. Aan den anderen kaut van het Don- front bij Woronesj hebben de Duit schers reeds genoeg troepen over. de rivier gekregen om het loonend te achten aan' te stormen op de rechtstreeksche spoorwegverbin ding tusschen Moskou en Stalin- grad. Dat is het gevaar van dit oogenblik en het heeft geen doel het te loochenen. Het gaat niet om de bedreiging van Moskou of van de voornaamste massa van het bolsjewistische leger te velde. Het gaat veel meer om het vreeselijke gevaar van de olie- voorziening van Moskou en een groot deel van den graan toevoer en voor de verbinding met de Zwarte-Zeevloot en Iran. Daarbij is nog niet eens reke ning gehouden met het gevaar voor Stalingrad en het naburige industrïeele gebied. Het heeft geen doel zich het feit te verhelen, dat het Duitsche pa'ntserwapen met zijn schitterende organisatie voor de levering" van benzine, weer eens een diepen doorbraak tot stand heeft gebracht. Gevechtsvliegtuigen hebben Ros tof en verscheidene havens aan de Kaukakische kust gebombardeerd. In voor den oorlog belangrijke in stallaties der stad Rostof ontston den verscheidene groote branden. ,Een vrachtschip werd door voltref fers tot zinken gebracht. Tegen het bruggehoofd Woronesj heeft de vijand zijn sterke tankaanvallen voortgezet. In samenwerking met het luchtwapen zijn alle aanvallen in harde gevechten bloedig afge slagen. Aan de rest van het Ooste lijke front slechts gevechten van plaatselijke beteekenis. In de Finsche Golf hebben een heden van de Duitsche- marine twee Bolsjewistische duikbooten tot zinken gebracht. In Egypte werden met sterke strijdkrachten uitgevoerde aanval len van den vijand in den centralen sector van de stelling El Al&mein afgeslagen. In den loop van de ver bitterde gevechten werden in tegen aanval 1200 gevangenen gemaakt en een aantal'tanks en vrachtau to's vernietigd. In het Westen van de Middel- landsche Zee is een Britsche krui ser door Duitsche gevechtsvliegtui gen aangevallen en met voltreffers van bommen beschadigd. Bij aan vallen van Britsche jagers op de kusten van de bezette gebieden in het Westen gelukte het in den loop van gisteren zes vijandelijke vlieg tuigen te doen neerstorten. Italiaansch Woermachtbericht Waarheen met vacantie? in tl ET Openluchtmuseum te Arn- hem is vermaard om zijn mo lens. Wat is er karakteristieker, vooral voor het Noord-Hollandsche landschap, dan de vele windmolens, wier wieken in monotonen gang de lucht klieven en die als wach ters over wei en sloot in het land schap prijken? Ook die molens gaan meer en meer verdwijnen, de houtzaagmolens van de Zaan. de korenmolens, de watermolens. Dat is een verlies voor het beko rende polderlandschap, een schade voor het landschapsschoon, die niet spoedig is goed te maken. En met de oude molens verdwijnt ook het oude ambacht- Maar op den Waterberg te Arn hem blijven ze bewaard; daar vindt men de molens en het am bacht te kust en te keur terug. De houtzaagmolen „Paltrö'k", uit Hol» land afkomstig en opgetrokken uit eiken- en dennenhout, is door zijn uiterst vernuftige contfuctie een meesterstuk van molenaarskunst Er waren honderden zulke molens in ons land; nu nog maar vier: drie in Zaandam (De Pet, de Held Josua en de Poelenburg) en een in Haarlemmerliede (de Eekhoorn). Liefhebbers zullen lang toeven in den geweldigen korenmolen „Bo venkruier", die in de 17e eeuw werd gebouwd en in 1917 uit Delft naar Arnhem werd overgebracht, of in den grutters-rosmolen uit Wormer- veer. Al deze soort molens zijn ver dwenen, het openluchtmuseum be waarde er althans één. Van belang is voorts de papier- watermolen, de eenige molen in het museum, die men thans nog in werking kan zien. Bewonderend slaat men er nog gade hoe in vroe ger tijden het beroemde oud-Hol- landsche geschepte papier gemaakt werd. Hier^eeft dan het oude am bacht, dat veel kennis en vaardig heid vereischt in oeroude omgeving maar in modernen tijd," voort. Temidden van de molens ligt de groote feestweide, die zich uitste kend leent voor folkloristische fees ten, zooals er al verscheidene ge houden werden. Wij denken aan het vendelzwaaien, het vogelschie ten, aan volksdansen en andere festijnen. I^EN moet niet denken, dat nu LV1 alles is opgesomd, wat het openluchtmuseum heeft aan te bie den. Er is hier bijv. ook nog een „echt" museum: vier gebouwen, waar tal van typische voorwerpen zijn'ondergebracht, die nu een maal niet buiten kunnen staan, als schilderijen, oude gebruiksvoorwer pen, werktuigen,, Hollandsche en Geldersche sjeézen, arresleden. spinnenwielen, weefgetouwen, enz. Voorts is er op den Waterberg nog een kruidentuin met niet minder dan 250 soorten geneeskrachtige kruiden; men vindt er een vinke- baan, herinnering aan de wreede liefhebberij van onze voorouders, die in 1911 verboden werd. Wij noe men nog de Hindelooper pronkka mer, de bleekerij uit Bloemendaal, de bierbrouwerij uit Ulvenhout, die juist opgebouwd wordt, het prach tige openluchttheater maar moe ten hét verder bij dezen -uit het vele laten. Wij willen slechts in alge meen nog iets zeggen. Hel mu seum, vroeger door een vereeni- ging geëxploiteerd, sinds eenigen tijd eigendom van den Staat De nieuwe directeur, de heer Bouwma, heeft verschillende vernieuwingen ROME, 16 Juli. Hetltaliaansche weermachtbericht van heden luidt als volgt: In den centralen sector van het Egyptische front heeft de vijand onze, stellingen fel aangevallen. De aanvallen werden echter overal ge stuit en wij hebben terstond tegen aanvallen ondernomen. Wij maak ten ruim 1200 gevangenen en ver nielden een aanzienlijk aantal tanks. Het luchtwapen heeft met sterke formaties deelgenomen aan de felle gevechten en de vijandelijke strijdkrachten, evenals het vijande lijke luchtwapen aangevallen. Vier vliegtuigen werden door de jagers yan de vierde stormafdeeling neer geschoten, die daarmede sedert het, begin van de huidige operaties in Noord-Afrika hun 132ste luchtover winning behaalden. Bovendien brachten Duitsche Vliegtuigen de Royal Air Force het verlies toe van een Curtiss en eèn Spitfire. Britsche vliegtuigen hebben Benghasi gebomhardeerd, eenige huizen beschadigd en ongeveer 10 Arabieren gedood of gewond. Het afweergeschut vernielde een En- felsch vliegtuig. De luchthaven an Miccaba is wederom door onze en Duitsche luchtformaties gebom bardeerd, de installaties werden ingevoerd of nog in voorbereiding. Zoo is onlangs het Zaansche buurtje uitgebreid; een der huis jes is tot herberg ingericht. Bin nenkort hoopt men nog een Fran- schen tuin aan te leggen, bijenstal len te bevolken, boerderijen te la ten bewonen door een boerenge zin Was het museum eertijds inge deeld, naar de elf provincies, thans zal dit geschieden naar de drie hoofdtypen van onze bevolking: het Friesche, het Frankische en het Saksische. \X7 AT kan na dit alles onze conclusie zijn? Dan in het openluchtmuseum een belangrijk stuk vaderlandsche cultuur voor altijd bewaard blijft, dat men daar het leven onzer voorouders vindt, op een bepaald moment gegrepen en vastgehouden, wij zien er Ne derland in een notedop, door de eeuwen heen. Bij de foto: De papiermolen uit het einde der 16e eeuw ligt onvergelijkelijk schoon in het fraaie landschap. (Foto Bouvet) Maan Maan op vanavond om onder 9.51 ty 1 c o 23.39 «Juli 21.53 uur 3Aw. E K tot morgenochtend L-K. 27Juli - QO 12Aug v.m. 5.oV uur n.m. Bij Tsjang Kai Sjek. „Waar een wil is, is ook een weg, zeggen de Brit ten, mijnheer de generaal". Maar helaas geen Burmaweg. Stapf-Pax^ Holland m. herhaaldelijk getroffen. Van de ope raties van den dag keerde een on zer vliegtuigen niet terug Op de Middellandsche Zee hebben Ita- liaansche en Duitsche vliegtuigen een Engelschen kruiser aangevallen en beschadigd. De beslissing is reeds gevallen BERLIJN, 16 Juli (D.N.B.) On- der het opschrift „Zelfvernietiging van hêt Britsche Rijk':-wijdt Karl Megerle in de Berliner Boersenzei- tung eeh artikel aan de sombere positie van het Empire. In 1866, al dus Megerle, schreef de Engelsch- man Stanley Jevons nog: „Op het oogenblik zijn alle vijf de wereld rijken onze vrijwillige tribuabelen". Thans, bijna 80 jaar later, is Chur- chill tevreden, als Engeland dezen oorlog maar overleeft. Zoo grondig is de politieke wereldpositie van Engeland reeds veranderd, en lang zaam dringt het tot het bewustzijn van het Engelsche volk door, dat de oorlog verloren kan worden. Reeds na den eersten wereld oorlog is de empiregeest in En geland verloren gegaan. De Engelsche jèugd was niet meer bereid, de leege ruimten in het wereldrijk op te vullen en en te ontwikkelen, daar komt bij, dat Engeland in dezen oorlog zoo arm aan politieke en militaire mannen van den eersten rang is. Hier vindt men ook het ge heim van Churchills positie. Zijn persoonlijkheid is reeds op de weegschaal van den oorlog gewogen en te licht bevonden. Maar hij is nog op dezelfde plaats, doordat er niemand is, die hem kan ailossen, doordat uit gebrek aan persoonlijkheid niemand het waagt hem weg te sturen. De Britsche wereldpositie is ech-. ter ook niet'meer te redden door den oorlog te overleven, zoo ver-* volgt Megerle, omdat de'krachten, diemen te hulp heeft geroepen, vooral de Vereenigde Staten en de S'owjet-Unie, den Engelschen al lang over het hoofd zijn gegroeid. In geval van een overwinning zou Engeland ze ni^t meer onder con trole hebben. Londen zal dus de vroegere rol de leiding van het Europeesche evenwicht en het be houd van zijn rijk over da geheele wereld nooitimeer kunnen spe len. Het Engelsche wereldrijk kon slechts behouden blijven met Eu-i ropa, maar nooit tegen Europa. Thans is de beslissing reeds geval len. De weg naar het herstel van den vroegeren toestand wordt En geland niet alleen versperd door de mogendheden van het Pact van Drie, maar ook door de Vereenigr de Staten. BLIJDE GEBEURTENIS IN ITA LIAAN SC HE KONINKLIJK HUIS. ROME, 16 Juli (DJï.B.) De jongste dochter van den Italiaan-* schen koning, prinses Maria, die gehuwd is met prins Louis van Bourbonparma, heeft het leven geschonken aan een tweede kind.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1