NOORD-HOLLAND Roemenen veroveren Anapa DAGBLAD VOOR Bres in verdedigings- aan Zwarte Zee gordel van Stalingrad vergroot Wat brengt de luchtoorlog HET OORLOGSPOTENTIEEL der strijdende machten Op den drempel van het - vierde oorlogsjaar Amerika's duistere uur Minister Togo afgetreden üitfi.: N.V. Uitg. Mij Hollands Noorderkwartier. Redactie, en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. tHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. mjn. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11891 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1942 De vorige maand 808.000 BRT. vernietigt Bommen op vliegvelden bij Cairo en Alexandrië HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Sept, Het opperbe vel van de weermacht maakt, be kend „Ten Zuiden van den bene denloop van den Koeban bra ken Duitsche en Roemeensche troepen taai vijandelijk verzet en bereikten zij de Oostkust van de Zwarte Zee. De stad en ba- ven Anapa werd door Roemeen sche troepen genomen. Duitsche motortorpedobooten vie len in de Zwarte Zee een be schermd convooi aan en brachten twee schepen met een gezamenlij- ken inhoud van 4500 brt. tot zin ken, waaronder een tankschip. In de Straat van Kertsj beschoot eigen kustartillerie een formatie .vijandelijke motorbooten, waarvan er twee brandend bleven liggen. Ten Zuiden van Stalingrad vergrootten divisies infanterie en snelle formaties in hevige gevechten de bres in de vijande- lijke verdedigingsinstallaties. In een snellen opmarsch in de richting van de stad najnen zij een belangrijk heuvelachtig ter rein in bezit. Een vijandelijke pantsertrein werd vernietigd. Het krachtige optreden van de luchtmacht droeg tot het bnP ken van het vijandelijke verzet bij. In den afgeloopen nacht werden zware bomaanvallen op Stalingrad en verscheidene vliegvelden ten Oosten van de Wolga uitgevoerd. Het aantal der sedert 11 Augus tus ten Zuidwesten van Kaluga in zware en succesvolle afweerge- vechten vernietigde bolsjewistische tanks is tot 868 gestegen. Ten Noordwesten van Medyn en bij Rzjef, mislukten nieuwe, door tanks gesteunde aanvallen van den vijand.. De in hevige afweer strijd staande troepen werden door formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers doeltreffend ontlast. De gisteren vermelde af- deeling stormgeschut schoot op nieuw 30 vijandelijke tanks kapot. Ten Zuiden van het Ladogameer duren de gevechten voort. Verschei dene aanvallen van den vijand wer den, cjeels in een tegenaanval, afge slagen. Op het meer werd een bolsjewis tische kanonneerboot door een luchtaanval vernietigd. Een Duit sche mijnenveger heeft op de Oostr zee een bolsjewistische duikboot tot zinken gebracht. In het hooge Noorden werden in den afgeloopen nacht militaire in stallaties van Archangel gebombar deerd, waardoor verscheidene zwa re branden ontstonden. De bolsjewistische luchtmacht verloor in de laatste twee dagen in luchtgevechten en door de lucht doelartillerie 182 vliegtuigen, vijf tien andere toestellen werden op den grond vernield. In denzelfden tijd gingen 11 eigen vliegtuigen .verloren. In de beide laatste nachten be stookten formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen verscheidene Brit- sche vliegvelden ten Zuiden van Alexandrië en ten. Noordwesten van Caïro met bommen van zwaar kaliber, alsmede met duizenden brandbommen. In de installaties van het vliegveld en tusschen op den grond staande vliegtuigen wer den ontploffingen en zware bran den waargenomen. De Duitsche marine heèft in de maand Augustus in totaal 699.100 brt. tot zinken gebracht^ Hiervan werden 106 schepen met "een geza- menlijken inhoud van 667.134 brt. door duikbooten en 5 schepen niet een totalen inhoud van 32.000 brt. door mptortorpedobooten vernie tigd. 23 Andere schepen met een gezamenlijken inhoud van meer dan 130.000' brt. werden getuipe- deerd. De volgende vijandelijke oorlogs schepen werden tot zinken ge bracht: het vliegtuigmoederschip Eagle, een hulpkruiser van 12.000 brt., 2 torpedojagers, een duikboot, 10 motortorpedoboten, 3 bewa- king"svaartuigen en 3 kleinere vaartuigen.' Beschadigd werden twee torpedo jagers en talrijke motortorpedo booten. In dezelfde periode bracht de luchtmacht 14 koopvaardijschepen met een totalen inhoud van 109.000 brt. tot zinken en beschadigde zij 12 andere koopvaardijschepen, wel ker inhoud niet is aangegeven. De luchtmacht heeft de volgende vijandelijke oorlogsschepen tot zin ken gebracht: 1 kruiser. 4 torpedo jagers, een duikboot, een torpedo- boot. een motortorpedoboot, een be wakingsvaartuig en een convooi- vaartuig. Beschadigd werden twee vlicgtuigmoederschepen, 12 krui sers, resp. torpedojagers, 4 motor torpedobooten, een stormboot voor landingen, een convooivaartuig. Behalve de gevoelige verliezen aan oorlogsschepen verloor de vijandelijke scheepvaart zoodoende in de maand Augustus in totaal 125 schepen met een gezamenlijken inhoud van 808.100 brt. 35 Andere schepen met een totalen inhoud van ongeveer 200.000 brt. -werden getorpedeerd, resp. door bomtref- fers zwaar beschadigd. Nedérlandsche vrijwilligers bij de Waffen-SS. Deze foto spreekt voor zichzelf. Met glundere gezichten wordt het eten in ontvangst geno men. SS-PK Fritz-VNP-Pax Holland m. DUITSCHLAND ZAL DE BRIT- SCHE BOMBARDEMENTEN BEANTWOORDEN. De Berlijnsche correspondent van de N. R. Cour. seint aan zijn blad: De verscherping van den lucht oorlog door de Eugelschcn, die op het oogenblik kan worden waar genomen, zal ongetwijfeld te gele gener 'tijd gelijke actie van Duit sche zijde uil tokken. Ofschoon het Duitsche- antwoord op de Engcl- sche aanvallen reeds geleidelijk in kracht toeneemt, ligt het toch wel in de lijn der verwachtingen, dat de intensiteit der Duitsche bom bardementen nog belangrijk zal stijgen. Hierbij zij herinnerd aan de aankondiging van rijksminister dr. Qöbbcls van eenige weken ge leden, dat zoodra het oogenblik gekomen zal zijn, Duitschland op de Engelsche vliegraids met alle kracht zal ageeren. Het verloop van deze fase schijnt het vermoe den te wettigen, dat het tijdstip waarop Duitschland met gelijke munt zal betalen, niet zoo heel ver meer verwijderd is. Zoodra de stra tegische doelen, welke de Duitsche legerleiding voor het Oosten heeft gesteld, zijn bereikt, zal zonder twijfel het Oostelijk front belang rijk kunnen worden ontlast, in dien zin, dat troepeneenheden, materiaal en vooral vliegtuigen voor gebruik elders beschikbaar kunnen worden gesteld. Het is aan te nemen, dat dit tijdstip zal sa menvallen met het lengen der nachten. Het is ook in den afge loopen winteroorlog gebleken, dat gemotoriseerde troependcelcn en ten deele ook vliegtuigen door de klimatologische omstandigheden niet in dien omvang in het Oosten gebruikt kunnen worden als dit in don zomer het geval is. Indien de operaties in de Sowjetunie, wat hier algemeen met een hoogen graad van waarschijnlijkheid wordt aangenomen, tegen het ge noemde tijdstip voórloopig kunnen worden afgesloten, zal men er op kunnen rekenen, dat' de Duitsche luchtaanvallen op Engeland in ontvang en gewicht belangrijk worden "uitgebreid. Ook de Engel- schen hebben gedreigd, dat ze bij het lengen der nachten de Duit sche steden in versterkte mate zullen teisteren en wel samen met contingenten van de Amerikaan- sche luchtmacht, waarvan gezegd wordt dat die reeds op Engelsche en Noord-Iersche vliegvelden ge reed staan. De Engelschen zullen zich zonder twijfel vergissen wan neer zij aannemen, dat de be trekkelijke zwakte van den Duitschen actieven vliegeraf- weer een permanent verschijn sel is, want er bestaat aanlei ding om aan te nemen, dat het beeld van den luchtoorlog binnen niet al te langen tijd zich belangrijk zal wijzigen. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 1 Sept. Het weermacht- bericht luidt als volgt: Aan het Egyptische front bedrij vigheid van vooruitgeschoven af- deelingen. Wij hebben talrijke ge vangenen gemaakt. Formaties Ita- liaansche en Duitsche vliegtuigen hebben de achterhoede van den vijand gebombardeerd. Op den dag. waarop ten derde male het uitbreken van den huidigen wereld oorlog verjaart, kan men de machtsverhoudingen, zooals die op het oogenblik in de wereld bestaan, weer geven met bijgaand kaar tje (Polygoon-Van Pelt Pax Holland m). Nu Br.— Indië met zijn 358 millioen menschen zich gereed maakt zijn lot in eigen handen te nemen, nu Chi na met zijn 440 millioen menschen geheel van En geland en Amerika afge sneden is en ook na het verlies van Nederl.-Indië. staan bijna 1 milliard men schen niéPmeer ter beschik king van het dorlogspoten- Vaar- en ankerverbod op het ljsselmeer Op grond van art. 5, 2e lid van de verordening no. 100/41 van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, betreffen de buitgenwone maatregelen ten dienste van de kustbescherming wordt op het IJsselmeer het- beva ren en ankeréh van alle vaartui gen ten Westen van de lijn Mui denPampusUitdam vanaf 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonsopkomst verboden. Het leggen van fuiken Oostelijk van de lijn UitdamOostelijk ha venhoofd op het Buiten-IJ en in de verdere verlenging naar het land toe, is verboden. Handelingen in strijd hiermede worden volgens art. 7, lid 2 van de verordening no. 100/41 van 23.5.41 bestraft. REORGANISATIE DER KERKE LIJKE PERS. Ngar aanleiding van een gisteren gepubliceerd bericht over liet niet. meer verschijnen van verschillende kerkelijke bladen wordt ons van officieele zijde medegedeeld, dat het hier niet, in tegenstelling tot andersluidende berichten, een ver bod van deze bladen betreft, maar slechjs een reorganisatie der ker kelijke pers, noodzakelijk gewor den oït grond van de algcmeene maatregelen voor de bezuiniging op papier. Van een verbod van kerke lijke bladen kan dus niet worden gesproken. Alle confessioneele groepen kunnen nog steeds de le den harer godsdienstige gemeen schappen in de mededeelingenbla- den, waarvoor een nieuwe regione indeeling is vastgesteld, voortdu rend op de hoogte houden van be richten van kerkefijken inhoud. r— Verduister Maan Maan op vanavond om onder 009 20 28 «56 2 Sept uur 17 Sept L.K. tót morgenochtend E.K. 10Sept j, 24Sept N.M. D.3J uur v.M. _L_ Vlak naast de molen van den polder, wordt een watergemaaltje geplaatst, ten vijzel in de watergang van het ,De Lage Hoek" te Veenhuizen Het monteeren van de groote hou- gebouwtje. Foto Kuiper. Een blik terug eft vooruit BESCHOUWING VAN ALFRED ROSENBERG BERLIJN, 1 Sept. (D.N.B.): Naar aanleiding van het feit, dat vandaag drie jaar geleden den oorlog tusschen Duitschland en Polen uitbrak, publi ceert de Deutsch-Diplomatische Kor- respondenz een overzicht over de En- gelsch Amerikaansche kuiperijen, waardoor deze oorlog werd ontketend. De Diplo wijst dan op de stelselmati- gen arbeid van de Anglo-Amerikaan- sche diplomatie in Europa na de over eenkomst van München. Het bleef juist den opvolger van Wilson voorbehou den, die in 14 punten hetzelfde beschik kingsrecht had opgesteld, om zich niet alleen hiertegen te verzetten, doch in het geval Bohëmen de verwezenlijking van de revisiegedachte als een aan leiding te beschouwen voor de revan- chepolitiek. Reeds toen vond Roose- velt in Churchill een helper. Beiden waren van plan de overeenkomst van München te ontdoen van de mogelijk heid voor eeri eeuwigen DuitschEn gelschen vrede. Door ambassadeur Bullitt heeft het Witte Huis in Euro pa alles in het werk gesteld om iederen weg tot een fair vergelijk met Duitsch land te versperren. Letterlijk besluit de Diplo met de volgende woorden: „In plaats van een vernietiging van Duitschland echtèr, levejde deze politiek als resultaat op een verregaande beheersching van het Europeesche continent door de spilmo- gendheden. Ook het deelnemen van de bolsjewisten aan den oorlog en van de V.S. heeft voor de geallieerden geener lei verlichting gebracht, want alle rijk dommen van Groot-Brittannië gingen voor de vijanden van de spilmogendhe- den verloren. Ondér deze auspiciën be gint het vierde oorlogsjaar, Op den drempel van het vierde oorlogsjaar staan de mogendheden van het Pact van Drie in een zegevierenden op marsch aan alle fronten. Rosenberg over dezen oorlog BERLIJN, 1 Sept. (D.N.B.): Heden, op den derden verjaardag van het uit breken van den oorlog, schetst Alfred Rosenberg, minister voor de bezette gebieden, in de Voelkische Beobachter tieel der vijandelijke mo gendheden. terwijl zijds de meeste Chineezen (ogspotantietl «w t* ■"dbr rnogemt/>*dfn batcbikbaar voor de sortnv>gantih*diif> tnAmiiktwtxKim stfSjdkntt/iiati ft/ACHTSV'ERHOflölNG£N *9<-■ wr nr Pntsxb» ,i>jk en volkerengemeenschap pen van den Indischen en Stillen Oceaan behalve Australië reeds nu inge schakeld ziin bii het oor logspotentieel van den bondgenoot Japan. Zoo staan dus tegenover de 50 mülioen Engelschpn. die zich met de strijdkrachten van Noord-Amerika ver bonden hebben, veel meer dan een milliard menschen die hun werkkrachten voor de spilmogendheden inzet ten. Astronomisch getal GENèVE, 1 Sept. (D.N.B.) Volgens .een rapport van het Amerikaansche ministerie van Financiën heeft de regeering der Ver. Staten tot dusver meer dan 220 milliard dollar voor den oorlog gevraagd en verkregen. Dit is meer dan het totaal der uitgaven der Vér. Staten van. 17S9 tot 7 Deceimber j .1. LEDEN VAN EGYPTISCH KONINGSHUIS GEARRESTEERD. ROME, 1 Sept. (D.N.B.) Vol gens Italiaansclie persberichten ""zijn in Egypte vijf leden van het koninghuis, onder wie zich Sabri Pasja, de oom van koning Faroek bevindt, door de Britten gearres teerd, Omtrent het lot en de ver blijfplaats van de gearresteerden is niets bekend. Het koninklijke slot wordt door Engelsche troepen zeer streng bewaakt. Volgens een ander bericht zijn er van de 6000 Egyptische natio nalisten, die de vorige week zijn gearresteerd, reeds 2000 naar de concentratiekampen op het schier eiland Sinai overgebracht. een beeld van al hetgeen, waarom het in dezen oorlog gaat. Ter inleiding schrijft hij, dat 1 Sep tember 1939 een conflict werd voortge zet, dat reeds in Augustus 1914 zijn be gin van wereldhistorische beteekenis had. Hij vervolgt: Het nationaal-socialisme heeft het besef van dezen nieuwen dertigjarigen oorlog op het gebied der wereldbe schouwing gewekt. Dit bewustzijn van een oorlog, waarvan de oogmerken ver uitgaan boven dezen tijd, leeft in het geheele Duitsche volk en inspireert de geheele Duitsche weermacht met re- volutionnair besef.- .Rosenberg eindigt als volgt: Er is een vreeselijk onweer over Europa ge komen, dat van het Duitsche volk reeds eer. reusachtige opoffering aan bloed en ontzaglijke arbeidsinspanning heeft geëischt. De wereldstrijd tegen het bolsjewisme als het symbool der alge- meene wereldondermijning is de leus die thans millioenen en steeds nieuwe millioenen begrijpen. In deze dagen denken wij allen aan den Führer, die met feillooze wils kracht de Duitsche natie heeft ver- eenigd en zegevierend aanvoer^ den ken wij aan de Duitsche soldaten, die in ontzaglijke gebieden het Duitsche rijk weer tot zijn waardigheid en grootheid hebben gebracht en denken wij aan denmannen en vrouwen thuis, die" alle lasten van dezen oorlog op zich nemen in het bewustzijn, dat het groote uur van het Duitsche rijk en van het oude, eerwaarde Europa heeft geslagep. WINTERHULP NEDERLAND LOTERIJ 1942. Beteekent: Groote kans op één der twee millioen geldprijzen. ruim 300 nederlandsche vrij willigers naar het oost front vertrokken. 's-GRAVENHAGE, 1 Sept. Gis teren zijn weer ruim 300 Neder landsche vrijwilligers naar het Oostfront vertrokken. Na een gron dige opleiding, in de moderne Duitsche kazernes, zullen de man- rren aan het front bewijzen, dat de oude geest van groote mannen, uit een roemrijk verleden, zijn daadkracht niet verloren heeft. Naast hun Duitsche kameraden en vrijwilligers uit bijna alle landen van Europa, zullen zij strijden voor een nieuw Europa, voor een nieu\Ve gemeenschap. Vele familieleden en bekenden hadden zich op het station verza meld. LISSABON, 1 Sept. (D.N.B.) Roosevelt heeft in zijn reeds ge melde rede erkend, dat de Ver. Staten reeds in 1940 begonnen zijn opgroote schaal te bewopenen om zooals'Roosevelt het uitdrukte door hem vermoede aanvallen te kunnen weerstaan. Vervolgens herhaalde Roosevelt de destijds door hem. gegeven le zing van de incidenten met de Amerikaansche torpedojagers Kear- ney en Reuben James in 1941 en ge waagde van den aanval der Japan ners op Pearl Harbor. De dag van Pearl Harbor, aldus de president, vormt het duisterste uur in de ge schiedenis der Amerikaansche ma rine. Daarna kwamen maanden zonder overwinningsberichten. Tb/o reeds tot opvolger geïnstalleerd TOKIO, 1 Sept. (DNB.) De minister van Buitenlandsche Zaken. Togo, is vandaag om persoonlijke redenen afgetreden. Minister-presi dent Tojo heeft de portefeuille van Buitenlandsche Zaken overgenomen Tojo werd door den Keiler ont vangen en bracht versleg uit. De keizer aanvaardde het ontslag van Togo en belaste Tojo met de porte feuille van Buitenlandsche Zaken. TOJO GEÏNSTALLEERD. TOKIO. 1 Sept. (Domei) Na dat het aftreden van Togo als Mi nister van Buitenlandsche Zaken de sanctie had verkregen van den Kei zer. is de minister-president Tojo. formeel als minister van Buitenland sche Zaken geïnstalleerd. Tojo voert thans behalve het mi nister-presidentschap de portefeuil les van Buitenlandsche Zaken en van Oorlog. Het plotselinge aftreden van Togo en de overneming van diens post door den minister-president, wordt hedenavond in welingelichte krin gen te Tokio zoodanig geïnterpre teerd. dat hiermede Waarschijnlijk geen' belangrijke wijziging komt in de Japansche buitenlandsche poli tiek. vooral niet ten aanzien van het Westen. Inmiddels is er geen aan wijzing in officieele kringen, of To jo voor onbepaalden tijd zijn drie voudige functie van premier, minis ter van Buitenlandsche Zaken en van Oorlog zal behouden of dat in de naaste toekomst een geschikte candidaat zal worden aangewezen om den opvolger te worden van To go op den post van minister van Bui tenlandsche Zaken. Op de kleine tuindersbedrijven in de Wieringermeer wordt veel gese lecteerd zaad gekweekt. Op inspec tie in het uienzaad. (Fotp Kuiper). i Arbeidsvoorwaarden in den land. en tuinbouw. In de Staatscrt. van 1 Sept. is een landelijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den land- en tuinbouw gepubli ceerd. De arbeidsduur en de loo nen zijn in deze regeling in het algemeen provinciegewijze vastge steld. De overige arbeidsvoorwaar^ den zijn in het geheele land gelijk. De regeling gaat in on 9 9—>+".v 1342.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1