NOORD-HOLLAND Duitsche opmarsch naar 't Zuiden voortgezet Verduister DAGBLAD VOOR GEVECHT IN HET KANAAL rSfes* Yankees aan de Goud-kust BEKENDMAKING De misrekening „Singapore" Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebuieaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties tl ct p. mjn. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11868 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1942 Kropotkin veroverd Puim 100 km. aan. Koeban in Dnitsch bezit HOOFDKWARTIER VAN DEN FOHRER, 5 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten Oosten van de Zee van Azof naderden de Duitsche en Roemeen- sche divisies over een breed front de spoorlijn Jeisk-Tichorezk. De vij and biedt daar nog slechts hier en daar tegenstand. Aan de Koeban werd het belangrijke spoorweg knooppunt Kropotkin door een for? matie der Waffen-SS na harden strijd in stormloop genomen. Daar door is dè rivier thans over een afstand van meer dan 100 km. be reikt. Ten Noorden van Armawir gelukte het b.ruggehoofden te vor men op den Westelijken oever van de Koeban. Verscheidene vijandelij ke colonnes werden door liet snel le oprukken van de gemotoriseer de formaties afgesneden en vernie tigd. De luchtmacht viel den naar de Kaukasus terugtrekkenden vijand onafgebroken aan en zette de bom bardementen van opeenhoopingen van transporten op de spoorlijnen met vernietigende uitwerking voort. Twee pantsertreinen en 24 transporttreinen werden door duik bommenwerpers uiteengeslagen. Italiaansche motortorpedobooten brachten in de Zwarte Zee een Sowjet-Russischen kruiser van 6500 tpn tot zinken. Tusschen Sal 'en Don banen formatiees gevechts- 'en slagvliegtuigen den naar het Oosten oprukkende voorhoeden der pantserafdeelingen den weg. In de groote bocht van den Don vielen de bolsjewisten gisteren slechts met zeer zwakke strijdkrachten zonder succes aan. In het gebied van Rsjef breidden de bolsjewisten hun door sterke infanterie en pant serstrijdkrachten ondernomen aan vallen tot nieuwe sectoren van het front uit. De hevige gevechten du ren voort. Ten Noorden/ van de stad mislukten alle ontlastingsaan- .vallen door den ongebroken wil Ben mijn wordt genomen. Met springladingen werden meer dan 6600 bolsjewisten, die zich in de sohaehten van een steengroeve ver schanst hadden, tot overgave ge dwongen. PBZ-v. Eysden- FK Wittmaack-Pax Hbll. m ROME, 5 Aug. In zijn weer- ïnachtbericht no. 799 maakt het Italiaansche opperbevel het vol gende bekend: In Egypte aan het front te land geen enkele vermeldenswaardige gebeurtenis. Een vijandelijk vlieg tuig werd door het luchtdoelge schut van een van onze groote eenheden neergehaald. Vier ande re'vijandelijke yliegtuigen werden door Duitsche jagers neergescho ten. Formaties vliegtuigen onder namen bombardementen op de achterwaartsche verbindingen van den vijand. Duitsche vliegtuigen waren bijzonder actief ten aanzien van doelèn in het gebied van Alexandrïë. De activiteit der bommenwerpers van de as werd ook voortgezet bo ven Malta. In de wateren van Feo- dosia de Krim) werd een stoutmoe dige nachtelijke aanval onderno men op een formatie der Sovjet- vloot door een flottielje Italiaan sche motortorpedobooten, die een kruiser van 5500 ton, behoorende tot de klasse „Roode Krim1' tot zin ken brachten. Ondanks de hevige vijandelijke, reactie keerden al on ze eenheden behouden op haar ba ses' terug. tot tegenstand van onze troepen en cle-voorbeeldige samenwerking van alle wapens. Aan de Wplchof en voor Leningrad stortten verschei dene door sterk artillerievuur on dersteunde vijandelijke aanvallen ineen. De Britsche luchtmacht onder nam in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten lukrake aanvallen op het industriegebied van Rijnland en W.estfalen. In eenige plaatsen ontstond geringe schade. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben' gisteren doelen aan de Engelsche Zuidkust aangevallen en voltreffers geplaatst op voor den oorlog belangrijke installaties van de stad Brighton. Bovendien werd een bewakingsvaartuig ge troffen. In den nacht van 4 op 5 Augustus wierp de luchtmacht, bommen op haveninstallaties aan de Zuidwestkust van Engeland. In den'nacht Van 1 op 2 Aug. is het op het Kanaal tusschen Duitsche mijnzoekers en Britsche snelle kanonneerbooten tot een kort gevecht gekomen, tijdens het welk een vijandelijke boot door artillerietreffers vernietigd, twee andere in brand geschoten en een- vierde zwaar beschadigd werden. In den nacht van 3 op 4 Aug. hebben Duitsche motortorpedoboo ten tijdens een aanval in het Ka naal drie stoomschepen van teza men 5.000 brt. getorpedeerd, waar van er twee gezonken zijn. Hot zin ken van het derde schip kon door den sterken afweer niet worden waargenomen. H Rooaeveks jongste creatie Eindelijk kan de New Yorlkedhe radio dan tocfti een overwinning melden. Niet in de barre Russische stappen en niet in het ongastvrije Mijlland, neen wereidstrateeig Roo sevelt heeft voor zijn zegepraal een srtreek uit-gezocht, waar tegen standers als Rommel hem minder hinderlijk voor de voeten loopen. En omdat een goed zakenman weet dat een gewild handelsmerk al het halve succes waarborgt, heeft Roosevelt er verder voor gezorgd, dat het bericiht van zijn overwin- nig bij zijn Amerikaansdhe cliën- tede al dadelijk een prettige klank kon hebben. Immers, welke aange name visioenen openen zich niet voor den Ameriikaanschen belas tingbetaler, indien hij hoort, dat de lauweren die Roosevelt tlhans om de stars en stripes gevlochten hpeft,1 aan dé 'Goudkust ja uit gerekend aan de Goud-kust zijn geplukt. Aan deze kust met haar prettige, veelbelovende naam, waar geen Rommel de genoegens van een beetje oorlogsspel vergalt, zijn nadat eerst Britsdhe troepen-aan wal waren gegaan en naarstig hadden rondgespeurd of misschien nog uit eenigerlei hoek gevaar dreigde, thans ook Amerikaansdhe soldaten ontscheept. Na de onaan gename ervaringen op de Fhidiip- pijnen, is dus ook voor de zege vierende Amerikaansdhe armee een plekje gevonden, waar zij met suc ces aan den oorlog kan deelneen. Roosevelt behoeft nu ook niet langer met zijn mond vol tanden te staan hij de hinderlijke bezoeken van Litwinof, d'ie steeds maar over een tweede front komt praten. Er is nu immers een tweede front: het front aan de Goudkust. En de Amerllkaansche belastingbetaler, die deze zegevierende exipeditie ten slotte betalen moet ^en gelukkig maar over een zeer elementaire gografiscbe kennis beschikt, zal in de meening vebkeeren, dat de Goudkust 'n kust van louter goud is, waar het gezochte gele metaal maar voor het opscheppen ligt Bij zoo'n goede bussimes kan men weer het een en ander door de vingers zien, .wanneer Roosevelt als een parvenu het geld met han den vol de vensters uit gooit. RADIOSTATION VAN MONTE- VIDEO DOOR BOMAANSLAG VERNIELD. LISSABON, 5 Aug. (D.N.B.) Naar de Engelsche berichtendienst uit Montevideo meldt, is hedenoch tend het radiostation CXA 2 door een bominslag vernield. Een bezoek aan Volendam blijft tietijd. Hoe druk het in deze toont deze foto op den dijk. steeds een attractie in den vacan- dagen in het visschersdorp is, ^olygoon-v. Bilsen-Pax Holland, m 's-GRAVENHAGE, 5 Aug. Het bureau van den weer machtsbevelhebber in Neder land deelt mede: De vele woorden, die op het oogenblik vooral in de vijande lijke propaganda gewijd wor den aan de oprichting van een „tweede front", aan de Euro- peesche Westkust en vermoe delijk ook. wel in Nederland, en de hiermede door den vijand uitgesproken hoop, in dat ge val op steun van de bevolking te kunnen rekenen, geven aan leiding, om de Nederlandsclie bevolking op de meest dringen de wijze te waarschuwen. Ieder een moet er zich van bewust zijn, dat hij met zijn leven speelt, wanneer hij in geval van een vijandelijke landings poging de geringste poging zou wagen, den vijand te helpen of hem ook slechts indirect té begunstigen. In aller herinne ring zullen nog wel leven de gebeurtenissen die hebben plaats gehad na het neerko men van Engelsche vliegers, die door de bevolking van geld en kleeding zijn voorzien, en verborgen gehouden wex-den, en welke gebeurtenissen ten slotte tot doodvonnissen tegen de betrokkenen geleid hebben. Wanneer ooit een Engelsch- man of een zijner bondgenoo- ten Nederlandsch grondgebied betreedt, hetfdj aan de kust of in het achterland, dan geldt er voor de bevolking slechts één gebod: iedereen blijve thuis en zoeke bij luchtgevaar, zoo mo gelijk in schuilkelders zelf, be scherming tegen de gevechts handelingen. Wie de straat op gaat, sfelt zich bloot aan het gevaar te worden doodgescho ten. Wie den vijand begun stigt, moet eveneens de gevol gen daarvan dragen. De ervaring leert, dat een dergelijke waarschuwing nooit vroeg genoeg kan worden ver strekt. Mocht het op Neder landsch grondgebied .tot ge vechtshandelingen komen, dan zal* de bevolking door aan plakbiljetten, de radio of op andere .passende wijze nog na dere nauwkeurige voorschrif ten verkrijgen hoe zij zich zal hebben te gedragen. De versterkingen aan de kast van het Kanaal BERLIJN, 5Aug. (DNB). Naar het' DNB. van militaire zijde ver neemt, heeft een aantal buiten- landsche journalisten op uitnoodi- ging «van 'het opperbevel der weer- macht de verstex'kingswerken en verdedigingsinstallaties aan de kust van het Kanaal bezichtigd. De talrijke batterijen verdragend geschut in ondex-komens van eeni- ge verdiepingen hoog, de technisch op de meest volmaakte wijze uitge ruste steunpunten en de ontel bare bases van zeer stex-ke forcna- ties jacht- en gevechtsvliegtuigen met hun betonnen starthanen en omvangrijke beveiligingsinstalla ties tegen vijandelijke valscherm troepen, maakten een sterken in druk. Oefeningen van Duitsche le- gerformaties tezamen met eenhe den van marine en luchtmacht ver stex-kten dit beeld van de Europee- sche gereedheid tot afweer. De oefeningen bewezen, dat de zon der _voorbeeld in de geschiedenis zijnde Eux-opcesche kustwal voort durend en sterk tot afweer gex-eed is. Uit vde berichten'van journalis ten van neutrale landen zal de we reld vex-nemen, in welke mate Eu ropa vnoi-bereid is gp een invasie en welk risico alleen de poging zou beteekenen op deze niet te over winnen muur van versterkingen los te stormen. De voorspelling van mEverybody's Weekly" Thans is Singapore de sterk ste zee- en luchtvesting van ge heel het Bi'itsche rijk en indien Engeland zelf ooit zou worden be zet, zouden wij ons hoofdkwartier naar Singapore kunnen overbren gen. om vandaar uit met een zeer goede kans op de overwinning on zen strijd voort te zetten Aldus schreef „Everybody's Weekly" van 16'Maart 1940, op een tijdstip, dat Engeland nog de droom van het Empiré droomde, hoewel de wereld reeds den adem inhield voor den slag, die op de zen droom een bitter ontwaken zou doen volgen. Singapore, twee jaar geleden nog beschouwd als de laat ste toevlucht der imperiale macht, Wijziging Winkelsluiting In de Staatscourant van 5 Aug. 1942 is opgenomen een op 17 Aug. 1942 ingaande wijziging in de thans ingevolge het Winkelsluitingsbe- sluit 1941 geldende regeling inzake de verplichting totopenstelling van winkels, in dien zin, dat win kels, voor welke voor een ander tijdvak dan den Maandagmorgen toepassing is gegeven aan het be paalde in art. 6 der Winkelslui tingswet (sluiting gedux-ende een halven werkdag per week in ver band met de verplichting om inge volge de Arbeidswet aan het pex-- soneel gedurende een gelijken tijd per week vrij te verleenen), des Maandags van D tot 13 uur voor het publiek geopend moeten zijn, voorzoover de vex-plichting hiertoe tot dusverre nog niet voor die .win kels bestond: Per week is er vooi'taan. voor iederen winkel dus hoogstens één „vrijen" hal ven dag, behoudens voor de bakkex's-, krui deniers-, melk-, slagers-, en groen ten- en fruitwinkels, voor welke de huidige regeling blijft gelden. v NEDERLANDSCHE KULTUUR KAMER. Afgekondigd is de verordening van den president der Nederland- sche Kultuurkamer betreffende de tuchtx-echtelijke strafprocedure. Zij regelt de berechting van overtre dingen der verordeningen en be schikkingen van de kuituurkamer. thans een voor eiken Brit onbe reikbare illusie, is 't symbool ge worden van de grootste misreke ning, ooit in eenig strategisch systeem gemaakt. Matelooze zelf voldaanheid spreekt nog uit de hierboven aangehaalde woorden van het Londensche weekblad. Zelfvoldaan en zelfverzekei'd prat op de macht, die het voorgaf te bezitten dat was nog het En geland van 1040 hetzelfde Enge land, dat nu, twee jaar later, be rooid en gehavend, zich nog slechts met Amerikaanschen steun over eind houdt. Dit is de tragiek van het Britsche rijk. Maar die tragiek heeft een keerzijde: de ironie im mers, de mogelijkheden, in Maart 1940 door Everybody's Weekly in vollen ernst, geopperd, hebben thans, na twee jaar, een' ironische bijsmaak gekregen. Dat hoovaardij voor den val komt, is een oude wijsheid, maar in het lot, dat de Engelsche macht te Singapox-e trof, kan men moeilijk de ironische speling van het lot ontkennen. Sin gapore, zoo schrijft Everybody's Weekly en zoo meenden het toen, in 1940 ook allen in Engeland, wier woord gezag had, zou ook in den felsten strijd onbedwingbaar blij ken. Was het niet de sterkste zee- én luchtvesting ter wereld? Zoo verlustigdè men zich in het geweld, dat in de forten, in de arsenalen, op de vliegvelden en in de oorlogs schepen van Singapore lag opge hoopt en daarbij zag men vol komen de mogelijkheid over het hoofd, dat een landingsleger, in den rug der vesting, op de „doode wal" van Koeala Trengganoe aan wal gebracht, al dat'geweld krach teloos zou kunnen maken. Dat was het zout der ironie in de bittere spijs, die Engeland te Singapore te slikken kreeg. Bloedschande De wijziging in het Ned. Strafrecht. Door de gepubliceerde verorde ning van den Secr.-Gcu. -.au het Dep. van Justitie, tot Bc.-trijding der bloedschande, wordt een gevoe lige leemte in het Nederlaiulsehe strafrecht aangevuld. Wel was het volgens het tot nu toe geldend recht niet veroorioofa. dat naaste bloedvenvanten met elkander huwden, doch er v.v. en bepaling, die feitelijk''geslachtelij ke samenleving van oude is' met hun kinderen kon tegengaan. Slechts in geval van ontucht met afhankelijken, dus b.v. 'ontucht van een f vader met zijn minderjarige dochter, kon een bestraffing plaats vinden. Dat hierin verandering moest worden gebracht eischten aller eerst medische redenen, vooral wanneer men no-g in aanmerking neemt, dat het niet de meest waar- cieolle volksche elementen zijn, die dergelijke bloedschendende verhou dingen aangaan. Zoo heeft, om een vooi'beeld te noemen een chro nisch drinker .met zijn zuster in bloedschendend verkeer ongestraft vijf kinderen op de wereld kun nen brengen. De verordening zal bovendien geschikt zijn het gevoel voor ban den en grenzen met betrekking tot het ras in hun oorspronkelijke be- teekenis weer meer tot bewustzijn te brengen. Maan Maan op vanavond om onder 1.34 syf A 12 Aug 21.24 uur 26 Aug N.flP tot morgenochtend V.M. 19 Aug. je g\ 2 Sept. EK. 6.09 uur LX ARBEIDSDIENST VOOR A.S. LEER LINGEN MIDDELBAAR N.O. In de Staatscourant is een besluit opgenomen, volgens hetwelk de Secr. Gen. van het Dep. van Alg. Z. bevoegd is tot het doen vervullen van Afbeidsdïenstplicht of tot me dewerking aan een onderzoek naar de geschiktheid daarvoor. Op te roepen personen zijn zij, die in het bezit zijn van een in 1942 verwor ven einddiploma van gymnasium of hoogere burgerschool B. of van een met zoodanig diploma gelijkgesteld getuigschrift, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die zich hebben opgegeven of nog zullen op geven voor den in September a.s. aanvangenden cursus van scholen voor middelbaar nijverheidsonder wijs of met het oog op dien cur sus eenige practischevooroplei ding hebben gevolgd of zullen vol gen. Het organiseeren van bijeenkomsten De commissaris voor niet-commei cieele vereenigingen en stichtingen Waalsdorpei-weg 72, 's^Gravenhage brengt nogmaals in herinneriiig dat verzoeken tot het organiseerex van bijeenkomsten, vergezeld vai het inschrijvingsbcwijs van he commissariaat, bij het hoofd dej plaatselijke politie behooren te woj den ingediend. Inschrijvingsbewijzen-worden dooi den commissaris uitgereikt aan al ie organisaties, die voldaan hebber aan de aanmeldingsplicht. Ondei deze verplichting tot aangifte val len niet alleen alle xaiet-commerci eele vereenigingen en stichtingen ir den zin van de wet van 22 Apri 1855, doch eveneens alle niet-com merfcieele organisaties als comité's commissies, clubs, fondsen, institu ten, kransen, kringen, groepen oi anderszins en ze is dus van toe pasing op alle vereenigingen, stiet tingen en/of fondsen, voortover de ze niet bij de commissie WoltQrsom zijn ingeschreven. Ontbinding van eenige niet-com- mei'cieelé organisatie is niet dan na vooraf verkregen vex-gunning van den commissaris voornoemd toege staan. Bij niet-nakoming der voorschrif ten. omtrent aanmelding en ont binding vastgesteld, kan tot straf- vex*volging worden overgegaan. Voor den Productieslag 1942. Het zichten van de gerst is begonnen. Pax Holland-y. Bemmel m Sterke afdeelingen van de Watten SS maakten een marsch door Pa rijs. De bevolking sloeg met ge spannen aandacht het voorbijtrek ken gade en toonde zich door de ze militaire gebeurtenis diep on der den indruk. Hoffmann-Stapf-. U1K Zschackel-Pax Holl. m Reist niet op Zaterdagmiddag In verband met de overstel pende dx-ukte, die de spooi-we- gen door de tienduizenden *va- cantiegangers te verwei'ken krijgt, wordt van bevoegde zij de op het volgende gewezen: Den vacantiegangex's wordt in hun eigen belang vex-zocht, zoo weinig mogelijk gebruik te maken van den Zaterdagmj4- dag om t^ reizen, daar de trei nen dan "vexbelast zijn. Dit advies klemt te meer voor rei zigers-naar de Veluwe, die ge bruik zouden willen maken >an de aansluiting uit Amers foort richting Apeldoorn te 15.04 (trein no. 1841) en rich ting Zwolle te 15.00 (trein no. 1509). Aan hen, die absoluut Zater dagsmiddags moeten reizen, wordt aangeraden van de spe ciale „seizoentreinen" gebruik te maken, die, in verband met de vacant'ie^preiding, reeds vanaf 4 Juli in dienst gesteld zijn. Voor de andere reizigers ver dient het aanbeveling te trach-, ten Zatei-dagsmiddags voor 12 uur de plaats van bestemming te bereiken, of te reizen na 19 uur. Zondags worde bij voor keur tusschen 6 en 10 uur of tusschen 12 en 17 uur gereisd. Echter niet na 19 uur. Bussen rijden er zooals bekend Zon dags niet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1