NOORD-HOLLAND Achtervolgingsgevechten in vollen gang Spoorwegongeluk te 's Hertogenboscb DAGBLAD VOOR Leningrad beschoten A1 k m a a r s Laodstandkantoor geopend Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Adminigtratiebureanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langstraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 et o. m.m. Bij contract, binnen een jaar te Re- bruiken. belanRrijke kortinR. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 8t«te Jaargang. No. 11855 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DINSDAG 21 JULI 1942 Heroveringspogingen van Woronesj verijdeld Het tempo van den Duitschen opmarsch HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 20 Juli. Het opper.be- (yel der weermacht maakt 'bekend: 'In het Zuiden van het Oostelijk front zijn de achtervolgingsgevech ten in Zuidelijke en Oostelijke rich ting weer in vollen gang, nu er een .eind is gekomen aan den regenval. Formaties gevechts- en slagvlieg tuigen hebben vijandelijke colon nes ten Oosten van Rostof vernie tigd, belangrijke étappevebbindin- gen van den vijand bij den mond ,van den Don vernield en de achter volgingsgevechten in de bocht van den Don doeltreffend gesteund. De vijand heeft ook gisteren met sterke strijdkrachten het brugge- hoofd Woronesj aangevallen. Alle pogingen tot herovering van de stad werden in zware gevechten af geslagen, ten deele in tegenaan vallen met succesvollen steun van de luchtmacht Hierbij/Werden van 60 aanvallende tanks 36 vernietigd. In de omgeving van Moskou zijn overdag en 's nachts spoorwegdoe len met vernietigende uitwerking aangevallen. Ten Zuiden van het, Ilmenmeer mislukten plaatselijke aanvallen van den .vijand. Bij deze gevechten werd een bolsjewistische groep vernietigd en 19 vijandelijke tanks werden kapotgeschoten. Het havengebied van Moermansk werd gisteren met bijzonder succes gebombardeerd. In haveninstalla ties, autoparken en benzineopslag plaatsen ontstonden groote bran den. Jachtvliegtuigen schoten hier bij boven de baai van Kola 17 vijan delijke vliegtuigen neer. In Noord-Afrika wederzijdsche gevechtsbedrijvigheid van plaatse lijke beteekenis. Ten Noordoosten van Londen beeft een gevechtsvliegtuig over dag voltreffers geplaatst op een be langrijke wapenfabriek. In het Duitsch-Nederlandsche frensgebied heeft een Britsche liegtuig gisteren enkele bommen laten vallen op woonwijken. Het .vliegtuig werd omlaag geschoten. De Britsche luchtmacht heeft *s nachts met vrij zwakke strijd krachten een aanval gedaan op en kele plaatsen aan de. Duitsche bocht. Vooral de steden Bremen en Oldenhurg. De burgerbevolking leed verliezen. Drie vijandelijke Vliegtuigen werden neergeschoten. Bij de succesvolle afweergevech- j ten op het bruggehoofd Woronesj iheeft een Silezische divisie infan- i iterie zich bijzon'der onderscheiden. Het jachtseskader Udet heeft zijn 250Ös te,overwinning in. de lucht be haald. De sterkste vesting ter wereld over wonnen. Slechts Ï25 dagen konden de Sovjetc Sebastopol houden en moesten zij de stad na verbitterde gevechten aan de vereenigeje Duit sche en Roemeensche troepen over- geveiu Taai en vertwijfeld verweer den zich de bolsjewiste^ in de reeds om haar rotsen tot de sterkste ves tingen ter wereld behoorende stad. Elk rotshol en elk huis moest af zonderlijk worden veroverd. In de ze met beton versterkte rotsbunker was oen geweldig munitiedepot van de Sovjets ondergebracht, dat zij echter voor do intocht van de Duit» schers in de lucht lieten vliegen en daardoor het leven van tienduizen den Sgwjetburgers en Sowjefsolda- ten vernietigde. Atlantic-Holland-P.K. Augustin- Pax Holland m VERLIES TAN WOROSHLOF- ORAD ERKEND. BERLIJN, 28 Juli. (D.N.B.) In een bericht van het Sowjet-infor- matiebureau wordt"gezegd, dat de Sowjet-troepen Worosjilofgrad heb ben „verlaten". LENINGRAD BESCHOTEN. BERLIJN, 20 Juli (D.N.B.) Aan het omsingelingsfront van Lenin grad hebben op 19 Juli zware ka nonnen van 't Duitsche leger voor den oorlog belangrijke doelen in Leningrad en het nachtelijk scheepsverkeer in de baai van Kroonstad doeltreffend beschoten. Hat tempo van den opmarsch. BERLIJN, 20 Juli. De A.N.P.- correspondent meldt: Nu de Duitsche en verbonden troepen het Donetz-bekkgjj groo- tendeels in hun bezit hebben, kan gezegd worden, dat zij bij een ver der oprukken in Zuid-Oostelijke richting de voornaamste hindernis sen achter den rug hebben. Wel liggen in deze richting nog eenige versterkte steden, doch deze behoe ven niet zooveel moeilijkheden op te leveren als het gebied, dat de troepen van de spil de laatste da gen in hun macht hebben weten tel brengen, en dat voor den aard van het'terrein als een \yaar bolwerk •voor de verdedigers kon worden beschouwd. Sneller tempo. Reeds in de afgeloopen weken was het tempo van den op marsch belangrijk sneller dan het vorige jaar, toen toch ook reeds geweldige prestaties wer den volbracht, wanneer men enorme afstanden in in het oog houdt. Thans strekken de ope raties zich over nog weer groo- tere afstanden uit, zoo zelfs, pdat men niet meer met kilome ters, doch met lengtegraden re kent. Worosjilowgrad wapensmidse. De verovering van Worosjilow- grad beteekent voor de bolsjewis ten een niet te vervangen verlies. Deze belangrijke industriestad in het centrum van het gebied, dq,t met het Roergebied vergeleken kan worden. Van hier kwam een aanzienlijk deel van het door de bolsjewisten gebruikte oorlogsma teriaal. Het was de wapensmidse, die in de -eerste plaats werkte vóór de .Zwarte-Zeehavens en de in het Zuiden gelegen vestingen, doch ook de bij Leningrad en Moskou strijdende bolsjewistische legers ontvingen een groot deel hunner wapens uit het Donetz-gebied. En gelache persstemmen. GENèVE, 20 Juli (D.N.B.) De neideirlaag van Timosjenko be- heerscht evenals de vorige dagen het beeld van de geheele Lomden- sohe pers. De speciale correspon dent van de Times te Moskou schrijft, dat het Duitsche offensief niet alleen in den voornaamsten gevechtssector, dodh ook op ver schillende andere plaatsen aan 't Oostelijke front nog steeds in vol len gang is. De Daily Telegraph verklaar^: Voor de Russen bestaat er geen kans, dat zij op hun voortdurende terugtochten zich ergens kunnen verschansen. In de Daily Mail wordt o.a. ver klaard, dat de gevechten aan den Don in het teeken staan van den terugtocht der Sowjets. De terug trekkende Sowjets zijn overigens, zoo verklaart het blad, voortdurend Woronesch door de Duitsche troepen bezet Infanterie marcheert door de straten der stad, om welker bezit heftig werd gestreden, om de achtervolging van den verslagen vijand voort te zetten. Scherl-Fellinga-P.K. Gregor-Pax Holland m blootgesteld aan de permanente Duitsche luchtaanvallen. Tegen de Duitsche bommenwerpers kunnen zij zich bijna niet meer bescher men. EUITSC^E VLIEGTUIGEN BOVEN ENGELAND. BERLIJN/20 Juli (D.N-B.) Ter gewapende verkenning naar Groot- Britfan je gevlogen Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben gisteren naar aan het D.N.B. gemeld wordt, een belangrijke fabriek bij Chelms- fort aangevallen met bommen van zwaar kaliber.' De Duitsche beman ningen namen verscheidene vol tref fers op de fabrieksgebouwen waar. Er werd aanzienlijke schade aange richt. Andere Duitsche gevechts vliegtuigen bestookten boven de Britsche wateren scheepsdoelen met waargenomen effect. Britsche gevechtsvliegtuigen heb ben in den loop van gisteren ge tracht onder sterke bescherming van jagers naar België en Noord- Frankrijk te vliegen. Door den ter stond optredenden Duitschen af weer op den grond en door jagers werden de Britten weggedrongen van de voorgenomen doelen en ge dwongen naar het Westen terug te keeren. BRITSCHE BOMAANVAL OP DUITSCH LAZARET. BERLIJN, 20 Juli (D.N.B.) Van militaire zijde wordt gemeld: Tijdens de gevechten om de stel ling van El Alamein is in den af geloopen nacht een Duitsch lazaret door Britsche bommenwerpers aan gevallen. Naast den kustweg, li km. achter de gevechtslinie van El Alamein, hadden twee colonnes van het Roode Kruis huni verband- post gevestigd. Tien groote Roode Kruis vlaggen gaven de plaats aan en boven iedere tent woei eveneens een Roode Kruisvlag. Tegen mid dernacht versohenen Britsche bom menwerpers boven de verbandpost. Nadat zij zich door middel van lichtkogels hadden georiënteerd, wierpen Zij hun bommen op de ten ten met gewonden. Deze aanval dpurde 3% uur, De operatietenten werden vernield, dokters, hospitaal soldaten, verpleegsters, en gewon den door bomsplinters getroffen. Den leider, die juist bezig was een zwaargewonden Brit te opereeren, werd de linkerhand door bomsplin ters afgereten. De verbandpost werd volkomen verwoest. De aan val eischte talrijke dooden. MISLUKTE AANVAL. BERLIJN, 20 Juli (D.N.B.) Een enkele Britsche bommenwerper heeft, naar het D.N.B. van militai re zijde verneemt, gisterochtend bij slecht zicht en zwaar bedekte lucht woonwijken van een kleine, mili tair en militair economisch onbe langrijke plaats in het Neder- landsch-Duitsijhe grensgebied aan gevallen. Het vliegtuig is doof* ja gers neergeschoten. Het Tweede Front De meening van Tokio TOKIO, 20 Juli (DNB.) Inzake de epkele weken geleden door En geland/ en de Ver. Sfaten aan de Sowjet-Unie gegeven plechtige be loften om nog dit jaar een tweede front in Europa te vormen, ver klaarde de woordvoeder van de Ja- pansche. regeering vandaag, dat de Ver. Staten en Engeland landen zijn, die gaarne zien, dat anderen voor hen offers brengfen, doch die zelf van hun kant geeh offers voor anderen wenschen te brengen, ge heel onverschillig of zij hierdoor hun eerewoord breken of niet. België; Frankrijk, alsmede Grie kenland, Joegoslavië en Nederland kunnen er over meepraten en ook Tsjoengking kent de waardeloos heid van Anglo-Amerikaansche be loften, dat het bekende Anglo-Ame rikaansche spreekwoord: „a friend in need is a friend in deed" noch op Engeland, noch op dé Vereenig- de Staten van toepassing is. Roosevelt opperbevelhebber STOCKHOLM; 20 Juli (A.N.P.) Naar de Britsdhe beridhbendaenst wüt Vaneouver meldt, zal Roose velt binnenkort bet opperbevel over alle strij-dkradhten der geal lieerden op zich nemen. Roosevelt, die als prësiident reeds opperbevel hebber van alle Amerikaansche troepen is, zal, naar in bet benidht verder wordt gezegd, „met alge- meene toestemming" zijn nieuw ambt aanvaarden. v KLEURLINGEN IN NQOKD- IERLAND. GENèVE, 20 Juli (D.N.B.)'— Uit Londen wordt gemeld: een for matie kleurlingentroepen uit 'de Ver. Staten is in Noord-Ierland aangekomen* Gistermorgen te ongeveer tien i^ver acht is op het station der spoorwegen te 's-Hertogenbosch een electrische trein uit de richting Utrecht op een stilstaanden perso nentrein, welke uit Eindhoven ge komen was, gereden. De botsing was vrij hevig, zoodat groote materieele schade werd aangericht. Slechts drie personen werden hierbij gewond, waarvan een ernstig. De zwaargewonde, een passagier uit Helmond afkomstig, is naar het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch vervoerd, doch verkeert thans buiten levensge vaar. Ook een der lichtgewonden, is ter observatie naar het zieken huis vervoerd. De derde gewonde kon, na verbonden te zijn, den te rugtocht aanvaarden. Het onder zoek is nog in vollen gang. ONTGINNING NOORDOOST- PÓLtfER BIJ URK. Volgende week zal men ook im de nabijheid van Urk beginnen met het ontginnen van den Noord- oostpolder. Voor bet doel komen 300 Rotterdiaimsdbe arbeiders nam* Urk, die zulilab worden onderge bracht in kampen, welke inmiddels pp het eiland zijn verrezen. MAATREGELEN TEGEN ZWAR TE HANDELAREN. In de distributïeregelinfsbeschik- king zijn eenige wijzigingen ge bracht,'waardoor o.m. de mogelijk heid wÉrdt geopend te kunnen op treden tegen personen, die hande len in valsche of vervalschte be scheiden. Voorts wordt het aan han delaren verboden bonnen in omloop te brengen, welke bedoeld zijn als reclamemiddel, doch misleidend, werken, en gebruikt worden als wer kelijke distributiebescheiden. Zoon van Koning Leopold geboren BRUSSEL, 20 Juli (Ö.N.B.). Naar tihams hier officieel be kend is gemaakt, is den 18en Juli een zoon van koning Leo pold den Derden göboren. De ze heeft de namen •Alexander, Eimmapuel, Henry, Albert, Ma ria, Leopold gekregen. Gandhi bereidt nieuwe actie voor BERN, 20 Juli (DNBÏ) Exchan- ge Telegraph meldt uit Calcutta, dat Gandhi onverzoenlijk een nieu wen veldtocht van „rebellie zonder geweld" voorbereidt. Intusschen „gaat de Britsch-Indische regeenng in stilte te werk" efi treft zij voor béreidingen om eventueele onlus ten in de kiem te kunnen smoren. Tot dat doel legt zij in .elk politie bureau lijsten aan van congreslei ders en agitatoren en hoopt op deze wijze het evenals voorheen gemak kelijk met. deze nieuwe golf van ordeverstoringen klaar te spelen. COMMANDANT AMERIKAAN SCHE STRIJDKRACHTEN IN MIDDEN-OOSTEN. GENEVE, 20 Juli (Afip) Uit Londen wordt gemeld: Generaal majoor Lewis" H. Bree%>n. d' het opperbevel over de Amerikaan sche luchtstrijdkrachten op dePhi- lippijnen en later in Ind'ië heeft gevoerd, is benoemd t.ot oommam dant van de AineriEhansche lucht strijdkrachten in het Miidden-Oos ten* Rede boerenleider Roskam Bij de opening van het provin ciale kantoor van den Nederland- sdhen Landstand in Noord-Holland te Alkmaar, die gisteren plaats vond, heeft de boerenleider Ros kam, h$>ofd van den Nederland- schen Landstand, de volgende re de gehouden. Het leven van den boer wordt geadeld door arbeid en strijd. Geen organisatie van rnsi. De Landstand is dan ook geen organisatie, die gekomen is om den boeren rust en vrede te geven. Zij is gekomen, om de boeren er van te doordringen, dat alleen de dagelijksche strijd het recht op een rechtvaardig aandeel kan ver schaffen van de goederen der aar de, want de goedëren, die wij te len, .telen wij niet voor ons zelf, maar voor ons volk en groot zijn de machten in dat volk, die zich keeren tegen den hoer en zijn recht. De liberaal-kapitalistisdhe strijd is voorgoed voorbij en daarover zal iedejr vaderlander, die zijn hart op de rechte plaats draagt, zich verheugen. Dat wil niet zeggen, dat de tijd, waarin wij nu leve'n zooveel beter is en nog veel min der, dat ónze tijd minder vol is van gevaren. Do nieuiwe orde is nog niet gekomen.-Wij arbeiden aan die toekomst, maar leven in den tijd van overgang. De wet, die alles beheerscht. Op hét oogenblil/ is er maar één wet en die is: „De oorlog moet gewonnen .worden". De oorlogseconomie drukt daar mee haar stempel op het land- bouwleven en de voedselvoorzie- ningspolit'iek wordt er door be paald. Toen de Landstand in het leven werd geroepen waren er vele trou we boeren en trouwe ambtenaren van het staatsapparaat, die hun plicht verstonden en eerlijk met ons mee hebben gewerkt aan den opbouw. Dat zijn zij, -die ook op ons kun nen rekenen nu en in de toekomst,. Er kwamen echter ook leiders voor van het staatsapparaat, die hun eigen positie willen handhaven, omdiat zij daarin een post ziten van waaruit zij onzen opbouw kunnen tegenwerken'. De sluikhandel vreet voort al$ een kanker en de >geheele voedsel voorziening wondt er door ont wricht. Het is schrikbarend wat er de laatsite maanden op da't ge>- bied heeft plaats gelhad in vele streken yan ons land. Ik ben niiet gekomen om mijn gedachten door woorden te verbergen, daarom zeg i!lc het. zooals ik het zde. De grondoorzaak van den sluik handel en de duistere macht, waar door die sluiikihajndiel woekert, is de verpestende geest, die er uit- •gaat van vele aanigesteldien van het buiildlige voedselapiparaat en van de voedselvoorziening. Niet de boe ren, maar zij zijn hef die op het oogenblik bezig zijn ons volk in den honger te jagen.. - Wij duiden echter niet langer, dat waar hon derdduizenden boeren trouw en sober arbeiden aan de voedselvoor ziening van 'óns volk velen van het crisisapparaat en vooral van den crisis-controledienst hun ver pestenden invloed doen gelden. Het bo^errantsoen is weer ver laagd en dat was nood'iig, omdat er geen boter meer was. Maar dat er geen boter was, dat komt om dat door den zwarten handel de boter aan een rechtvaardige ver deeling word't onttrokken. Er zijn streken in ons land', waar de melk. fabrieken geen 50% van de melk ontvangen. Maanden lanig heb ik gewaar schuwd, maar de beeren, die de macht hadden oei in te grijpen, hebben het niet alleen oogluikend toegelaten, door hun anti-houding en door hun bolsjewistische sym pathieën hebben zijn een geestes gesteldheid opgeroepen, dlie het ergste doet vreezen. Het landbouwhu'is, dat nu ge opend wordt, zal het middelpunt zijn voor de boerenetrijd in dit ge west, nu tegen de overblijfselen der oude. machten en in de toe komst tegen het staatsaibsolutisme, daf dreigend zijn kop opsteekt. In hoogste instantie is dit het beslissende, dat den boer op zijn bedrijf recht wort gedaan. Nietin en Haag en niet in Alkmaar klopt het hart van den Landstand, maar het zwaartepunt van den Land stand ligt bij den boer op zijn erf en de heele opbouw is slechts dienstig om den boer op zijn. erf te beschermen. In het vertrouwen, daf gij, man nen van dit gewest, zult weten wat uw plicht is, verklaar ik dit landbouwhuis voor geopend. DE SCHEEPSVERLIEZEN DER GEALLIEERDEN. STOCKHOLM, 20 Juli (D.N.B.) Het Amerikaansche ministerie van Marine heeft, naar Radio-New York mededeelt, bekend gemaakt, dat een Amerikaansch schip op den Atlantischen Oceaan tot zinken is gebracht. De bemanning werd aan land geget. Inleveringsbesluit inlandsche tabak Telers moeten hun produc tie ter beschikking stellen. Verschenen is een besluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van L. en V., waarbij Tabak wordt aan gewezen als crisisproduct in den zin van de landbouwcrisiswet. Naast verplichtingen voor de te lers van tabak tot het verstrekken van inlichtingen over de "met tabak b£teelde oppervlakte enz. op verlan gen van den productiecommissaris voor dén tuinbouw en de ooftteelt en'om de geteelde tabak, voor zoo ver daarvan geen ontheffing is ver leend, ter beschikking van dezen productiecommissaris te houden, is in dit besluit de verplichting opge nomen voor iederen teler om de hoeveelheid tabak, welke hij voor handen of in voorx*aad heeft bij een door den productiecommissaris aan te wijzen orgaan of lichaam in te leveren, indien en voor zoover zulks door dien commissaris wordt verlangd. Deze levering kan gevorderd wor den zoowel bij algemeene bekend making als door afgifte van een schriftelijken last. Voor de ingeleverde tabak zal een vergoeding worden toegekend, berekend op basis van een nader door den secretaris-generaal in overleg met den gemachtigde voor de prijzen vast te stellen prijs. Dit besluit treedt Dinsdag 21 Juli in werking. MaanMaan op vanavond om onder 1436 21 40 uur 064 2i Juli fti.'ty uur 3Aug E.K tot morgenochtend L.K. 27Juli g» aa 12Au& v.m. 5.4 4 uur n.m. Er volgde aangifte bij de poli tie, doch de fabrikant begon te- zelfder tijd ook een onderzoek naar de verdwenen rookertjés. De ze waren van een speciaal soort en dus moest het hem wel direct opvallen, als hij ze ergens zag. De man had geluk, want na eenige dagen ontdekte hij een zijner siga ren- in een café in de binnenstad en toen hij den kastelein vroeg, of deze hem misschien wat van die soort kon leveren, volgde het ant woord, dat er nog wel een partij tje in voorraad was. Daarop toog de fabrikant naar de politie, die een kij'kje in het café nam en daar alle gestolen si garen aantrof, Ook de dief was nu spoedig achterhaald. Het was een vriend van den expeditieknecht, die de sigaren had vervoerd. Sa men hadden zij den diefstal op touw gezet., samen verdwenen ze nu ook achter slot en grendel. Samen gestolen, samen achter slot Een sigarenfabrikant te Amster- lam had verleden week een zen ding van 2000 stuks van dit rocuk- materiaal te verzending meegege ven aan een expeditie-onderne ming. Groot was zijn teleurstelling, toen hij na eenigen tijd de bood schap kreeg, dat de sigaren haar bestemming niet hadden bereikt, doch onderweg waren gestolen. Wavefl „Fstll Nu onzen grooten generaal niet storen. Hij organi seert op het oogenblik onzen vol- genden nederlaag." Teekening Balkie-Holland- Pat Holland m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1