NOORD-HOLLAND Belangrijke heuvelstellingen in Kaukasus veroverd Verduister De tweede zeeslag bij de Salomonseilanden DAGBLAD VOOR Hevige strijd \van weerszijden Duitsche Hooggerechtshof Verordening van den Führer mmsm Uitg.: N.V. Uitg. Mij. i Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureauz: SCHA'GEN: Laan 201, Tel 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertent Le-t a r i e 1, Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. £0ste Jaargang. No. 11887 J*pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1942 Verbitterde gevechten bij. Stalingrad HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Aug. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: In den Kaukasus werden in voortgaanden aanval belangrij ke heuvelstellingen op den taai strijdenden vijand veroverd. Ten Westen van Staligrad deed de vijand verbitterde tegenaan vallen oH0de ver vooruitgescho ven Duitsche aanvalswig. De vijand werd met krachtig ge-^ brnik van de luchtmacht met zware verliezen' afgeslagen, hierbij werden 40 tanks vernie tigd. Ten Zuidwesten van Kaluga en bij Rzjef hernieuwe de vijand zijn aanvallen. Alle aanvallen wer den deels in een tegenaanval* afge slagen. Ten Noordwesten van. Me- dyn werd de vijand door een eigen tegenaanval in zijn uitgangstel ling teruggeworpen. Voor Leninggrad plaatselijke ge vechtsactiviteit. Bij een stoottroep- actie werden 40 vijandelijke ge- yechtsstellingen vernield. Jachtvliegtuigen en luciitdoelar- tillerie schoten op 25 ei\ 26 Augus tus 153 Sowjetvliegtui^en neer. Vier andere vliegtuigen werden op den grond vernield. Negen eigen vliegtuigen zijn van een vlucht naar den vijand niet teruggekeerd. In Egypte levendige activiteit van verkenningstroepen en artillerie. Lichte Duitsche gevechtsvlicgtui- geifvielen autoconcentraties en ar- tilleriestellingen der Britten met v goede uitwerking aan. Enkele Britsche vliegtuigen vlo gen in den afgeloopen nacht boven West- en Noordwest-Duitschland. In den nacht maakten enkele bols jewistische bommenwerpers mili tair onbeteekenende vluchten bo- 0 van Oost-Duitschland. Door luk raak neergeworpen brand- en bri santbommen ontstond slechts ge ringe schade. Aanvallen overdag 'en *s nachts van de luchtmacht veroorzaakten in de voor den oorlog belangrijke< installaties in Zuid- en Zuidoost- Nederlanflsche vrijwilligers bil de paffen SS. Nu komt het er op aan het geleerde in practijk te brengen. De „Unterführer" geeft de laatste aanwijzingen. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 27 Aug. Het Italiaan- sche weermachtbericht van heden luidt als volgt: In Egypte is de dag gekenmerkt door levendige bedrijvigheid, van patrouilles en verhevigd vuur der artillerie, vooral in den noordelij ken en centralen sector van het front. Een aanval van vijandelijke vliegtuigen op Tobroek veroorzaak te een brand, die terstond bedwon gen werd. Onze formaties deden aanvallen op de vliegvelden Hal- far en Micabba. Tijdens luchtge vechten werden twee Spitfires neergeschoten door Duitsche jagers boven JMalta. Al onze toestellen keerden op hun basis terug. Een beperkt aantal bommen is door de Britsche vliegtuigen geworpen op eenige plaatsje op Sicilië. Geen en kel slachtoffer is gemeld. NIEUWE E I S CH VAN DE „PRAWDA" fingeland vernielingen en uitge strekte branden. Qp 27 Augustus des ochtends ont stond- in het Kanaal tusschen twee Duitsche en zes Britsche motortor- pedobdbten een kort gevecht. In het verloop waarvan verscheidene vij andelijke booten beschadigd wer den: DE PRAWDA EISCHT: „GEEN STAP TERUG MEER" STOCKHOLM, 27 Aug. (D.N.B.) - De toestand der Sowjetunie is ern stig, zoo wordt gezegd in een arti kel van de Prawda, dat is voorge lezen voor den Moskouschen om roep. Het blad eischt, dat de bolsje wisten geen stap meer terugtre'k- ken. De vijand moet 'gestuit wor- 'den, het koste;- wat het kpste. De eisch van Stalin, dat ieder sowjet- burger ziqh' vrij moet houden van paniek, géjdt ook voor iederen bol- sjewistischen soldaat. De vijand breekt door naar de Wolga en dringt den Kaukasus binnen. De geschiedenis kent nauwelijks ge vechten van een omvang als die thans geleverd worden. Toegege ven moet worden, dat door het ver lies van Maikop ook de olie daar verloren is gegaan. DE TOESTAND IN STALINGRAD. STOCKHOLM, 27 Aug. (D.N.B.) - De toestand bij Stalingrad is alar- -meerend, hetgeen blijkt uit de jong ste berichten uit Moskou, zoo meldt de Goeteborg Posten. Evenals in Moskou en Leningrad zijn ook in Stalingrad alle weerbare mannen en vrouwen opgeroepen om schou der aan schouder te strijden met het geregelde Russische leger. Zij zijn van wapens voorzien. United Press citeert een bericht van het Sowjet-Russische blad Krasnaja Swesda, volgens hetwelk de toestand bij Stalingrad „zeer cri- tie'k" geacht moet worden. De bol sjewisten ondervinden de grootste moeilijkheden van het gebrek aan goede verkeerswegen. De 'Daily Mail verklaart: Zelfs Leningrad en Moskou zijn voor de Sowjet Unie niet zoo belangrijk als Stalingrad. Stalingrad in handen van den vijand beteekent, dat practisch ook de wijdvertakte benedenloop van de Wolga en de petroleumvelden in den Kaukasus voor de Sowjet- Unie verloren zijn. De mogelijkheid van een ravitaillëering, via de Perzische Golf. en Astrakan, wordt hierdoor volkomen illusoir. STALINGRAD EEN VESTING. BERLIJN, 27 Aug. (D.N.B.) Hoewel het bergterrein in den Kau kasus de verdediging -van den vijand begunstigt, winnen de Duit sche aanvallen nog steeds aan ter rein, hoewel felle gevechten gele verd worden om de hoog gelegen stellingen. Als gevolg van de krach tige Duitsche aanvallen heeft de slagom Stalingrad een bijzonder veifoitterd karakter aangenomeiT De Sovjets probeerden door tegen aanvallen eenige verlichting te be" werkstelligen. Stalingrad is door de inrichting van uitgebreide veld- versterkmgen tot een vesting ge maakt. Diepe verdedigingswerken beheerschen tot ver in den omtrek Vonnis tegen Gebr. Roechling ongedaan gemaakt VICHY. 27 Aug. (DNB.) Krach tens een wet in het Fransche staats blad is het door het militaire Ge rechtshof te Amiens op 24 Dec. 1919 'uitgesproken vonnis tegen de in- dustrieelen van het Saargebied Ro- bert en Hermann Roechling onge daan gemaakt. Robert Roechling was tot tien jaren'tuchthuis. 5 jaar verblijfsverbod en tien millioen fr. boete veroordeeld. Hermann Roech ling tot tien jaar tuchthuis. 15 jaar verblijfsverbod en 10 millioen frs. boete. De veroordeelde gebr. Roech ling waren vervolgd wegéns be weerden diefstal, roof en opzette lijke vernieling van Fransche fa brieken in het bezette gebied. Van Fransche zijde wilde men het von nis weliswaar intrekken, wanneer de veroordeelden voor een Fransche rechtbank wilden verschijnen, maar 'daar deze eisch was afgewezen, was het. vonnis tot op heden geldig ge bleven en van tijd tot tijd had de Fransche justitie zelfs nog aange maand tot betaling van tien mil lioen francs met inbegrip van de renten en kosten aan de Fransche schatkist. De val van Corregidor. de Amerikaansche vesting; die den toegang tot de Manilla-bocht bewaakte. De artillerie van deze vesting was. on der meer van buitengewone sterkte. Japansche soldaten bekijken een van deze zjvare kanonnen, waartegen zij moesten strijden, van na bij. Japan Photo Library-Stapf-Pax Holland m. 't voorterrein rondom de stad. Om daar doorheen Jé dringen, wordt steeds weer een bijzondere nieuwe krachtsinspanning vereiseht In de groote afweergevechten ten Zuid westen vanV Ka'luga en bij Rzjef hebben de .Sovjets weer op ver schillende plaatsen krachtig aange vallen. Zonder een doorbraak te kunnen bewerkstelligen. De inbraak in het distributie kantoor te Beverwijk. 'S-GRAVENHAGE, 27 Aug. In den nacht van 1 op 2 April van dit jaar werd ingebroken in het distributiekan toor te Beverwijk. Ontvreemd werden bescheiden en bonnen, vertegenwoor digende respectievelijk hoeveelheden van 79.000 kg. brood, 1200 kg. suiker, 40.000 kg. aardappelen, lo.OOO kg. vleesch, 11.000 kg. boter, 6000 kg. ha vervlokken, 5.000 kg. marmelade, 4000 kg. kaas, 5000 kg. koffiesurrogaat en 16.000 liter melk, benevens 573 gulden uit een geldlade en eenige pakketjes met levensmiddelen. In verband met deze inbraak staan thans voor het Duitsche hooggerechts hof te 's-Gravenhage elf verdachten terecht. Het zijn: 1. De typograaf de Groot (Jood), 2. Catoen, 3. Heiman Meyer (Jood), 4. van dér Linden, 5. Al- dewereld, 6. Hendrik Meyer, 7. Cle ment, 8. Kroon, 9. Piloo, 10. Canez (Jood) en 11. van Loggen (Jood). Uit het vooronderzoek is gebleken, dat de verdachte de Groot, die 4 jaar wegens diefstal heeft uitgezeten, en Catoen elkaar kenden uit de gevange nis. De Groot kende de plaatselijke verhoudingen te Beverwijk en pleegde met Catoen de inbraak. Catoen stond op wacht. Van tevoren ontvreemde men twee rijwielen uit een loods, om daarop den buit te vervoeren. Na de inbraak zijn beiden naar van der Lin den, een zwager van de Groot, gegaan. In diens woning werd de buit verdeeld en verpakt. Van der Linden zelf stelde voorts een koffer ter beschikking. De 573 gulden verdeelde men direct on der elkaar. Den volgenden dag werden de be scheiden opnieuw verdeeld. Een groot deel daarvan werd voor f 113.000 aan Heiman Meyer verkocht. Verdachte de Groot kreeg hiervan f 75:000. Op Catoen werd bij diens arrestatie f 25.000 aan getroffen. De Groot stelde van zijn part f 38.000 ter hand aan zekeren Rodrigues, die voor hem voor f 14.000 in Amsterdam twee perceelen grond aankocht en ver der brillianten voor f9000 en een shil- derij voor f 15.000. Heiman Meyer heeft den afzet der gestolen bescheiden ge organiseerd. Een zijner hoofdafnemers was verdachte Aldewereld, die aan de Grieksch schip door Britsche duikboot tot zinken gebracht BERLIJN. 27 Aug. (DNB). Aan de Grieksche kust der Middelland- sche Zee zijn. naar het D.N.B. ver neemt. twee reddingsbooten met den kapitein en eenige leden der bemanning van een 200 brt. groot Grieksch zeilschip aangekomen. Het schip was met marktproducten voor de burgerbevolking van de eene ha ven naar de andere onderweg. Bo vendien had het 110 mannen en vrouwen aan boord, allen Griekenr Onderweg dook plotseling een duikboot naast het schip op. De ka pitein maakte met twee leden der bemanning een boot in orde en voer naar de duikboot. Van boord der Britsche duikboot werd hun toegeroepen uit het schootsveld te gaan. De duikboot loste toen drie schoten op het zeilschip, dat met de zich nog aan boord bevindende 110 passagiers in de golven verdween. Drie ieden der bemanning, die over boord waren '"-gesprongen, werden met mitrailleurvuur beschoten, doch wisten zich door duiken aan -den kogelregen te onttrekken. Vervol gens dook de duikboot en verdween. Drachfster tram ontspoord Gistermiddag tegen half vijf is de Drachtster tram die om vier uur in Groningen moest arriveeren, ter hoogte van Peizermade onder de gemeente Peize ontspoord. De loco motief kantelde en de eerste perso nenwagen kwam dwars over de rails te staan. Beidé 'wagens wer den zwaar beschadigd. De volgendè drie wagons ontspoorden eveneens. Ter plaatse van het ongeluk werd een groote ravage aangericht en affaire f 24.000 verdiende. De verdach ten de Groot, Catoen en Heiman Meyer zijn aangeklaagd wegens sabotage; be klaagde Aldewereld, Hendrik Meyer, Clement, Kroon en Piloo staan terecht wegens overtreding der Kriegswirt- schaftsverordnung; aan van der Lin den en van Loggen is 'medeplichtig heid ten laste gelegd. Als bijzonderheid kan worden mede gedeeld, dat verdachte Catoen, nadat hij gearresteerd was, heeft weten uit te breken. xHij hield zich geruimen tijd verborgen, doch werd later door een Nederlandsch politiebeambte met le vensgevaar overweldigd en opnieuw gearresteerd. 3 Oorlogsschepen der U.S.A. vernietigd japansche torpedojager verloren TOKIO, 27 Aug. (D.N.B.) Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat Japansdhe vlooteenhc- den aan de Oceaanküst der Salo monseilanden op 24 Augustus den strijd hebben aangebonden mek versterkingen voor de Amerikaan sche marine. Eenheden van de keizerlijke luchtmacht gingen on middellijk tot den aanval over, brachten den vijand zware verlie zen toe en wierpen hem terug. Tot en met 27 Augustus zijn de volgende supcessen behaald: 1. Een groot vliegtuigmoeder- sohip van een nieuw type werd zwaar beschadigd. 2. Een tweede vliegtuigmoeder schip van middelbare grootte werd beschadigd. 3. Een slagschip van de Penn- sylvania-klasse liep.schade op. De Japansche verliezen bestaan uit een torpedojager, welke verlo ren is gegaan en een klein vlicg- tuigmoederschip, dat beschadigd werd. Naar -wordt medegedeeld, -aal Verzorging van kinderen van leden der Duitsche weermacht 'S-GRAVEN1IAGE, 27 Aug. -i- Het verordeningenblad bevat de vol gende verordening van den Führer van 28 Juli jl., betreffende de ver zorging van kinderen van Jeden van de Duitsche weermacht in de bezette gebieden. Artikel 1. Tot behoud en ter' bescherming van het rassisch waar devolle Gennaansche erfgoed, wordt aan kinderen, die in de bezette Noorsche en Nederlandsche gebie den door leden van de Duitsbhe weermacht zijn verwekt en uit Noorsche of Nederlandsche vrou wen zijn geboren, op verzoek der moeder, een bijzondere ondersteu ning en verzorging vanwege.instan ties van de rijkscommissarissen voor defbezet'Jb Noorsche en Neder landsche gebieden toegekend. Artikel 2. De ondersteuning be staat in het dragen van de kosten der bevalling;vde toekenning van steun in de kosten van levenson derhoud aan éle moeder gedurende den tijd voor en na de bevalling, de uitkeering'van-steun in de kos ten van levensonderhoud'voor de kinderen, de opneming der moe ders in klinieken of tehuizen, en met toestemming van de moeders ook de opneming van de kinderen in tehuizen alsmede soortgelijke maatregelen. De nadefe bijzonderheden gor den geregeld door de rijkscommis sarissen voor de bezette Noorsche en Nederlandsche gebieden. Artikel 3. De verzorging van moeders en kinderen geschiedt met liet doel, dat de moeders geen en kel nadeel ondervindèn en de ont wikkeling van de kinderen wordt bevorderd. Desgewenscht wordt aan de moe der een passende werkkring ver- schalt. Artikel 4. Voor zoover in over eenstemming met het in artikel 2 bepaalde prestaties worden toege kend, gaan de wettelijke aanspra ken op onderhoud op het Duitsche rijk over. Artikel 5. Op verzoek stellen de weermachtsgerechten met toe passing van h$t Duitsche recht vast, of het lid van ./Je Duitsche deze slag officieel den naam krij gen' van „tweeden zeeslag bij de Salomonseilanden." Groote transportvloot. S.P.T. meldt nog het volgende uit Washington: Op grond van de laatste berichten over den grooten zee- en luchtslag bij de Salomons eilanden kan worden aangenomen, dat deze slag als de grootste van dezen oorlog kan gorden be schouwd, aldus wordt van bevoeg de zijde te Washington medege deeld. Bijzonderheden over de gisteren gemelde beschadiging van twee Japansche vliegtuigmoeder- schepen worden niet bekend /ge maakt. Verder wordt vernomen, dat de Japansche vloot wordt vergezeld door een groote transportvloot Vermoedelijk bevinden zich aan boord hiervan troepen, die de ei landen van den Salomonsarchipel, waarop nog geen Amerikaansche landingen hebben plaats gehad moeten versterken. De Amerikaan sche. luchtverkenning heeft vast gesteld, dat zich bij de Marshall eilanden eveneens Japansche troe- pentransportsohepen verzamelen. Als gevolg van een en. ander heeft Maan Maan op vanavond om onder 2150 20 39 uur 920 2 Sept. uur17Sept L.Iv tot morgenochtend E.K. 10Sept aa 24Sept. N.M. O.tIh uur V.M. „Veldwacht" op het land. Teneinde paal en perk te stellen aan de vele diefstallen van de te velde staande rogge- en havergarven hebben ver schillende landbouwers in Gelder land en Overijssel zelf een „veld wacht" in gesteld. VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m. de rails over een grooten afstand verbogen. Doordat zich in de voorste wa gens Slechts enkele passagiers be vonden, was het aantal gewonden niet groot. De machinist D. de Vries uit Drachten, alsmede vier mannelijke pasagiers uit Gronin gen kregen min of- meer ernstige verkondingen. Het zijn de 25-jarige J. Bekkering, de 48-jarige, F. R. Bos, de 21-jarige student G/A. Kuiper en de 22-jarige schipper J. W. Toe ben. Allen werden per auto naar het Academisch Ziekenhuis te Gro ningen vervoerd. Talrijke reizigers moesten te voet hun reis voortzetten (ongeveer 6 kilometer). Nader is bepaald, dat tot nader order, van de plaats van het ongeluk naar Groningen, bus sen zullen rijden. weermacht als vader van het kind moet worden beschouwd. De gewone Duitsche gerechten zijn ten aanzien van de beslissing over de vaststelling van het vader schap, over aanspraken en onder houd alsmede andere aahspraken ter zake van het vaderschap jegferis leden van de Duitsche weermacht onbevoegd. Artikel 6. De rijkscommissa rissen voor de bezette Noorsche en Nederlandsche gebiedén worden gemachtigd, het toestemming van den rijksminister en. chef van de rijkskanselarij, eeri regeling' over eenkomstig die der artikelen 1 tot en met 5 te treffen ten aanzien van kinderen van.andei;e in Noor wegen of Nederland te werk gestol de Rijksduitschers. Artikel 7. De chef van het op percommando van de weermacht wordt gemachtigd de ter uitvoering en aanvulling dezer verordening 'noodzakelijke rechts- en admini stratieve voorschriften in overeen stemming met de betreffende rijks ministers alsmede met de rijkscom missarissen voor de bezette Noor sche en Neeterlandsche gebieden uit te vaardigen. De chef van het oppercommando van de weermacht kan ln overeen stemming met den rijksminister en chef van de rijkskanselarij het ge bied, waarvoor deze verordening van kracht is, geheel of gedeeltelijk tot andere bezette gebieden uit breiden. De uitvoering van deze verordet ning berust bij den rijkseommis» saris. Het nieuwe muziekcorps van de Amsterdamsche politie heeft Woensdag ..voor den burgemeester, den heer H. J. Voute en hoofdcommissaris S. Tulp voor het stadhuis gedefileerd. Stapf-Borrius- Pax Holland m in Australië de meening post ge vat., dat een tegen dit land ge richte Japansche actie in de naaste toekomst niet uitgesloten moet wox-den geacht. In een bericht over de gevechten bij de Salorhons-eilanden, zegt bet Amerikaansche ministerie van Ma rine, aldus S.P.T., dat het nog te vroeg is om over het verloop dér operaties bijzonderheden te geven De Amerikaansche troepen op Guadalcanar houden. ondanks krachtige Japansche tegenaanval len, stand. Voorts wordt gezegd, dat. 16 Japansche bommenwerpers het vliegveld van Guadalcanar helhben aangevallen. Het eerste Noord-Oost- poldergraan gewogen Het eerste gedorschte graan uit den Noord-Oostpolder is dezer da gen gewogen. Het was een bijzon der oogenblik, dat niet geheel on- geftierkt voorbij is gegaan. Het dor- schen van het gVaan geschiedt in den polder zelf en brengt daar op verschillende plaatsen bedrijvig heid. Wat niet direct gedorscht kan worden, wordt in klampen gezet om gedorscht te worden als de drukte van dezen oogst achter den rug is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1