NOORD-HOLLAND BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN Rostof doorbroken van de Overheid m im fa Voedselvoorziening DAGBLAD VOOR Belangrijke stelling voor W o r o o e s j nog Resultaten van duikbootoorlog LUCHTGEVECHTEN BOVEN HET KANAAL OPENING KRINGHUIS N.S.V.0. EN MOEDERSCHOOL scheepsbouw r- Verduister - Uitg.: N.V. Uitg. Mij Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR. Laneestraat 97 Tel 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. GeWone advertenties 11 ct. p. m.m, Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11858 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 24 JULI 1942 1 v Zware luchtaanvallen in Don-gebied HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Juli (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt hekend: Duitsche en Slowaaksche troe pen zijn door de versterkte brugge- hoofdstelling voor Rostof heen ge broken en hebben in verderen aan val den rand der stad bereikt. Een van den terugtocht op Rostof afge sneden vijandelijke groep strijd krachten is verslagen. Spoorweg installaties ten Zuiden van de mon ding van den Don en transport- bewegingen van den vijand zijn overdag en des nachts het doelwit geweest van vernietigende lucht aanvallen. Ten Noordwesten van Woronesj zijn vrij sterke aanvallen van den .vijand in harde .gevechten afgesla gen. Hierbij heeft een divisie infan terie 39 tanks vernietigd. In het ge bied achter het front aan den cen- tralen sector is een uitbraakpoging ,van uiteengedreven vijandelijke groepen mislukt. Onder de talrijke gesneuvelden bevindt zich de com mandant van de 18de Bolsjewisti sche cavaleriedivisie, generaal Iwa- nowo. Aan het Wolchoffront en op' het omsingelingsfront van Lenin grad heeft de vijand weer tever geefs aangevallen. In de Finsclie Golf hebben gevechtsvliegtuigen een bolsjewistisch bewakingsvaar tuig tot zinken gebracht en een tweede beschadigd. In Egypte hebben de Duitsch—- Italiaansche troepen der stelling El Alamein, gesteund door het luchtwapen, vaak herhaalde aan vallen overdag en des nachts ver bitterde gevechten op korten af stand afgeslagen. Daarbif werden ruim 1000 gevangenen i.binnenge bracht en 131 Britsche tanks ver nietigd. Aan de Zuid- en Oostkust van Engeland heèft het luchtwapen gisteren en vannacht bomtreffers geplaatst op voor den oorlog be langrijke installaties van verschei dene plaatsen. In den tijd van 10 tot 22 Juli heeft het Britsche luchtwapen 189 vlieg tuigen verloren, waarvan 114 bo ven de Middellandsche Zee en Noord-Afrika. In dienzelfden tijd gingen in den strijd tegen groot- Brittanje 40 eigen vliegtuigen ver loren. POBITIE DER SOWJETS ZEER ERNSTIG. GENÈVE, 23 Juli (D,N.B.). De positie der Sowjets wordt in Enge land als zeer ernstig beoordeeld, zoo schrijft de Ddily Mail. Zoo era stig, dat men de reeds geleden ne derlagen beschouwt als een „nieu we last" voor de geallieerden. ROME, 23 Juli. Het weermacht- bericht luidt als volgt: Hevige gevechten hebben zich fisteren afgespeeld in de zóne van l Alamein. De strijd, tiie een uit zonderlijk hardnekkig karakter kreeg, eindigde in het voordeel der astroepen. De tegenstander werd overal terug geslagen Er werden te genaanvallen op ^tem gedaan, waarbij hij zware verliezen aan xnenschen en 'materiaal leed. Acht honderd gevangenen, in meerder heid Ni'euw-Zeèlanders en Indiërs, vielen ons in handen. 130 pantser auto's-werden op het slagveld ver nield. Het- Duitsche expeditiecorps in Afrika en de Italiaansche divisies Trieste en Brescla onderscheidden zich in hét bijzonder tijdens deze zware operatie. Vliegtuigformaties van de as mengden zich herhaaldelijk in den slag. In luchtgevechten werden drie vijandelijke toestellen neerge schoten door Italiaansche jagers, zes door Duitsche. Een ander toe stel werd neergeschoten door lucht doelartillerie van een onZer grootel legeraf deelingen. Bombardementsacties op de ba sis MicabLa veroorzaakten aanzien lijke schade aan militaire installa- tte». Duitsche jagers tfan het escor te vernietigden vier Spitfires tij dens verscheidene gevechten. Ten Noordoosten van Port Said brachten onze vliegtuigen, ond.anks de hevige reactie van den vijand, waardoor eenige leden der beman ning werden gewond, door torpe do's een schip van 10.000 ton uit een cortvooi tot zinken. 15 Juli hebben onze af deelingen opnieuw de oase Djaraboeb bezet. steeds io Duitsche handen DE STRIJD OM ROSTOF. BERLIJN, 23 Juli (A.N.P.). Naar men vanavond in militaire kringen «hier verklaarde, vorderen de gevechten om Rostof. zoo lang zaam, doordat de bolsjewisten in de omgeving klaarblijkelijk zeer vele mijnen hebben aangebracht. Ten aanzien van de vraag, hoe groot de troepenmassa is, die Rostof verdedigt, - verwacht men morgen nadere bijzonderheden te kunnen mededeelen. WORONESJ NOG STEEDS IN DUITSCHE HANDEN. BERLIJN, 23 Juli (D.N.B.) Wo ronesj bevindt zfch nog steeds ste vig in handen der Duitsche troe pen, zoo wordt uit Berlijnsche mi litaire kringen gemeld. De bolsje wisten trachten vergeefs dit feit door leugenachtige berichten te verdoezelen. Zoo beweerde het agentschap Tass, alsmede de zen der Daventry den 22st'en Juli, dat/ Roemeensche soldaten bij Woro nesj gevangen waren genomen. Het is echter een feit, dat in dezerï ge vechtssector in het geheel geen Roemeensche troepen strijden. Timosjenko moet verdedigen. BERLIJN, 23 Juli (D.N.B.) De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft o.a.T Bijna een maand na het begin v§,n het groot e offensief laten zich vier belangrijke punten onder scheiden. Zij liggen: 1) in het Noorden van den offensiefsector bij Woronesj; 2) in het Oosten van hét operatiegebied, nauwelijks 100 K.M. van Stalingrad; 3) in het Zuidwesten in het gebied van Ros tof en 4) in hel# Zuiden en wel reeds ten Zuiden van den Don, waar het gebied, w^ar^ maarschalk Worosjilof het bevel voert, reeds zeer dicht is komen te liggen bij het gewoel van den slag voor het verliezen waarvan thans nog Ti mosjenko verantwoordelijk is. Af gewacht moet worden,, wat Timo sjenko ten Zuiden van den Don zal doen. Doch ook voor zijn toekom stige handelen aldaar heeft de Duitsche legerleiding hem reeds de- wet voorgeschreven: verdedi ging. Bevoegde^militaire instanties in de Duitsche hoofdstad verwach ten daar een tegepstand, waarvoor de vijand ongetwijfeld het aller laatste en uiterste zal geven. RESULTATEN VAN DEN DUIK BOOTOORLOG. BERLIJN, 23 Juli ^DNB.) Het DNB-. verneemt van militaire zijde: Zes maanden geleden maakte, een extra bericht van het Duitsche op perbevel voor het eerst gewag van de successen van Duitsche duikbóor ten in de Amerikaansche wateren. Volgcps dat extra» bericht 'van 24 Januari waren vlak voor de Ameri kaansche kust IS koopvaarders met een gezamenlijkën inhoud van 125 duizend ton tot zinken gebracht. De deelneming van de Ver. Staten aan den oorlog verschafte de Duitsche duikbootvloot mogelijkheden, waar oVer zij tot dat oogenblik niet be schikte, daar zij zich een beperking oplegde. In de zes maanden sedert dat ex tra bericht zijn, naar het oordeel der weermacht mededeelt, op alle oorlogstooneelen 616 vijandelijke koopvaarders met een gezamenlij- ken inhoud van 3.843.200 ton tot zinken gebracht, waarvan 467 met een inhoud van 2.917.600 ton in de Amerikaansche wateren. De Britsch BERLIJN, 23 Juli (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht mededeelt, hebben Britsche jagers vandaag in den loop Van den dag verscheidene malen getracht de kust, van de bezette gebieden in het Westen te naderen. Bij al deze pogingen wei den zij door den succesvollen af weer van jagers e'n luchtdoelartil lerie gehinderd en konden zij bij hun in schecrvlucht uitgevoerde aanvallen met de boord wapens slechts onbeteekenende materieelè schade pan militaire installaties aan de kust aanrichten. Twee Spit fires, die in scheervlucht een lucht- afweerstelling in het gebied van Boulogne' aanvielen, werden door licht afweergeschut hevig bescho ten. Hierbij werd een Spitfire door verscheidend voltreffers in brand geschoten, waarna het toestel, in zee stortte. Duitsche jagers bonden den strijd aan met een formatie Britsche ja gers, die,boven het gebied van Lannion en Morlaix vloog. De fpr- matie werd uiteengeslagen. De af zonderlijke naar het Noordwesten terugkeerende Britten werden, fot ver boven zee achtervolgd, waarna zij op vijftig meter boyen zee in hevige luchtgevechten werden ge wikkeld. LlTWINOF BIJ ROOSEVELT STOCKHOLM, 23 Juli (A.N.P.) Naar de Engelsche nieuws dienst meldt, heeft de Sowjet- ambassadeur te Washington, Litwinof, gisteren een onder houd met Roosevelt gehad. Litwinof weigerde- over den aard van het onderhoud mede- deelingen te doen, maar het heet, dat de kwestie van het tweede front is behandeld. GENÈVE, 23 Juli (D.N.B.) United Ress meldt, dat Litwinof bij zijn bezoek aan Roosevelt niet onvoorwaardelijk heeft vastgehou den aan een grootscheepsche inva sie in West-Europa, maar dat hij veeleer wilde bereiken, dat ergens ter wereld iets 'wordt onderomen, opdat eindelijk wordt opgetreden tegen den steeds zwaarderen druk op de Sowjet-Unïe. Van Sowjetzijde. is, aldus het bericht, bevestigd, dat Moskou bezorgd is ove^ het tempo van den Duitschen op- marsch naar Rostof. Voorts verneemt men, dat Litwi nof ook Donderdagavond een on derhoud met Roosevelt zou hebben, ïn welingelichte kringen gelooft men dat hij opnieuw op 'n tweede front zal aandringen. -Amerikaanschee tankvloot verloor in deze periode 163 tankschepen met een inhoud van 1.325.500 ton. De duikbooten zijn in-dappere ope raties doorgedrongen tot in de mon ding van de St. Laurens en de Mis- sissippi, tot voor het Panamaka naal en de havens aan de Caraibi sche zee. Zij vergrootten haar suc cessen in weerwil van den toene- mënden afweer door Amerikaan sche vloot- "en. luchtstrijdkrachten. "Voorraden voor Amerika en Enge land werden naar den bodem der zee gezonden, evenals oorlogsmate riaal, bestemd voor -het Oostelijke front, Noord Afrika en de Stille Zuidzee. De duikbooten hebben de vijandelijke scheepsruimte reeds Zoozeer gereduceerd, dat de zeemo gendheden geen meester over haar strategische beslissingen meer zijn en zich bij ieder besluit geplaatst zien voor de kwestie van de scheepsruimte. Tevens worden de geallieerden gedwongen een aan zienlijk deel van hun'oorlogspoten tieel voo» den scheepsbouw te re serveeren. In de Middellandsche Zee hebben Duitsche duikbooten een belangrijke bijdrage geleverd tot de wijziging van den strategi- schen toestand. De overwinnaar van Sebastopof, generaal-veldmaarschalk Von Man- stein, bezichtigt de volkomen verwoeste verdedigingswerken van de sterkste vesting der bolsjewisten, welke na den hevigsten strijd door de onder zijn bevel staande Duitsche en Roemeensche troepen werd i veroverd. Scherl-Fëllin^-PK. Horter-Pax Holland m Een ieder, die in 1942 meer dan 5 H.A. bouwland klaver en kunst weide in begrepen op zand, loss- dal- en veengronden in gebruik heeft, is thans wettelijk verplicht, zonder dat hij daarvoor een per soonlijke aanzegging behoeft te ontvangen, straks 5 pet. van zijn bouwland met winterkoolzaad of win terraapzaad te bebouwen. Voor de klei-, zavel- en rooddoorn gconden js het vellichte percenta ge 8 pet., bedrijven met minder dan 1 H.A. bouwland op deze laatste gronden zijn vrij. Bij nalatigheid of mislukking moeten zom'eroliezaden worden ver bouwd, tot een oppervlakte, welke V/2 keer zoo groot is als met de ge noemde percentages overeenkomt. Bovendien worden zij, die nalatig zijn, Vervolgd en met zware boeten gestraft. De productiecommissaris, de rijks landbouwconsulent en de assisten ten geven dp verzoek nadere inlich tingen. Nauwelijks voor te stellen terrein moeilijkheden heeft de Dnitsche soldaat aan het Oostelijk front te overwinnen. In elkaar gegroeide boomstronken verzwaren nog den opmarseh door het moerasgebied. Atlantic-Holl^nd-PK. Hermann- Pax-Holland m Bij de opening gistermiddag van een nieuw Kringhuis van het district Utrecht der N.S.V.O. en een in hetzelfde gebouw ondergebracht N.S. moederschool, waren o.a. aan wezig Kreisinspector Nieschulz, de commissaris in de provincie Utrecht, Engelbrecht, en de burge meester v. Utrecht, Ravenswaay. Het openingswoord werd gespro ken door mevrouw Gorris, hoofd van de afdeeling Moederzorg der N.S.V.O., die haar verheugenis er over uitsprak, dat dit huis geopend kon worden. Zij bracht hulde aan den penningmeester der N.S.B., den heer Bilderbeek en dankte vqor de gulle medewerking. Zij sprak haar hoop uit, dat het district zich spoe dig zou uitbreiden en dat de jnoe- derschool naar een. eigen gebouw zal moeten worden overgebracht. Het doel der school is het geven van cursussen met als achtergrond de nationaal-socialistische wereld beschouwing. Daarna werd het gebouw aan mevrouw Groenewold overgedra gen voor het district Utrecht. Deze wees er op, dat men in Utrecht was begonnen met 40 vrouwen en dat het district er nu bijna 1000 heeft. Het is de bedoelüig ook te gaan werken ten bate van den Nedfcr- landschen Volksdienst, b.v. repara tie van afgehaalde kleeding enz. Tènslotte sprak zij de hoop uit op een prettige samenwerking met de Kreisleitung der N.S.D.A.P. en der N.S. Frauenschaft. De heer Bilderbeek sprak hierna namens het hoofdkwartier en bood het portret van den leider aan, waarvoor mevrouw Gorris dankte. Namens de Nat.-Soc. Frauen schaft bood mevrouw Haupt een schilderij van den Führer aan. Nadat het gebouw in oogen- schouw \\>as genomen, bleef men nog geruimen tijd gezellig bijeen. japanners geland op Papoea LISSABON, 83 Juli (A.N.P.) Volgens den Engelscben nieuwsdienst meldt een com muniqué van het geallieerde hoofdkwartier, dat de Japan ners zijn geland aan de Noord kust van Papoea. Omtrent de landing bij Boe- na op Papoea meldt de Engel sche nieuwsdienst nader, dat deze op den ochtend van 22 dezer is geschied. Zij vormt een nieuwe bedreiging van Port Moiesby. DE BOER MOET ALLES INLEVEREN Strenge straffen in uitzicht gesteld De resultaten der achter ons lig gende jaren toonen aan, dat het overgroote deel vam de boeren de redelijkheid van de regelingen ten aanzien van de verplichting tot af levering van de melk aan de fa briek en van de inlevering van de andere producten als graan, peul vruchten en aardappelen, begrijpt en derhalve aan de voorschriften gevolg geeft. De ervaring heeft echter geleerd, dat er altijd nog een aantal boeren is, dat zich van zijn verplichtingen ten aanzien van de voedselvoorzie ning niets aantrekt, maar er alleen op uit is zooveel mogelijk winst op zijn producten te maken. Dit ge beurt dan door de producten niet tegen den normalen prijs te levé ren, maar door ze clandestien en tegen veel hoogeren prijs aan den handel of direct aan de consumen ten te verkoopen. Al deze clan destien verkochte waren worden onttrokken aan de ordelijke voed selvoorziening hier te lande en ko men grootendeels alleen ten bate van hen, die daarvoor grof geld kunnen betalen. Verkeerde practijken moe ten worden bestreden. Het spreekt vanzelf dat nu de voedselpositie steeds nijpender wordt, deze practijken in het bij zonder met het oog op het min der draagkrachtige deel van ons' volk krachtiger moeten worden be streden. Door een voortdurende controle op deze bedrijven kan vaak een overtréÈiing, waaruit de frauduleuze handelingen blijken, worden geconstateerd. Deze over tredingen worden dan door den economischen rechter en den tuchtrechter bestraft. Het is ech: ter vaak niet gemakkelijk deze overtredingen te constatecren, ter wijl toch aan de hand van produc tie en leveringen als vaststaand aangenomen moet worden, dat het bedrijf niet aan zijn verplichtingen voldoet, maar producten achter houdt of clandestien verkoopt. Zoo komt het voor, dat een boer in aan merking nemend het aantal koeien, dat hij melkt, veel te weinig melk aan de fabriek levert. Het kan zijn, dat hij frauduleus boter of kaas maakt of-melk aap consumenten verkoopt en zoo ait geconstateerd wordt volgt bestraffing. Maar ook al wordt zoo'n boer' niet op een strafbare handeling betrapt, het staat vast, dat hij zijn taak ten be hoeve van de voedelsvoorziening al zeer slecht vervult en dat er wel andere boeren zijn, die uit dezelf de boerdreïj en dezelfde veestapel veel meer halen voor onze voedsel voorziening. Om in zulke gevallen afdoende in te kunnen grijpen, zijn den secretaris-generaal van het departemént van Landbouw en Visscherij «bij besluit van 23 Juli 1942 eenige bijzondere bevoegdhe den toegekend. Deze zijn, dat hij in gevallen, waarin.men zijn verplich tingen tot in- of aflevering van producten niet nakomt, de inleve ring van andere producten kan op leggen. STRENGE STRAFFEN. Zoö kan b.v. aan een boer, die niet genoeg melk aflevert, de 'verplichting worden opgelegd zijn veestapel geheel of gedeel telijk in te leveren tegen een door den secretaris-generaal vast te stellen vergoeding. Het vee kan dan verkocht wor den aan ■'andere boeren, die daar van een voor de voedselvoorziening beter gebruik maken. In zeer ern stige gevallen, n.1. indien men een zoodanige overtreding van de voed selvoorzieningsbepalingen begaat of wel zijn bedrijf zoo slecht voert, dat men niet langer tot deelneming aan de verzorging van de voedsel voorziening kan worden toegela- ten\ kan door .den secretaris-gene raal aan dezulken het gebruik van hun gronden of bedrijfsgebouwen geheel worden ontzegd en aan an dere personen of instellingen wor den toegekend. Indien dus b.v. een boer slechts een gering deel van zijn oogst inlevert of zijn land zoo slecht verzorgt, dat het maar wei nig opbrengt, dan kan hem het ge bruik- van zijn land en boerderij worden ontnomen, ten einde dit aan anderen, wier bedrijfsvoering voor de voedselvoorziening meer nut heeft, ovtfr te dragen. De aan den secretaris-generaal thans gegeven bevoegdheden zijn ingrijpend. Men kan er echter op rekenen, dat er zonder aarzelen gebruik vaja gemaakt zal worden en wel in net bijzonder ten aanzien van hen, die ondanks alle. gegeven waarschuwingen zijn blijven voort gaan met hun knoeierijen en daar mede aail de voedselvoorziening reeds groote schade'hebben'toege bracht. Verhooping minimam en maximum geldboeten In het gisteren verschenen verordeningenblad is opgeno men een verordening van den rijkscommissaris, waarbij het minimumbedrag der geld boete wordt gebracht van vijftig cents op een gulden. Voorts wordt bepaald, dat waar in strafbepalingen een maximum van de geldboete is opgenomen, dit maximum wordt verdubbeld. Kinderen door oaders achtergelaten Gisteravond te ongeveer elf uur heeft het personeel' van het politie bureau Overtoom, te Amsterdam in den gang van diat bureau.' een jongetje, naar schatting ongeveer een jaar Oud gevonden, dat daar klaarblijkelijk te vondeling was gelegd. Het kleintje is voorloopiig in het sti&dsbes-tedelingenJhuis opgenomen. Vreeender was hetgeen met^ een kindje, een meisje, van 14 a 16 maanden eergisteravond te Scihellingwouide geschiedde. Daar vroegen een man en een vrouw, beiden op de fiets, aan een bewo ner, of hij zoolang op het kindje, dat zij bij zich hadden, wilde pas sen. Het regende hard en zij moes ten even een\ boodschap in den pol der doen. De bewoner voldeed aan dit ver zoek, maar de man en de vrouw keerden niet terug en hebben tot dusver ook niets van zich laten hooren. Het kindje blijft voorals nog in Sohel'lingwoude. INBRAAK IN EEN TABAKS FABRIEK. Voor de vacantiekamer der recht bank te Groningen stond terecht cte 28-jarige los-arbeider Jan van -'er W. te Groningen, die in Maart '0 de tabaksfabriek van de firma TTuiser aan den Oostersingel dief stal met inbraak heeft gepleegd. Critiek op Engelschtn GENEVE, 23 Juli (DNB.) Het Merchant Navy- Journal, het vak blad van den Bond van Britsche scheepsingenieurs en scheepskapi teins, critiseert in scherpe bewoor dingen de Engelsche scheepsbouw- politiek. Het is de vraag, aldus dit tijd schrift, of Engeland slechts uit het oogpunt der eïsclien v. d. -oorlog vrachtbooten bouwt, dan wel of er bij den bouw op wordt gelet, dat het schip in den naoorlogstijd voor de reeders zooveel mogelijk winst afwerpt. Het schijnt, dat men inderdaad de reedersbelangen op ♦den voor grond schuift. Dat is niet -minder dan een misdaad jegens de mannen en vrouwen van Engeland, die ac tief deelnemen aan den strijd op de zeeën. De kruideniersmentaliteit, die bij de hoogste regeeringsinstan- ties d.en scheepsbouw leidt, heeft reeds lang voor het uitbreken van den oorlog den ruggegraat van En- gelands scheepsbouw gebroken. Bij- deze inbraak werden 40 Kg. rooktabak en 20 Kg. pruimtabak gestolen.' Verdachte ontkent, docK een flinke hoeveelheid tabak, ver pakt in een' doos 'van genoemde firma, werd bij hem thuis in be slag genomen. Deze tabak zou hij van. een onbekende hebben ge kocht. Na een'uitvoerig getuigen verhoor hecht de officier niet veel geloof aan het verhaal van. den „onbekende". Er is hier sprake aldus spreker van een ernstige inbraak, waarom hij een gèvahgc- nisstraf eischt van 1 jaar en 6 maanden. Uitspraak 6 Augustus. Maan Maan op vanavond om ondqr vZi 21.46 yur VjM. tof morgenochtend N.M. 3Aug. s AQtt'Xug. EX LK.g 5.48 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1