NOORD-HOLLAND De stad Bataisk genomen Verduister- DAGBLAD VOOR Don over een breed front bereikt Opzienbarende rede ;van Bartlett Het Noordelijke IJszee=convooi KOFFERDIEVEN GEKNIPT Uitg.: N.V. Uitg. Mij*. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboreaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraal 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Adv e r te n ti e-t a rie t Gewone advertenties 11 et p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11861 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DINSDAG 28 JULI 1942 ■i Vijandelijke aanvallen bij Woronesj afgeslagen De aanval nn Hamhlirn 1een vijandelijke aanval afgesla- l/u dduvai up iidmoury gen Het aantal der in den ahveer. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Juli. Het opperbe vel der weermacht deelt mede. Ten Zuiden van Rostof is de krachtig versterkte en taai ver dedigde stad Bataisk na een strijd van twee dagen door Duitsche troepen stormender hand genomen. Eskaders ge vechtstoestellen, jachtkruisers en slagtcestellen1 baanden hier bij de infanterie een weg. Ver der naar het Oosten rukten snelle formaties ver naar het Zuiden op. In den grooten bocht van den Don hebben Duitsche en en Roe- ineensche divisies infanterie in nau we samenwerking met formaties tanks en het luchtwapen den vijand tcruggworpen en den Don over een breed front bereikt. Ten Noord westen van Kalatsj staan forma ties tanks en snella troepen in zwa- ren, strijd met bolsjewistische tanks en strijdkrachten der infaterie, die wanhopig het heuvelterrein ten Westen van de rivier trachten te houden. Zyvare luchtaanvallen z ijn gericht ou het ravitaillecriiigsver- keer van den vijand op de Wolga en op spoorwegdoelen ten Noord westen van Stalingrad. Aanvallen op het bruggehoofd Woronesj zijn opnieuw bloedig afgeslagen'. In den slag ten ^s'oorwesten van de stad werden de bolsjewieken na vernietiging van ingesloten ge vechtstroepen voorbij hun uitgangs stellingen naar het Noorden terug geslagen. Bij deze zwtere afweerge- vechten zijn sedert 10 Juli al-' leen in den sector van één le gercorps 751 vijandelijke tanks vernietigd. In den centralen sector werden bij een plaatse lijke aanvalsactie verscheidene vijandelijk? bataillons ingeslo ten. Duitsche formaties jagers hebben gisteren tegenover., 3 verloren eigen toestellen 120, bolsjewistische .vliegtuigen ver nield. Bovendien brachten lta- liaansche jagers drie vijandflij- ke-vliegtuigen ten val. In Egypte is in het Zuidelijke tiecl van de stelling van El Alamein Italiaansch Weermachtbericht ROME, £7 Juli. In zijn weer machtbericht no. 790 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: Een vijandelijke aanvalspoging op den Zuidelijken sector van 't Egyp tische front werd door de snelle re actie van onze detachementen ver ijdeld. Er werden opnieuw krijgs gevangenen gemaakt. De lucht macht ondersteunde' de opex*aties ie land en bombardeerde herhaalde malen het vijandelijke achterland. Een Britsche aanval op Tobroek veroorzaakte lichte schade en maak te eenige slachtoffers. Een der hier aan deelnemende vijandelijke vliëg- tuigen werd door het löchtdoelge- schut vai\ Tobroek vernietigd. Italiaansche en Duitsche jagers deden een aanval op formaties Spit fires, die poogden bommenwerpers van de As te bestoken, welke terug£ keerden van doeltreffende aanval len op de militaire installaties van Malta. Duitsche jagers schoten in een luchtgevecht twee vijandelijke machines omlaag. slag sedert 22 Juli vernietigde Brit sche tanks is gestegen tc/t 1'46 en het aantal gevangenen op 1400. Op vliegvelden van het eiland Malta werden door bomtreffèrs verschei dene Britsche vliegtuigen op den grond vernield. In den strijd tegen Groot-Brittannië hebben gevechts vliegtuigen gisteren voor den. oor log belangrijke installaties aan de Zuidkust van Engeland en in de Midlands gebombardeerd. In het Kanaalgebied en aan de Duitsche bocht verloor de vijand tijdens luchtgevechten 6 toestellen; Na vruchtèlooze storingsaanval- len overdag op West-Duitsc'h gebied is in den nacht van 26 op 27 Juli de stad Hamburg en omgeving door het Britsche luchtwapen met brisant- en brandbommen bestookt. De burgerbevolking leed vrij zware verliezen. Bijna uitsluitend in woon wijken werden talrijke gebouwen vernield en beschadigd. Nachtja gers, afweergeschut, max-ineartille- rie en patrouillebooten schoten 37 der aanvallende bommenwerpex-s neer. Moeilijke positie van Ti- mos jen ko. BERLIJN, 27 Juli. De ANP-cor- respondent meldt: De Duitsche en vex-bonden troe pen hebben den benedenloop van, den Don ovex-schreden en het be langrijke spoorwegknooppunt Ata- sik veroverd. Hiermede is de strijd in het Zuiden van het Russische front in een nieuwe phase getx'eden. Van Anglo-Amerikaansche zijde heeft men korten tijd de hoop ge- koestci'd, dat Timosjcnko achter den Don oen afweerfront zou kun nen opbouwen, doch de onstuimige opmarsch der verbondenen heeft deze hoop den bodem ingeslagen. Binnen het gebied van de groote Don-bocht, wordt op sommige plaat sen nog verwoed gevochten, doch de positie van de daar ingesloten bol sjewistische troepen is viïj hope loos. Het gi'oote aantal panserwagexis, dat bij de afweergevechten ten Nrd. Westen van Woronesj buiten ge vecht is gesteld, geeft een indruk van de kracht, waarmede de bolsje wisten op dit gedeelte van het front hebben aangevallen. Met al deze Eindhoven genoot Zondag eer van de Nederlandsche athletiek-kam- pioenschappen, welke in het Philips Sportpark werden gehouden. Felle strijd werd geleverd door de heeren op de 100 Meter. Spree en Osen- darp, waren de twee ernstige concurrenten. Spree werd winnaar, Osendarp, voor wien dezelfde tijd werd genoteerd, teekende protest aan. Hierbij een foto van het beslissend moment op de eindstreep. Pax-Holland-de Haan m. „Was het niet wat te vroeg, Delano om voor Mac Arthur een gedenk- teeken op te richten? Hij heeft toch nog niets veroverd?" „Neem me niet kwalijk, Australië!" Stapf-Pax Holiand m. STOCKHOLM, 27 Juli (D.N.B.) De bekende Engelsche afgevaar digde, Vernon Bartlett, heeft in een opzienhax-ende rede te Londen gezegd: ,Wij verkeeren thans in een zoo wanhopig gevaar den ooi'log te verliezen, dat alles, wat geen betrekking op den oorlog heeft, zonder beteekenis is. Wij hebben thans niet meer het be moedigende besef, dat wij dezelf de hulpmiddelen hdbben als de vijand, want de meeste grond stoffen dér wereld bevinden zich in handen varf den vijand." Bartlett zeide voorts, dat de ge allieerden wellicht geen lahding in Europa zullen kunnen ondex-ne- men. Dan moet van het Britsche volk een langdurige „afmattings oorlog" gevei'gd worden. Finsch-Amerikaansche betrekkingen verbroken HELSINKI, 27 Juli (D.N.B.) Het Finsche persbureau publiceert een uit Washington gedateei'd be lucht over de Finsche nota aan de Vex\ Staten inzake het verbreken der consulaix-e betrekkingen. I}it bericht luidt als volgt: Het Finsche gezantschap in Washington heeft aan de regee ring der Ver. Staten een nota ovei-handigd inzake het verbre ken der consulaire betrekkingen tusschen de Ver. Staten en Fin land. Daarin brengt de Finsche x-egeering haar vcx-wondering tot uiting, dat een dergelijk' besluit der regcex-ing van Washington ge nomen is zonder de gebruikelijke voorafgaande gedachtcnwisseling. Tevens wordt, medegedeeld, dat de Finsche consiils en consulaten ein de Juli hun werkzaamheid stop zetten. CHURCHILL ZAL VERSLAG UITBRENGEN. STOCKHOLM, 27 Juli (DNB.) Men verwacht in Londen, zoo meldt de Londcnsche correspondent van Nya Dagligt Allehanda, dat Chur- chill alvorens het Lagerhuis op zo merreces gaat, nog verslag zal uit brengen over den oorlogstoestand. Op dit verslag z$il dan ook een de bat, .volgen. aanvallen hebben zij echter geen noemenswaardige resultaten kun nen behalen en nog steeds staan de bolsjewisten op dit punt of» den Oos telijken oever van den Don. De verovering van Bataisk. BERLIJN, 27 Jvrti (D.N.B.) De in het weermachtbericht van heden bekend gemaakte -verovering van Bataisk noemt men in militaix-e kringen al hier het bewijs, dat thans de ongeveer 7 K.M. breedc Don- delta is overwonnen. Naar men in Bexdijn verneemt omtrent de gevechten aan den bene denloop van dén Don, betreft het daarbij allereerst de vor- nxing van bruggehoofden, zoo dat vooreei'st nog niets kan worden gezegd over verdere opex'aties naar het Zuiden. De strijd bij Rostof. BERLIJN, 27 Juli (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt met betrekking tot de ge vechten ten Zuiden van Rostof mede ,dat Duitsche ti'oepen een breede kazematstelling, die tot verdediging van den Don was aangelegd, ton Zuidoosten van No- wotsjerkassk-Kriwjanskaja hebben doorbi-oken en de plaats Besorgcxi- jewskaja, die door de bolsjewisten hardnekkig werd verdedigd, zijn binnen ge dron gen 2800e LUCHTAANVAL OP MALTA. LISSABON, 27 Juli (A.N.P.) Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft Malta gisteren zijn 2800en luchtaanval beleefd. Buitenlandsche arbeiders in Duitschiand BERLIJN, 27 Juli (DNIB). De zoi'g voor de buitenlandsche arbeids krachten is door den Algemeenen Gevolmachtigde voor het arbeidsge- bruik, Gauleiter .Sauckel, opgedra- gexi aan het Duitsche Arbeidsfront Volgens, een verordening van Sau- ckel moeten de verblijven voor de buitenlandsche axheidex-s in rein heid en hygiëne vooi-beeldig 'zijn. Voor zoover dat mogelijk is, zullen voor de afzonderlijke naties afzon- dex-lijke kampexx ingericht worden. In ieder geval echter zullen binnen de afzonderlijke kampen afgeschei den verblijven ingei'icht worden. Voorts wordt in hooge mate reke ning gehouden met de nationale ge- vVoonten der buitenlandsche arbei ders en ai"beidsters. Wat aanval op Hamburg de Britsche luchtmacht kostte BERLIJN, 27 Juli (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: De aanval van het Brit sche luchtwapen op* Hamburg heeft in den afgeloopexi nacht den Britten zware vexdiezen aan vlieg tuigen en vliegend pei'soneel ge kost. Het aantal der neergescho ten vliegtuigen is intusschen ge stegen tot 33. DE BRANDSTOFFENPOSITIE IN ENGELAND. STOCKHOLM, 27 Juli (ANP). Via de Londcnsche radio zijn op nieuw voorschriften medegedeeld voor een zoo zuinig mogelijk ge bruik van brandstoffen Viei'duizend bioscopen hebben aanwijzingen ont vangen hoe zij zoo economisch mo gelijk met brandstoffen kunnen om gaan. Voortaan mogen er in Enge land geen groote lichtreclames meer worden ontstoken. In do in gangen der bioscopen mag geen licht branden. In de pauze mag het licht niet worden aangestoken. DE SCHEEPSVERLIEZEN DER GEALLIEERDEN. STOCKHOLM, 27 Juli (D.N.B.) Het transport door de lucht vormt de eenige kans voor Amerika om den oorlog te winnen, zoo heeft, volgens den Britschen berichten-, dienst, de Amerilcaansche senator Lee verklaard inzake het plan om het duikbootgevaar door den bouw van een reusachtige vloot van transportvliegtuigen meester te wörden. Het is het toppunt van krankzinnigheid, zoo zeide Lee, wanneer de Ver. Staten zouden blij ven probeeren om sneller schepen te bouwen dan de Duitsche duik-1 booten deze_tot zinken brengen. DE STRIJD BIJ EL ALAMEIN. BERLIJN, 27 Juli. De ANP.- correspondent meldt: De gevechten in Egypte, waar beide partijen nog steeds in de stel ling van El Alamein tegenover el kaar staan, zijn vooralsnog slechts van localen aard. Uit het feit, dat de groepen van (ie as hier sedert 22 Juli 1-46 pantserwagens vernietigd en 1400 gevangenen gemaakt heb ben, leidt men in militaire kringen alhier af, dat Auchinleck een offen sief op grootei'e schaal beoogde, dat echter mislukt is. De Engelschen zullen ongetwijfeld eenigen tijd noo dig hebben om deze voor het Afri- kaansche front index-daad zwai*e verliezen in te halen. Melkbon Zaterdags inleveren I Hoewel de melkbonnen ge durende een periode van vier weken geldig zijn, zal men in het algemeen de bonnen op zoo danige wijze over die periode verdeelen, dat men iedere week een bon gebruikt. In het be lang van .een goede melkvooi'- ziening is het gewenscht, dat men dien bon reeds op den Za terdag voorafgaande aan de week, waarin men de melk wenscht te ontvangen, bij don melkhandelaar inlevert. Doet men dit niet, dan loopt men het risico, dat de melkhande- laar in het begin der week niet over een voldoende hoeveelheid melk beschikt, aangezien ook hij de bonnen bij zijn leveran cier dient in te leveren, voor dat hij van dezen melk kan be- ti-eklcen. MAXIMUM-PRIJZEN VOOR DRO GE BATTERIJEN VAN BUITEN- LANDSCHE HERKOMST. In de Staatscourant van 27 Juli 192 is opgenomen de „prijzenbe- schikking ingevoerde batterijen no. 1", waarbij wordt bepaald, (lat im porteurs en wedervex-koopers zak- batterijen, kleine en groote staaf- batterijexi, kastbatterijen, anode- en roosterbatterijen met ingang van 1 Augustus 1942 slechts te koop mo gen aanbieden of verkoopen tegen ten hoogste de prijzen, welke op of laatstelijk voor 9 Mei 1940 werdén berekend. De Secr. Gen. van het Dep. van H., N. en Sch. kon op bovenstaand voorschrift uitzon de ïingcn toestaan indien verzoeken daartoe' worden gericht aan het Rijksbux-eau voor verwerkende industrieën. Wat vernietigd werd BERLIJN, 27 Juli (D.N.B.) Naar aanleiding van mededeelingen van Engelsche en Amerikaansche zen ders, dat zich 90 procent der sche pen van het groote convoni in de Noordelijke IJszee met hun la dingen in veiligheid hadden kun nen bx-engen, publiceert het opper bevel der weermacht vandaag de namen van een deel der v.an dit convooi tot zinken gebrachte sche pen, die konden- worden achtex-- haald uit nauwkeurige opgaven van geredde kapiteins en leden der bemanning. De volgende Britsche schepen werden tot zinken gebracht: River Afton (5.479 brt.) Eagston (7.000 brt.) Empire Byron (9.000 brt.) Hartlebui-y (5.0S2 brt) het tankschip Aldei'sdale (8.402 brt.) Empire Tide (6.900 brt.) Verder werden de volgende Ame- jikaansclie schepen tot zinken ge bracht: Christopher Newport (6.000 brt.) Henunu (6.977 brt) Daniël Morgan (8.770 brt.) Pan Kraft (5.644 brt.) Silver Sword (4.937 brt.) Exford (4.969 brt.) Olo- pana (6.069 brt.) Alcoa Rager (5.116 brt) Winston Salem (6.223 brt.) John Withersporn (10.900 brt.) Carlton (5.127 brt.) Hoosier (4.986 brt.) El Capitan (5.216 brt.) Ook het Sowjetrussische tank schip Azerbeidsjan (6.114 brt.) en het Nederlandsche stoomschip Pau- lus Potter (7.618 bx't.) werden tot zinken gebracht. Uit deze officieele publicatie blijkt de vernietiging van reeds 60 procent van het convooi. Er wordt uitdx-ukkelijk op gewezen, dat ook de namen van alle overige schepen konden worden achtex-haald. De namen van die schepen zullen wor den gepubliceerd, zoodra uit de verklaringen van de geredden, die zich thans nog aan boord van de duikbooten bevinden, de onwraak bare bevestiging is verkregen. Melkbonnen van schippers Ruiling tegen rantsoenbon nen. De Secr.-Gen. van het Dep. van L. en V. maakt bekend, dat schip pers de genummerde melkbonnen desgewenscht bij -den distributie- dienst der gemeente, waar zij lig plaats hebben gekozen, kunnen rui len tegen rantsoenbonnen voor melk. Per gcnummei'de melkbon zal de distributiedienst twee rant- soenbonncn, elk recht geyande op 1 liter melk, verstrekken. Schippers, die van déze mogelijk heid tot ruiling gebruik wenschen te maken, dienen een op hun naam uitgeschreven bruin bevrachtings boekje, hetzij een zoogenaamd grijs olieboekje, hetzij een verklaring van de bevrachtingscommissie over te leggen. Verlofgangers vertellen Op ons hoofdkwartier ontvangen wij geregeld bezoeken van Oost- frontsti-ijders, die met verlof zijn en ons vertellen van hun ervarin gen aan het Oostfront. Altijd weer komt dan het gesprek op de ont vangst van de pakketten uit het vaderland en telkens weer blijkt hoe dankbaar onze strijders in het Oosten zijn voor de zendingen die geregeld door ons fonds .verzorgd worden. Landgenoot! er kunnen nimmer genoeg pakketten met sigaren, ta bak, sigaretten, boeken, tijdschrif ten, versnapei-ingen en nuttige gebruiksvoorwerpen worden ge reed gemaakt en verzonden. Laat ons die dappere kerels toch be wijzen, dat wij weten hoe groot de offci-s zijn die zij brengen-. Steunt ons fonds zoo veel u kunt. Stort uwe bijdx-age op giroreke ning 432100 t. n. Verzorgingsfonds Vrijwilligei'slegioen Nederland. Ko ninginnegx-acht 22 te 's-Gravenha- ge. Maan Maan op vanavond om onder 21:59 f a n 6.40 27 Juli 21.40 uur 12 Aug V.M. tof morgenochtend N.M. 3 Aug. SKA 19 Aug. lk. 5.54 uur e.k. Roemeensche troepen nemen een verfrisschend bad ift de haven van Balaklawa, welke op den eersten Juli door een snelle manoeuvre veroverd werd. P.B.Z.-v. Eysden-P.K. Stei- ninger-Pax Holland m. HET RIJKSBUREAU VOOR VOED SELVOORZIENING IN OORLOGS TIJD GAAT VERHUIZEN. De diensten en afdeelingen van het rijksbureau voor de vocdselvoor ziening in oorlogstijd waren tot dus vei're aan den Zeekant te Scheve- ningen gevestigd. Met ingang van Dinsdag, 28 Juli a.s. zijn zij echter ovei'geplaatst naar den1 Benoox-den- houtscheweg 46 in Den Haag.Zij zijn van genoemden datum af tijde lijk telefonisch te bereiken onder nummer 720040. De politie van het bureau Wax-- moesstx-aat te Amsterdam ontving den lahtsten tijd tal van aangiften van kofferdiefstallen bij het baga gebureau van het Centraal Station. De diefstallen weïden niet in het bureau gepleegd, doch daai-buiten, wanneer de eigenaars zich even ter zijde bevonden, bijv. om nog een fiete af te geven of te halen, of aan het loket stonden. De rechex'che van het bureau, die een ondei'zoek in de omgeving in stelde, viel het daarbij op, dat twee mannen vaak des avonds op den O.Z.^Achterburgwal met kof fers liepen te sjouwen. Het eigen aardige was voorts, dat diezelfde mannen deS morgens in de richting van het station gingen en dan nim mer eenigé bagage bij zich hadden. Zij werden gevolgd en het geluk te de politie hen op heeterdaad te beti'appen ,toen zij bij de bagage- afdeelïng van het station hun slag dachten te slaan. Beide dieven werden geax*resteerd. Een hunner bleek voor eenzelfde feit reeds met de Hilvei'sumsche politie in aanra king te zijn geweest. Bij den ander, die in Arnhem woont, werden bij huiszoeking verscheidene koffers, ten deele nog met inhoud, van diefstal afkomstig, aangetroffen. Thans wordt onderzocht, wat het tweetal verder nog op zijn kerfstok heeft. Prachtige spannen namen deel aan het groot concours-hippique, dat Zondag te Medemblik werd gehouden. Kuiper-Pax-Holland m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1