NOORD-HOLLAND Landingspoging afgeslagen DAGBLAD VOOR aan Fransche Kanaalkust Bloedige verliezen voor invaller Voortzetting van den strijd UitR.: N.V. Uitg. Mij Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratie bureaus: SCHA GEN: Laan 201 Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2; lijnen). -ALKMAAR: Lansrestraat 97 Tel. 3332. SCHAOGR EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. Nd. 11880 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1942 Sedert Woensdagmiddag 4 uur geen enkele gewapende vijand meer op vasteland Er waren 300 tot 400 landingsvaartuigen BERLIJN, 19 Aug. (D.N.B.). •De Britten hebben in de vroege ochtenduren van vandaag met sterk gebruik van lucht- en marinestrijdkrachten een lan- dingsactie uitgevoerd aan de Fransche kust van het Kanaal. De met infanterie elh tanks aan* land gegane Britten ontmoet ten 'harden en succesvollen te genstand van dé Duitsche troe pen. Verscheidene Britsche tanks werden door terstond op tredend artillerievuur vernie tigd. De Duitsche tegenmaatre gelen verloopen systematisch. DE LANDING BIJ DIEPPE. STOCKHOLM, 19 Oct. (D.N.B.) In een speciaal bericht deelt de Britsche berichtendienst mede, dat de bij Dieppe aan landygezette troe pen hoofdzakelijk bestaan uit Ca- nadeezen, met afdeelingen Ameri- kaansche infanteristen. Ook zou een Gaullistische afdeeling geland zijn. DUITSCHE TEGENAANVAL. BERLIJN, 19 Aug. y (D.N.b!). Van militaire zijde wordt meege deeld: De Duitsche tegenaanval tegen de in de kuststrook bij Diep pe gelande Britsche'strijdkrachten is sinds verscheidene uren aan den .gang. De Duitsche troepen dringen stelselmatig op. De verliezen der Britten aan rnenschen en materiaal zijn aanzienlijk. TALRIJKE GEVANGENEN. BERLIJN. 19 Aug. (D.N.B.) De Duitsche tegenaanval tegen de ,in Dieppe gelande Britsche troepen heeft een succesvol verloop, zoo verneemt D.N.B. van militaire zijde. De op trekkende Duitsche troepen melden een voortdurend groei en der Britsche verliezen aan merischen en materiaal. Talrij ke gevangenen zijn reeds in Duitsche handen gevallen. Van militaire zijde verneemt het D.N.b. het volgende: in het vér loop van den stélselmatigen afweer tegen de aan de Fransche Kanaal- kust bij Dieppe gelande Engelschen heeft de Duitsche kustartillerie doeltreffend in den strijd ingegre pen. Tijdens de middaguren wer den talrijke landingsvaartuigen der Engelschen tot zinken gebracht. Een uit verscheidene transportsche pen bestaand convooi moest na doeltreffende beschieting weer te- rugkeeren zonder zijn opdracht .vervuld te hebben. De landingsactie der Engelschen bij Dieppe lokte automatisch de Ta* gelegenheid van het 40-jarig Priesterjubileum van Mgr. D. N, Huurdeman, Vicaris-Generaal van het Aartsbisdom Utrecht, werd Za terdagmiddag in het Patronaats- gebonw aan de Zuilenstraat .een druk bezochte receptie gehouden. De Aartsbisschop, Z.H. Exc. Mgr. dr. J. de Jong, kwam als eerste den jubilaris zijn gelukwenschen aan- biedea. VNP-De Keijzer-Pas; HoMatwi m Duitsche tegenmaatregelen uit. De Ehgelsche vliegtuigen, die de lan ding met bomaanvallen hadden voorbereid, werden terstond door jachtvliegtuigen bestreden. Talrij ke Britsche vliegtuigen werden in luchtgevechten en door het lucht doelgeschut neergehaald. EXTRA BERICHT HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Aug. (D.N. H.) Het opperbevel der weer macht maakt in een extra be richt bekend: Een grootsch opgezette lan ding van Engelsche, Ameri kaanse Iie, Canadeesche en Gaullistische troepen ter sterk te van ongeveer een divisie als eerste golf, die in de ochtend uren van heden aan de Fran sche Kanaalkust bij Dieppe, on der bescherming van sterke zee- en luchtstrijdkrachten en met gebruikmaking van aan land gezette pantserwagens werd uitgevoerd, is door de voor de kustbescherming ge bruikte Duitsche strijdkrachten met groote, bloedige verliezen voor den vijand ineengestort. Sedert 16 uur bevindt zich geen gewapende vijand meer op het vasteland. Dit groote succes werd bereikt zonder dat ge bruik behoefde te worden ge maakt van de reserven der hoogere leiding. Naar uit de berichten van de troepen en verhooren van ge vangenen blijkt hebben de landingsoperaties zich als volgt afgespeeld: De eerste golf der landings troepen werd hedenochtend op open zee van transportschepen door 300 tot 400 landingssche pen overgenomen en bereikte om vijf minuten over zes de kust, beschermd door 13 tot 15 kruisers, torpedojagers en ster ke jachtstrijdkrachten. Daar achter stond een drijvende re serve van zes transportschepen en drie vrachtschepen en ver der Noordelijk 'n groep van 26 transportvaartuigen als opera tieve reserve, waarschijnlijk het gros der landingsstrijd krachten. Deze zouden in den strijd worden gebracht zoodra het de eerste landingsgolf ge lukt was een bruggehoofd rond de haven van Dieppe te vor men. Het is daartoe niet geko men. De gelande vijand werd in gevechten van man tegen man overal vernietigd en in zee gedreven. Er zijn tot nu toe 28 pantserwagens geteld, die aan land werden gebacht en la ter vernietigd. Alle steunpun ten werden door de dappere kustbezetting gehandhaafd, meer dan 1500 gevangenen be vinden zich in Duitsche handen Onder hen bevinden zich zes tig Canadeesche officieren. De bloedige verliezen van den vijand zijn zeer hoog. Door ar tillerievuur werden drie torpe dojagers, twee torpedobooten en twee transportschepen tot zinken gebracht. De luchtmacht schoot 83 vijandelijke vliegtui gen neer, bracht twee speciale troepentransportschepen tot zin ken en een motortorpedoboot en beschadigde vijf kruisers of groote torpedojagers, benevens twee transportvaartuigen met rware bommen. De vijand heeft ROME, 19 Aug. Het commu niqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: „Aan h,et Egyptische front de ge wone verkenningsbedrijvigheid. On ze verkenningsafdeelingeh hebben twee officieren en eenige man schappen van een Britsch-lndisc'he afdeeling'gevangen genomen. Twee Engelsche vliegtuigen zijn neerge schoten, door het luchtdoelgeschut van Tobroek en Mersa Matroeh. De aanvallen van de vliegtuigen der spilmogendheden op de mili taire doelen van Malta werden voortgezet. Een vijandelijk vlieg tuig werd bij een luchtgevecht neergeschoten. Een onzer vliegtui gen is niet teruggekeerd." bij deze landingspoging, die slechts politieke oogmerken diende, maar met elk militair inzicht spotte, een vernietigen de nederlaag geleden. De Duit sche macht in het Westen heeft deze dilettantische onderne ming naar behooren afgestraft. Overigens ziet zij allé andere pogingen van dezen tegenstan der tegemoet met de rust en de kracht van een weermacht, die in honderden slagen de overwinningslauweren aan haar vaandels heeft gehecht. Ooggetuige-vers 'ag van een Journalist BERLIJN, 19 Aug. (D.N.B.) Een oorlogscorrespondent meldt de volgende bijzonderheden omtrent de mislukte Britsche landing bij Dieppe: In de stelling verliep de nacht als vele andere. Dan evenwel ver anderde 'tusschen nacht en dag de rust der paraatheid in de hoogste spanning. Eerste bericht: „Engelsche sche pen naderen de Fransche kust. Sterke luchtstrijdkrachten esccr- teeren ze". En dan: „Engelsche zeestrijdkrachten beschieten Diep pe, met. landingsvaartuigen trek ken Tommy's naar de kust op, krijgen aan weerszijden van Dieppe in het vuur van het Duitsche kust- geschut vasten voet op het strand rukken langs de steile, kust naar de stad op en nestelen zich in enkele huizen". Het eene bericht' na het andere geeft het verloop der gevechten weer, die thans aanvangen. Hevig zijn ze in den gloed van de heete Augustuszon. Ook tanks zetten de Britten aan land. Maar nog voor het middag uur is aangebroken, ligt het groot ste deel der Britsche pantserauto's kapotgeschoten op het strand, is de situatie hachelijk geworden voor de gelande Tommy's. „Laat ze maar komen", was de wensch van allen, die%de wacht aan het Kanaal hielden, toen aan den overkant op het eiland zoo veel drukte werd gemaakt over het tweede front. Nu zijn ze er, nog geen zes uur zijn ze er, en reeds bereiden zij zich voor op een te rugtocht. Zij maken een nevelgor dijn om hun schepen. Maar wat helpt hun dat? In het vuur der jagers en lichte gevech'ts- Amerikaansche vrouwen bij luchtmacht STOCKHOLM, 19 Aug. (A.N. P.) De schaarschte aan ge schikt' Amerikaansch vlieg- personeel heeft ertoe geleid, dat dezer dagen te .New York een school van vliegtuigtech niek voor vrouwen geopend zal worden. Aan deze techni sche inrichting zullen vrou wen worden opgeleid, die na vier maanden studie zullen worden ingedeeld bij de repa- ratie-afdeeling van de Amerb kaansc'he luchtmacht. De leer lingen moeten het, schoolgeld zelf b.etalen en worden onder richt in het bewerken van hout en metalen. Toegangsbewijzen tot 'den N.O. Polder Na 24 Aug. a.s. zal ieder, die zich zonder toegangsbewijs in den Noordoostelijken polder bevindt, daaruit kunnen worden geweerd. De toegangsbewijzen worden uit gereikt Op formulieren volgens nieuw model (formaat persoonsbe wijs). Allé bewijzen van ander model zijn na 1 Sept. 1942 ongel dig. Elk bewijs moet zijn voorzien van het stempel van den dienst der Zuiderzeewerken, Heeren- gracht no. 2 te 's-Gravenhage óf van de directie van de Wieringer- meer (Noordoostpolderwerken) postbus 56, te Zwolle en van de handteekening van den tot uitrei king bevoegden ambtenaar. Het geldt slechts gedurende de op het bewijs vermelde periode. Voor het betreden van den dijk wordt afzonderlijke vergunning verleend, waartoe alleen de kan- tor.en der Zuiderzeewerken, hier onder vermeld onder a tot en met e, bevoegd zijn. Het proefveld te vliegtuigen gingen de Britsche lan dingsvaartuigen in vlammen op. De transportschepen trachtten zee te kiezen. Maar ook daar duiken de lichte gevechtsvliegtuigen op en tezamen met hun zware broeders, de 217's en Ju 88's, slaan zij onder beschermingder jagers groote bressen in de kostbare tonnage der Britten. Pont verkeer onder vijandelijk vuur. De tocht over de rivier begint. De tros, die de pontons met de motorboot verbindt, staat strak ge spannen. Transatlantic-Recla-SS-PK Körhisser-Pax Holland m Op het Drentsche land is de boer dadelijk na den oogst van de rogge begonnen met het gereed maken van den grond voor het tweede ge was. Deze landbouwer onder Ruiner wold maakt nog gebrul van oen zeer ouderwetschen ploeg. Van Buiten-Landstand-Pax Holl. m Kadoelen wordt tot den dijk ge rekend. De uitreiking geschiedt door de volgende instanties: de diensten van de Zuiderzeewerken, Heeren gracht 2, 's-Gravenhage; directie keet, Lemmer; idem, Urk; Oude straat 192, Kampen; Directiekeet, Vollenhove. De sluiswachters van de Friesche sluis, te Lemmer, de Urkersluis, te Urk; de Voorster- sluis, bij Vollenhove; en de direc tie van de Wieringermeer (N. O. polderwerken) Zwolle; (landlbouwk. afd.) Kampen; Districtskantoor, Ramspol; idem, Vollenhove; idem, Kuinre; idem, Lemmer, De sluiswachters te Lemmer, Urk en Vollenhove zijn uitsluitend be voegd tot het uitreiken van bewij zen aan opvarenden van door hen in den polder te schutten schepen (behalve pleziervaartuigen; opva renden van deze laatste dienen zich tot een der kantoren te wen den). i Met de contróle zijn belast: de marechaussee; de sluiswachters, wat betreft opvarenden van sche pen; de pont- en brugwachters te Ramspol, Kadoelen en Vollenhove wat betreft personen die in hun bedieningsüjd de pont of brug passeeren. Arbeidsvoorwaarden in het hotel-, restaurant- en cafébedrijf Nieuwe regeling gaat in op 1 October a.s. 's-GRAVENHAGE, 18 Aug. x— Blijkens de Staatscourant van he den beeft het college van rijksbe middelaars een regeling van loo- nen en andere arbeidsvoorwaarden vastgesteld in hét hotel-, restau rant-, café-restaurant-, café- en cafetariabedrijf. Ter vaststelling van het loon der werknemers zullen de ondernemin gen in dit bedrijf, met uitzondering van cafetaria's, door het college van rijksbemiddelaars in 3 klqssèn worden ingedeeld. In de bijlagen van de regeling zijn de loonen vermeld, die voor ie dere functie in iedere klasse gei den. De loonen voor het personeel in cafétariai*s, die niet in loonklas- sen worden ingedeeld, zijn in een aparte bijlage vastgesteld. Voor café-restaprant-kellnersen café-kellners, die bedieningsgeld ontvangen, is bepaald, dat zij in ie der geval pok een vast loon genie- Bommen op Zwarte Zee-havens Norwich aangevallen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Aug. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: „ïn den Kaukasus hebben Duitsche en Slowaaksche troe pen in onoverzichtelijk bergter- rein talrijke weg- en mijnver- sperringen overwonnen. Zij ruk ken verder naar het Zuiden op. De havens langs de kust dei- Zwarte Zee werden opnieuw door de luchtmacht aangeval len. Daarbij werden 4 kustvaar-, tuigen tot zinken gebracht en een Sowjettorpedojager, 6 transportschepen en 8 kust vaartuigen zwaar beschadigd, ln de groote bocht van den Don wei-den bij de zuivering van het terrein verstrooide ^vijandelijke strijdkrachten ver nietigd. In het gebied van Woronesj slechts geringe plaatselijke ge vechtsactie. Bij de zware en suc cesvolle afweergevechten tusschen 11 en HF, Augustus heeft de vijand 2561 gevangenen, 501' pantserwa gens, 31 stukken geschut en 250 machinegeweren en granaatwer pers verloren. De bloedige verliezen der bolsjewisten, die herhaaldelijk in dichte massa's aanvielen, waren buitengewoon hoog. Ten Oosten van Wjasma en bij Rzjef, waar zich- het Westfaalsche infanterieregiment 58 gedurende de zware gevechten buitengewoon heeft onderscheiden, werden nieu we krachtige aanvallen van den vijand door den onvermoeide actie der Duitsche infanterie- en pant serdivisies in samenwerking met de luchtmacht uiteengeslagen. Daarbij werden 25 pantserwagens vernietigd. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer en aan de Wolchof on dernam de vijand vergeef sche plaatselijke aanvallen. In de Middéllandsche Zee heeft een- Duitsche duikboot een zeil- transportschip tot zinken gebracht.- Bij vluchten naar Noordwest Duitschland en het bezette gebied in het Westen, overdag door Brit sche vliegtuigen ondernomen, leed (ie burgerbevolking geringe verlie zen door een aantal brisantbom- mea. Daarbij wenden, Biitscbfi vliegtuigen neergeschoten en een 8ste bij nachtelijke storingsaanval- len in het gebied van de Duitsche en de Kielsche bocht. Systeemlooze storingsvluchten, in den afgeloo- pen nacht door een aantal Sowjet- vliegtuigen ondernomen, veroor zaakte luchtalarm in Oost- en West-Pruisen. Ook hier ontston den door eenige bommen geringe verliezen onder de burgerbevol king en lichte schade aan gebou wen. De vijand verloor twee vlieg tuigen. De luchtmacht heeft, nadat over dag lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen militaire doelen aan de En gelsche Zuidkust hadden aange vallen, in den afgeloopen nacht in stallaties der oorlogseconomie in de stad Norwich gebombardeerd. Er braken langdurige branden uit. In het Kanaal hebben in den nacht van W op 18 Augustus tal rijke Britsche torpedöbooten en snelle kanonneerbooten herhaalde lijk een door patrouillevaartuigen beveiligd Duitgch convooi zonder resultaat aangevallen. In den loop van het zeegevecht, dat voor een deel op een afstand van 150 meter werd gevoerd, werden twee vijan delijke booten vernield. Bovendien kunnen twee zwaar beschadigde Britsche booten' verloren geacht worden. Het convooi bereikte zon der schade zijn haven van bestem ming". Te 's-Gravenhage werd Dinsdag middag in het gebouw van den Ne- derlandschen Landstand de afdee ling Landsvrouwen geïnstalleerd door den Boerenleider. Mevrouw Zwiers—Luth, die tot Laadv*ou> wenlsidster werd benoemd, ttydens haar rede. VNP-Landstend- Werburg-Pax Holland m Maan Maan op vanavond om onder 16.05 aa BÊgi 0.30 26 Aug 20.56 uur10Sept V.M. tot morgenochtend N.M. 2Se.Pt' A 11 17 s«Pt- L.K. o.oi uur E.K. ten,1 dat hooger wordt naarmate hun wekelijksche omzet geringer is. De normale arbeidsduur is vast gesteld op maximaal 120 uur per 2 weken. 'Ingeval overwerk moet worden verricht, wordt hiervoor een extra-vergoeding betaald. De werknemers hebben recht op een wekelijkschen onafgebroken rusttijd van van ten» minste 30 uur en op kleinere dagelijksche rust» tijden. Verder moeten zij wekelijks in de gelegenheid worden gesteld een kerkdienst bij te wonen. De kosten van aanschaffing en onderhoud der uniformkleeding zijn voor rekening van den werk- gev.er, die vfm aanschaffing en on derhoud der beroèpskleeding voor rekening van den werkneme^. Voorts zijn bepalingen opgeno men voor vacanties, mastiek ma ken, doorbetaling van bet loon bij ziekte en bij zgn. kort verzuim, ri sico voor schade en betreffende leerlingen en de invoering van een leerlingboekje. De regeling gaat in op 1 Oct. 1942, met uitzondering van de be palingen betreffende het .leerling boekje, die ingaan op een nader te bepalen tijdstip. Volkstuipen LAATSTE TERMIJN VAN INSCHRIJVING. De houder van een volks tuin kan, naar de productie- commissaris voor den tuin bouw en de ooftteelt mededeelt tot en met Zaterdag 22 Augus tus 1942 nog de inschrijving van zijn volkstuin aanvragen* D^n volkstuinder, die zijn tuin nog niet heeft doen inschrij ven, wordt aangeraden dit als nog te dden, aangezien het ge bruiken van een nietdnge- schreven volkstuin verboden is Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de desbe treffende officieele publicatie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1