NOORD-HOLLAND Verduister Duitsche opmarsch in Kaukasus gaat voort DAGBLAD VOOR Haven-installaties van Zwarte Zee bestookt Bemanning der ,EA6LE" Fabrieksmeisjes ia de vrije oatuur De Zeeslag bij de Salomons-eilanden Reisvergunning voor verboden Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel 3332 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Adve.rtenti e-t a riet. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m Bij contract, binnen een laar te ue- bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11876 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1942 Ondanks taai verzet van verdedigers Wederom wederzijdsche luchtaanvallen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Aug. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: In bet gebied van den Kauka sus biedt de vijand met uitbuiting van de voor de verdediging bijzon der gunstige bcrgterreinen taaien tegenstand, ten einde zijn terug tocht over zee uit de Noord-Kauka- sische havens te dekken. De aanval der Duitsche troepen gaat desondanks goed vooruit. Op een plaats zijn vrij zwakke vijandelijke strijdkrachten van hun verbindin gen afgesneden en uiteengedreven. De haveninstallaties aan de kust yan de Zwarte Zee hebben opnieuw het doelwit gevormd van doeltref-' fende Duitsche luchtaanvallen. Twee vrij groote transportschepen zijn daarbij door bpmtreffers be schadigd. In den nacht van 9 op 10 Augustus heeft een Duitsche motortorpedoboot voor Toeapse een transportschip van 4.000 brt. in den grond geboord. Bij een poging een eigen vliegveld in de bocht van den Don aan te vallen, is een formatie vijandelijke vliegtuigen door jagers en afvvee'rgeschut bijna in de pan gehakt. Van 45 aanvallende vlieg tuigen werden er 35 neergeschoten. In het gebied van Woronesj zijn 'opnieuw ondernomen ontlastings- aanvallen der bolsjewieken mis lukt. In harde gevechten werden 56 tanks vernield. Ten Oosten van W'sjasma en bij Rsjef zijn sterke vijandelijke aanvallen in een ver bitterde worsteling deels? in een te genaanval tot staan gebracht. Daarbij zijn in totaal 70 tanks, waarvan 36 door luchtafweerge schut vernield. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer en aan het front van de Wolchof zijn vijandelijke aanval len ineengestort door den taaien tegenstand van Duitsche troepen. In het hooge Noorden zijn de lucht aanvallen op een Bolsjewistisch luchtsteunpunt aan de Kola Baai met succes voortgezet. Het Finsche luchtv^ipen heeft in luchtgevech ten zes vijandelijke vliegluigep ten val gebracht. Bovendien zijn giste ren aan het Oostelijke front in to taal 125 Bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten. Acht ^igen toestel len worden vermist. Zooals in een ex (ra-bericht is bekend gemaakt, is op de Middel- landsche Zee een sterk Vijandelijk convooi door Duitsche en italiaan- sche lucht- en zeestrijdkrachten uiteengeslagen en voor een groot deel vernietigd. Het slotresuitaat van dezen geweldigen strijd zal nog speciaal bekend gemaakt wor den. Eenige Britsche vliegtuigen heb ben gisteren op groote hoogte sto- ringsvluchten ondernomen boven Noordwest-Duitsche kustgebied en West-Duitschland. Aanvallen over dag van lichte Duitsche gevechts vliegtuigen veroorzaakten in voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidkust van Engeland om vangrijke vernielingen en branden. Bovendien werden in de wateren ten Zuiden van Dartmouht een Britsche torpedoboot benevens een vrij groot woonschip door voltref fers in den grond geboord. In den afgeloopen nacht is de stad Nor- wich bestookt met brisant- cn brandbommen. Er ontstonden uit gebreide branden. De met het ei kenloof met de zwaarden van het ridderkruis van het ijzeren kruis onderscheiden eerste luitenant Ostermann, staffelkapitaen in het jachteskader Trautloft is na zijn 102e luchtoverwinning van een vlucht naar den vijand niet terug gekeerd. Met dezen dapperen offi cier verliest het .luchtwipen een van zijn stoutmoedigste en succes volste jachtvliegcrs. DE SLAG BIJ KALATSJ. BERLIJN, 14 Aug. (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht deelt mede: Volgens een aanvullend bericht hebben' de onder leiding van den generaloberst der vliegers, Freiherr von Richthofen, staande formaties en afdeelingen luchtdoelartillerie tijdens den omsingelingslag van Kalatsj 606 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten vernietigd en 107 toestellen op den grond vernield. Evenals Iedere soldaat haalt de commandant van een der pantser divisies, welke tijdens de hevige gevechten bij Rzjew werden ingezet, lijn eten aan de veldkeuken. Het wordt hem in een etensblik geser veerd. Deutscher Verlag-Recla-PK Böhmer-Pax Holland m ROME,, 14 Aug. In zijn weer- machtbericht nr. 809 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: Tijdens „verdere operaties tegen overgebleven eenheden van het vijandelijke convooi, dat dezer da gen in de Middellan^isCiie Zee is aangevallen, zijn nieuwe successen behaald. Duikbooten en motortor- pedobooten hebben een kruiser, een torpedojager en drie koopvaardij schepen tot zinken gebracht. Torpe- dovliegtuigen en bommenwerpers brachten vier schepen in duik- i vlucht tot zinken en troffen met twee torpedo's, een linievaartuig, dat op weg was naar Gibraltar. Duitsche eenheden brachtén vier koopvaardijschepen tot zinken. Het vlicgkampschip, dat op 11 Augustus door een Italiaansche duikboot is getroffen en dat met averij in Gi braltar is teruggekeerd, is de Fu- rious. Onder de kruisers, die wij tot zinken hebben gebracht, komt voor de „Manchestèr", een oorlogsbodem van een zeer nieuw type. Talrijke vijandelijke schipbreukelingen wer den opgepikt en ondergebracht in onze vlootbases of hospitalen, an deren zijn aan de kust van [Tunis aan land gezet. ItaliaansChe en Duitsche jachtvliegtuigen hebben nog tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Wij hebben in to taal negentien toestellen verloren. Twee eenheden van gemiddelde tonnage van de Koninklijke Ita liaansche marine werden bescha digd. een daarvan liep zware scha de op. In Egypte vielen gevechtsvlieg tuigen van de as gemotoriseerde colonnes en kampen aan. Een Britsche vliegtuig werd neerge schoten door het luchtdoelgeschut van een van onze groote eenheden te land. Vijf andere vliegtuigen werden in luchtgevechten door Duitsche jagers neergehaald. Tij dens een aanval op Tobroek werd een viermotorig vijandelijk vlieg tuig getroffen door het luchtdoel geschut en viel brandend neer. Een andere bommenwerper werd ge1 troffen en vernield door het lucht doelgeschut van Pantelleria. BERLIJN, 14 Aug. (V.P.B.) De Britsche admiraliteit heeft het verlies van het vliegkampschig „Eagle", dat zooals bekend door een Duitsche duikboot in de Middellandsche Zee is getorpe deerd, zonder eenig commentaar toegegeven. Over het convooi, waarvan dit schip deel uitmaakte, werd door Londen evenwel met geen woord gerept. Van de 748 le den van de bemanning werd, vol gens de Engelsche mededeeling, een groot deel gered. Commandant van dezen bodem was Kapitein Mac Intosh, een officier, die bij zijn dienst op vliegkampschepen in de zen oorlog door pech werd achter volgd. Achtereenvolgens deed hij dienst op de „Coürageous", de „Fu rious", de „Hermes" en de „Eagle". vier schepen, waarvan er nog slechts één bestaat. Engeland ging dezen oorlog in met zeven vlieg kampschepen, waarvan er thans nog twee over zijn. Inplaats van de vijf, die verloren gingen, wer den tot nu toe twee of drie nieuwe inr dienst gesteld. De luchtaanvallen op Mainz Beroemde Dom vernietigd. BERLIJN, 14 Aug. (D.N.B.). Naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, heeft de Britsche lucht macht in twee achtereenvolgende nachten de woonwijken der stad Mainz met brisant- en brandbom men aangevallen. De Britsche vlie gers wierpen van groote hoogte hun bommenlast op de burgerbe volking. Kostbare oude Duitsche bouwwerken, waaronder de we reldberoemde Mainzer Dom, het eeuwenoude symbool van het aartsbisdom Mainz, brandden tot op den grond toe af. Het bisschop pelijk paleis werd eveneens voor een groot deel verwoest. Vijf an dere kerken werden door Britsche bommen vernield. Directorium Fascistische Partij bijeeo Ruim 66.000 leden geroyeerd. Het. nationale directorium der fascistische partij is in het Palazzo Venezia onder voorzitterschap van den Duce bijeengekomen. De secretaris der partij, minister Vidussoni, bracht verslag uit om trent de werkzaamheden, waarbij hij o.a. melding maakte van de mo bilisatie van 4 millioen fascisten voor een snelle verzameling van den graanoogst, hetgeen een volko men succes werd. Vervolgens deelde hij mee, dat bij de herziening van de ledenlijst 66.066 personen als lid zijn ge schrapt en dat deze zuivering op behoedzame en tevens 'krachtige wijze wordt voortgezet. Tei) slotte betoogde hij, dat cu mulatie uit den bpoze is en dat In een der weinige oude zgn. veldovens (steenbakkerijen) die ons land nog aan de groote rivieren bezit, heerscht thans groote drukte. Na een arbeid van olrca drie maanden, nl. het stapelen en vullen der ovens, waarin ongeveer een millioen steenen gaan, en het stoken, dat 5 k 6 weken duurt, worden de ovens nu leeggehaald. VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m N.A.F. jeugdkampen een groot succes. Behalve sport- eri waterkampen te Vinkeveen voor fabrieksjongens, heeft de afdeeling jeugd van het Nederlandsche Arbeidsfront in het natuurvriendenhuis de Krikken- haar bij Bornebroek kampen voor Amsterdahische fabrieksmeisjes ge organiseerd. Gedurende een week brengen ongeveer zestig dezer meis jes op kosten van het bedrijf waar in zij werken, een extra-vacantie in het onvolprezen Twentsche natuur schoon door, maakt de fabriek in de groote stad plaats voor een va- cantiehuis in bosch en hei. Aanvankelijk stonden de deel neemsters, die volkomen aan het rumoerige en jachtende stadsleven aangepast zijn, wel wat vreemd te genover de rust en stilte, welke rond de Krikkenhaar heerscht, maar al weldra ondervoeden zij de weldadigheid van deze rustige sfeer De dagen gaan voo,r deze meisjes, waarvan er velen nog nooit in de gelegenheid waren, om van de vrije natuur te genieten, dan ook veel te snel voorbij, temeer waar zij, dank zij extra toewijzingen voor levens middelen, die de leiding der kam pen wist te verkrijgen, hun door de buitenlucht versterkten.gragen trek naar hartelust kunnen botvieren. Ook deze kampen blijken een groot succes en zullen Voor de af deeling jeugd van het N.A.F. een aansporing zijn, dit dankbare werk krachtig voort te zetten. fascisten met een politieke taak niet tevens administratieve func ties kunnen vervullen. Mussolini weidde uit over eenige punten van dit expos(, waarover verscheidene leden van het -direc torium het woord voerden. Tal van schepen gingen verloren Verbitterde gevechten, die eenige dagen duurden TOKIO, 14 Aug. (D.N.B.) Het Keizerlijk—Japansche hoofdkwar tier heeft de yolgende gedetailleer de vijandelijke verliezen in den zee- cn löchtslag bij de Salomons eilanden bekend gemaakt: Voor zoover tot op den 14en Au gustus bekend is, zijn in totaal 35 vijandelijke oorlogs- en transport schepen tot zinken gebracht. Daar onder bevonden zich een zware Amerikaansche kruiser van de „Wichita"-klasse, 10.000 ton, vijf zware Amerikaansche kruisers, waaronder van de „Astoria"-klasse, en waarvan er een onmiddellijk is gezonken twee zware Britsche kruisers van de „Australia"-klasse, waarvan er,een onmiddellijk is ge zonken, een zware Britsche krui ser van onbekende klasse, die eveneens onmiddellijk zonk, een Britsche kruiser van de „Adelaide" klasse, een Amerikaansche krui ser van de „Omaha"-klassc, twee kruisers van onbekende klasse, een torpedojager, drie* duikbooten en tien transportschepen. Zwaar beschadigd werden: Een Amerikaansche zware kruiser, van onbekende klasse, drie torpedoja gers en een transportschip. De Ja pansche verliezen zijn, zooals reeds gemeld, zeer gering. HET VERLOOP VAN DEN STRIJD. TOkIo, 14 Aug. (D.N.B.) Om- treilt het verloop van d^n zeeslag bij de Salomonseilanden neeft Do mei van een lid van de persafdee- ling der Japansche marine het volgende ontvangen: De gevechtshandelingen, die ge leid hebben tot de vernietiging van de Anglo-Amerikaansche vloten in de Australische wateren, begonnen met de verschijning van de gecom bineerde Anglo-Amerikaansche vloot voor de Salomonseilanden op 7 Augustus. De vijandelijke vloot, die door vele transportschepen^ werd vergezeld, naderde de Salo monseilanden in dikken mist en begon op een der eilanden lan dingsoperaties. Japansche verken ningsvliegtuigen, die de vijandelijke landing opmerkten, meldden ter stond dit gebeuren aan hun steun punt, waarop een eskader Japan sche jagers verscheen om de vijan delijke vliegtuigen te dwingen tot felle luchtgevechten. Tijdens deze felle gevechten werden 49 vijan delijke jagers en 9 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Te gelijkertijd gelukte het Japanschen vliegtuigen een vijandelijken tor pedobootjager in den grond te bo ren en een tweeden zwaar te be schadigen. De vijand werd reeds bij den aanvang van de gevechten in verwarring gebracht. Den vol genden morgen naderden Japan sche torpedovliegtuigen de vijan delijke vloot en voerden een feilen aanval uit met het resultaat, dat het vlaggeschip van de Ameri kaansche vloot, een kruiser van het Wichita-model, en een Britsche kruiser tot zinken werden gebracht De Comm.-Gen. voor" de Veiligheid deelt mede: Aan verzoeken tot een reisver gunning naar de vr.oeger bekend gemaakte verboden gebieden (pro vincie Zeeland, provincie Zuid-Hol land ten Zuidwesten van de lijn Nieuwe Waterweg—Oude Maas— Dordtsche Kil en de Westfriesche eilanden) kan slechts in heel drin gende gevallen voldaan worden. Wordt de aanvraag gemotiveerd met het brengen van eenN bezoek of het doorbrengen van vacantie, dan komt zij in het geheel niet in aanmerking. Aanvragen, voorzien van een steekhoudende motivee ring, tot het verstrekken van de toelatingsvergunning, moeten ge richt worden aan den burgemees ter van de gemeente, welke de in diener van de aanvraag wil bezoe ken. Indien het gaat om het bezoek aan meer dan een gemeente, dan dient de aanvraag gericht te wor den tot den commissaris van de provincie. Aanvragen, die in strijd met het voorschrift, gericht worden aan a'ndere Duitsche of Nederlandsche instanties, kunnen voortaan niet meer behandeld en beantwoord worden. W. G. SCHUMANN. Generalmajoor der politie. DE JAPANNERS OP DE ALEOETEN. GENÈVE, 14 Aug. (D.N.B.): Ter wijl de Amerikaansche operatie te gen de Japansche bases op de Aleoeten tot dusverre een groot- scheepsche aanval genoemd werd, meldt de New York Times thans, dat de aanval bij Kiska slechts om verkenningsdoeleinden gedaan is, omdat de voortdurende mist boven de Aleoeten verkenningsvluchten onmogelijk maakte. Men heeft waargenomen, aldus het blad, dat de Japanners" zich zeer stevig op hun bases gensteld hadden. Tijdens deze gevechtshandelingen werd nog een kruiser van de A- klasse zwaar beschadigd, en twee kruisers van de B-klasse, benevens twee torpedobootjagers in den grónd geboord. In den tusschentijd viel een speciaal eskader Japan sche torpedovliegtuigen de vijande lijke transportschepen aan, waar van er eenige in den groncj ge boord werden. In den loop van den nacht be gonnen Japansche marine-eenheden in de meest volledige samenwer king met luchtwapen cn duikboo ten een stoutmoedigen nachtelijken aanval op de reeds zwaar getrof fen vijandelijke vloot. Tijdens deze gevechtshandeling werd het twee de vijandelijke vlaggeschip, een Amerikaansche kruiser van het type Astoria, in den grond ge boord, terwijl nog zes Britsche kruisers van de A-klasse naar den bodem der zee gezondén werden Bovendien werden een Amerikaan sche kruiser van de B-klasse, van het type Omaha, benevens 6 tor pedobootjagers tot zinken gebracht cn twee torpedobootjagers zwaar beschadigd. Den derden dag van den slag openden Japansche torpcdovlieg- tuigen den jacht on, de restanten van de vluchtende vijandelijke vloot en brachten egti Britschen kruiser van de Achillesklasse tot zinken, die trachtte naar Sydnev te ontkomen. Na de vernietiging van de vijandelijke vloot bleef nor slechts het kleine vijandelijke lan dingscorps op een der Salomons eilanden. Dit corps is echter volko men afgesneden en hulpeloos, aan gezien noch transportschepen noch oorlogsbodems ter beschikking staan. Maan Maan op vanavond om onder 10.00 ft* (ftl_ 2235 12 Aug UUr 96 Aug N.M tof morqeaochtend V.M. Sept. L.K. \T 6.23 uur 2Sejrt' Zondagavond om M„T 21.05 uur «r 11.10 tot Maandagochtend 23.00 6.25 uur Aardappelen op bon 42 A RANTSOEN WEER 3 K.G. 'S-GRAVENHAGE, 15 Aug. Voor de distributieperiode van 16 tot en met 22 Augustus 1942, is het aard» appelenrantsoen wederom vastge steld op 3 kilogram. In verband hiermede geeft gedurende genoemd tijdvak elke der met „42A" genum merde bonnen van de aardappel- kaart recht op het koopen van \y% kilogram aardappelen. Voorts geeft de met „42B" ge nummerde bon van de toeslagkaart voor aardappelen gedurende ge noemd tijdvak recht op het koopen van Yi kilogram aardappelen. De aandacht wordt er op geves tigd, dat op Zaterdag 15 Augustus geen aardappelen op de genoemde bonnen mogen worden verkocht. VATICAANSTAD EN DE VROUWENKLEEDING. ROME, 14 Aug. (D.N.B.) Door aanplakbiljetten is in Vaticaanstad bekend gemaakt, dat vrouwen slechts in Vati caanstad mogen komen, wan neer zij kousen dragen en ook overigens gekleed zijn op een wijze, die in overeenstemming met de Christelijke moraal is. Slaapt Uw dochter ook ia een kippenhok 7 AMSTERDAM, 14 'Aug. Zelfs voormalige kippenhokken deden dienst om vacantiegangers te her bergen. Zulks moge dienen als een waarschuwing aan alle ouders, die er prijs op stellen,'dat hun kinde ren gedurende hun vacantie in een: behoorlijke omgeving vertoeven. Men kan zich niet onttrekken aan den indruk, dat zoo'n kippenhok, waar vele menschen dicht opeenge pakt liggen, in geval van brand veel weg heeft van een muizenval. En brand kan licht ontstaan in eert omgeving, waar veel gerookt wordt en waar de bodem bedekt is met los stroo. Ook uit andere overwe gingen moet echter ernstig tegen de „romantische" overnachtingsge legenheden, zooals die thans bij duizenden op het platteland ont staan zijn, gewaarschuwd worden. In talrijke plaatsen wordt onder dak aangeboden aan minderjari gen, zonder dat van eenige con trole hierop sprake is. Jongens en meisjes slapen zondèr toezicht in kippenhokken, stallen, schuren en op zolders. Het is dan ook geen wonder, dat er reeds tal van klach ten gerezen zijn over het verblijven van jeugdige personeen van bei derlei kunne in dezelfde-ruimte. De toestand waarbij iedereen, die daar gelegenheid voor heeft, onder- Mak kan verschaffen aan jongeren, is onhoudbaar. Ouders, die hun kinderen op vacantietocht laten gaan, zonder zich er van te verge wissen, waar deze dpn nacht zul len doorbrengen, mogen zich wel eens voor oogen houden, wat hier van de gevolgen kunnen zijn. In vallen, die de politie zoo hier en daar ondernomen heeft en de ver halen der jeugdige kampeerders zelf hebben aangetoond, dat in de kampeerboerderijen en. wilde kamp huizen de gunstigste voedingsbo dem geschapen wordt voor het ont staan van een vergaande zedenver wildering. Dat aan meisjes van zes tien jaar de gelegenheid geboden wordt, met jongemannen te over nachten is een beschaafde natie onwaardig, en moet op den duur leiden tot een zedelijke ontaar ding, die moeilijk te beteu gelen zal zijn. Het is daarom waar lijk te wenschen, dat de bevoegde instarities nu niet langer .meer zul len wachten met ingrijpen en met èèn slag aan de bandelooze toe standen, die er in het kampleven heerschen, een einde zullen maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1