NOORD-HOLLAND Brandstoffenhandel Churchill is er niet bij EXTRA BERICHTEN Verduister door de Duitschers bezet onder de loupe DAGBLAD VOOR in het Donetzgsbied De textielprijzen Onwaardige voorstellen van Roosevelt Poliepvorming op groote schaal N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier, es Administratiebureaux: Laan 201. Tel. 444 (2 jnen). DliN HELDER: Koningstr. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: angestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken.. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. Jaargang. No. 11853 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) ZATERDAG 18 JULI 1942 ruft 17 schepen tot zinken gebracht trijd bij El Alametn uurt voort VAN DEN 17 Juli: Het opperbe- 1 der weermacht meldt: Ia den Zuidelijken sector van het Oostelijke front achtervol gen snelle formaties ten Oosten van de Donetz den vijand in de richting van den beneden-Don. De spoorlijn van het Donetz- gebied naar Stalingrad is over schreden. TuSschen deze snelle formaties in den mg en in de diepe flank van den vijand en de frontaal oprukkende forma ties infanterie bevinden zich talrijke vijandelijke divisies, die sterk gemengd en veelal nit elkaar geslagen probeeren te ontkomen In Oostelijke rich ting. Al deze pogingen zijn tot dasver mislukt onder zware bloedige verliezen voor den te genstander. De luchtmacht heeft in voortdu- aanvallen den opmarsch der nclle formaties ondersteund en veral, waar de bolsjewieken be- onnen tP wijken, een geordende erugtocht verhinderd. Overdag en nachts werden in aanvallen van xoote hoogte, scheer- en duikaan- marcheerende colonnes, ver- en étappevcrbin- lingen bestreden. Aan de groote operaties in den sector nemen de ver- londen troepen in groote mate Sinds de eerste Julidagen itrijden een Italiaansch leger, ook het sedert Augustus aan het Oostelijk front optre- lende Italiaansche expeditiecorps een Roemeensch leger dat zich reèds in den slag bij Charkof heeft onderscheiden, be een Kroatische formatie te de legers van Timosjenko. Bij een verrassenden aanval heeft snelle formatie een Sowjet- vliegveld genomen. Hierbij werden. vliegtuigen buitgemaakt of ver Bij een luchtaanval op de haven Poti aan de kust van den Kaukasus. werd een zware Sowjet- kruiser door een bom van het zwaarste kaliber getroffen. De vijand heeft weer tevergeefs met zware verliezen aanvallen ge daan op het bruggèhoofd Woronesj In den middensector hebben eigen aanvallen en onderne mingen van stormtroepen tot plaatselijke successen geleid. Na zuivering van het onover- zichtelijke boschterrein teü Zuidwesten van Rzjef is het aantal gevangenen en de hoe veelheid buit in vergelijking met het extra-bericht van 13 Juli uitgebreid tot meer dan 40.000 gevangenen, 220 tanks, 738 stukken geschut van al lerlei slag henevens 1660 ma chinegeweren en granaatwer pers. In het hooge Noorden werd de spoorlijn van Moermansk op ver scheidene plaatsen door bommen yoor geruimen tijd versperd. In Egypte heeft de vijand 'van de stelling El Alamein uit opnieuw aanvallen gedaan. De Britsche pantserstrijdkrachten werden in een tegenaanval tot hun uitgangs stelling terruggeworpen. In Midden-Engeland is gisteren een wapenfabriek in scheervlucht aangevallen, waarbij verscheidene hallen werden beschadigd of in brand geraakten. Enkele Britsche bommenwerpers hebben in den voornacht storings- aanvallen op het Noord-Duitsche kustgebieed ondernomen. Twee der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. Zpoals bekend wordt gemaakt in een extra-bericht, hebben Duitsche duikboóten aan de Westkust van Afrika een krachtig beveiligd Britsch konvooi aangevallen en daarvan 6 koopvaarders van 39.500 ton in totaal tot zinken gebracht. Andere booten hebben op den Atlantischen Oceaan bij den Mis- sissipi en bij het Panamakanaal 10 schepen van 68.500 ton en in de Noordelijke IJszee een transport schip van 7000 ton tot zinken ge bracht. Daardoor heeft de vijand op ver uiteengelegen oorlogstoo- neelen, waar onze onderzeeërs ope- reeren, 17 vaartuigen met 115.000 ton van zijn kostbare scheepsruim- te verloren. Cripps in den hoek, waar de slagen vallen. Het Is beter het En- gelsche publiek de waar heid te verbloemen. GENEVE, 17 Juli (Afisp) Ghur- dhill heeft de debatten in het La gerhuis die plaats hadden voor de geheime ziting, niet bijgewoond. Sir Stafford Criipps, die de eerste minister vertegenwoordigde, werd. bestormd met vragen door de .li berale afgevaardigden en leden der labourpartij die vijandig ge stemd waren wegens de geheime zitting. Lipton, lid der onafhankelijke partij vroeg: „Wat zal de regeering doen om den ernst van den toe stand aan het publiek: bekend te maken"? Hore Belisha, gewezen mdniater van oorlog, verklaarde dat de re den waarom de debatten in het ge heim gehouden worden, zeer duide lijk is. De toestand der Britten op zee is zoo ernstig dat het ver kieselijker is dat „the man in the street" er niets meer van af weet. Dodh, voegde hij er aan toe, zou men zoodra de ge gevens dan toch bekend zijn, ook geen publieke zitting kun nen houden na de geheime vergadering. Op alle vragen heeft Sir Stafford Cripps geantwoord dat er niet aan te denken valt een openbaar debat te doen plaats hebben inzake de kwestié der zeevaart. Zonder dat de afgevaardigden cijfers noemen ARBEIDERS TE GIBRALTAR VERZETTEN ZICH. MADRID, 17 Juli (D.N.B.) Uit Gibraltar wordt gemeld, dat de werkzaamheden in arsenalen al daar jloor voortdurende desertie van arbeiders bijna tot stilstand zijn gekomen. De militaire gouver neur van Gibraltar heeft bevolen, dat. de arbeiders, die weigeren overuren te maken, moeten worden gearresteerd en veroordeeld tot dwangarbeid op dezelfde plek. 115.000 TON TOT ZINKEN GEBRACHT. Hoofdkwartier van den Fuehrer, 17 Juli (DNB). Het opperbevel der weer macht maakt bekend: Duitsche duikbooten heb ben aan de Westkust van Afrika een krachtig bevei ligd Britsch convooi aange vallen en daarvan 6 koop vaarders van 39.500 t. in to taal tot zinken gebracht. Andere booten hebben op den Atlantischen Oceaan hij den Mississippi en bij het Panama kanaal 10 schepen van 68.500 t. en in de Noordelijke IJszee een transportschip van 7000 t. tot zinken gebracht. Daardoor heeft de vijand op ver uiteengelegen oorlogstooneelen, waar onze on- derzeeers opereeren, 17 vaar tuigen met 115.000 t. van zijn kostbare scheepsruimte verlo- WOROSJILOWGRAD DOOR DE DUITSCHERS GENOMEN. Hoofdkwartier van den Füh- rer, 17 Juli (DNB.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: .Na dagenlangen, hevigen strijd is vandaag de grootste en be langrijkste stad van het indus triegebied langs den Donetz, Worosjilowgrad, stormender hand door de Duitsche infante rie genomen. Groote deelen der stad staan in vlammen. kunnen zij later in hun kiesdis tricten de atmosfeer der debatten en de ernst van den toestand ken baar maken en ten overstaan der werklieden onderstrepen dat een grootere krachtsinspanning noodig is in de scheepswerven en de fa brieken. Nadat deze uitleg was verstrekt werden de galerijen ontruimd zon der voorafgaande stemming en heeft de kamer de beraadslagingen aangevat in geheime zitting. Reikt Uw zwakkere volksge- nooten de hand, wordt lid van den Nederlandschen Volks- dienst. VLASOOGST IN DE WIERINGERMEER Maan vanavond om onder 21.53 uur tot morgenochtend L.K. 5.40 uur 'm Zondagavond om 21.52 uur «r tot Maandagochtend 0.06 5 42 uur De groote drukte in den Wieringer- meerpolder, n.1. de vlasoogst, is be gonnen. Dit beteekent .het begin van de groote oogst, want zoodra het vlas geoogst is, vangt het graan aan, en daarna de aardappelen en bieten. Hier een zeldzame mooie opname van de vlasoogst in de Wie- ringermeer. - Volgens de Wieringer- meerboeren staat de .vlasoogst er zeer goed voor, en ook de diverse granen zijn zeer goed; al was men dit voorjaar zeer pessimistisch, al les heeft zich echter zeer goed ont wikkeld, hetgeen een groot voor deel beteekent voor onze voedsel voorziening. (Foto Kuiper)'. WAARSCHUWINGSDIENST AARDAPPELZIEKTE. In het etmaal van 's avonds 15. tot 's avonds 16 Juli is in Noord-Holland ten Noorden van Alkmaar, in de Wieringermeer en in Zeeland de weergesteld heid kritiek geweest voor bet optreden van aardappelziekte. 's-GRAVENHAGE, 17 Juli. Zooals werd verwacht, is gebleken, dat de toepassing van de prijizenbe- schiikking textiel en de prijzenbe- softilkiking textielhandel nogal vra gen doet rijzen. In afwachting van het antwoord op deze vragen, hetohen velen niet de noodige maatregelen kunnen nemen of beëindigen, die voor het voldoen aan de nieuwe voorschrif ten vereisebt zijn. Van bevoegde zijdè deelt men ons mede, dat degenen, die vragen gesteld en daarop niog geen ant woord hebben ontvangen, tot na der order de oude prijsregeling voorzoover deze wettig geoorloofd was mogen handhaven, indien- zij de nieuwe door genoemde oor zaken niet kunnen toepassen'. Omtrent Fransch eskader in Alexandrië LAVAL KAN BELEEDIGENDE HOUDING VAN AMERIKA NIET DULDEN. PARIJS, 16. Juli. (D.N.B.)Laval heeft een verklaring afgelegd over^ de onderhandelingen omtrent het te Alexandrië liggende Fransche eskader, waarin hij o.a. het volgen de zeide: Het eskader moet trachten In geval de Britsche strijdkrach ten Alexandrië ontruimen, een Fransche haven te bereiken. Wanneer het 't Fransche eska der onmogelijk wordt gemaakt de haven te verlaten, moet het onder Fransche vlag in Alexan drië blijven en een afwachten de houding aannemen. Op 1 Juli heeft de Fransche mi- nister-president den Amerikaan- schen zaakgelastigde een memo randum overhandigd, waarin de Fransche regeering het volgende uiteenzette: „Wanneer de Britsche strijdkrachten Alexandrië moeten ontruimen, zal de Fransche regee ring niet gedoogen, dat den Fran sche schepen voor het vertrek der Engelschen moeilijkheden worden bereid. Alle Fransche oorlogsschepen moeten uitsluitend Fransch blij ven. Onder de tegenwoordige om standigheden streeft de Fransche regeering er naar, dat de Fran sche schepen vrij de dichtstbijgele- 'gen Fransche haven opzoeken. Het Duitsche opperbevel van de weermacht en de Italiaan sche regeering hebben erkend, dat de aan admiraal Godefroy gegeven instructies in overeen stemming zijn met de voor waarden van den wapensti- stand en de verplichting op zich genomen hun houding hiermede in overeenstemming te brengen. De Fransche regeeringschef acht te het zijn plicht dit feit ter ken nis te brengen van de Amerikaan- sche regeering. Op 3 Juli heeft de zaakgelastigde der Vereenigde Staten aan den chef van de Fransche regeering een nota overhandigd, waarin o.a. verklaard werd dat de Fransche oorlogsschepen in Alexandrië on der geen beding in handen mag vallen van de Duitsche of Italiaan sche strijdkrachten. De President stelt de Fransche regeering voor de Fransche schepen te Alexandrië onder de bescherming der Ver eenigde Staten te plaatsen. Deze maatregel brengt de reis van de Fransche schepen naar een asyl- haven voor den duur van den oor log met zich mede. Wanneer het aanbod der Ver eenigde Staten door de Fran sche regeering niet wordt aan genomen, dan zon de Britsche regeering volkomen het recht hebben den Franschen schepen het bevel te geven het Suez- kanaal door te varen en wan neer dit bevel niet zon worden opgevolgd tot vernieling van deze schepen over te gaan. Op 7 Juli heeft de Fransche re geering de Amerikaansche regee ring geantwoord en verklaard, dat zij de voorstellen der Vereenigde Staten, die beleedigend zijn voor de Fransche regeering, formeel yan de hand wijst als zijnde in strijd met de eer en het belang van Frankrijk. Bovendien stelt de. Amerikaan sche regeering door den eisch om de Fransche oorlogsschepen in een Amerikaansche haven „een veilig asyl" te verleenen. een eisch, welke onvereenigbaar is met de verplich tingen, welke voor Frankrijk voort vloeien uit het wapenstilstandsver drag. De Fransche regeering stelt vast, dat de Amerikaansche regeering de eventueele vernietiging van de Fransche schepen in Alexandrië als gerechtvaardigd beschouwt en legt nog eens opnieuw den nadruk op de buitengewoon ernstige gevol gen, welke iedere daad van geweld in Alexandrië tegen de Fransche schepen met zich zou medebren gen. Op 11 Juli heeft de zaakgelastig de der Vereenigde Staten een nieu we nota overhandigd aan Laval, waarin werd voorgesteld de-Fran sche schepen van Alexandrië door het Suezkanaal naar Martinique over te brengen. Op 13 Juli heeft de Fransche re geering op deze nieuwe nota ge antwoord met een nota, waarin werd verklaard, dat het door pre sident Roosevelt in zijn nota van 11 Juli gedane voorstel niet aan vaard kon worden, daar het onver eenigbaar is met de voorwaarden van den wapenstilstand. Het nieu we door president Roosevelt gedane voorstel moet, evenals het vorige; als zijnde onvereenigbaar met de eer en de belangen van Frankrijk van de hand worden gewezen. BERLIJN, 17 Juli (A.N.P.) Het standpunt der Fransche -regeering nopens de interventie der V.S. in zake de te Alexandrië geïnterneer de Fransche oorlogsschepen heeft in Duitsche politieke kringen be langstelling gewekt. Het rustige, maar ondubbelzin nige antwoord van Laval op de al in Noord-Holland Rechtvaardige ver deeling der beschik bare hoeveelheden brandstoffen in gevaar Publiek en vrije handelaren in onze provincie door ernstige wantoestan den gedupeerd. r\E ervaringen die het publiek den laatsten tijd met zijn vasten J-/ kolenléverancier opdoet, zijn niet altijd van even aangenamen aard. Die handelaar kan daar evenwel weinig aan doen. De brandstoffenpositie is dusdanig, dat er in het algemeen reeds de aandacht op gevestigd is, dat men genoegen dient te nemen met die brandstoffen, welke de handelaar aanbiedt Het is namelijk zoo, dat men niet op al zijn bonnen anthraciet zal kun nen verlangen en tevreden moet zijn met een redelijke verdeeling an- thraciet-eierkolen. Dit moge niet prettig zijn men zal zich onge twijfeld bij dezen toestand neerleggen als er sprake is van een ge lijke behandeling voor iedereen. Maar hoewel die eerlijke verdeeling inderdaad voor ieder een bedoeld is, doen zich op het oogehblik gevallen voor die niet door den beugel kunnen. De eene handelaar kan zijn klanten slechts eierkolen leveren zonder een stukje anthraciet en een ander stopt zijn klanten vol met de prachtigste anthraciet zonder de minste eierkolen. Dat zet kwaad bloed bij het publiek, dat zich gedu peerd meent door zijn- handelaar en de volkomen naar eer en gewe ten handelende leverancier-zonder-anthraciet ziet in de toekomst zijn zaak te gronde gaan... Wat van dezen toestand de oorzaak is? Men kan niet spreken van een bepaalde instantie, die hier on juiste handelwijzen zou bedrijven, doch veeleer van 'n funest systeem, dat reeds lang uitgebannen had behooren te zijn. Men kent in Alkmaar en omge ving de N.V. Vereenigde Brandstof- fenhandel, waarvan de heer Lake- man directeur is. Dit is op zichzelf niets bijzonders, maar wel bijzon der zijn de feiten dat deze direc teur tevens districts-adviseur is van het Rijkskolenbureau in Den Haag, en dat zijn N.V. niet slechts kleinhandel drijft maar ook groot handel. In deze merkwaardige combina ties zijn enkele redenen te vinden van den vreemden gang van za ken bij den brandstoffenhandel in een belangrijk deel van Noordhol land. Bijzondere praktijken. De Vereenigde Brandstoffenhan del houdt er namelijk zooals reeds jaren achtereen gebleken is, bijzon dere praktijken op na. Meedoogen- loos poogt de N.V. ten koste van den zelfstandigen middenstander, die op het terrein van den brand stoffenhandel werkzaam is, haar macht zoo ver mogelijk uit te brei den. De methode welke hierbij aan gewend wordt is niet nieuw; zij werd reeds door vele grootmachten in den handel gebezigd. Het recept luidt: Bemachtig zooveel mogelijk leveranties van kleine zakenlie den en stop die menschen vol! Dat is dan het begin van alle ellende, want de kwaliteit van het gelever deop het ondèrhavige gebied dus brandstoffen laat veelal te wen- schen over zoodat de kleine han delaar er op den duur de schade van ondervindt Hij raakt klanten kwijt, en is niet meer bij machte aan zijn verplichtingen te voldoen. Men dient niet uit het oog te ver liezen, dat de groothandelaar in deze gevallen tevens zelf detaillist is en er niet voor terugdeinst aan de klanten van zijn vastgeloopen afnemer te leveren. Dat verhaast het proces en is de nood dan hoog genoeg dan komen de verlokke lijke aanbiedingen: gemakkelijke betalingscondities in den geest van „betalen komt wel" en tenslotte valt de kleine zaak a'an de groote onderneming ten offer (Zie vervolg pag. 2.) OP byna alle gebieden van het economische leven in Nederland heeft zich de laatste decennia een noodlottige po liepvorming voorgedaan, waar op reeds vele malen is gewezen Het behoeft derhalve geen ver baring te wekken, dat er ook in den handel in vaste brandstof fen dergelijke machtsposities zijn ontstaan, welke tot gevolg hebben, dat degenen die zich als kleine of middelmatige za kenlieden met den kolenhandel bezighouden, een strijd om het bestaan moeten voeren, welke in de meeste gevallen te eeniger tijd hun krachten te boven gaat Nu er tengevolge van den oorlog een rijksdistributie van brandstoffen is gekomen, wordt het èn voor den zelfstandigen zakenman èn voor het publiek des te noodlottiger dat diezelfde plutocratische machten de touw tjes in den brandstoffenhandel nog steeds in handen hebben. Dit valt allerwegen in den lande te constateeren. Door on- oirbare machtsuitbuiting is het vrijwel overal mis, maar vooral in het Noorden van Noordhol land en in het bijzonder in Alk maar en omgeving. Zoodanig zelfs, dat ingrijpen van hoogerhamd geen dag uit stel meer kan lijden. De gevol gen hiervan worden in dezen tijd immers ook door het pu bliek dat bij. rijn handelaar niet meer datgene aan brand stoffen kan krijgen, waar het recht op heeft, terwijl bevoor rechte groothandelaar-detaillis ten nog louter anthraciet afle veren aan den lijve onder vonden. De klachten die ons over dit onderwerp bereikten waren zoo ernstig, dat wij eens een onder zoek hebben ingesteld. De resul taten daarvan hebbeji wij vast- gelegd in nevenstaand artikel. te doorzichtige Britsch-Amerikaan sche pogingen tot afpersing wordt hier gewaardeerd, waarbil men niet minder den nadruk legt op de cor recte houding der regeering te VI- chy jegens de wapenstilstands voorwaarden, dan op hot feit, dat de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken, Cordell Huil, nog onlangs Amerikaansche inmen ging in deze kwestie had ontkend, dus thans door de mededeeling der Fransche regeering is betrapt op een flagranten leugen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1