NOORD-HOLLAND ROSTOF GEVALLEN Verduister i Tegenstand der Bolsjewisten aan den Doil gebroken DAGBLAD VOOR Belangrijke uitgangsstelling voor verdere operaties Diefrich over de rede van Huil Nieuwe bonnen Rede van Cordell Huil Uitg.ï N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. •Redactie- en Administratiebuxeaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnën). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2346 (2 lijnen). ALKMAAR: Langstraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v r f e n t i e-t a r i e f. Gewone advertenties 11 et p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 8§ste Jaargang. No. 11859 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) ZATERDAG 25 JULI 1942 De beteekenis der, stad HOOFDKWARTIER TAN DEN FüHRER, 24 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Troepen van het Duitscbe leger, de Waffen-SS en Slo- waaksche formaties zijn met voortreffelijken steun van de luchtmacht door de krachtig versterkte, diepe de fensiestellingen van Rostof over het geheele front heen gebroken en hebben na harde gevechten de als ver- keers- en havencentrum belangrijke stad stormender- hand genomen. De zuivering der stad van de resten- van de^ vijand is nog aan den gang. De inneming van Rostof De Berlijnsche avondbladen pu- hliceeren met opschriften over de geheele pagina het bericht van de verovering van Rostof en voor zien het van commentaar. De „Berliner Boerserazeüung" ziet in de verovering van Rostof een. nieuwe gevoelige verzwakking van de industrieele capaciteit der Sowjetunie en acht daarmede een belangrijke operatie afgesloten, die begonnen is in het gebied ten 'Oosten van Charlcof en Koersk. De „Deutsche Allgemeine Zei- tung" wijst erop, dat ook de ster ke verdedigingsstellingen, die de bolsjewisten de laatste maanden daar hadden aangelegd den aan- valastorm van Duitschei-s en bond- genooten niet konden remmen. De „Berliner Lokalanzeiger" ver klaart, dat niet het bezit van de in meerdere of mindere mate vernielde stad van belang is, doch he't bezit van het gebied, waar zich als in een brandglas zoo vele beslissende draden der militaire, politieke en'economische macht van de Sowjetunie vereenigen. De beteekenis van Rostof BERLIJN, 24 Juli (DNB.) Ros tof, dat door de, Duitsche troepen genomen is, telt 520.000 inwoners, voor het meerendeel industrie-ar- Leiders. In den Tsarentijd bedroeg het aantal inwoners 200.000. Door dat de stad, in weerwil van de groote bevolkingstoeneming niet uitgebreid werd, biedt zij den aan blik van een smerige, van men- schen wemelende nederzetting, waarin houten gebouwen een over- heerschende rol spelen. De opeenhooping van menschen Is een gevolg van de geweldige in dustrialisatie en de beteekenis van de stad als verkeersknooppunt en overlaadstation. Er zijn fabrieken voor landbouwgereedschappen met 27000 arbèiders, een tabaksfabriek met 5000 werklieden, locomotief- werkplaatsen, automontagefabrie- ken, munitie- en geschutfabrieken en talrijke andere bedrijven, die voor de oorlogseconomie van be lang zijn. Ook zijn er fabrieken ,voor levensmiddelen. Met Rostof heeft de Sowjet-Unie de brug tusschen Kaukasus en Do- netzibekken verloren. Zij hebben de sleutelpositie .verloren, waarover de grondstoffen van den Kaukasus naar de industriecentra van Oekrai ne en Centraal-Ruslanfl gebracht werden. In aanvulling op het weermacht- bericht verneemt het D.N.B.: De inneming va-n de stad Rostof, door Duitsche en Slowaaksdhe troepen, waarvan vandaag mel ding is gemaakt, moet worden be schouwd als een der voorloopig voornaamste gebeurtenissen van ihet groote Dui-tsdhe offensief aan bet front in de Sowjetunie. Als resultaat van den val van -Rostof kan worden 'geconstateerd, dat thans ook het gebied van den mond van den Don in Duitsdhe handen is gekomen en dat daarmede de Duitsche Zuidelijke vleugel uit gangsstellingen heeft gekregen .voor nieuwe groote operatiemoge lijkiheden. Tevens hefbfoen de bolsje wisten met Rostof een zeer belang rijke handels- en industrieplaats definitief verloren. Voor de her overing waarvan zij zooais bekend in den afgeloopen winter buiten gewoon sterke strijdkrachten in den strijd hadden geworpen. DE SOWJETUNIE IN GEVAAR. Oproep van radio Moskou. STOCKHOLM, 24 Juli. (DNB.) De >Ioskousche zender heeft zich met een hartstochtelijken oproep gericht tot de bevolking der Sow jetunie en verklaard, dat de Sow jetunie in gevaar verkeert. De Duit schers dringen steeds dieper het land binnen. De burgers der Sow jetunie worden .opgeroepen met hun lichamen een bolwerk tegen de Duitschers te vormen. Italiaansch Weermachtbericht Een Angelsaksisch gesprek: „Wien aoht je meer waap-d, Wavell of Mac ArthurT" Wa^fell, WavelL Nie mand, die zoo hard wegloopt als hij ,,Guerin Meschino Meschino" 26-4-42. Holland-Pax Holland m BOME, 24 Julio Het Italiaansch weermachtbericht van heden luidt: In het gebied van El Alamein zijn de levendige gevechten ^voort gezet. De vijand leed nieuwe ver liezen. Het aantal gevangenen is gestegen tot ongeveer 1000. Onze formaties hebben reeds op 20 Juli de oase Siwah in het Westen van het Egyptische gebied bereikt en bezet. Bij de felle gevechten van 22 Juli heeft het derde batallon van het 61ste regiment infanterie Tïen- to zjoh onderscheiden, dat dapper aan ue zijde van formaties van het Duitsche Afrikacorps heeft gestre den. Bij de acties1 der laatste da gen heeft zich de aan het hoofd van het door hem. aangevoerde 65e regiment infanterie strijdende kol. Gerardo Vaiarini bijzonder on derscheiden. Gisteren levendige activiteit van het luchtwapen. Er werden talrijke luchtgevechten geleverd tusschen de jagerformaties der tegenstan ders. Drie Spitfires en drie Curtiss- toestellen werden door Duitsche vliegtuigen neergeschoten. De vij- Sebastopol veroverd. Lenin verdween „in het graf". Op het Boofd- plein voor het havengebouw viel het standbeeld van zijn voetstuk en boorde zich diep in den grond. Atlantic-Holland-P.K. Leuenberger-Pax Holland m ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN ZWEDEN. Onder zware koppen publiceeren de ochtendbladen het bericht, dat twee vreemde vliegtuigen, blijk baar Engelsch of Sowjet-Russisch, in den vorigen nacht bommen hebben laten vallen boven Oeland bij Borgholm. Het Zweetlsche persbureau T.T. meldt, dat door de geweldige ont ploffingen der brisantbommen alle huizen te Borgholm trilden. De bommen hebben evenwel geen schade aangericht, doch zijn in een bosch' terechtgekomen. OPSTAND VAN STAMMEN IN NOORD-IRAN. Men meldt uit Teheran, dat een-' heden van het Iraneesche leger, waarbij zich bezettingstroepen aan sloten, naar de provincies Khoras- san en Kirmanschah zijn gezonden om den opstand der stammen in Noord-ïran te onderdrukken en om de telefonische verbindingen tus schen de hoofdstad en de provin cies, .die doorgesneden waren, te herstellen. and, die zonder succes storingsaan- vallen trachtte te ondernemen te gen zekere cêntra achter ons front, verloor boven Benghasi zes toestel len. Twee werden neergehaald door onze jagers, twee door batterijen afweergeschut en twee door ge schut der Duitsche eenheden. Eeni- ge met valscherm neergesprongen leden der bemanningen werden ge vangen genomen. Een van onze vliegtuigen is niet op zijn basis te ruggekeerd. Boven Malta zijn de operatieve!er bommenwerpers der spilmogendheden met succes voort gezet. Vier Engelsche vliegtuigen werden door Duitsche jagers, twee door onze jagers neergeschoten. Vijandelijke aanvallen ineengestort Doodvonnissen voltrokken Officieel wordt bekend ge maakt. De door de Duitsche Oberge- richt in het Amsterdamsche distributieproces tegen Corne- lis Nicolaas de Vries, Augustus Theodorus van Batum, Abra ham Pots en Petrus Albertus v. Dieren gevelde doodvonnissen zijn door fusileering voltrok ken. De tegen Alexander Theodo rus Thuring en Louis Kesse- laar gevelde doodvonnissen zijn door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied in den vorm'van gratie gewij zigd in vijfti en jaar tucht huisstraf. Dat het bittere ernst gaat wor den met de bestrijding van de zwarte handelkanker, wordt door deze terechtstelling -nu wel duidelijk onderstreept. Aan zachte vermaningen en ernstige waarschuwingen heeft het waarachtig niet ontbroken. Met deze vonnissen is Neder land komen te staan tegenover een grimmig spook, dat met een vlammend zwaard waakt voor de sociale rechtvaardig heid, welke eischt dat, vooral in dagen van groote economi sche moeilijkheden, de beschik bare goederen eerlijk en recht vaardig worden verdeeld. Verwacht kan worden dat in de toekomst harder en straffer dan tot dusver zal worden op getreden. De tijd van waar schuwingen is voorbij. Het wrekend zwaard bedreigt al len die misdaden plegen tegén de volksgemeenschap. Felle gevechten bij El Alamein HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Juli: Het opperbe vel der Weermacht maakt bekend:. Zooals in een extra bericht wordt bekend gemaakt, zijn troepen van het "Duitsche leger, de Waffen-SS en Slowaaksche formaties met voortreffelijken steun van de lucht macht door de krachtig versterkte diepe defensiestellingen van Rostof over het geheele front heen gebro ken en hebben na harde gevech ten de als verkeers- en havencen trum belangrijke stad stormender hand genomen. De zuivering der stad van de-resten van den vijand is nog aan den gang. In den grooten bocht van den Don hebben divisies infanterie en snelle formaties den tegen stand gebroken van pas aange voerde bolsjewistische troepen. 69 Tanks en 29 kanonnen wer den hierbij vernietigd. Ten Noordwesten van Woronesj zijn vrij sterke vijandelijke aanvallen in tegenaanval afge slagen.^ Formaties gevechts vliegtuigen en duikbommen werpers hebben ingegrepen in de gevechten op den grond en den bolsjewisten zware verlie zen toegebracht. Aan het front van de Wolchof en voor Leningrad zijn vijandelijke aanvallen ineengestort. Troepen concentraties werden door artille rievuur uiteengedreven. Aan het IJszeefront heeft het luchtwapen ligplaatsen voor duikboo.ten en mi litaire installaties van de oorlogs haven Poljarnoje met goed effect bestookt. De bolsjewieken hebben gisteren 83 vliegtuigen verloren, 7 eigen toestellen worden vermist. In Egypte duren de felle gevech ten in de stelling El Alamein voort. De oase Siwah is door Italiaansche troepen bezet. Formaties van het Duitsche en'het Italiaansche lucht wapen hebben opnieuw met bijzon der succes ingegrepen in de ge vechtshandelingen. Tijdens lucht gevechten boven de woestijn, door afweergeschut en bij aanvallen op het eiland Malta zijn 18 vijandelij ke vliegtuigen neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië heeft het luchtwapen bij aan vallen overdag en des nachts vol treffers van bommen geplaatst op fabrieken van de vliegtuigindus trie, op vliegvelden en op andere voor den oorlog belangrijke instal laties in Midden- en Oost-Enge- land. Aan de kust van het bezette Westelijke gebied heeft de vijand gisteren negen vliegtuigen verlo ren. Een Britsche storingsaanval overdag op een plaats in het West- Dui^che grensgebied en aanvallen van den vijand in den afgeloopen nacht, vooral op de stad Duisburg, hebben verliezen onder de burger bevolking doen ontstaan. Er ont stonden branden en vernielingen, hoofdzakelijk in woonwijken én openbare gebouwen. Nachtjagers en afweergeschut brachten zes der aanvallende bommenwerpers ten val. Eenige Sow jet-bommenwer pers hebben om middernacht ver- geefsche storingsaanvalleri gedaan op Oost-Pruisisch gebied. Hierbij verloor de vijand een vliegtuig. De lijkzang eener onder gaande wereld. De Reichspressechef Dr. Dietrick heeft omtrent de rede van staats secretaris Cordell Huil het volgen de opgemerkt: In plaats van zich bezig te hou den met de problemen van het he den, behandelt Huil in het grootste deel van zijn srede de organisatie van de wereld „na de overwinning der geallieerden". Hij vermeldt slechts terloops, dat voor „onmid dellijke toekomst de belangrijkste kwestie is den oorlog te winnen en wel zoo spoedig mogelijk en beslis send". Over het hoe zwijgt Huil. Een rede, die thans na drie jaar oorlogservaring bij het publiek wil inslaan, moet door succes bezegeld en door daden gewijd zijn. De mo- raliseerende redevoeringen van jammerende grijze politici maken echter den indruk van lijkzangen eener ondergaande wereld. De overwinning van Engeland en Amerika, die zich verkocht heb ben aan het bolsjewisme, beteekent voor de volken van Europa geen vredesgarantie, maar vereeuwiging van den oorlog en een stellige on dergang. De overwinning der ver- eenigde anti-bolsjewistische naties zal aan Europa eindelijk een na tuurlijke uplkerenorde brengen, ge baseerd op nationale rechtvaardig heid en socialen vooruitgang, waar door voorgoed langs vreedzaraen weg de harmonie van hun belangen wordt gewaarborgd. Omtrent Hulls stereotype uitdruk kingen „vrijheid, menschelijke waarde en bescha ving" merkte Die- tricli op, dat de cultuurdwergen en parvenus der Vereenigde Staten zich wel in alle bescheidenheid mochten herinneren, dat de volken, die zij thans zoo fel bestrijden, hun de eerste schreden op den weg der beschaving hébben leeren zetten. De Amerikanen hebben geen benul yan het ontwaken yan een nieu- 'S-GRAVENHAGE, 24 Juli. Voqr de volgende week zijn ter verkrijging van de gebruikelijke rantsoenen brood, vleesch en roolc^ artikelen (2 rantsoenen voor de mannen en 1 rantsoen cigaretten voor de dames) aangewezen de bonnummers 38. Voorts is voor het tijdvak van 27 Juli tot en met 7 Augustus bon 38 van de boter- en vetkaart geldig verklaard voor het koopen van b o- t e r. vanavond om 21.44 uur Maan onder 319 27Juii uur 12Aur V.M. tot morgenochtend N-M. 3 Aug. m aq 19 Aug. l.k. D.iV uur E.k. Zondagavond om Maan *y\ A^t iui«- Maan 00 uur ondpr 20.29 tot Maandagochtend 4.16 5.50 uur Atlantic Charter weer opgegraven De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil, heeft volgens den Engelschen nieuwsdienst in een radiorede tot-het Ameri kaansche volk o.a. gezegd, dat de Ver. Staten dezen oorlog slechts kunnen winnen, als men den vijand opzoekt en aanvalt. De Ver. Staten zullen den dapperen bondgenooten allé beschikbare hulp doen toe komen. Tijdelijke tegenslagen mogen geen aanleiding geven tot zwakheid en ontmoediging, want zij zijn voor alle ware soldaten en patriotten een tee- ken om te harder toe te slaan. De Ver. Staten en hun bondge nooten zijn gedwongen tot den oor log, aldus Huil, daar zij het zeer eenvoudige, maar fundamepteele feit pegeerden, dat men ter hand having van vrede, recht en vrijheid internationale verantwoordelijk heid op zich mtfet nemen. Atlantic Charter. De in het Atlantic Charter neer gelegde beloften vormen een stel sel, waardoor ieder volk, klein of groot, den waarborg krijgt in een duurzamen vrede de beste gelegen heid te vinden zijn wenschen met betrekking tot de vrijheid en de grootste mogelijkheden tot mate- rieelen vooruitgang te verwezenlij ken. Een nieuwe volkenbond? Geen natie kan tot bevredigen den vooruitgang komen, als haar burgers worden beheerscht door voortdurende vrees voor inmen ging van andere landen. Derhalve moet een internationale instelling in het leven worden geroepen, die in de toekomst zoo noodig met geweld den vrede onder de volken in stand houdt. De Ver. Sta ten zullen in internationale samen werking een mechanisme vormen, dat den vrede waarborgt en de na- I tionale bewapening van ieder volk, bepaalt. Internationaal gerechtshof. Een andere instelling, die de Ver. Staten moeten oprichten en steu nen, is een internationaal gerechts hof. Tevens moet toezicht worden geoefend op de landen van het drie mogendhedenverdrag, totdat zij een bewijs hebben geleverd van hun bereidwilligheid en bekwaamheid om met andere naties in vrede te leven. De duur van dit toezicht hangt volgens Huil af van de snelheid, waarmee de bevolking van Duitsch land, Japan, Italië en hun aanhan- Zoodra de internationale vrede tot op zekere hoogte gewaarborgd en de politieke stabiliteit hersteld is en tevens de economische kluis ters zijn afgeworpen, staan ieder volk geweldige middelen ter bes- schikking om de behoeften van den vooruitgang te bevredigen en aan alle burgers den overgang naar een hoogeren levensstahdaard mogelijk te maken. De vblken der wereld zullen dan in staat zijn te leven zooals de Ver. Staten zelf het begeeren en betere levensvoorwaarden schep pen dan hun ooit te voren moge lijk is geweest. Geen duizendjarig rijk. Geen volk ^al deze taak gemak-* kelijk vervullen. Noch de overwin ning der geallieerden', noch een andere vorm van „planning" voor den na-oorlogstijd is op zichzelf in staat een duizendjarigen welstand in het leven te roepen. Om ten volle gebruik te maken van deze gelegenheid moeten de Ver. Staten besloten zijn niet alleen openlijk uit te spreken, welke zegeningen; en weldaden zij voor zichzelf en de menschheid wenschen, maar zij moeten ook voor het apparaat zorgen, waarmee zij "deze zegenin gen op de snelste wijze en in den doeltreffendsten vorm kunnen waarborgen. Wat de onmiddellijke toe komst aangaat, zoo zei Huil aan hét slot van zijn rede, is het de belangrijkste taak der Ver. Staten den oorlog defini tief en zoo' spoedig mogelijk tot een zegevierend einde te brengen. Om deze oogmerken te bereiken, moeten alle Ame- rijcaansche burgers iederen dag hun uiterste best doen, totdat de^fhverwinning is be haald. Deze oorlog heeft de geallieerden tot nieuwe toppen van moed, vast beradenheid en geestelijke kracht gebracht. De geestkrahet zal den Ver. Staten de overwinning bren gen. 'S-GRAVENHAGE, 24 Juli, De Staatscourant van heden bevat een besluit, van den waarnemend secr.- gen. van het Dep. van Algemeene Zaken, betreffende de rangen en graden in den Arbeidsdienst voor meisjes. De rangen voor het hooger kader zijn: Hoofdleidster, stafleidster 'en ar- „auuau- freidsleiastér;""di© voor het midden- gorsaan"de 'vZTStstoThot ov«;j J"">er topvrouw en adspirant-hop- tuigende bewijs leveren, dat zij d* terwijl hfet lager kader - wordt gevormd door hoofdkern- leidsters. In den stand van het personeel dat geen rang bekleedt, worden monstrueuze philosophie van een superieur ras en van verovering door geweld hebben afgewezen en opgegeven en zich oprecht toeleg gen op de fundamenteele beginse len van den vreedzamen vooruit gang. Huil noemde een der grootste be letselen uit het verleden voor den menschelijken vooruitgang het na tionalisme. Overdreven beperkin gen van den handel nioeten worden afgeschaft en usances, die aan an dere volken schade berokkenen en den handel afbrengen van zijn na tuurlijken», economischen loop, moe ten worden vermeden. De Ver. Staten hebben behoefte aan een apparaat om het kapitaal op draaglijke voorwaarden van de financieel sterkere naar de zwak kere landen te leiden. Hierbij kan de noodzakelijkheid aan het licht komen bijzondere handelsovereen komsten en internationale afspra ken te maken om het moeilijke vraagstuk der overschotten onder de knie te krijgen en behoorlijk re kening te houden met de bijzondere situatie in zekere gebieden. wen Europeeschen geest Zij heb ben zich met het allesvernietigen de bolsjewisme verbonden tegen de cultuur, waaraan zij hun eigen bë- staan danken. Aan déze zonde te gen den geest zal ook het huidige Amerika ten gronde gaan. Arbeidsdienst voor meisjes Rangen en gesteld. graden vast. onderscheiden de graden van kern leidster en arbeidsmeisjes. Voorts is een besluit opgenomen, houdende een voorloopige regeling van de bezoldiging van hooger en midden kader, welk besluit terug.- werkende kracht heeft tot 1 Jan. 1942, met welken datum geacht wordt te zijn ingetrpkken de be schikking yan 9 Juni 1941, houden de een vooftoopige regeling van de bezoldiging van leidsters en assis tenten. Zaad in plaats van boter Ook de hkndelaar was be drogen. Een melkboer in Amsterdam, die van een handelaar een vat bo ter zoo dacht hij althans had ontvangen, kwam bij het openma ken tot de teleurstellende ontdek king, dat het inplaats van dit kos telijke smeersel, slechts zand be vatte. De melkboer haastte zich, hier van aangifte bij de politie te doen, doch het schijnt, dat ook de hande laar bedrogen is en de verwisseling reeds had plaats gehad vóór het xat in zijn bezit kwam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1