NOORD-HOLLAND Wat gebeurde bij Dieppe? 1— Verduister DAGBLAD VOOR Verbitterde tegenaanvallen bij Rzjef afgeslagen Dc Beverwijksche bonnenzwendel Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Adminlstratieboreanz: SCHAGEN: Laan 201. Tel: 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langèstraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A dvertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11889 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 31 AUGUSTUS 1942 op 19 Augustus De rapporten der Duitsche Weermacht gepubliceerd De eigen verliezen en die van den vijand HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHREiR, 29 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht pu bliceert over de Engelsche lan dingspoging bij Dieppe op 19 Aug. 1942 een officieel verslag, waarin o.a. gezegd wordt: De door het opperbevel van de Weermacht ontvangen rapporten ivan leger, vloot en luchtmacht, de buitgemaakte bevelen en verklarin gen van gevangenen, geven thans een volledig beeld van de zware, nederlaag, die de vjjand bij zijn po ging tot het oprichten van h#t tweede front bij Dieppe heeft gelé den: De^bedoeling van den vijand zijn doof de resultaten onzer eigen Verkenning en door het buitge maakte operatiebevel van niet min der dan 121 dicht in elkaar getypte [vellen ondubbelzinnig opgehelderd. Zij bewijzen, dat het den vijand er niet op aankwam afzonderlijke doe len te vernielen, doch dat er reeds aan de eerste golf- van landings troepen de taak was gesteld, stad en haven van Dieppe in te nemen en een diep bruggenhoofd te vor men, welks omvang wordt geken schetst door de als doel van den aanval genoemde plaats Arques la Bataille, 7 km. van de kust gelegen. Ter uitvoering van deze voornemens was in de eerste golf de tweede Ca- nadeesche divisie over een breedte van ongeveer 25 K.M. ter landing op zes verschillende plekken opgesteld. Deze troepen bestonden uit uitgezochte elite strijdkrachten, die sinds maanden voor de landingsgevechten speciaal waren, opgeleid en in hoofdzaak in ieder ge val niet uit Engelschen doch uit Ca- nadeezen bestonden. Achter deze eer ste golf stonden naast talrijke an dere in de wateren tusschen Dieppe en Portsmouth waargenomen troepen van landingsbooten, transportvaartuigen en lichte zeestrijdkrachten tot de grootte van kruisers een drijvende reserve van zes 'groote ook met pantserwagens volgeladen transportschepen en drie vrachtbooten. Meer Noordelijk bevond zich een andere sterke groep wel het gros van de landingsstrijdkrachten met 26 transportschepen in zee op welker dekken/naast elkaar dicht op eengepakt de troepen stonden. Aan luchtstrijdkrachten had de vij and meer dan honderd gevechtsvlieg tuigen, waaronder taltijke viermoto rige en op z'n minst duizend jagers overwegend voor den aanval op' de Duitsche kustverdediging opgeöbld. De ge"vonden bevelen verstrekken ook nog in ander opzicht waardevolle conclusies. Het eerste doel moest be staan in de vernieling van enkele kustbatterijen die de kustwateren en het strand beheerschten, waarna men, ondersteund door de kanonnen van talrijke vlooteenheden op het strand aan land zou gaan' om de haven en de stad in bezit te nemen, glunderen in eiken vorm was ten -strengste ver boden. De njotiveering daarvoor in het operatiebevel luidde, dat de Duit sche bezettingstroepen een hoogen standaard van individueel fatsoen, heb ben ontwikkeld" en dat daarnaar ook de landingstroepen door de bewonders zouden worden beoordeeld. Om dit be vel, dat eveneens het voornemen van een langdurig verblijf aan licht in ~het licht stelt te controleeren, was speciaal een officier der gendarmerie met hulp strijdkrachten benoemd. Niettemin ge loofde men dat de Fransche bevolking Van de landende troepen zou kunnen Verlangen haar naar Engeland te eva- cueeren. Voor dit doel was een spe ciale groep aangewezen, ter sterkte van een officier en zes andere dienst- graden van Fransche nationaliteit, die «venwel de opdracht hadden uitslui tend voor den dienst geschikte Fran- schen mede te nemen en ook slechts dan wanneer zij zich verpli.chtten tot dienstneming in de formaties van De Gaulle. Ook aan visschers die hun ei gen vaartuig meebrachten, moest het toegestaan zijn onder de bescherming van de zeestrijdkrachten naar Enge land over te steken. Het werkelijk verloop (Jer ge beurtenissen is uit de berichten van het Duitsche opperbevel der weermacht voldoende bekend. Den vijand zelf heeft deze door een reeks openlijke radioseinen be vestigd. Uit deze radioseinen blijkt nog hfet volgende: met gebruikma- kng van numeriek beperkte, strijd krachten en daarmede zonder al te groot risico moesten pogingen ge daan worden op het vasteland een bruggehoofd en een bruikbare ha ven te verkrijgen. Ware dat gelukt, dan zou de Engelsclie legerleiding niet geaarzeld hebben andere ge reedstaande troepen aan land .te zetten en daarmede het tweede front in Frankrijk te vormen. Voor het geval de onderneming misluk te was evenwel de terugtocht pro pagandistisch en militair voorbe reid. Aan de troep was de eigen lijke bedoeling verzwegen en aan de Fransche bevolking was door <fê radio bekend gemaakt, dat bier geen sprake^was van een invasie De onderneming tegen Dieppe heeft den vijand zware verliezen Berokkend. Hij verloor 2.195 man aan gevangenen, onderwie 128 oLicieren. Onder he» bevond zich de commandant van de zesde Ca- nadeesche brigade infanterie Wil- liam Wallace Southam, voorts twee kolonels en 13 stafofficieren Behalve de vernietigde 29 pantser wagens en verkenningsauto's werd een groote hoeveelheid lichte en zware infanteriewapens en ander oorlogstuig, vooral ook landings booten, buitgemaakt. De vijand leed zware bloedige verliezen, die veel grooter zijn 'dan het aantal krijgsgevangenen. Alleen aan de kust werden 600 dooden geconsta teerd. Het aantal verdronken man schappen is niet na te gaan. "Steeds spoelen nog lijken op-« het strand zijn. Voorts verloor de vij and: 127 vliegtuigen, 4 torpedo jagers, 2 torpedobooten, 1 torpedo motorboot, 7 transportschepen en Nedcrlandsche vrijwilligers bij de Waffen SS. De Kp-Führer overtuigt zich persoonlijk of alle handgrepen bij. het scherpstellen der handgrana ten juist worden uitgevoerd. SS PK Fritz-VNP-Pax Holland m. ©en aantal landingsbodten, die door artillerie on luchtmacht tot zinken gebracht werden. Bescha digd werden: 4 kruisers, 4 torpe dojagers, 5 transportschepen, 4 torpedoniotorbooten, 2 kleiner een heden en talrijke 'andingsbooten. Daaiie-gen bedragen onze eigen verliezen ondanks alle beweringen van de vijandelijke propaganda: •bij het' leger: 115 dooden, 1S7 ge wonden 15 vermisten; bij de mari ne: 78 dooden en vermisten, 35 gewonden; bij de luchtmacht: 104 dooden en vermisten, 58gewonden, in. totaal dus 591 manschappen verloren, een onbeteekenend ver lies dus vergeleken met dat van den vijand. Aan.Duitscdi materiaal gingen 35 vliegtuigen en een duik bootjager verloren, 6 stukken ge schut werden beschadigd. De houding van de Fransche be volking was meer vlan correct. Zij heeft ondanks eigen verliezen de Duitsche troepen in hun strijd door hulpvaardigheid van eiken aard ondersteund. Zij heeft branden ge- bluscht, gewonden verzorgd en1 de troepen voorzien van eten en drin ken. Uit erkentelijkheid voor deze houding worden op bevel van den Führer de Frarfteohe krijgsgevan genen afkomstig uit de Fransche plaatsen van liet geveebtsgebied om Dieppe uit de krijgsgevangen schap ontslagen. Aarïvalskracht van den vijand gaat verminderen Sowjet-vliegtnigen boven N*0.-Duitschland HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 30 Aug. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Zuiden van den benedenloop van den Koeban rukken Duitsche en Roemeen sche troepen ondanks sterk vijandelijk verzet, in het moeilijke terrein verder op. In het gebied van Stalingrad bra ken infanteriedivisies en snelle for maties. door sterke strijdkrachten van de luchtmacht gesteund, door krachtig versterkte stellingen heen en drongen zij in hevige gevechten diep in het vijandelijke verdedi gingssysteem binnen. Ten Zuidwes ten van Kaluga werden opnieuw aanvallen van sterke vijandelijke formaties infanterie en tanks afge slagen. Bij Rzjef trachtte de vijand ook gisteren door sterke strijdkrach ten in den.strijd te werpen, het front te doorbreken. Met medewer king van de luchtmacht werden aan De roggeoogst in Drente wordt binnengehaald en overal rond de dor den ziet men de bekende hooge roggemijten verrijzen. Het opzetten van de basis vam een HNTgemUt. dat lang niet ieders werk is. VNP-Landstand-Folkers-Pax Holland m vallen, deels in een tegenaanval, af geslagen. Het is den bolsjewistischen troe pen. nu de slag om Rzjef reeds een maand duurt, ondanks den massa- len inzet van menschen en materi eel ter sterkte van vier tot viif le gers. niet gelukt het Duitsche front te doorbreken. De terreinwinst van den vijand staat tactisch noch ope ratief in eenige verhouding tot de hem hierbij toegebrachte verliezen aan menschen en materiaal. Alle be weringen van de bolsjewisten over een geslaagde doorbraak zijn on juist. Het front is gesloten, terwijl de aanvalskracht van den vijand meer en meer verlamt. Sedert den dertigsten Juli werden in dezé ge vechten 1572 bolsjewistische tanks stukgeschoten, deels door vliegtuig formaties en formaties luchtdoelar tillerie van de luchtmacht vernield of in gevechten van zeer dichtbij vernietigd. 547 vliegtuigen neerge schoten bij 25 eigen verloren vlieg tuigen en werd talrijk materieel door het Duitsche afweervuur en de aanvallen van de Duitsche lucht macht vernield. De bloedige verlie zen van den vijand zijn buitenge woon hoog. Tej? Zuiden van het La- dogameer verloor de vijand bij nieu we vergeefsche aanvallen 21 tanks. In den afgelóopen nacht hebben bolsjewistische bommenwerpers deels op groote hoogte storingsvluoi ten ondernomen boven Noordoost Duitschland. Door lukraak neerge worpen bommen ontstond op1 enke le plaatsen geringe schade. In Nrd. Afrika werden door Duitsche en Italiaansehe jachtvliegtuigen en door luchtdoelartillerie twaalf Brit- sche vliegtuigen neergeschoten. In het zeegebied van El Daba werd een Britsche torpedojager door bomtreffers zwaar beschadigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben ten Zuiden van Korfoe een Britsche duikboot tot zinken ge bracht. Tijdens vluchten van Britsche ïor maties boven de bezette gebieden in het Westen werden gisteren in luchtgevechten vijf vijandelijke vliegtuigen, zonder eigen verliezen, neergeschoten. In den strijd tegen Groot Brittan- nië vielen Duitsche vliegtuigen over dag industrieele en ravitailleerings- installaties in Zuid- en Oost Enge land. alsmede schepen aan de En gelsche Kanaalkust aan. Een Britsch koopvaardijschip van 5000 brt. en een convooivaartuig werden door voltreffers tot zinken gebracht. Een ander convooivaartuig bleef zwaar beschadigd liggen. Italiaanscb weermachtsbericht ROME, 30 Aug. (Stefani)" Het hoofdkwartier van de Italiaansehe weermacht deelt mede: Aan het Egyptische front artille rievuur en wederzijdsche activiteit: van verkenningstroepen, De Brit sche luchtmacht heeft opnieuw bomaanvallen gedaan, vooral op den Zuidelijken^ sector van onze stellingen. De batterijen luchtdoel geschut van enkele groote( troepen- onderdeelen, waaronder die van de divisies Littorio en Bologna, heb ben vier aanvallende vliegtuigen neergeschoten. Twee piloten wer den gevangen genomen. Acht an dere vliegtuigen werden* door Ita liaansehe en Duitsche jagers in herhaalde luchtgevechten neerge schoten. In de Middellantjsche Zee werd een vijandelijke duikboot door Duitsche vliegtuigen tot zinken ge bracht. In den nacht van 27 op 28 Au- 50 JAAR BOERENKNECHT. KAMPEN, 29 Aug. - Op 1 September zal Aart -Schilder op het Kampereiland te Kam pen het feit herdenken dat hij 50 jaar geleden bij de familie van Dijk in dienst trad als boerenknecht en dat onafge broken tot in het derde ge slacht, is gebleven. De a.s. jubilaris is thans 72 jaar oud en verricht nog steeds met opgewektheid zijn werk. gustus werd door een kleine vijan delijke afdeeling een poging on dernomen om op het eiland Ceri- gotto, ten Noorwesten van Kreta, te landen. Door het onmiddellijk op- teden van ons garnizoen werd de vijandelijke afdeeling op de vlucht gedreven. Voor de Egyptische kust werti een Britsche torpedojager door een van onze motortorpedo- booten getorpedeerd en zwaar be schadigd. Maan Maan op vanavond om onder 23,06 00 12.50 2 sept. 20.33 uur17Sept L.K. tof morgenochtend E.K. 10 Sept jr *Q 24 Sept. N.M. O.^y uur V.M. De heer H. J. Schurink te Barneveld geeft wekelijks een middag ad- vies aan hen. die zelf tabaksplanten hebben gekweekt, omtrent de ver dere behandeling der tabaksbladeren. De heer Schurink (links) tij dens een deskundige uiteenzetting. VNP-De Haan-Fax Holland m. Doodstraffen geëischt door Staatsanwalt Hedenochtend uitspraak 's GRAVENHAGE, 29 Aug. Vandaag, den derden dag van" het proces ovor het Obergericht tegen 'de e.lf verdachten, die betrokken zijn-bij de in den nacht van 1 op 2 April in het distributiekantoor te' Beverwijk gepleegde inbraak en den daarop gevolgden bonnenhan- del, werd de zitting begonnen met het hooren van den psychiater, die de verdachten Catoen en de Groot gistermiddag op verminderde toe rekeningsvatbaarheid heeft onder zocht. Spr. concludeerde, dat, oij Catoen verminderde toerekenings vatbaarheid ten aanzien van de daad zijns inziens bij Iftm niet. aanwezig is. Wat verd. de Groot betreft, diens naaste verwanten zijn weliswaar min of meer geesterzieken. Zijn daad is echter zeker geen gevolg van kleptomanie. Zij werd doelbe wust voorbereid. Verminderde toe rekeningsvatbaarheid heeft spreker ook bij hem niet kunnen consta teer en. Vervolgens was het woordaan den Staatsanwalt voor het fiouden van zijn requisitoir. Het requisitoir. Deze ving zijn aanklacht aan met te herinneren aan het eenige maan den geleden voor het Obergericht gevoerde groote proces tegen de verdachten, betrokken bjj de in Juni 1941 in het gemeentelijk distri butiekantoor te Amsterdam ge pleegde inbraak. Zeer in het bijzon der, aldus spr., herinnert deze zaak ons aan dit proces. Het zijn dezelf de soort onderwereld-typen, die hier voor ons zitten en zich op misdadige wijze hebben vergrepen aan bescheiden, bestemd voor ae voedselvoorziening. Er is echter ook een belangrijk onderscheid tusschen beide zaken. Was de in het eerste geval gestolen hoeveelheid bescheiden grooter. in dit geval zijn bijv. veel meer vleesch bonnen ontvreemd. Bovendien bij dezen bonnenhandel zijn veel meer bescheiden in omloop gebracht, bij na alles. Zooals men zich zal her inneren, werd in de Amsterdam- sche zaak een deel daarvan door de daders en hun medeplichtigen uit vrees voor de gevolgen, vernietigd. Lagen de .verdiensten der ver dachten toen tusschen. de 2000 en 20000 gldcn, deze mannen hebben meer geld verdiend aan hun duis ter werk. Zoo yerdachte De Groot 60.000 gulden, Catoen 55.000 gulden, Aldewereld 25.000 gulden, enz. en dat als. vrucht van'èen nachtelijke inbraak. Verdachten hebben zich al dus de Staatsanwalt vergre. pen aan de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk. In dit verband moeten de be scheiden met de grondstoffen gelijk worden gesteld. Door hun daad hebben zij de voorziening van duizenden menschen in ge- vaar gebracht, speciaal van de minder-bedeelden, en dat in April 1942, toen de levensmid delenvoorziening zeer moeilijk was. Krachtig, vooral in oorlogs tijd, moet worden opgetreden tegen hen, die deze voorziening en daarmede orde en rust in gevaar brengen. Met betrekking tot de straffen die hij zou e'schen, merkte spreker voorts nog op, dat speciaal de Jo den onder de verdachten meer dan wie ook in dezen tijd reden had-' den zich aan niets te" vergrijpen, dit. dienen zij wel te bedenken. Nadat de Staatsanwalt hulde had gebracht San het Amsterdam- sche politiecorps voor zijn opspo ringswerk en speciaal aan een jon gen marechaussee-beambte (den j^gënt-van politie Bruinsma te Amsterdam), die met levensgevaar den gevaarlijken inbreker Catoen na diens uitbraak uit Amersfoort overmeesterde, formuleerde hij zijn eisch als volgt. 1. Leviê de Groot (jood), typo graaf, ongehuwd, geb. 12 Juli 1904 te Amsterdam: 2. J. P. Catoen, monteur, getb. 26 Octofoer 1898 te Amsterdam en 3. Heiman Herman Meijer(jood), veekoopman; geb. 27, Mei 1911 te Amsterdam, allen aangeklaagd wegens sabotage, de' doodstraf, tegen nr. 4: ATbertius v. d. Linden, dagbladcolporteur, geb 30 September 1896 te Utrecht, wo nende te Beverwijk, vijf jaar tiuoht huis, wegens medeplichtigheid, te gen nr. 5: Jófhan Aldewereld (half jood) slager, geib. Aug. 1904, wo nende te Bussum, acht. jaar tucht huis, tegen nr. 6: Gerrit Hendrik Rijke 'Meijer, veekoopman, geb. 25 Juli 1805 te Haarlemmermeer en nr. 7: Joh. C. Fr. Clément» auto bestuurder, geb. 25 Nov. 1902 te Amsterdam, wonende te Amster dam, elk vier jaar ttiohflhuis, te gen nr. 8: Pieter Kroon, boter- en kaaswinkelier, gelb. 16 Aug. 1918 te Abcoude, drie jaar tuchthuis, tegen - nr. 9: Gij^bertus Piloo, groentenhandelaar, gefo. 23 Juni 1898 te Amsterdam, zes jaar tucht huis. tegen nr. 10: Salomon Canes (jood), lompenhandelaar, geb. 7 Nov. 1S91 te Amsterdam, vier jaar tuchthuis. (Nrs. 5 Urn 10 al'm we gens overtreding der kriegswirt- schaftsverordnung) Tegen nr. 11: Mozes van Loggen (jood) coupeur, geb. 25 Febr. 1921 te Amsterdam, drie jaar tuchthuis wegens mede plichtigheid. (Voor degenen, dïc^ alleen voor overtreding der kriegswirtschafts- vérordnung terechtstaan, tevens nog geldstraffen). Nadat de folk den eisch voor d© verdachten en .hunne verwanten had vertaald, kregen de verdedi gers gelegenheid voor hun' plei dooien. Tot slot kregen alle verdachten nog gelegenheid iets te hunnen gunste in het midden te brengen. Zij verklaarden berouw te hebben over hun vergrijp en niet de ge meenschap te hebben willen bena- deelen, doch' slechts geld te hebben willen verdienen. •De president deelde hierop mede. dat. het vonnis hedenmorgen (Maandag) om negen uur zal wor den uitgesproken. NIEUW TARIEF VOOR „PAKJES" NAAR DUITSCHLAND. Op het oogenblik wordt voor het verzenden van pakjes naar Duitsch land. het protectoraat Bohemen en Moravië en het Generaal-gouverne- ment tot en met 500 gram 25 cent en boven 500 gram tot en met 1000 gr. 40 cent betaald. Met ingang van 1 September zal het thans geldende tarief opgeheven worden eu voor elk pakje (zonder onderscheid van gewicht tot en met de grens van 1000 gram) een be drag van f 0.30 berekend worden. ..Pakjes" mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram en moeten in onge sloten zakjes, doosjes of losse om slagen verpakt zijn. Zij mogen geen stukken bevatten, welke het karak ter hebben van een briefwisseling over zaken van actueélen of persoon lijken aard. DE YANKEES OP IJSLAND. STOCKHOLM, 30 Aug. (D.N.B.) De Amerikaansche krijgsiaad te Reykjavik heeft, naar de Britsche berichtendienst meldt, twee Ameri kaansche soldaten tot vijf jaar dwangarbeid en verwijdering uit het leger veroordeeld, omdat zij in een café een IJslander hadden dood geschoten. Een ander soldaat, die een IJslandschen jongen doodge» schoten had, bleek in zijn geestelij ke vermogens gestoord te zijn en werd naar een krankzinnigenge sticht overgebracht Een vierde sol daat, die een IJslander had dood geschoten, omdat hij hem per auto was voorbijgereden zonder zijn dooriaatbewijs te toonen, werd vrij gesproken, Tentoonstelling „Herlevend Nedefland" Zaterdagmiddag om drie uur is in een der turnzalen van gebouw Zuilen straat 8 te Utrecht, geopend de ten toonstelling „Herlevend Nederland", georganiseerd door de N.S.B. en be doeld om den Nederlander in vogel vlucht een inzicht te géven in het ont staan van het Nat.-Soc. in ons land en welke rol daarbij de N.S.B, als eenige politieke beweging in Nederland heeft gespeeld. De Ned. pers is in de gelegenheid gesteld een voorbezoek te brengen aan deze tentoonstelling, waarbij de heeren Blokzijl en Schuilenburg, de noodige inlichtingen verstrekten. De heer Schuilenburg zette uiteen, dat het doel van deze tentoonstelling is den toeschouwer een zoo goed mo gelijk beeld te geven van den tijd vóór dat de N.S.B. bestond, van de periode dat de N.S.B. kwam tot op heden en van het tijdperk, dat nog in het ver schiet ligt. Het laatste derhalve gezien als toekomstbeeld. Twee groote zalen beslaat deze ex positie, waarvan de eerste bestemd is voor het „verleden" en het „heden" en de tweede uitsluitend is ingesteld op de „toekomst". Het eerste vak in de eerste zaal is geheel ingericht voor wat de samensteller niemde „De ver deeldheid". Aan het historisch oogenblik, waarop de N.S.B. bij monde van den Rijkst commissaris (bij het tienjarig bestaan) als eenige politiek beweging in Ne derland werd verklaard, is uiteraard op deze tentoonstelling de noodige aan dacht geschonken. Wanneer men voorts een oogenblik heeft vertoefd bij dé afdeeling orde diensten en heeft kennis genomen van hetgeen -op deze expositie is te zien met betrekking tot de bestrijding der N.S.B., de terreur- en lastercampagne, dan komt men tot den' tegenwoordige» tijd. Wij zien in de vitrine „Blokzijl" op welk een schandelijke wijze sommige „volksgenooten" meenen hun anti-ge- zindheiJRe moeten lucht geven. In de zaal, waar de „toekomst" in beeld is gebracht, vragen ver boven, alles uit de drie bronnen der N.S.B., n.1. godsvertrouwen, liefde voor volk en vaderland en eerbied voor den arbeid, de aandacht. Deze tentoonstelling is voor ieder een gratis toegankelijk. Zij blijft vier weken achtereen geopend en verdient ongetwijfeld die aandacht, welke de organisatoren en met name de heer Schuilenburg, ermede hebben beoogd. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1