NOORD-HOLLAND SPOORWEG N.V.D. en W.H.N. DAGBLAD VOOR Zwarte Zee - Kaspische Zee VERBROKEN Postzegelvervalscher Nieuwe bonnen Turkije blijft neutraal voor éért omvangrijke organisati UiU.ï N.V. Uit?. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreauz: SCHAÜEN: Laan 201, lel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningslr. 78. Tel. ^345 (2 lijnen). ALKMAAR: Lanacstraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m Bij contract, binnen een jaar te gé bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 8$ste Jaargang. No. 11869 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 7 AUGUSTUS 194 De s t r ij d in het Kaukasische gebied Knooppunt Tichoretsk genomen en bezet Storingsaanvallen op W.-Duitach gebied HOOFDKWARTIER VAN DEN FüEHRER, 6 Aug. (DNB.) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied van den Kaukasus werd het spoorwegknooppunt Ti- chorezk genomen en de spoorlijn ten Noordwesten der stad over een breed front bereikt. Beweeglijke formaties der infanteriedivisies rukken verder op naar het Zuiden Formaties jachtkruisers steunden in aanval/en op groote hoogte en in scheervluchten de pantsertroepen bij de uitbreiding van het brugge- hoofd over de Koeban. Ten Zuiden van Worosjilofsk verbraken snelle formaties in snellen opmarsch over de Koeban de groote spoorwegver binding tusschen Zwarte en Kaspi sche Zee. Ten Noorden van de Sal vordert de aafival van Duitsche en Roemeensche troepen goedman de successen in dit gebied hebben de Roemeensche formaties'een bijzon der aandeel. In de groote bocht van den Don werden tijdens hevige af- weergevechten 25 vijandelijke pant eerwagens kapotgeschoten. Gedu rende den nacht zette de lucht macht. haar aanvallen op spoorweg- installaties in het achterwaarsche gebied van den vijand voort. In het gebied van Rsjef duren de zware gevechten voort. Ten Noorden van de stad hebben de Sowjettroepen tijdens vergeefsche aanvallen 28 pantserwagens verloren. Ook aan de Wolchof stortte een door pant serwagens ondersteunde aanval van den vijand' ineen. Aan het Oos telijk front zijn gisteren 180 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Zes eigen toestellen worden ver mist. Na storingsvluchten overdag van afzonderlijke vijandelijke vliegtui gen boven Westduitsch gebied heeft de Britsche luchtmacht in den af- geloopen nacht militair zonder ef fect blijvende aanvallen onderno men op het industriegebied van Rijnland en Westfalen. De schade, die in woonwijken van eepige ste den is aangericht, is gering. Vijf der aanvallende bommenwerpers werden door nachtjagers ten val gebracht. Aan de Zuid- en Oostkust van En geland heeft de luchtmacht giste-1 ren en in den afgeloopen nacht, ten deele in scheervlucht, voor den oor log belangrijke installaties met bommen van zwaar kaliber aange vallen. DE STRIJD IN 8CH1 GEBIED. HET KAUKASI- BERLIJN, 6 Aug. (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht deelt over de gevechten van gisteren in het Kaukasische gebied nog het yolgende mede: De ten Oosten van de Zee van [Azof oprukkende Duitsijhe en Roe meensche troepen hebben bij de achtervolging van de naar het Zui den wijkende bolsjewieken de stad Tichoresl^ strijdend gepas seerd. Op dit belangrijke kruispunt van de uit Jeisk naar Armawir en van Krasnodar naar Stalingrad loopende spoorlijnen Js het tot felle ROME, 6 Aug. In zijn weer- machtbericht no. 800. maakt het Italiaansche opperbevel het vol gende bekend: Aan het Egyptische front heb ben Italiaansche en Duitsche for maties vliegtuigen herhaaldelijk aanvallen ondernomen op vijande lijke troepen en stellingen en in luchtgevechten zes Britsche toestel len neergeschoten. Vijandelijke luchtaanvallen op Tobroek en Mer sa Matroe veroorzaakten eenige schade. Een Britsche machine werd vernietigd. Tijdens de operaties op Malta schoot een formatie Itali aansche jagers, die de bommenwer pers vergezelde, twee Spitfires omlaag. Een ander Britsch vlieg tuig onderging hetzelfde lot, tij dens luchtgevechten met Duitsche jagers. Engelsche vliegtuigen poogden in bet centrale bekken van de Middel landsche Zee een van onze kon vooien aan te vallen. Een vijande lijk toestel werd getroffen door het afweergeschut van de begeleiden de vaartuigen en stortte in zee. Het konvooi leed geen schade. Een l#an onze toesteken is van zijn op- idrachi uit het Oostelijke bekken yaoi de Middellandse.)!? Zee niet te- huizengevechten gekomen, waarbij de vijandelijke tegenstaifd gebro ken werd. Tevergeefs trachtten de bolsjewieken door tegenaanvallen, 'die gesteund werden door een pantsertrein, de stad te heroveren. De Duitsche en verbonden troepen handhaafden -niet alleen hun ter reinwinst, maar rukten met diun bewegelijke dealen onstuitbaar verder naar het Zuiden op. In het gebied ten Noorden van Worosji lofsk trachtte een van zijn verbin dingen afgesneden vijandelijke groep naar het Oosten door te bre ken, doch werd in' het geconcen treerde vuur van alle wapens ver slagen. Andere uiteengedreven vij andelijke groepen werden in het gebied ten Noorden van Armawir vernietigd of gevangen genomen. Ten Zuiden van Worosjilofsk rukten snelle troepen, doeltreffend gesteund door formaties jachtkrui sers, ver op over den Köeban en verbrakyi de groote spoorwegver bindingen tusschen de Zwarte en de Kaspische. Zee. Daardoor werd den vijand opnieuw belemmerd-in zijn geringe, hem nog resteerende bewegingsmogelijkheden. Hert ver lies van deze spoorlijn is voor de bolsjewieken zoo belangrijk, omdat zij als belangrijkste transportver binding tusschen het oliegebied van Maikop en de olievcrwerkende raffinaderijen in de Noord-Kauka- #sische steden optreedt. Bij de ondersteuning van de op rukkende Duitsche troepen aan zuidelijken oever van den Koeban door Duitsche formaties jachtkrui sers is een groot aantal -gemotori seerde en bespannen voertuigen vernield en een groote benzine-op- slagplaats der bolsjewieken in brand geworpen. Door inslaande bommén op vluchtende vijandelijke collonnes leed de vijand zware ver liezen. Luchtaanvallen werden ge richt op de stamons van Koergana- ja, ten westen van Armawir en de havenstad Toeapse aan de Zwarte Zee. DE DUITSCHE OPMARSCH. STOCKHOLM, 6 Aug. (D.N.B.) In een bericht van United Press uit Moskou wordt gezegd, dat het een voudig onmogelijk schijnt den< Duitschen opmarsch tot staan te brengen. Uit de Sowjetlegerberich- ten blijkt duidelijk de ernst van c^en toestand. Het Sowjetleger schijnt in alle sectoren van het front in den Noordelijken Kauka sus op den terugtocht te zijn. Openbaar lichaam „De N.O Polder" In de Staatscourant is opgeno men een besluit van de Secr.-Gen. van de departementen van Binn. Z., Wat.erst., Fin. en L. en V., waarbij wordt ingesteld een open baar lichaam „De Noordoostelijke Polder". Deze instelling gaat ge paard met wijziging van de gren zen der gemeenten Kampen, Ge- nemuiden,. Vollenhoven, Blokzijl, Blankenham, Kuinre, Lemmer en Urk. Het thans van de gemeente Kam pen deel uitmakende eiland Schok land wordt bij den Noordoostelij ken Polder gevoegd. Het bestuur van het openbaar lichaam wordt uitgeoefend door een laittldrost. Als zoWanig treedt op het hoofd van den dienst, be last met het in cultuur brengen en de kolonisatie van den Noord oostelijken Polder. Dit besluit treedt op Vrijdag 7 Augustus in werking. Een reuzen-aardappel Een volkstuinder te Weesp was, volgens het Volk, dezer dagen bezig met het rooien van aardappelen in zijn tuin aan de Papelaan. Daar vond hij aan één pol niet, zooals normaal is, verschillende aardappelen, maar éen exem plaar, dat een doorsnee had van meer dan twintig centi- .meter en een groote koolraap leek. De gelukkige volkstuin der had' ditmaal aan één aard appel genoeg voor middagmaal Een 20-jarige Amsterdammer bood aan een poslzegelhandelaar te Bus- sum gestempelde Indische postze gels met opdruk „Java" en ook ze gels van Curagao aan voor een waarde van ongeveer, f 25.De postzegelkenner vertrouwde de zaak niet geheel en onderzocht de zegels nauwkeurig. Daarbij bleek, dat de zegels van Curaqao lucht postzegels van 1931 waren met eeö stempel van.. 1919. Toen hij di>.ge constateerd had, nam de handelaar de politie in den arm en daarop be kende de jongeman, dat hij wist, dat de stempels valsch waren Bij verder onderzoek bleek ook de op druk Java kunstmatig te zijn aan gebracht. De Amsterdammer be weerde niet te weten, wie de dader van deze falsificaties is, daar hij de zegels op de postzegelbeurs in de hoofdstad zou hebben gekocht. De politie gelooft dit laatste echter niet geheel en stelt naar een en an der een nader onderzoek in. Voor de volgende week zijn de bonnen 41 aangewezen voor 't Gbo- pen van de gebruikelijke hoeveel heden brood, beschuit, vleesch, aardappelen (3 kg.) en rookartike len (ook voor de dames). Bovendien wordt op bon 41B van de aartiappelenkaart nog y2 kilogr. aardappelen beschikbaar gesteld. In de vierwekelijksche periode van 9 Augustus tot 5 September zullen geldig zijn de bonnen: 357 voor suiker, 358.voor jam, 359 voor peulvruchten, 360 voor gort (het oude rantsoen van 250 gram), 361 voor vermicelli of maïzena, 362, 363, 364 en 365 voor bloem. 367, 368 en 369 voor kaas, 41, 42, 43 en 44 veor melk, 441 en 4—42 reserve voor rijst, 41 en 42 versnaperingen voor chocolade en 43 en 44 versnaperin gen voor suikerwerk. van 8 tot 19'Augustus is boter verkrijgbaar op bon 39 en rundvet voor hen, die destijds deze bon bij den slager hebben ingeleverd. BOTER EN RUNDVET OP BON 39. Gedurende het tijdvak van tot en met 19 Augustus 1942 geeft elke der met 39 gemerkte bonnen van de boterkaart; en van de vet kaar t recht op het koopen van 125 grani boter. Zij, die gedurende het tijdvak van 15 tót. en met 18 Juli 1942 de bonnen 39 bij den slagerhebben •ingeleverd ontvangen gedurende bovengenoemd tijdvak per bon 100 gram rundvet. OPROEP AAN FAMILIE LEDEN VAN IN NED. INDIS GEÏNTERNEERDE LEDEN VAN DE N.S.B. Eclitgenootcn. kinderen ei. ouders van in Ned.-Indië ge- interneerde leden der N.S.B., die in behoeftige omstandighe den verkeeren of om andere redenen hulp of raad noodig hebben, worden verzocht zich daartoe schriftelijk ouder op gave van volledige bijzonder heden te richten tot 't secre tariaat-generaal der N.S.B., Maliebaan 35 te Utrecht. Om den Grooten Prijs van Alkmaar werden Woensdagmiddag in het gemeentelijk sportpark te Alkmaar langebaandraverijen gehouden, waarvoor niet minder dan 89 paarden waren ingeschreven. Er werd fel gestreden om de eerste plaats. Pax Holland-De Haan m Tinus Osendarp, de winnaar van de 100 meter tijdens de internationale athletiekwejlstrijden in het Olym- piastadion te Berlijn wordt door den Duitschen Rijkssportleider Von Tschammer und Osten met zijn overwinning gecomplimenteerd. Atlantic-Boesig-Holland- Pax Holland m. ANKARA, 6 Aug. (DNB.) De nieuwe Turksche minister-presi dent Saragoglu heeft voor de Groo te Nationale Vergadering een regee- ringsverklaring afgelegd, waarin hij ten aanzien van de Turksche buitenlandsclie politiek o.a. ver klaarde, dat de nieuwe regeering met waakzame aandacht er voor zal zorgen, dat Turkije buiten dezen oorlog blijft. Ondanks alle rampen, welke Turkije in het verleden heeft meegemaakt, is het thans tot een vaste eenheid aaneengesmeed. Tur kije is een gelukkig volk en dit ge luk kan worden verklaard uit het feit, dat het geheele Turksche volk zich- om een grooten leider heeft geschaard. Deze eenheid van volk en staatshoofd, welke Turkije's kracht vormt, te bewaren, is het voornaamste doel van de nieuwe regeering. De nieuwe regeering stelt alles in^et werk, om Turkije buiten den oorlog te houden. Onze hoop, zoo verklaarde Saragoglu woordelijk, dat wij deze schoone taak ook kun nen verwezenlijken zal ook niet vervliegen, wanneer wij eens on danks onze inspanningen een aan val op ons land of op onze onafhan kelijkheid zouden beleven. In dit geval zouden wij ons leven slechts in dienst stellen van dit eene ide aal, n.1. den strijd tot het uiterste. In het verdere verloop vaA zijn rede betoogde Saragoglu, dat het Turksche leger •machtig, kraoh tig en paraat is. De nieuwe regee ring zal al haar krq.oht er aan besteden om het leger nog sterker te maken. Dit is het doel .van het geheele volk en de taak van de regeering. Sedert Lausanne. zoo constateerde de premier, heeft de actieve buitenlandsohe politiek het land via tarijke moeilijkheden en beproevingen naar dit stadium ge leid. Aan de bestendigheid en de gelijkmatigheid van de Turkscihe buitenlandsclie politiek moet de tegenwoordige kracht van Turkije worden toegeschreven. Turkije zal zich nooit inlaten met eenigerlei avontuur buiten de grenzen en het heeft slechts dezen eenen wenscli: niet bij dezen oorlog betrokken te worden. Het wenscht een bewuste en actieve neutraliteit te handha ven. De Turksche neutraliteit is de uitdrukking van een algemeen po litiek stelsel, dat op alle gebieden een gerustcllende oprechtheid en duidelijkheid vertoont. Een bewijs voor de Turksche neutraliteitspoli tiek moet worden gezien in den vorm van het TurkschDuiisehé pact, dat. opnieuw de vriendschap en het wederzijdsche begrip tus schen de twee landen bezegelt. Een ander bewijs voor de Turk sche neutraliteitspolitiek is het Turksoh-Öngelsche bond'genoot- sdhaiperverdrag. JAPANNERS BEZETTEN EILAN DENGROEPEN IN ALFOEREN- ZEE. TOKIO, 6 Aug. (Domei): Het kei zerlijke hoofdkwartier heeft heden het volgende bekend gemaakt: Ja- 'pansche vlooteenheden hebben op 30 Juli j.1. strategische punten be zet op de Kei-eilanden, de Aroe- eilanden en de Tenimbe-eilanden in de Alfoeren-zee ten noorden van Australië. Maan Maa °P vanavond om onde 210 01 00 180 12 Aug 21.22 uur 26 Au N.M. tof morgenochtend V.M 19 Aug. x 1A 2 Sep EK. o.lO uur L.K Het beslissend moment van de 100 meter tijdens de internationale ath letiekwedstrijden in het Olympia- stadion te Berlijn. Osendarp pas seert als eerste de eindstreep. Atlantic-Boesig-Holland Pax Holl. n 35.000 vrijwillige medewerkers Van" den aanvang af hébben de Winterhulp Nederland en de Ne- derlandsche Volksdienst er naar gestreefd een volksche-, niet-amb- telijke organisatie tè worden, juist omdat de N.V.D. en de W.H.N. or ganisaties zijn, die hun oorsprong vinden in en gedragen worden doqf ons volk. Dgarbij kómt, dat hierdoor tevens bereikt wordt, dat het aantal betaalde werkkrachten tot een minimum beperkt blijft Meer dan bij welke andere lande lijke organisatie ook wordt hier de arbeid verricht door vrijwillige medewerkers, die geen enkel voor deel van hun bemoeienissen hebben te verwachten. Het spreekt wel vanzelf, dat het aantal dezer zeer gfoot moest zijn en een omvangrijk organisatiewerk noodig was 001 hen op doeltreffende wijze in te schakelen. Om daarvan een indruk te krijgen heeft 't A.N.P. zich gewend tot den leider van de hoofdafdeeling „organisatie" van den N.V.D., onder wien tevens de uitvoe ring van winterhulpwerk res sorteert. Deze deelde mede, dat de N.V.D. en de Winterhulp, welke laatste een stuk specialen arheid van den volksdienst behartigt, wat de func tionarissen betreft in een soort personeele unie met elkaar ver bonden zijn. Naar ruwe schatting- bedraagt het aantal vrijwillige me dewerkers momenteel 35000. Daar onder en daarnaast telt. de instel ling nog talrijke contrfbueerende leden. Over de kwaliteit der mede- werkers was spreker over het al gemeen zeer tevreden. Na'tuurlijik had een schifting plaats; deze 35000 echter werken ieder naar vermogen van harte mede. Bijzon der erkentelijk was hij vooral de medewerkers ten plattelande, die, bezield door den onhluschharen drang hun volksgenooten hulp te bieden, hun werk onder vaak zeer moeilijke omstandigheden verrich ten. Buurtschappen. Zooals békend zijn de provincies ingedeeld in buurtschappen en deze weer onderverdeeld in wijken en blokken. Een buurtschap omvat bij voorkeur ongeveer 10.000 inwo ners. Telt een gemeente echter minder inwoners, dan vormt zij zelf een buurtschap. Eenmaal vol- led' uitgebouwd, zal de organisa tie ongeveer 1600 buurtschappen moeten omvatten. Deze onderverdeeling was noo dig, omdat de N.V.D. op de nauw ste wijze contact wil onderhouden met en wil groeien uit de breede lagen van ons volk. Alleen hier door is het mogelijk, onafhankelijk van .ambtelijke instanties, de noo- den en behoeften van ons volk te peilen. Geen bedeeling doch hnl; verleening. In deze richting voortbouwend e ter vermijding van het tot bede gevolgde lokettensysteem, ligt hi zoo o.m. in de bedoeling komende winter ook de uitdeeling van gave en giften via de wijkhoofden t doen geschieden. De N.V.D. imraei beoogt geen bedeeling, doch hulj verleening. En voor dit laatste persoonlijk contact onmisbaar. Bi vendien kan het wijkhoofd doe zijn geregeld bezoek aan gezinne tevens eenig toezicht uitoefenen c de besteding. Hetgeen eventuei later op aanvragen te verstrekké adviezen wederom ten goede kom Zegsman besloot zijn korte üi eenzetting met nog eens te wijze om de belangrijke taken, welke de volksdienst worden opgedragei zooals het aanwijzen van personei die eten mogen halen bij de een trale keukens (de technische uil voering berust bij het rijksburea voor de Voedselvoorziening ii Oorlogstijd) en de adviezen, die d dienst verstrekt voor hulpverlee ning aan slachtoffers .van bomin slagen. Zooals bekend, werd voc dit laatste een schadekaart inge voerd welke door den N.V.D. word uitgereikt aan hen, die daarvoo volgens zijn oordeel in aanmerkinj komen. Deze kaart dient als iden titeitsbewijs voor de slachtoffer! en als basis voor de hulpverlee ning door centrale keuken, distri butiedienst, luchtbëschermings dienst en schade-enquêtecommis sie. Door de schifting aan de han< van algemeene richtlijnen en d< mogelijkheid van een nauw con tact zoowel met de slachtoffers ah met de betrokken diensten, kan d« N.V.D. er voor zorgdragen, dat al leen zij worden geholpen, die huli werkelijk noodig hebben en boven dien invloed uitoefenen op de wij ze waarop hulp wordt verleend door het naar voren brengen van klachten en wenBchen bij de in stanties. Nader wordt geméldt dat h©t door Saragoglu uiteengezette re- geeringsprogram door de Nationa le Vergadering éénstemmig is goed gekeurd. Bij de stemming waren 391 afgevaardigden aanwezig. Oogsttijd in de Wltrlngonisn. De zonnestralen hebben het. koren snel doen rijpen en het eerste ge. deelte van den oogst wordt binn«r>. gehaald. Felfinga-P»* Hettae4 m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1