NOORD-HOLLAND 16 schepen in den grond geboord Verduister DAGBLAD VOOR RoStof staat in brand DE VERJAARDAG VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreanz: SCHAGEN: Laan 201, Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Lange straat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11856 pagina s Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) WOENSDAG 22 JULI 1942 Verbitterde gevechten van man tegen man Het verloop van den strijd bij Woronesj HOÖFDKWARTIE VAN DEN FüHRER, 21 Juli (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt 't volgende extra bericht bekend: Duitsche duikbooten hebben van een zwaar beveiligd convooi met oorlogsmateriaal, bestemd voor Afrika, op den Atlantischeii Oceaan ten Noorden van de Azoren zeven schepen met een inhoud van 38.000 brt., o.m. een groot munitieschip, dat in de lucht vloog, in den grond geboord. Een duikboot is doorgedrongen tot in de St. Laurence- rivier en beeft daar drie schepen met een inhoud van 15.000 brt., die ih bewaakte convooien voeren, in den grond geboord. Een vierde schip met een inhoud van 4500'brt. werd getorpedeerd en door de bemanning op het* strand gezet, Bovendien zijn in het Amerikaansche gebied zes schepen met een inhoud van 51.000 brt. tot zinken gebracht en een vrachtschip door een torpedo treffer zwaar beschadigd. ïn totaal verloor daarmede de vijandelijke ravitail- leeringsscheepvaart in' de laatste vier dagen door Duit sche duikbooten 16 schepen, met een inhoud van 104.000 brt. Het weermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEIN FÜHRER, 21 Juli. Het opperbe vel der weermacht deelt mede; In het Zuidelijke deel van het Oostelijke front zijn de Duit sche en de verbonden troepen bezig met een concentrischen aanval van het Westen, Noor den 'en Oosten op Rostof. De stad staat in brand. De bruggen over den Don ziin vernield. Ver- der Noordelijk is de Don-sector ten Westen van Stalingrad op 80 kjn. genaderd. Vijandelijke achterhoedetroepen en uiteengedreven vijandelijke groe pen strijdkrachten woi-den vernie tigd. Hat luchtwapen heeft de druk bozette terugtocl>tswegen van den .vijand bestookt en <de aanvallen op riviero vergangen en spoorwegin stallaties in het gebied van Rostof voortgezet. Ten Noorden van Wo ronesj zijn 'ijandelijke aanvallen af geslagen. In den, centralen sector heeft een infanteriedivisie een in gesloten groep vijandelijke strijd krachten yernietigd. In verbitterde gevechten van man tegen man zijn 105 gevechtstellingen stormender- haiid genomen. Ten Zuiden van het Ilmenmeer en dan het omsinge- lingsfront van Leningrad zijn ver scheidene vijandelijke aanvallen, deels in verbitterden strijd van man tegen man, mislukt. Nachtelijke aanvallen van het luchtmapen zijn gericht op militai re doelen bij Alexandrië. Op Malta zijn bomtreffers ge plaatst op de vliegveldinstallaties van Luca. In het Kanaal hebben lichte Duit sche zeestrijdkrachten het leidende vaartuig van een Britsche flottielje motörtorpedobooten tot zinken ge bracht en verscheidene andere mo- tortorpedobooten met artillerietref fers beschadigd. In het gebied van de Duitsche bocht hebben gisteren Britsche .vliegtuigen zonder zicht op den grond blindelings bommen neerge worpen. Een plattelandschool werd getroffen en daarbij zijn eenige kin deren gewond. Een visch met drie oogen Naar de. „Lokal Anzeiger" uit Kopenhagen meldt, heeft men dezer dagen in de vis- schershaven van Esbjerg een kleine sensatie beleefd. Een kotter, die met een lading visch was binnengeloopen, herberg de onder die lading ook een ising, een bij Skagen voorko mende botsoört met een ge wicht van ongeveer een kwart •kilo. Het was een levende visch en deze vangst zou eigenlijk niets bijzonders zijn, wanneer deze'ising niet een zoölogi sche merkwaardigheid had vertoond, nomelijk een derde oog, dat zich bevond tusschen de heide normale oogen, mid den op den kop. De visch liet dit derde oog net zoo rollen als de beide andere oogen. .De merkwaardige visch werd aJh de visscherij-directie geoffreerd De Denen hebben al een grapje op deze vangst ge maakt: men fluistert, dat de ising dit derde oog gebruikte cm uit te kijken naar... vliegtuigen. In den afgeloopen nacht hebben enkele vijandelijke vliegtuigen sto- ringsvluchten gemaakt boven Oost- Pruisen, zonder bommen neer te werpen. Zooals in een extrabericht wordt medegedeeld, hebben Duitsche duik booten van een. zwaar beveiligd cdnvooi met- oorlogsmateriaal, be stemd voor Afrika, op den Atlanti- schen Oceaan ten Noorden van de Azoren zeven schepen met een in houd van 38.000 tyrt., ojn. een groot munitieschip, dat in de lucht vloog, in den gifond gehoord. Een duikboot is doorgedrongen tot in de St. Laurerice-rivier en heeft daar drie schepen met een in houd van 15.000 brt, die in be waakte convooien voeren, in den grond geboord. Een vierde schip met een inhoud van 4500 brt., werd getorpedeerd en door de beman ning op het strand gezet. Boven dien zijn in het Amerikaansche ge bied zes schepen met een inhoud van 51.000 brt. tot zinken gebracht en een vrachtschip door een torpe dotreffer zwaar beschadigd. In totaal verloor daarmede de vijandelijke ravitailleeringsscheep'- vaart in de laatste vier dagen door Duitsche duikbooten 16 schepen met een inhoud van 104.000 brt. De in de Engelsche en Sow- jet-Russische pers gepubliceer de berichten over den toestand bij Woronesj zijn geheel ver zonnen. De daar strijdende di visies infanterie zijn noch afge sneden, noch vluchten zij over den Don. Zij houden nog steeds het nagestreefde bruggehoofd van Woronesj en de stad zelf en hebben alle Sowjet-Russische aanvallen bloedig afgeslagen^ Het frontverloop bij het brugge hoofd om Woronesj zal in de Duitsche pers gepubliceerd wor den. As-troepen naderen Stalingrad BERLIJN, 21 Juli. De ANP-cor- respondent meldt; Zooals uit de berichten van het Duitsche opperbevel blijkt, worden de bolsjewistische troepen in het gebied ten Oosten en Westen van den Don steeds meer door de in verschillende richtingen oprukken de strijdkrachten van de as in het nauw gedreven en door omsinge lende bewegingen in steeds kleine re deelen gesplitst. Juist doordat de aanvallen uit verschillende richtin gen geschieden, hebben de in den afgeloopen winter in koortsachtig tempo versterkte verdedigingswer ken-van de bolsjewisten, die over wegend op aanvallen uit Westelijke richting waren berekend, aanzien lijk aan heteekenis verloren. Pas als men de landkaart van Europa beziet en het gebied, waar in zich al deze gevechten afspelen volgens de jüiste maatstaf kan be- oordeelen, blijkt van welk een enor me uitgestrektheid het is en welk een ontzaglijke prestaties de zuive ring ervan vereischt. De pogingen van Timosjenko door hevige aanvallen met ster ke pantserstrijdkrachten in het gebied vani Woronesj, dat in 't Noorden van dezen gevechts sector de rol van verdedigings front speelt, zijn ingesloten troe pen te ontlasten, zijn onder zwa re verliezen mislukt. Intusschen zijn de operaties reeds gevaarlijk dicht de belang rijke stad Stalingrad genaderd. De bedreiging van deze stad aan de Wolga is voor de bolsje wisten buitengewoon ernstig, daar het verlies hiervan voor hen het verlies van een belang rijken scheepvaartweg zou be- teekenen. Sven Hedios meening BERLIJN, 21 Juli (DNB.) „Duitschland moet dezen oorlog winnen en-Duitschland zal de zen oorlog winnen", zoo ver klaarde de wereldberoemde Zweedsche ontdekkingsreiziger Sven Hcdin in een gesprek met een medewerker van de „Deut sche Allgemeine Zeitung". „Ik heb nooit kunnen begrijpen", zoo zeide hij o.a., „dat het mee- rendeel der mënschen van Eu ropa het bolsjewistische gevaar, dat toch sedert 25 jaar duidelijk zichtbaar is, niet hebben inge zien. Thans begrijp ik het ech ter nog minder dan ooit." Strijd tot het bittere einde. Het gaat in dezen oorlog letter lijk om het bestaan, om zijn of niet zijn van alle volken van dit wereld deel. Als deze oorlog niet door Duitschland en zijn bondgenooten gewonnen wordt, doch door de mo gendheden, die een bondgenoot schap hebben gesloteri met het bol sjewisme en bereid zijn de duizen den jaren oude Europeesche cul tuur op te offeren, dan zou de ge- heele wereldgeschiedenis en de ge- heele ontwikkeling van de mensch- heid haar zin verliezen. De voor zienigheid kan niet het opklimmen gewild hebben van de menschheid tot de hooge cultuur en beschaving, in de glans waarvan zich alle vol ken, indien zij verstandig waren, zouden kunnen zonnen, om al het in duizenden jaren bereikte in bloed en modder, in de afgrond diepe, verderfelijke gruwelijkheid van het Moskousche bolsjewisme te-> laten verzinken. Daarom moet de groote strijd tot het einde toe wor den gestreden, hoe verschrikkelijk hij ook is. DUITSCHE VLIEGTUIGEN BO VEN BRITSCH GEBIED. BERLIJN, 21 Juli (DNB.) tfuit sche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren, naar van militaire zijde verluidt, verkenningsvluchten ge houden boven de Britsche wateren en kust. Op de wateren ten Oosten van Deal werden Britsche mijnen vegers door Duitsche verkennings vliegtuigen met de boordwapens bestreden. De uitgevlogen vliegtui gen keerden behouden naar hun startplaatsen terug. De weg van den terugtocht en de vernietiging der Sovjets aan den Don. Reusachtig is de chaos aan den oever der rivier. Tran&atlantie-Recla-P.K. Baner-Pax Holland m Zijn levensloop. Op 22 Juli den verjaardag van den Rijkscommissaris worden in breeden kring beschouwingen aan diens persoonlijkheid en loopbaan gewijd. Dr. Seyss-Inquart woonde in zijn jongensjaren in het oude markt- dorp Stannern in het Duitsche be volkingseiland Iglau. Toen de wereldoorlog "uitbrak was hij student in de rechten. Hij onderbrak zijn studie en stond als keizerlijk jager aan het Isonzo- front en na den oorlog voltooide hij zijn studie en vestigde zich ver volgens als advocaat te Weenen. Hij interesseerde zich dadelijk sterk voor het politieke leven en nam deel aan de oprichting van den Oostenrijksch-Duitschen volks bond, welke een zoo nauw moge lijken hand met Duitschland be oogde. Op 16 Febr. 1938 begon zijn groo te politieke taak toen hij benoemd werd tot bondsminister van Bin- nenlandsche Zaken en Veiligheid. Kort daarop trachtte Schuschnigg een staatsgreep te ondernemen, waarna Dr. Seyss-Inquart de lei ding nam van het lot der Ost- mark door als hoofd van de nieu we Oostenrijksche regeering op te treden. Hij verzocht-op 11 Maart Na de inname van de industriestad Woronesch aan den Don. Zoo als bijna overal, werd de Sovjet-tegenstand ook bij de inname van Woronesch gebroken. Stukgeschoten Sovjet-pantserwagens in de stra ten van deze belangrijke industrieplaats getuigen van de hevige ge vechten, welke aan de inname voorafgingen. Atlantic-H olland-P.K. Gregor-Pax Holland m GELUKWENSCH VAN DEN FÜH RER AAN RIJKSCOMMISSARIS DR. SEYSS-INQUART. De Führer heeft den Rijks commissaris, Dr. Seyss-Inquart, op diens 50sten verjaardag zijn foto toegezonden en een schrij ven waarin hij hem de harte lijkste gplukwenschen aanbiedt en dankbaar de groote verdien sten erkent, die Dr. Seyss-In quart voor het Duitsche volk, de beweging en h§t rijk zich heeft verworven. Stapf-Porsche-Pax Holland m 1938 den Führer zoo spoedig moge lijk Duitsche troepen te zenden om orde en rust te herstellen. Hij werd vier dagen later benoemd tot Rijks stadhouder van de Ostmark en op 1 Mei 1939 toen de aanhech- HET SPAANSCHE VOLKS LIED. MADRID, 21 Juli (D.N.B.) Het Spaansche Staatsblad pu bliceert een decreet der regee- •ring, waarbij de Koninklijke marsch tot eenig volkslied wordt verklaard, terwijl het lied der Falange, der Requetes en van het Spaafisohe Legioen tot nationale liederen worden geproclameerd. Voorts bepaalt dit decreet, dat leden der Spaansche weer macht, voor zoover zij niet in dienst zijn, bij het weerklinken van volksliend en nationale liederen niet zooals tot dusver gebruikelijk den militairen groet moeten brengen, maar dien van Falange, die bestaat in het opheffen van den rech ter arm. WERKLOOSHEID en EMIGRATIE In het nieuwe Europa niet meer noodig De positie van de arbeidsmarkt in Duitschland wordt niet meer gekarakteriseerd 'door cijfers aan gaande werkloozen, doch door open plaatsen. Uit de aan het eind van iedere maand door de arbeidsbeurzen gepubliceerde ge tallen omtrent open plaatsen blijkt dat sedert begin 1940 het aantal daarvan voortdurend meer dan 1.5 millioen bedroeg en eind Maart voor het eerst de twee millioen heeft overschreden, ondanks het gebruik van 1.4 millioen krijgs gevangenen en 2.14 millioen bui- landsche arbeidskrachten. In eéh artikel in liet tijdschrift „Soziale Praxis" herinnert Minis- terial Direktor Dr. Beisiegel van het Ministerie van Arbeid er aan, dat in vroeger jaren' zoowel in Duitschland als ook in de andere Europeesche landen talrijke werk- wiligën door werkloosheid genood zaakt werden zich buiten het vas teland een nieuw bobtaan op" te bouwen. Waardevol menschenma- teriaal is aldus voor de Europee sche economie voor altijd verloren gegaan. Dergelijke emigraties uit ting van dë Ostmark een feit was geworden volgde zijn benoeming tot Rijksminister. Na den veldtocht tegen Polen be noemde de Führer Dr. Seyss- Inquart tot plaatsvervanger van den gouverneur-generaal van het in Polen bezette gebied. Nadat Ne derland gecapituleerd had, werd Dr. Seys-Inquart bij decreet van 18 Mei 1940 door den Führer benoemd tot Rijkscommissaris voor het be zette gebied in Nederland. Uit erkentelijkheid voor zijn suc- cesvollcn arbeid werd hij op 19 Sept. 1940 door den Führer onder scheiden met het oorlogsverdienste kruis le klasse. Op 20 April van het vorige jaar bevorderde de Führer Dr.Seyss- Inquart tot S.S. Obergruppenführer het Europeesche economische ge bied mogen in de toekomst niet meer voorkomen. Er bestaan alle vooruitzichten, dat na een zege vierende beëindiging van den oor log in het vereenigd Europa de werkloosheid een overwonnen ver schijnsel zal zijn. De 225 millioen personen, die in Europa een beroep uitoefenen, vormen een buitengewoon belang rijke economische macht. Het is in de toekomst zaak hen stelsel matig in productieven arbeid\ in te schakelen en kun familieleden voldoende brood en levensmogelijk heid te geven. Dat is in de eerste plaats de taak van elk land afzon derlijk. Echter mag geen enkele staat een eigen leven leiden. De overtollige krachtéh moeten ge bruikt worden in de landen waar daar gebrek aan is. Een dergelijk geordend gebruik van te missen arbeidskrachten brengt voor allen, die daaraan deel hebben, slechts voordeden. Dat blijkt reeds thans uit het door den oorlog noodzake lijk geworden gebruik van buiten- landsche arbeidskrachten -in Duitschland. Dit gebruik van deze arbeidskrachten zal er in zeer sterke mate toe hebben bijgedragen dat de werkloosheid, die in 1941 in 15 Europeesche landen nog on geveer 2.5 millioen bedroeg, dit jaar verder aanzienlijk kon worden verminderd. Al weertabak In den laten avond van Zaterdag hoorden eenige nachtwakers in de Boerensteeg te Amsterdam een alarminstallatie werken. Zij waar schuwden de politie en spoedig bleek, dat het geluid uit het per ceel van een tabaksfirma kwam. Intusschen was ook de omgeving afgezêt en begon men met het doorzoeken van het bewuste pand Na zorgvuldig speuren kwam ten slotte in een twee huizen ver der gelegen paardenstal een man te voorschijn, die zich daar onder het stroo had verborgen. Hoewel de man die de poging tot inbraak toegaf beweerde, dat hij nog niet in de tabaksopslag plaats was doorgedrongen, worden daaruit toch 35 pakjes sliag ver mist. De politie vermoedt dan ook, dat de man medeplichtigen heeft ge had, die tijdig hebben weten te ont komen. MaanMaan op vanavond om onder 150 21 41551 27 Juli UUr i2Aug V.M. tot morgenochtend N.M. 3 Aug. 19 Aug. l.k. uur e.K. De kerkvernieling te Ede Jongens blijken de daders De daders van'de in de vorige week gepleegde vernielingen in de Gereformeerde. Zuiderkerk te Ede zijn gepakt. Zij hadden zich zelf verraden. De daders bleken twee elfjarige jongens te zijn, n.1. G. S. en J. A. v. d. D., beiden te Ede. Zij liepen met onderdeelen van de pij pen van het kerkorgel in hun zak, hetgeen de ppmerkzaamheid hun ner familieleden trok. Toen de bla den daarna het bericht der vernie ling meldden, werd dezen alles düi- delijk en stelden zij de politie met hun bevinding in kennis. De jon gens bekenden alles aan de politie Door een ingeworpen ruit waren zij «de kerk binnengegaan, daarna had den zij den preekstoel beklommen en hadden zij op wat ruwe wijze „domiAeetje" gespeeld. Vervolgens hadden zij het orgel bezocht, waar uit zij 23 pijpen hadden genomen. Twee ervan hadden zij tot ringetjes versneden, enkele andere tot flui ten en de rest hadden zij in de kerk verspreid. Bij nader onderzoek be kenden zij ook, dat zij den vorigen avond een inbraak je hadden ge pleegd in de Aku, waar zij zich ta bak, een zaklantaarn en sleutels hadden toegeëigend. Tegen de jongens is ter zake een en ander proces-verbaal opgemaakt Opgaven nieuwsbladen en tijdschriften 's-GRAVENHAGE, 21 Juli. —niet dep. van Volksvoorlichting en ^Kunsten, afdeeling Perswezen, ves tigt, ter voorkoming van ingrij pende maatregelen ten aanzien van de betrokken bedrijven; nog maals de aandacht op de bij zijn schrijven nr. 1037 P.W. opgelegde verplichting aan de leiders van grafische bedrijven en copieerin- richtingen om uiterlijk voor of op 22 Juli 1942 aan de afdeeling pérs wezen van het dep. onder inzen ding van een exemplaar der be trokken nieuwsbladen en tijd schriften een schriftelijke opgave in te dienen van alle nieuwsbladen en tijdschriften, welke door hen worden gedrukt en/of uitgegeven. Onder nieuwsbladen" en tijd schriften" worden verstaan:' druk werken, welke met tusschen ruim ten van ten hoogste drie maanden in voortdurende opeenvolging ver schijnen, zonder dat de verkrijging daarvan tot een bepaalden kring van personen beperkt is. Onder „drukwerken" worden verstaan: alle voor verspreiding bestemde vermenigvuldigingen van geschriften of illustraties, welke op een voor massavermenig vuldiging geëigende wijze zijn vervaardigd. Behalve de dagbladen, moeten dus alle nieuwsbladen en tijd schriften van welken vorm of welke verschijningswijze ook, dus weekbladen, maandbladen, 14- daagsche bladen, d ri em aan del ijk- sche bladen, geïllustreerde bladen, kerk-, school-, sport- of vereni gingsbladen, dus ieder blad zon der eenige uitzondering, onder bovenbedoelde opgave worden be grepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1