NOORD-HOLLAND tot zinken gebracht Westfriezendag Verduister DAGBLAD VOOR Extra bericht Don over 250 km. overschreden N.A.F. Britsche dienstweigeraars aangepakt Nieuwe bonnet Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureauz: SCHAGEN: L.aan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DÉN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2346 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariet. Gewone advertenties 11 ct n. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke - korting. Prij zen worden on aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11864 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1942 Poging over de Newa te varen mislukt B1RM1NG HA M opnieuw gebombardeerd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Juli (D.N.B.): Het Opperbevel van de Weermacht maakt het vol gende extra bericht bekend: Duitsche duikbooten hebben de vijandelijke scheep vaart weer zwaar getroffen. Uit krachtig beschermde konvooien werden in het centrale deel van den At- lantischen Oceaan en voor de Amerikaansche kust tot zinken gebracht vijf schepen met 41.000 brt., 12 afzon derlijk varende schepen met 73.000 brt., vijf vrachtzeil schepen en een bewakingsschip. Voor de Westkust van Afrika zeven schepen met 53.000 brt. en in het Ooste lijke bekken van de Middeïlandsche Zee vijf vracht zeilschepen. Uit konvooien in den Atlantischen Oceaan werden door torpedotreffers zwaar beschadigd een torpedojager en twee schepen met 17.000 brt. en in de wateren van Cyprus een Britsche torpedojager. Het Duitsche duikbootwapen heeft daarmede de tor pedeeringen van deze ma&nd verhoogd met opnieuw 167.000 brt. De vijand verloor weer 24 koopvaardij schepen, tien vrachtzeilschepen en een bewakings vaartuig, behalve de als beschadigd vermelde sche pen en torpedojagers. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 31 Juli. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Duitsche, Roemeensche en Slowaaksche troepen hebben den benedenloop van den Don over een breedte van 250 k.m. overschreden en de in dezen sector ter verdediging opgestel de- vijandelijke strijdkrachten verslagen- De vijand, die in volslagen vlucht en wanorde terugstroomt, wordt door snelle formaties en vooruitgezonden afdeelingen der infanterie en door divisies jagers vlak op de hielen gezeten en hem is reeds thans op verscheidene plaatsen in voorbij strevende achtervol ging den verderen terugtocht afgesneden. De toppen der Duitscb^ aanvalsle- gérs staan reeds, op 180 km. ten Zuiden,van den Don. Om het be langrijke spoorwegkhcioppunt Salzk wordt sedert hedenochtend gestre den. Een divisie infanterie heeft Koetsjefkaja ingenomen. Het aan tal gevangenen en de buit nemen voortdurend toe, doch zijn bij den snellen opmarsch lot dusver niet te overzien. Het luchtwapen heeft in onop houdelijk optreden ingegrepen in de achtervolgingsgevechten, het dreef talrijke colonnes uiteen en verhinderde, dat de tegenstander zich opnieuw nestelde. In de groote bocht van den Don liebbéq,. Duitsche en Roe meensche troepen den vijand over de rivier geworpen. Ita- liaansche formaties hebben plaatselijke, door tanks ge steunde Sowjetaanvallen bloe dig afgeslagen. Uitbraakpogin- gen van ingesloten vijandelijke strijdkrachten en ontlastings- aanvallen der Sowjettroepen hieven vruchteloos. Bij deze gevechten heeft de vijand gis teren 62 tanks verloren. Ook in de bocht van den Don hebben formaties geveeh'tsvliegers Italiaansch Weermachtbericht ROME, 31 Juli. Het Italiaan- sche weermachtbericht van heden luidt als volgt: .Een vijandelijke aanval ten Zui den van El Alamein is duidelijk te ruggedrongen door onze detache menten. Normale activiteit van verkenningselementen van weers zijden aan de rest van het front. De sterkte Tobröck is gebombar deerd door Britsche toestellen, waarvan er één door het afweer geschut werd neergeschoten. Het stortte brandend omlaag. De scha de is beperkt,cr worden geen ver liezen gemeld. Boven Malta wer den tijdens bombardementsacties van Italiaansch.e en Duitsche lucht- formaties levendige gevechten gele verd, waarbij de R.A;F. 5 toestel len verloor, die neergeschoten wer den door jagers der spil. Een van onze vliegtuigen keerde niet op zijn basis terug. en slag vliegtuigen in de aanvals- operaties ingegrepen. Den ravitail- leeringsverbindingen der bolsje wieken werd op spoorwegen en waterwegen\overdag en des nachts zware schade toegebracht, In het gebied van Rzjef zijn krachtige aap vallen der bolsjewie ken, ten deele in tegenaanvallen, afgeslagen en daarbij zijn 40 tanks vernield. Aan het front van de Wolchof en voor Leningrad zijn plaatse lijke aanvallen van den vijand mis lukt. Bij pogingen der bolsjewieken om de Newa over te steken werden 7 booten vernietigd. In de Finsche Golf heeft het luchtwapen een vijandelijk luchtsteunpunt op het eiland Lavansari bestookt. In Egypte hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen in den nacht van 29 op 30 Juli verscheidene vlieg velden hij Cairo bestookt met hom men van zwaar kaliber. In loodsen en tankkampen ontstonden ver scheidene groote branden. Voltref fers tusschen dicht bij elkander staande* vliegtuigen richtten zwara» vernielingen aan. Van twee vliegtuigen, die gister middag boven Noord-Duitsch kust gebied hebben gevlogen, is een tij dens luchtgevechten neergeschoten. Nog 17 Britsche vlregtuigen zijn aan het Kanaal en aan de* Noor- sche kust neergeschoten. In de wa teren van Brighton hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag een koopvaarder van 1000 brt. tot zin ken gebracht. In den afgeloopen nacht heeft het luchtwapen met vrij sterke strijd krachten zijn aanvallen op voor den oorlog belangrijke doelen in Birmingham herhaald. De verken ning in de vroege ochtenduren deed zien, dat talrijke zeer uitgestrekte branden woedden. jZooals in een extra-bexicht is me degedeeld, hebben Duitsche duik- bootep de vijandelijke scheepvaart weer zwaar getroffen. Uit krachtig beschermde konvooien werden in het centrale deel van den Atlanti schen Oceaan en voor de Ameri kaansche kust tot zinken gebracht vijf schepen met 41.000 brt, 12 af zonderlijk varende schepen met 73 duizend brt., vijf vrachtzeilschepen cn een bewakingsschip. Voor de Westkust van Afrika zeven sche pen met 53.000 brt. en in het Oos telijke bekken van de Middeïland sche Zee vijf vrachtzeilschepen. Uit konvooien in den Atlantischen Oce aan werden door torpedo treffers zwaar beschadigd^een torpedojager en twee schepen met 17.000 brt. en in de wateren van Cyprus een Britsche torpedojager. Het Duitsche duikbootwapen heeft daarmede de torpedeei'ingen van deze maand verhoogd met opnieuw 167.000 brt. De vijand verloor weer 24 koopvaardijschepen, tien vracht zeilschepen cn een bewakingsvaar tuig, behalve de als beschadigd ver melde schepen en torpedojagers. DE BEZETTING DER OEKRAÏNE. BERLIJN, 31 Juli (DNB). Bij de bezetting van belangrijke gebie den in de Oekx-aine zijn twee ste den, die van belang voor de indus- trie zijn, door de vei'bonden troe pen genomen, Sjachty en Kamenèk- Sjachtinski. De eei'ste stad is gele- gexx aan den uitersten Zuid-Ooste lijken uitlooper van het kolenge- bied van den Donet.z, aan den spoor weg Moskou-Rostof. Vroeger heette zij Alexandrowsk-Groesjeskij. De omgeving wordt als het productief- ste kolengebied der Sowjet-Unie be zorgt voor ontspanning werkende jeugd De jeugdherberg „Zeldcnrust" aan de Vinkeveensdhe plassen her bergt momenteel 50 Aimsterdaimsdhe faibrieksjongens, de eerste ploeg deelnemers van een viertal sport en waterkampen, georganiseerd door den „dienst mannelijke jeugd van het provinciaal kantoor Am sterdam van bet N.A.F. Zij brengen daar geen zelfbetaal- de vacantie door, maar zijn op grond van hun prestaties door be- bedrijfsleiders aangewezen om op kostexi van het bedrijf een -week extx*a-vacantie in een dezer kam pen door te brengen. Tijdens een bezoek, dat wij de zer dagen aan het eerete kamp brachten, bleek ons, dat deze Am- sterdemsohe jongens zich opper best vermaakten. En geen wonder: het kamp beschikt over een vijftal flinke zeilbooten, waarin onder leiding van jeugdige en deskundige instructeurs naar hartelust gezeild wordt. Tevens zijn vier roeïbooten aanwezig, terwijl er tusschen het roeien en zeilen door gezwommen en aan lichamelijke oefening ge daan wordt. Een kok is den geheelen dag in de weer om 50 hongexige jongens magen te stillen. Dat is een heele opgave, maar het goede hart, dat de jongens hun kok. toedragen, be-, wijst, dat hij zich op uitstekende wijze van zijn taak kwijt. Op den laatsten dag van het eer ste kamp kwam des middags de leider van het N.A.F., H. J. Wou denberg, vergezeld van den Sozial- referent voor Amsterdam, Rodcgro en den leider van het provinciaal kantoor Amsterdam, Piersma, on verwacht op bezoek. Op de hem eigen eenvoudige manier begaf Woudenberg zich onmiddellijk te midden van de jongens en roeide en zeilde lustig met hen mee. Bij zijn vertrek richtte de leider van bet N.A.F. zich met een korte toespraak tot de knapen, waarin hij wees op de belangrijke taak, welke in de naaste toekomst voor de jeugd is weggelegd. V aticaan-Finland VATICAANSTAD, 31 Juli (Slefa- ni). - Pius XII heeft vanochtend in officieele audiëntie den eersten Fin schen gezant bij het Vaticaan, Gri- pcnbei'g, ontvangen voor de over- liandiging van zijn geloofsbrieven. Gripenbex'g las den Paus een adres van huldebetuiging voor. De ze dankte hem en prees zich geluk kig, dat er diplomatieke betrekkin gen tusschen Finland en het Vati caan zijn tot stand gebracht. Ver volgens noodigde hij den gezant bij zich in zijn particuliere bibliotheek en voerde een langdurig, hartelijk gesprek met hem. Na de Pauselijke audiëntie be zocht de minister den kardinaal- staatssecretaris, Maglione, die na derhand. dit bezoek beantwoordde. STOCKHOLM, 31 Juli (D.ffB.) De Britsche minister van Binnen landsche Zaken, Morrison, heeft drastische maatregelen genomen tegen de 17.000 aanhangers der secte van „Getuigen van Jehove", die wegens gewetensbezwaren krijgsdienst weigeren, zoo meldt de Londensche correspondent van Svenska Dagbladet. De leider der secte is uitgewezen uit Engeland en moet tertxgkeeren naar de Ver. Staten. Van de leden bevinden zich er 440 in de gevan genis, daar Morrison deze secte niet erkent als religieuze vereeni- Sing. schouwd en levert bijna 10 procent der steenkoleqproductie der Sowjet- Unie. T Kamensk-Sjachtinsi ligt Noorde lijk van Rostof aan den Don en be zit verscheidene wapenfabrieken en chemische fabrieken. DE GEVECHTEN BIJ WOR0NESJ. BERLIJN, 31 Juli (DNB). Naar het opperbevel der weermacht over de gevechten in de Groote Bocht van den Don en bij Woronesj me dedeelt, zijn in het gebied van Ka- latsj door -pen omsingel enden Duit- schen aanval op 29 Juli verschei dene vijandelijke groepen strijd krachten afgesneden van den te rugtocht over den Don. Vergeefs trachtten de bolsjewieken in hard nekkige tegenaanvallen den weg naar den Don weer open te maken. Op een andere plaats in dit ge- vechtsgebied hebben de Duitsche tioepen aanvallen van vijandelijke infanterie en tanks afgeslagen. Een Duitsche tankaanval dreef concen traties der bolsjewieken ixiteen en bracht den vijand zware verliezen toe. SCHEEPVAART OP WOLGA BE STOOKT. BERLIJN, 31 Juli (DNB). Bij de bestrijding van de scheepvaart op de Wolga zijn gisteren door Duit sche gevechtsvliegtuigen verscheide ne bolsjewistische koopvaardijsche pen tot zinken gebracht. Sterke for maties gevechtsvliegtuigen namen weer met vernietigende uitwerking deel aan den strijd te land in het Zuiden van het Oostelijke front. Een reeks belangrijke bolsjewisti sche aanvoerwegen werd met bom men bestookt en vijandelijke trans portcolonnes uiteengedreven. HET OMSINCrELINGSFRONT BIJ LENINGRAD. BERLIJN, 31 Juli (DNB.) Van militaii'e zijde verneemt 't D.N.B. Aan het omsingelings front van Leningrad hebben Duitsche troepen vijandelijke strijdkrachten teruggeslagen, die trachtten met booten de Ne wa over te steken Zeven booten werden door afweervuur ver nietigd. Daitschlands verdediging van W. Enropa BERLIJN, 31 Juli (D.N.B.) Van bevoegde zijde wordt gemeld: Achter den Europeeschen kustwal, die van Biarritz reikt tot Kirkenes, liggen honderden nieuwe of uit gebreide Duitsche vliegvelden. De betonnen startbanen maken het de Duitsche luchtmacht mogelijk on der alle weersomstandigheden te starten en te landen. De uitge strekte hangars zijn geheel ont trokken aan den aanblik van den vijand. Omvangrijke beveiligingsinstalla ties beschermen deze vliegveldexx volkomen tegen aanvallen. Zij vormen de basis van sterke forma ties jagers en gevechtsvlietguigen, die van hier uit met succes het Britsche eiland slagen toebrengen, zooals de jongste aanvallen op Birmingham en andere kustcentra bewijzen. Ondanks deze activiteit in het Westen maakt de omvang van de Duitsche luchtmacht het mogelijk den aanstormenden opmarsch van het Duitsche leger aan het Ooste lijk front ook in de toekomst met onverminderd sterke luchtstrijd krachten succesvol te steunen. Inbrekers betrapt De politie te 's-Gravenhage werd gisternacht opgebeld door omwonen den van eenifce perceelen in de van Meerkerkstraat, die eenig on raad ontdekt hadden. Drie agen ten gingen naar deze straat en stelden op zeer onnzidhtiige wijze een onderzoek in. Het was hun be kend, dat de perceelen 13 en 14 tij delijk onbewoond waren, dius be steedden zij bijzondere aandacht aan beide woningen. Een der politiemannen ontdekte een flits van een zaklantaarn ach ter een der vensters en hoorde eenig gestommel. De agenten be sloten hierop bet huis te omsinge len en den inbrekers den terug tocht te verhinderen. Na ecnigen tijd fring het deurraampje van per ceel 14 open en een man verscheen die den agent meedeelde, dat „de zaak in orde was", en hij de huis bewaarder was. De agent antwoord de hierop, dat hij 's mans gezicht veel te goed kende om te weten, dat hij de waker niet was. In het perceel, dat geheel was overhoop gehaald, werden twee goede bekenden van de politie aan getroffen, die beiden behoorden tot het gilde „zware jongens" en al heel wat jaren in de gevangenis hebben doorgebracht Scheurpremle oogstjaar 1942/43 De i-egeeringscommdssaris voor de bodemproductie maakt bekend, dat de scheurpremie voor het oogst jaar 1942/1943 f 200 per HA. zal be dragen. In afwijking met het vorige jaar zal ieder, die daarvoor in aanmer king komt, een scheurplicht worden opgelegd. De scheurpremie wordt uitbetaald aan ieder, die aan deze plicht voldoet Voor land, dat thans vrijwillig voor scheuring bij den productie commissaris wordt opgegeven en na goedkeuring met koolzaad of raapzaad, boven de verplichte op pervlakte van deze gewassen, wordt bebouwd, zal een scheux'premie wor den betaald van f 300 per H.A., wan neer de oogst gelukt. Deze vrijwillig opgegeven opper vlakte zal meetellen voor den aan slag. die voor de scheurplicht zal worden, vastgesteld. In herinnering wordt gebracht, dat de verplichte oppervlakte kool zaad bedraagt: 8 pet. van het bouwlqnd op klei, zavel- en roodoorngronden, dat vol gens den inventarisatie 1942 op het bedrijf aanwezig was, waarbij be- \/AtfWEGB „stad en Land" i miste ik, aldus schrijft Pas quino in de Tel., den zeventien den Westfriezendag in Koog aan de Zaan en als er nu iets bij Stad en Land hoort, dan is het Westfriesland met zijn schoone steden en dorpen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik de Zaanstreek nooit bij Westfrie- land gerekend had, doch dat was natuurlek geen reden om dezen dag niet naar Koog te gaan, om er met zulke rasechte West friezen als NobelWortel, Kool, Galis, Buishand, Kikkert en Portegys de reünie bij te wonen van alle West friezen, die zich niet alleen op dezen dag, doch op alle dagen er van be wust zijn? het mooiste deel van Holland te bewonen het stuk, dat vroeger aan Friesland vast zat en door -een verschrikke lijke bui er van af geraakt is. Het is waar, dat het nageslacht er alles op gezet heeft om deze fantastische gril van de natuur goed te maken, door de geschei den stukken land weer via een zwaren dijk te vereenigen, maar dat is ten slotte je ware niet en voor mijn gevoel heeft de Zuiderzee daar in vele opzich ten een knauw door gekregen. Doch het heeft geen doel daar over na te kaarten, vooral nu de gewonnen polders in deze dagen aardig te pas komen. Het is jammer, dat vereeni- gingen als het Historisch Ge nootschap „Oud West-Fries land" niet over een stevige kas beschikken, die haar bij voor beeld in staat zou stellen op tentoonstellingen als deze met een eigen inzending voor den dag te komen. Om te laten zien wat zij in de afgeloopen jaren voor vernieling bewaard héb ben doch ook om ons te wij zen wat er wegens gebrek aan geld verloren w gegaan Hoe het eigenlijk zit met de Friezen en Westfriezen is mij evenmin duidelijk. Beschouwen de Friezen aan den anderen kant van den dijk de Westfrie zen als Friezen, of hoogstens als verre familie, waar je niet goed mee voor den dag kunt komen eigenlijk? Een Amster dammer in Zuid is net zoo goed als een Amsterdammer in Noord een Amsterdammer, doch of het met de Friezen net zoo gelegen is, weet ik niet. Misschien wil een van mijn Friesche vrienden zich daar eens met autoriteit ov^r uit laten. Dat alles neemt niet weg, dat ik het prettig zou vinden, wan neer de zeventiende Westfrie zendag in Koog geslaagd is, ook de opvoering van het be kroonde stuk ,fie Gastdag door Tonegidouit Sint Pan- cras. Tonegido is geen West- friesch, doch zal vermoedelijk beteekenen „Tot Ons Nut En Genoegen Is Dit Opgericht". En zoo neem ik mij dan maar weer voor bij den achttienden West friezendag aanwezig te. zijn, want om met deti Westfrie- schen dichter Van Balen Blan ken te spreken: Die zijn voorgeslacht niet eert Is zijn eigen naam niet weerd. drijven met 1 HA- of minder bouw land zijn vrijgesteld. Voor zand-, loess-, dal- of veen gronden bedraagt de verplichte op pervlakte 5 van het bouwland, waarbij bedrijven met 5 HA. bouw land of minder, zijn vrijgesteld. Tot de verplichte oppervlakte be hoort bovendien de verplichting, die men heeft om, op grond van verkregen uitstel van scheuring 1941/'42 van kleigrasland 'en van meerdere peulvi*uchtenverbouw, ex tra koolzaad te verbouwen, Tenslotte wordt nog medegedeeld dat de richtprijs voor het koolzaad is vastgesteld op f 20 per 100 kg. voor boerensch^on product van ge middelde kwaliteit, terwijl boven dien een inleveringspremxe van f 15 per 100 Kg. zal worden uitge keerd. DE PRIJS VAN STALMEST. De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat in verband met de verhoogde kosten, de px'ijs van stalmest berekend mag worden op het dubbele van den prijs, die op 9 Mei 1940 gold. Daarbij moet echter in aanmerking worden ge nomen, dat deze 100 pet. verhoo- gi'ng alleen mag worden toege past op den prijs af boerderij. Voor de bijkomende kosten, zooals laad- en loskosten e'n vracht, mag niet meer worden bei-ekend dan de werkelijk wettelijk toelaatbare kos ten. Indien een hoogere pxijs wordt gevraagd, wordt den betrokkenen in hun eigen belang aangeraden zich te wenden tot de inspectie voor de prijsbeheersching. Maan Maan op vanavond om onder 2360 0] 11.42 3Aug. 21.32 uur 19Aug. L.K. tot morgenochtend e.k. 12 Aug A A1 - 26Aüg n.m. O Dl uur v.m. Zondagavond om 21.31 uur 0.11 tot Maandagochtend 12.52 6.02 uur 's-G'ftAVENHAGE, 31 Juli. Voo de volgende week zijn voor het koe pen van de gebruikelijke rantsoe nen brood, beschuit, en v 1 e e s c h de bonnen 39 aangewr zen. Van de x'ookerskaart voor ma nen zijn deb onnen 39A geldig vei klaard. Van 1 tot en met 31 Augustus N zijn op bon no. 6 van de voede kaarten voor honden dezelfde hoe veelheden hondenbrood beschi' baar als in de vooi'afgaande peri de. Op bon no. 6 van de voedexkaa vbor hondenbrood (groep K) wor over de vex'melde periode U/2 k kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Augustus zijn de bonxi no. 6 van de vexmelde kaarten o geldig. Zij mogen nadien niet me worden aangenomen. Generaöoranthraciet en bz gerturf. Gedurende het tijdvak van 1 en met 31 Augustus 1942 geven met de woorden „Genei'ator-anth ciet, Se periode" gemerkte, bonr i-echt op het koopen van één hec liter (max. 75 kg.) anthx-acietnc jes IV of V, terwijl gedurende l zelfde tijdvak de met de woon „Genei-ator-tuxT, achtste perio gemerkte bonnen recht geven •het koopen van 50 stuks bagf turf. x Vaste brandstoffen v kookdoeleinden. Gedurende fiet tijdvak van 1 j 1942 tot en met 30 April 194A q«. de met „03 KF" gemerkte bon der kookkaarten voor vaste bn stoffen recht op het koopen van eenheid vaste bi"ahdstoffen 1 kookdoeleinden, met uitzonde van anthx-aciet en fabrieksturf. Men dient er rekening mede houden, dat m£n met de op di bon betrokken brandstoffen tot September 1942 dient uit te koi aangezien eerst op genoemden tum wederom een bon zal wo: aangewezen. De nieuwe aardappelt WEDEROM 3 KILOGRAM 's-GRAVENHAGE, 1 Aug. - secr.-gen. ""van het departe van Landbouw en Visschcrij n bekend, dat voor de distril periode van 2 tot en met 8 A tus het aardappelrantsoen w om is vastgesteld op 3 kilogr: In verband hiex*mede zal rende genoemd tijdvak elke met 39A genummerde bonner de aardappelkaart i'echt op het koopen van 1 y2 aard len. De aandacht wordt er op i tigd, dat op Zaterdag 1 Aui geen aardappelen op bon 39/ gen worden verkocht, doch d eerst mag gesehieden op Ma 3 Augustus. AARDAPPELPRIJZEN. De pxijs van aax-daippelen, ten hoogste aan den coixs in rekening mag wordexi ge gedurende het tijdvak van en met 15 Augustus 1942, be< naar het bedrijfschap voor appelen mededeelt' f 0.09 p Deze pxijs mag zoo noodl hoogd worden met 1 cent p voor thuis bezorgen en 1 ce Kg. voor schrappen. Het moet geschieden voor het i pen. GEEN SCHOENVERKOOP MENDE WEEK. In verband met de invenfc van de voorraden schoenen lande is in'de pexióde van 2 met 9 Augustus 1942 het I verkoopen en afleveren va sooi*ten schoenen in den me gebi*eiden zin, met inbegri pantoffels en leerloos sc verboden, ook al zou 1 een geldige schoenenbon ingeleverd. In verband met het boven is de geldigheidsduur van d< nenbonnen, die in genoemd de verloopen, vexiengd tot 15 Augustus 1942, zonder d voor afstempeling van den t den distributiedienst noodii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1