Duitsche legers op 25 km. van NOORD-HOLLAND Drie bonnenzwendelaars Verduister Stalingrad 30 Schepen door het duikboot wapen tot zinken gebracht Landingspoging mislukt Oproep van den Fyhrer ter dood veroordeeld DAGBLAD VOOR $ermat\ mmz-M fiiwytfo JKMargverthï- [SwiUt 'jS'ifnts-iAdcf> S'Auimy Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Redactie- en Administratieboreanz: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 9? Tel 3332 Ontlastingsoffensief bij Rsjef mislukt Ifaliaansche motorbooten opereeren op Ladogameer HOOFDKWARTIER VAN' DEN FüIIREH, 31 Aug. (D.N.B.) IW opperbevel der weermacht deelt i*i een extra bericht mede: „Duitsche duikbooten hebben de vijandelijke scheepvaart in de af- geloopen week weer zware verlie zen toegebracht. Zij hebben op den Atlantischen Oceaan, fcu de Cara- ibische Zee, en voor de kust van West-Afrika, in weerwil van den krachtigen afweer door vijandelij ke lucht- en vlootstrijdkrachten, in zware, hardnekkige gevechten 30 in konvooi of alleen-varende sche per t een gezamenlijken inhoud van 181.000 ton tot zinken gebracht. Vijf andere schepen werden getor pedeerd." HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 31 Aug.^- Het apperbe- vel van de weermafcht maakt be kend: „Ten Zuiden van den beneden loop van den Kocban wierpen Duit sche en Roemecnsche troepen bij den succfesvol verloopei^den aanval den vijand in de richting van de Zwarte Zeekust terug. Luchtdoel artillerie bracht eeh bolsjewistische kanonneerboot tot zinken. Ten Zuiden van Stalingrad bra ken Duitsche troepen door de vijan delijke stellingen heen, versloegen sterke bolsjewistische strijdkrach ten en staan 25 kilometer ten Zui den van de stad. Nachtelijke aam vallen van d# luchtmacht veroor zaakten in Stalingrad uitgestrekte branden. Bovendien werden spoor- wegdoelcn en vliegvelden' van den vijand ten Oosten vari de Wolga met goede uitwerking bestookt. Bij Rzjef zette de vijand op ver scheidene plaatsen zijn aanvallen met vrij sterke infanterie- en pant- serstrijdkraebten voort. In lievige gevechten werden daarbij 48 tanks vernietigd, waarvan 38 alleen door een afdeeling stormgeschut. Ten Zuid'en van het Ladogameer mislukten opnieuw aanvallen van de bolsjewisten. Italiaansche motor- torpedoboote'n brachtén in den nacht van 14 op 15 Augustus op het Ladogameer een bolsjewistische ka- nonneervoot en een vijandelijk koopvaardijschip tot zinken. Gevechtsvliegtuigen bestookten overdag en 's nachts voor den oor log belangrijke installaties in post- Engeland en in de Midlands met brisant- en brandbommen. Zooals in een extrabericlit is me degedeeld, hebben Duitsche duik booten de vijandelijke scheepvaart in de afgeloopen week weer zeer zware verliezen toegebracht Zij hebben op den Atlantischen Oceaan in de Caraïbisolie Zee en voor de kust van West-Afrika, in weerwil van den krachtigen afweer door vijandelijke lucht- en vlootstrijd krachten, in zware, hardnekkige gevechten 30 in convooi of alleen- varende schepen met een gezamen lijken inhoud van 181.000 brt. tot zinken gebracht. Vijf andere sche pen werden getorpedeerd.' Op 29 Augustus'behaalde majoor Gollpb, commodore van een jacht- eskadcr, aan het Oostelijk fgont zijn 150ste overwinning in de lucht. BERLIJN, 31 Aug. (A.N.P.) Onze cor respondent meldt: In den strijd om Stalingrad Jhebben de Duitsche troepen thans den bin nensten verdedigingsgordel der stad bereikt.De uit het Noord-Westen, Wes ten en Zuiden oprukkend^ formaties vormen een halven cirkel rond het tot een vesting versterkte stadgebied en op verscheidene plaatsen zijn reeds wiggen in het veredigingssysteem ge dreven, niettegenstaande de verdedi gers blijkbaar alles op alles, zetten om den aanval te stuiten. In overeenstem ming met het groote belang van Sta lingrad als industrie- en verkeerscen- trum zijn hier groote massa's troepen samengetrokken, die tdt de beste be- hooren, waarover de Sovjet-Russische legerleiding nog kan beschikken. De politie der verdedigers wordt evenwel met den dag slechter. De strjjd is thans in een beslissend stadium gekomen en, hoewel de te genstand der bolsjewisten nog steeds krachtig is, koestert men te Berlijn geen twijfel omtrent den afloop der ge vechten. De bolsjewistische divisies, die met de Wolga in den rug strijden, vormen op den Westelijken oever in zekeren zin een groot bruggehoofd, dat voortdurend aan hevige aanvallen bloot staat. De stad zelf wordt dag en' nacht door de Duitsche luchtmacht ge bombardeerd en staat in brand. De si tuatie is dan ook voor de verdedigers alleszins hachelijk. Terwijl de Wolga voor de bewegings vrijheid der Bolsjewisten in het gebied van Stalingrad een belemmering vormt, beteekent deze machtige barière daar entegen voor de- Duitsche strijdkrach ten in het gebied tusschen Don. en Wolga een flankdekking van groote strategische beteekenis. Bij Rzjef. Tegenover de geweldige Duitsche successen op den Zuidelijken vleugel, stelt men te Berlijn het vrijwel vol komen falen van de Bolsjewistische ontlastingsaanvallen bij Rzef vast. On danks alle krachtinspanning zijn de Bolsjewisten in dertig dagen tijds ner gens verder dan 10 tot 15 km. opge rukt en hoewel de aanvallen nog voort duren, acht men in militaire kringen alhier de grootste aanvalskracbt door den slpccesvollen tegenstand reeds ge broken. Een ding is niet twijfelachtig: ontlasting voor de verdedigers van Stalingrad heeft dit door de Bolsjewis ten zelf geschapen „tweede front" niet kunnen brengen. Wat den strijd in het gebied van Le ningrad betreft, verdient het feit de aandacht, dat thans Italiaansche motor- torpedobooten op het Ladogameer ope- Italiaansch Weermachtbericht ROME, 31 Aug. Het weermacht- bericht luidt als volgt: Coups de inain van vijandelijke patrouilles zijn mislukt aan het Egyptische front, waar levendige bedrijvigheid in de lucht viel waar te nemen. Twee toestellen werden in den strijd^ neergeschoten door onze ja gers èn talrijke andere doeltreffend met mitrailleurs beschoten tijdens gevechten met vijandelijke forma ties, die grootef in getalssterkte waren. Tijdens aanvallen op onze koop vaardijschepen in de Middelland- sche Zee zijn vier vijandelijke toe stellen vernield door Italiaansche jagers, twee door het luchtdoelge schut vari een onzer oorlogssche pen en twee andere door Duitsche vliegtuigen. Een schip werd licht beschadigt» Twee van onze toestel len keerden niet terug. 'Op het Ladoga-meer is Donder dag een Sowjet-transportschip van 1300 t. op weg naar Leningrad ge torpedeerd en tot zinken gebracht door een Italiaansche motortorpe doboot onder bevel van'onderlt.vt. z. Aldc^Benvenuto. java heet Djawa BATAVIA, 31' Aug. (Domei) Het Japansche militaire be stuur heeft medegedeeld, dat Java voortaan Ojawa zal hce- tcn, in overeenstemming met de Maleische taal. Meester Cor- nclis zal voortaan ook Djati- Negara heeten. reeren. Het zou interessant zijn te weten, langs welken weg deze klei ne oorlogsvaartuigen naar dit operatie terrein zijn vervoerd, doch om begrij pelijke redenen laat men te Berlijn hieromtrent niets uit. Wel wijst men erop, dat de Italiaansche motortorpe- dobooten, die over het algemeen iets kleiner zijn dan de Duitsche „Schnell- boote", in de praktijk het bewijs gele verd hebben, een geducht aanvalswa pen te zijn. TOKIO, 31 Aug. (D.N.B.) De Britsen—Australische poging om een kleine landingsafdeeling onder be scherming der duisternis met een, duikboot op Nieuw-Brittannië aan land te zetten om guerilla-operaties te beginnen, is volkomen mislukt. De duikboot werd tot zinken ge bracht en de landingstroep gevangen genomen door de Japansche marine. De vijand had een krachtigen korte- golfzender bij zich om in contract te blijven met het vijandelijke hoofd kwartier. Angriffszieyd spa tere Operstionsitnicbten der Br: ten erreicbie Ziele kW* Kaart bij het officieel bericht van bet oppercommando der weermacht •ver de Engelsche landingspoging bij Dieppe op 19 Augustus 1942. Hoffmann-Stapf-Pax Holland m. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 40-.jarig bestaan der voet- balvereeniging UW, in de Domstad kwam ook het dagelijksch bestuur van den N.V.B., bestaande uit de heeren K. J. J. Lotsy, A. Staal en L. Boei.jen zijn gelukwenschen aanbieden. De heer Lotsy' bood bij deze gelegenheid den voorzitter van UW. den heer J. V. Verthoren. de Bondsvlag aan.' VNP-De Keijzer-Pax Holland m. Reuter's speciale correspondent .van het Egyptisch woestijnfront bericht o.a. over de buitengewone, maar practische kleedij (blauwe overal, helm. donkere bril. met een 30 cM. lange, dikke sigaar, witzijden para sol of parapluie). waarin de pre mier de Britsche pantserbrigade in specteerde. De parapluie. welke Churchill op een in Cairo opgeno men foto draagt, is een geschenk van generaal Smuts. Stapf-Pax Holland m. Voor het Duitsche Winterhulpwerk HOOFDKWARTIER VAN' DEN' FQHRER, 31 Augustus (D.N.B.; De Führer heeft bij tyet begin van het oorlpgs-winterhulpwerk van het Duitsche volk 1942/43, den volgenden oproep gedaan: Bij het begin van het vierde jaar van een oorlog, dien het Duit sche volk om zijn of niet zijn, voor heden cn toekomst, voert, roep ik voor de tiende maal het Duitsche volk op zijn vrijwillige offers voor het Winterhulpwerk te brengen. In een gebiecL dat zich over de geheele wereld uitstrekt, strijden de soldaten van onze weermacht met inzet van Kun leven en hun gezondheid. Bij hen hebben zich het grootste deel der Europeesche volken en ook van de volken van het Verre Oosten gevoegd in een verbond van trouw, dat zal verhin* deren, dat onze landen vervallen aan het Bolsjewistische barbaris me of Joodsch-Angelsaksisch-kapi- talistische exploitatie. In dezen reusachtigèn strijd zon der weerga nu hebben de Duitsche en verhonden soldaten dit jaar het leefgebied der Europeesche volken geweldig uitgebreid. De poging van de internationale gclukkigma- kers der menschheid, Roosevelt, Churchill en Stal in om de Euro peesche volken uit te hongeren, kan daardoor reeds thans als defi nitief mislukt worden beschouwd Indien echter in dezen geweldig- sten strijd van alle tijden de Duit sche soldaat onder nauwelijks voor te stellen ontberingen in gevechten zijn zware offers brengt, dan is het vaderland juist dit jaar nog meer verplicht ook het hoogste aan offefs te geven. Zelfs dan zal het nog slechts een fractie pres toeren van dat, wat onze weer macht te land, ter zee en in de lucht volbrengt. Het. is echter ook de zin van het Winterhulpwerk, Piet slechts in vredestijd, doch eerjt recht in -den oorlog, de on- verbreekhare lotsgcmeenschap van het Duitsche volk te bekrachtigen, niet zooals in Engeland en Ame rika met frazen, doch door daden. I-Iet is de taak van het front cn van het werkende Duitsche volk te huis om de hoop van deze inter nationale goudhyenas en bolsje wistische beesten steeds meer te verstoren en hun duidelijk te ma ken, dat deze oorlog niet zal ein digen met de mogelijkheid van een verdere exploitatie door de bezittende volken, doch met een voor de wereld beslissende övej- winning der „Habenichtse". Ik verwacht derhalve, dat. het vaderland zijn plicht, vervult, voor het vierde Winterhulpwerk oorlogstij'd. Foto's van Engelsch geheim bevel BERLIJN, 31 Aug. (D.N.B.) Daar de Britten de waarheid der Duitsche bewijzen dat bij Dieppe niet een kleine plaatselijke actie, doch een grootscheepsche landings poging verijdeld werd door valschc berichten probeeren te ontzenu wen, zijn van officieele Duitsche zijde langs fotografischen weg ver kregen copieën van 't Britsche ge heime bevel, dat den omvang der voorgenomen operaties bewijst, aan de Duitsche en de buitenlandsche pers ter beschikking gestéld. DUITSCH HOOGGERECHTSHOF Acht anderen tot zware tuchthuisstraffen Gistermorgen heeft het Oberge- richt uitspraak gedaan in het uro- ces tegen de elf verdachten, betrok ken bij de inbraak in den nacht van 1 op 2 April gepleegd in het distributiekantoor te Beverwijk en den daarop gevolgden bonnenhan- dcl. Nadat de zitting om kwart voor tien geopend was en de president, zooals gebruikelijk, appèl had ge houden over de verdachten, maakte hij het vonne bekend. Het luidde ,als volgt: Wegens sabotage; 1) Levie de Groot, jood, (eisch: doodstraf), doodstraf. 2) J. P. Catoen (eisch: doodstraf), doodstraf. 3) Heiman, Herman Meyei. jood, (eisch: doodstraf), doodstraf. Wegens medepilichtighe-d: 4) Alb. van den Linden (eisch: 5» jaar tuchthuis): 4 jaar. Wegens overtreding der Kriegs- wirtschaf tsverordnung 5) Joh. Aldeweld (eisch: 8 jaar tuchthuis): 9 jaar. 6) Gerrit, H. R. Meyer (eisch: 4 jaar tuchthuis): 3 jaar en 6 maanden. 7) Joh. C. Fr. Clement (eisch: 4 jaar tuchthuis): 4 jaar. 8) P. Kroon (eisch: 3 jaar tucht huis): 2 jaar. 9) Gijsb. Piloo (eisch 6 jaar tucht huis): 7 jaar. 10) Salomon Canes, jood, (eisch: 4 jaar tuchthuis): 4 jaar. 11) Mozes van Loggen, jood (eisch 3 jaar tuchthuis): 3 jaar. Nadat het vonnis staande en in groote stilte was aangehoord, ging de president over tot de motivte- ring, wvclke hij aanving met het geven van een samenvatting van hetgeen ter zitting gebleken is om trent de daden van ieder der ver dachten afzonderlijk en hun on- derlingen samenhang. Met, betrek king tot die der hoofddaders de Groot en Catoèn merkte hij o.m. op dat beiden hun aandeel in de in braak door het Ohergericht even zwaar wordt aangerekend. Zij pleeg den deze in de nauwste samenwer king. Wat Heiman Meyjer betreft: hij is de groot-afnemer der beschei den geweest. Spreker schetste den omvang der zaak met erop te wij zen, dat in weinige dagen voor niet minder dan in totaal ITO.uOO gul den werd omgezet. Hij refereerde verder aan hetgeen door den Staats- anwalt ovbr de beteekenis der zaak is gezegd. Sabotage. Den drie hoofddaders is sabotage ten laste gelegd ingevolge de nieu we formuleering der Kriegswirt- schaftsverordnung. Het Oberge- richt wil aannemen, dat zij niei de' vooropgezette bedoeling hadden or de en rust te verstoren. In feite ech ter hebben zij die wel verstoord. Duizend menschen zouden een iaar hebben kunnen leven van de door de gestolen distributiebescheiden vertegenwoordigde hoeveelheden levensmiddelen. In dit geval werd de gemeente Beverwijk getroffen. Deze telt ongeveer 2&000 inwoners. Indien deze gemeente niet opnieuw en direct v^n-distributiebescheiden Door de V.V.V. Zandvoort wérden in Plan-Noord demonstraties en wedstrijden voor zweefvliegtuigen georganiseerd. Een zweefvliegtuig wordt met den kabel gestart. Stevens-Pax Holland m delen aanwezig waren geweest om die bonnen te honoreeren, zou Be verwijk 18 dagen zonder voeding gezeten hebben. Een verstoring van de openbare orde en rust ware hier van het onvermijdelijk gevolg ge weest. Wat de beoordeeling van Van der Lindens medeplichtigheid betreft: Hij heeft zijn woning en koffers ter beschikking gesteld van de sabo teurs, en de gereedschappen, waar mee de inbraak gepleegd werd, naar Amsterdam teruggebracht. Geldboeten had neen zin. Naar aanleiding van het feit, dat de Staatsanwalt ingevolge de SCHAGER EDITIE Deze Courant^ verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m, Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11890 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 1 SEPTEMBER 1942 Maan Maan op. vanavond om onder 2'sept. 20.30 uurC L.K. tot morgenochtend E.K. lOSept x ei 24Sept. n.m. 6.51 uur v.m. 1Ojj den. ouden difü De oude dijk van Medemblik naar 1 het Westen, langs Lambertschaag. Aartswoud en Kolhorn ligt nu niet meer, aldus schrijft de N. R Cour,, tegen de zee; hij ligt tusschen 1 den eenen kant landerijen en velden en den anderen kant weilanden en tuinen, maar als men hem van de i zijde van het oude land nadert, ligt hij er nog net als een aantal jaren geleden: het uitzicht afsnijdend met t zijn groene gras tegen de blauwe lucht. Dien vorigen keer. dat men er toen opklom, met de verwachting van de oneindigheid van de zee. had men er ook voor gestaan. Het water was er van de Zuiderzee, dat 1 zeewater was en de zee deed klotsen tegen den dijk. Niet erg hard, want het was foen net zoo'n mooie dag t als nu. maar rusteloos en verzadigd van het water, dat zeewater was en j dat de aarde medeomspande. Aan den steenen kant van den dijk was de geur v^n de schelpdieren tus- schen de basaltblokken, was de tucht die dit land eeuwen door waait; de zeelucht en de ruimte van ademen, die menschen aan de zee t vrij maakt en levend op deze aarde. Dit keer. dus als van gisteren op vandaag, was de zee weg. Nu keek men, staande op den ouden dijk, de Wieringermeer in, met een onein- dighcid van velden, met groote boerderijen er op, korenvelden en groene akkers. En dit is dan het voorrecht dat ons land geschonken is. De droom van water en land, die werkelijkheid t is geworden in het volle licht van de zon in een hoogen hemel. Er zijn menschen geweest in allé t eeuwen, die bezeten raakten van dc i ruimte, die op nieuw land uit waren, op nieuwen grond en op nieuiv ge. luk. Zij gehoorzaamden hun droom, zij werden werktuig van hun visioen, zij verlieten het eigen land met de herinneringen aan alles wat zij er achter lieten en zij zetten, als in een koorts, den voet op het nieuwe. Roekeloos, geloovend of bezeten. Het is de vraag of hun nieuwe land ooit de, werkelijkheid I heeft verkregen van het oude dat zij verlieten, de werkelijkheid van hun herinneringen en van hun eigen I verlangen naar zijn veiligheid. 1 Hier, boven op den dijk ligt het oudé land naast het nieuwe. Alleen de dijk ligt er tusschen. Hoe moet 1 men schrijven dat het nieuwe land isHet js lichter en het lijkt onder den hemel te drijven, omhoog ge- 1 houden door een licht vlies, om hoog gehouden eerder nog door het geloof dan door de zekerheid, die in het land van den anderen kant van den dijk getrokken is. Het zijn menschen. die het nieuwe land f maakten, berekeningen, discussies, schepen met tonnen steenkolen uit de mijnen, baggermolens. zand- grijpers, statistieken., maar dit alles is met eên veeg wind verdwenen. zooals alle moeite om een idee hegn, in een flits verdwenen is, als het .idee geboren is. Dit is geboren land en onder dezen hemel is het jong en zacht en genadig voor de men- schen die er op leven en voor de menschen die er naar kijken onder denzelfden hemel als van het land aan den anderen kant van den dijk. dat ook eens gedroomd werd en dat met de jaren werkelijkheid heeft ge- kregen en de zekerheid van de menschen die er oud op werden en de kerkhoven rond de kleine kerken en de oude borden in de kerken, waarop staat aangegeven welke psalmen gezongen zullen worden, dit keer. Dit is ons voorrecht: dit nieuwe land aan den buitenkant van den dijk, land tusschen droom en werke lijkheid; water en land dat zich ver bond tot groeien en vruchtbaarheid, in de ruimte van. de zee en waarin het ademen, dat* pên mensch vrij maakt heerscht. Het ademen van Nederland. Kriegswirtschaftsverordnung, die daartoe de mogelijkheid biedt, ook geldboeten had geèischt tegen die verdachten, die alleen het econo misch delict hebben gepleegd, deel de hij mede, dat 't Ohergericht hier van heeft afgezien. De met den bon- nenhandel verdiende bedragen werden in beslag genomen en de verdachten beschikten niet over dusdanige geregelde inkomsten, dat daarvan noemenswaardige boe ten kunnen wórden geheven. De ge vraagde boeten heeft hèt Oherge richt derhalve verdisconteerd in het aantal jaren tuchthuisstraf. Ver- scheidenen verdachten \W:rd alleen ten laste gelegd hetgeen 4ij omtrent hun daad zelf hebben verklaard. Tot slot deelde de president nog mede, dat ter zitting gebleken is, dat ook getuige Rodrigues, de ma kelaar, die voor de Groot huizen, briljanten en een schilderij aan kocht, zich vermoedelijk aan bon- nenhandel heeft schuldig gemaakt.. Hiernaar zal nog een onderzoek worden ingesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1