NOORD-HOLLAND Pjatigorsk Verduister Dr. Goebbels in Rijnland DAGBLAD VOOR Sterk leger bij Kalatsj ingesloten RIF. boven W. Duitschland Onderscheiden met eikenloof Na Gandhis artestatie Doodea en gewonden in Bombay Uit*.: N.V. Uit*. Mij. BolUftids Noorderkwartier. Redactie, en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Ko.ningstr. 78. Tel. 2345 '2 lijnen). - ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332 SCHAQER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariet. Gewone advertenties 11 ct. o. m.m. Bij contract, binnen een'jaar te *e- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt, 86ste Jaargang. No. 11872 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 11 AUGUSTUS 1942 Zij geven den vijand geen rust. Bij achtervolging van den verslagen vijand waden Dnitsehe infanteristen door een boek. Orbis-Holland-PK. Scheunemann-Pax Hólland m. Gevechten ten Z.O. van Rsjef voórtgezet zijn aanvallen vóórt. Zij werden in verbitterde gevechten afgeslagen en hierbij werden 34 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Aan het Egyptische front is op het oogenblik slechts geringe plaat selijke gevechtsactie. Na eenige in militaire opzicht zonder effect, gebleven storings- vluchten boven het Noordduitsche kustgebied en Westduitschland heeft de Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht wederom VVest- duitsch gebied aangevallen. De bur gerbevolking leed verliezen. In eenige plaatsen, hoofdzakelijk iü woonwijken van ,dg- stad Osna- bruQfik, ontstond materieele schade en schade aan gebouwen. Vijf der aanvallende bommenwerpers wer den ten val gebracht. De luchtmacht bestookte giste ren troepenschuilplaatsen en voor de oorlogsindustrie belangrijke in stallaties aan de Engelsche Zuid kust met bommen van zwaar kali ber. In den nacht van 9 op 10 Au gustus werden bewapëningsfabxie- ken in de Midlands en werf- en dokinstallaties aan de kusten van Engeland gebombardeerd. In de vroege ochtenduren van den negende Augustus kwam het in het Kanaal wederom tot een ge vecht tusschen Duitsche mijnen zoekers en Britsche motortorpedo- booten. Op een motortorpedoboot werd een voltreffer geplaatst. Een andere motortorpedoboot bleef mèt sterke rookontwikkeling brandend liggen. De Duitsche opmarsch BERLIJN, 10 Aug. (ANP.) De ANP-correspondent meldt: Met groote snelheid rukken de Duitsche troepen met die hunner bondgenodten in het Zuidelijke deel van het, Oostelijke front steeds ver der op en niets vermag den op marsch te stuiten. KTasnodar, het belangrijke industriecentrum, en Maikop, dat temidden van het op twee na belangrijkste petroleumge bied der Sowjetunie is gelegen, zijp veroverd en twee belangrijke grond stoffengebieden zijn biermede voor de bolsjewisten verloren gegaan. Het schijnt, dat de verovering van? het petroleumgebied van Maikop met zulk een groote snelheid in zijn werk is gegaan, da-t de bolsjewisten hier geen gelegenheid hebben ge had verwoestingen aan te richten, althans heeft men hier geen berich ten daaromtrent ontvangen. Dat be- teekent, dat de Duitsche troepen een belangrijk petroleumgebied in handen is gevallen, hetgeen voor de voortzetting van den oorlog van de grootste beteekenis is. Wat opvalt is,.dat de operaties in den Zuidelijken sector een ander beeld vertoonen dan die welke men tot dusver in het Oosten heeft kun- nefx zien. Hier geen groote omsin gelingsslagen, doch een voortdu rend achternajagen van den vijand in een waarlijk bewonderenswaar dig tempo. Blijkbaar wordt den te-1 genstander geen tijd gelaten, een eenigermate georgaxiiseerden tegen stand op te bouwen, waartoe het terrein zich overigens ook niet, schijnt te leepen. Hiermede, houdt ook wellicht verband het bevel van Stalin, niet verder terug te trekkèn, doch tot het uiterste tegenstand te bieden. Tot dusver is echer van eenige uitwerking van dit bevel niet veel gebleken. Deze voor de bolsjewisten zoo weinig rooskleurige situatie zal on- getwijfeld onderwex'p van bespre- Jring zijn op de conferentie te Mos kou, waar ook Churchill aanwezig schijnt te zijn. Hier wijst men er van toonaangevende zijde oj^ dat HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 10 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Zooals reeds in een extra bericht den negenden Augustus is medege deeld hebben Duitsche divisies in fanterie, na buitengewone maxsch- prestaties en in harde gevechten bij tropische hitte diepe stellingen ten Noorden van de Koeban doorbro ken en de voor de vijandelijke be wapeningsindustrie belangrijke hoofdstad van het gebied van de Kobban, Krasnodar, ingenomen. De stad Maikop, het centrum van het belangrijke petrouleumgebicd aan den Noordelijken rand van de Kau- kasus werd door snelle formaties in stormloop genomen. In snellen opmarsch naar het Zuidoosten hebben snelle troepen de stad Pjatigorsk ingenomen. Ten Zuidwesten van Stalingrad heeft de vijand zich wanhopig verzet, .Zijn tegenaanvallen mislukten in harde gevechten.' In de groote bocht van den Don werd een sterk vijandelijk leger ten Westen van Kalatsj inge sloten. Herhaalde pogingen tot uit breken bleven zonder succes. For maties vliegende artillerie brachten den ingesloten en op nauw gebied samengedrongen vijandelijke strijd krachten zware verliezen toe. Bo vendien werden troepen- en mate- riaalinschepingen aan de Noord- Kaukasische kust door de lucht macht met effect gebombardeerd. Daarbij brachten gevechtsvliegtui gen in de haven van Tuapse een koopvaardijschip vpn 4000 brt. door bomtreffers tot zinken en bescha digden zij een ander schip zwaar. Verdere aanvallen waren gericht op spoorweginstallaties ten Zuiden van Stalingrad.- Een Sowjetrussische pantsertrenf werd vernietigd. Ten Zuidoosten van Rsjef'zette de vijand Italiaansch Waermachtbericht ROME, 10 Aug. In zijn weer- machtbericht no. 804 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende hekend: Zwakke activiteit van land- en luchtstrijdkrachten aah het Egypti sche front.-Britsche vliegtuigen lie ten bommen vallen op eenige cen tra van achterwaartsche verbindin gen, waarbij vijf burgers van Libyë werden gedood. De schade was ge ring. De luchtmacht van de as on dernam overdag en des nachts aan vallen op vliegvelden op Malta. Bevolking van Keulen geëerd. BERLIJN. 10 Aug. (D.N.B.) Minister GÖbbels heeft van 7 tot 10 Augustus een bezoek gebracht aan de gouwen Keulen, Aken en Dusseldorf, waarbij hij door be zichtiging en contact met de be volking een overzicht kreeg van de gevolgen der Engelsche terreur aanvallen. Bij de gesprekken met de getroffen bevolking kwam steeds weer de onverzwakte over- winningswil van het West'duitsche volk tót uiting. Op een bijeenkomst op een groot industriebedrijf in de nabijheid van Keulen, waar 15.000 arbeiders van verschillende Keulsche wapen fabrieken en. een groot aantal ge wonde soldaten bijeen waren, zeide do minister, dat de Führèr en het geheele Duitsche volk met groote dankbaarheid de prestaties geden ken van de volksgenooten, die hun moeilijk oorlogswerk verrichten onder omstandigheden, wahraan anders slechts de soldaat aan het front onderworpen is, De leiding van het rijk, zoo zeide Göbbcls zal nooit vergeten, wat deZe stad zoo dapper op zich heeft genomen. De minister spx-ak vervolgens over doel en methode van de Dui^che oorlogvoering. Deze oor log, zoo zeide hij, is als geen an- dere in de Duitsche geschiedenis een totale oorlog, (Lw.z. een oorlog om het volksche bestaan. Het is geen oorlog voor troon en altaar of alleen voor vage idealen. Het is ditmaal onze vurigste wensch, aan het einde van dén strijd in het genot voor graan en brood, voor de materieele voorwaarden voor de oplossing van sociale vraagstuk ken, woningbouw en wegenaanleg, volksauto en tractors, schouwbur gen en bioscooptheaters voor het volk tot in het kleinste dorp, een oorlog om de grondstoffen, rub- lxer, petroleum, ijzer, kortom om een menschwaai'dig nationaal be staan. Wij voeren dezen oorlog niet voor éen bevoorrechte klasse, maad voor de groote massa van onsv pik. In tegenstelling' tot de Engel- schen is het niet de bedoeling van de Duitsche leiding, successen van een dag te verwerven. Voor ons gaat het er om, overwinningen van formaat te behalen en. daardoor een bezoek van Churchill tot nu toe steeds een voorbode placht te zijn van een voor de geallieerden on gunstige gebeurtenis. Kort voor de ineenstorting van Frankrijk heeft de Engelsche premier dit land nog bezocht, de val van Singapore werd onmiddellijk door een bezoek van Churchill aan Roosevelt voox-afge- gaan en de laatste ontxrfoeting Chur chili—-Roosevelt werd door den val van Tobroek gevolgd. De komende tijd zal leeren, of deze parallel nog verder kan worden doorgetrokken, zoo luidt de commentaar van gezag hebbende Berlijnsche kringen op de besprekingen te Moskou. den oorlog te winnen. Daarbij moet iedere versnippering van kracht voorkomen worden. De bevolking van Keulen moet begrijpen, dat het zwaartepunt van den oorlog thans in het Oosten ligt en dat wij daar om in het Westen tot op zekere hoogte met het geweer bij den voet moeten staan. In het Oosten heeft de Duitsche weermacht opnieuw historische successen behaald. Timosjenko is van den veelgeprézen Maarschalk Voorwaarts1' tot een „maarschalk Achterwaarts" geworden. Ook de Amerikaansche blufgetallen kun nen op ons geen indruk maken. Wat men in de wapenindustrie kan produceeren, weten wij, want wij verrichten dien arbeid reeds een geheele reeks jaren. Ook de slag op de wereldzeeën Ixeeft een bui- téngewoon gunstig en voor onze tegenstanders vernietigend ver loop. Als Churchill thafxs verklaart, dat alle Duitsche militaire succes sen zonder belang zijn, omdat En geland toch den laatsten slag zal winnen, is dat belachelijk. Ten aanzien van het veelbespro ken tweede front zeide Dr. Goeb bels, dat het begrijpelijk is, dat Moskou zijn bondgenooten wil brengen tot een actie, al staat die ook onder hopeloze voorteekénen. De rede van minister Goebbels lokte een stormachtigen bijval uit. Den volgenden dag bracht de mi nister een bezoek aan Neuss en Dusseldorf, waar hij eveneens in nauw contact met de getroffen be woners kwam. Ook hier voerde hij het woord op een massavergade ring. Maandag sprak hij in zijn va derstad Rheydt, waarna hij naar Berlijn terugkeerde. Mnnn Maan Maan -II1Maan op vanavond om onder 5.30 a 20.49 12 Aug 21.14 uur -in Aug N.M tot morgenochtend v.M. 19 Aug. 2 Sept. e.k, 6.17 uur L.K. 'Jeisk ingenomen BERLIJN, 10 Aug. (D.N.B.) - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De aan de Ooskust van de Zee van Azof opercerende Roemeensche cavallerie heeft gisterochtend na korten strijd de havenstad Jeisk aan de Zee van Azof ingenomen. Omtrent de inneming van Jeisk deelt het opperbevel der weer macht nog mee, dat met de ha venstad Jeisk tevens ook het schiereiland van denzelfdeix naam is gezuiverd van bolsjewisten. De stad met haar 50.000 inwoners is van belang wegens haar gVaanha- ven. Voorts zijn hier talrijke le- vensmiddelenfabrieken en hout-, leer- en wapen bedrijven geconcen treerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Aug. (D.N.B.) De Führer heeft kapt. Hacke, staffel- kapitaen in een jachteskader, ou derscheiden met het eikenloof van het ridderkruis van het ijzeren kxius. Kapt. Hacke is de 109-de Duitsche militair, die deze onder scheiding krijft. De Führer heeft den generaal der pantsers, Kempff, bevelvoerend generaal van een pantsercorps, als 111-den soldaat van de Duitsche weermacht, eveneens het eikenloof van het ridderkruis van het ijze ren kruis verleend. raeaaie fleeeeoeBa V*'V> Po!ygoon-Andié.P»x Holland STOCKHOLM, 10 Aug. (DNB.) Na de arrestatie van Gandhi heerscht, naar de Londensche cor respondent van „Social Demokra- ten" meldt, in Londensche kringen, die bijzonder belang hebben bij de Ixxdische kwestie, een gedeprimeer de stemming. De an-estaties in In- dië zijn, naar het blad verder meldt, in zeer nauw contact met de Lon densche regeering geschied. BOSE OVER DE JONGSTE GEBEURTENISSEN. BERLIJN, 10 Aug. (D.N.B.) - Naai aanleiding van de jongste gebeur tenissen in Indië heeft Soebhas Chandra Bose de volgende verkla ring afgelegd: Wegens de „misdaad" de vrijheid van Indië te hebben ,-geëischt, zijn Mahatma Gandhi en een aantal an dere leiders in de gevangenis ge worpen. Ik twijfel er niet aan, of thans zijn ï-eeds duizenden anderen gearresteerd. Voor degenen, die lan ge jaren -in de gevangenis hebben doox-gebracht, omdat zij voor de vrijheid streden, komt deze ontwik keling niet op verrassende wijze. Van groote internationale beteeke nis is echter het feit, dat de Brit sche regeering, t.ex*wiji zij in de we reld rondbazuint voor vrijheid en democratie te strijden, in eigen rijk de leiders van een volk in de ge vangenis werpt alleen wegens de misdaad hun nationale vrijheid te hebben geëischt. Dit moet het laat ste noodzakelijke argümént leveren om alle niet vooringenomen man nen en vrouwen in de geheele we- Rede van Bose reld te overtuigen dat Engeland fei telijk slechts strijdt voor zijn eigen imperialistische belangen en de ou de orde, die daarop is opgetrokken. Ik twijfel er niet aan, dat in dezen strijd tusschen het in slavernij le vende Indië en hét imperialistische Engeland de sympathie van de be schaafde wereld op overwegende wijze aan de zijde van Indië zal zijn In dit moeilijke uur zou ik mijn landgenooten in Indië en in het bui tenland willen toeroepen: „Het sig naal voor den laatsten slag voor onze nationale bevrijding heeft ge klonken. Iedere man, iedere vrouw en elk kind moet aan dezen strijd deelnemen, onverschillig welk lijden en welke opofferingen dit moge be- teekenen. Iedere gedachte aan een comproihis, elk dralen en talmen moet worden opgeheven. In Bombay. LISSABON, 10 Aug. (D.N.B.). - Omtrent de onlusten in Bombay meldt de Engelsche nieuwsdienst o.a aat de politie Zondag vijfmaal van de vuurwapens gebruik heeft gemaakt om opstandige bewegin gen van congresaanhangers te on derdrukken. Hoewel de politie her haaldelijk tegen volksverzamelin gen optrad en daarbij traangas, gummistokken en vuurwapens ge bruikte, verzamelden zich steeds weer massa's menschen voor het congresgebouw, die met steenen wierpen en trams en autobussen lieten stilstaan. Hier en daar wer den ook branden gesticht. In vele stadswijken zijn de winkels geslo- Een flottielje mijnenvegers loopt uit voor een nieuwen tocht. Atlantic-Holland^PK Hirclxe-Pax Holland m Britsche kabinet bijeen STOCKHOLM, 10 Aug. (DNB). Naar uit Loixdèn gemeld wórdt, is het Bxitsche kabinet hedenochtend in een vrij langdurige zitting bij eengekomen, teneinde te beraadsla gen overd en toestand in Indië. Met hetzelfde doel is tegelijkertijd de Labourpartij bijeengekomen. Van den kant van deze partij is inmid dels bekend gemaakt, dat zij de maatregelen van de Britsch-Indi sche regeering „ovex-ijld" acht. Ver wacht wordt, dat de Labourpartij zal eischeu, dat hot paxiement ter stond bijeengeroepen zal worden voor het aanhooren van een uitvoe rige verklaring" over de Indische politiek der regeering. Het orgaan der partij, de Daily Herald, sclxxijft over de gebeux-tenissen in Indië, dat ixu juist gebeuren zal, wat de Brit sche regeering heeft willen vermij den, n.1. dat door de geweldmaatre- gelen de gebeurtenissen in Indië thans elkaar overhaast zullen op volgen en dat meer. dan ooit onge regeldheden verwacht moeten wor den. Fraosche krijgsgevangenen naar buis AKEN, 10 Aüg. (D.N.B.) Dui- zend Fransehe krijgsgevangenen, die tot dusver in Oostpruisische landbouwbedrijven werkzaam wa ren, zijn in den afgeloopen nacht op een grensstation in de nabijheid van Aken aangekomen om naar hun vaderland terug te keeren. Het betreft hier de eerste groep Fransehe krijgsgevangenen, die ter uitvoexing van de FranschDuit sche overeenkomst, ongeacht den nog bestaanden oorlogstoestand, naar Frankrijk kunnen terugkee- ren. De overeenkomst is tot stand sekomen in het streven naar een toenadei'ing en samenwerking tus schen Duitschland en Frankrijk eh behelst de uitwisseling van een deel der Fransehe krijgsgevange nen tegen civiele arbeiders, die zich vrijwillig kunnen aanmelden voor arbeid in Duitschland. Bij de eex'ste groep terugkeerende krijgs gevangenen betx-eft het vooral ou dere lichtingen, vadei's van kinder rijke gezinneix en Fi'anschen, die bij den landbouw werkzaam zijn. In September rundvet verkrijgbaar Tevoren bon 44 bij den slager inleveren. 's-GRAVENHAGE, 10 Aug. Op de bonnen „44" van de boterkaart en van de vetkaaxt, welke geldig zullen zijn ge- dux-ende het tijdvak van Dins dag 1 September tot en met Zaterdag 12 September, zal desgewenscht rundvet ver- kxijgbaar zijn, Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen beti-ekken. Zij, die rundvet wenschen te ontvangexx, dienen de ge noemde bormen bij hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, in het tijdvak van Woensdag 12 tot ien met Zaterdag 15 Augustus 1942. Zij, die gedm-ende boven genoemd tijdvak bon 44 niet bij hun slager hebben inge leverd, kunnen daarop geen 1 rundvet betrekken, doch uit sluitend de ax'tikelen ter ver krijging waarvan deze bon nader zal worden aangewezen De aandacht woi-dt er op gevestigd, dat het afleveren van het rundvet eei'st is toe gestaan met ingang van Dins dag 1 September 1942. Te Zaandam had Zaterdag de plechtige installatie plaats van dei nieuwen burgemeester van Zaandam, den heer H. Vitters 'Jr. Tijdem de Installatie-rede door den commissaris van de provincie Noord-Hol land, mr. A, J. Backer (links). Rechts de nieuwe burgemeester, d< heer H. Vitters Jr. Polygoon-Zeijlemaker-Pax Holl. m ten. Overal werd van Eneelschen en Amerikanen geëischt, ^at zij Indië zouden veriaten. STOCKHOLM, 10 Aug. (D.N.B.): In een officieele communiqué van de provinciale regeering van Bom bay wordt gezegd, aldus de Brit sche berichtendienst, dat de politie en de militairen vandaag tot vier uur in den middag tienmaal het vuur hebben geopend op men- schenmenigten in de stad. Bloedige verliezen 'waren het gevolg, maar nadere bijzonderlxedexi zijn nog niet bekend. Het zwaarst getroffen is het gebied bij Girgaum en Da- d' r. In deze beide wijken is het tot talrijke daden van geweld geko men. De pi-ovinciale regeering heeft een verordening uitgevaar digd, volgens welke het opstellen van stakingsposten in Bombay en Ahmedabad onwettig wordt ver klaard. Toestand verergerd. STOCKHOLM, 10 Aug. (D.N.B.): Naar Reuter meldt, is de toe stand in het noorden van Bomb Maandagmiddag ernstiger gewi den. Er zijn schoten gelost op litieposten, steenen gewox-pen na treinen, telegraaf dx-aden door) sneden en straatlantaarns vernii Op een postkantoor werd een af val gedaan. Motox*politie verstro de de menigte. In het Noorden het Oosten der stad vond rr vefscheidëne autobussen, die d< hun bestuurders in den steek x ren gelaten. Talrijke voertuig zijn ex-nstig beschadigd. Vijftien dooden te Bomb STOCKHOLM, 10 Aug. (D.N.1 Volgens de laatste berichten, dus meldt de Britsche bericht dienst, zijn vandaag bijna 60 p sonen te Bombay naar de ziek huizen gebracht, de meeste i schotwonden. Het aantal doot sedert het begin der onlusten is 15 gestegen". Het aantal stakinj is toegenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1