NOORD-HOLLAND Straat n Kertsj overgetrokken Verduister DAGBLAD VOOR Drie {aren wereldhistorie Westelijke voorsteden van Stalingrad bereikt Schepen in Zwarte Zee tot zinken Berechting bij overtreding „Stad"- en „Land"kaarten maïzena Distributie van taptemelk HULP VAN SCHOOLJEUGD BIJ HET ROOIEN Het proces tegen de Communisten Uittf.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SGHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DE-N HELDER: Koninpstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9, Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11894 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R JONKER Alkmaar (afw.) ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1942 CIND Augustus- 1939 was de ■"spanning tusschen Duitschland en Polen tot een toppunt gestegen. De wereld voelde, dat het buigen of barsten moest. De Duitsche lankmoedigheid ten opzichte der Poolsche onduldbaarheden nader de haar grens. Maar.de Poolsche' machthebbers, in een noodlottige opgewondenheid gebracht door de garanties van Engeland en Frank rijk, verkeerden in oorlogsrocs, Zij begonnen op Duitsch gebied op Duitsche soldaten tg schieten. Het was als het onheilssignaal van Mars zelf. Op 1" September volgde de wereldhistorische Rijksdagzit ting, waarin Adolf Hitier de voor stellen, welke hij aan Polen ge daan had voorstellen, welke te allen tijde een onwedersprekelijk document zullen blijven van den DuitsChen vredeswil! openbaar maakte, en zijn rede, die door de wereld in ademloosheid aange hoord werd, beëindigde met de woorden: Sedert kwart voor zes - hedenmorgen wordt teruggescho ten, van nu af zullen wij met de Polen spreken in dezelfde faal. die zij jegens ons gesproken hebben". De Duitsche opmarsch in Polen was begonnen. Twee dagen later verklaarde En" geland, en drie kwartier daarna Frankrijk, het Duitsche Rijk dey oorlog, onder het voorwendsel, dat de aan Polen gegeven beloften ingelost moesten worden. Het is de tragische ervaring van Polen ge weest, dat het al spoedig smartelijk heeft moeten bemerken welke be- teekenis die „inlossing" had. In het uiteraard korte bestek van dit artikel, kunnen de kuipe rijen, die sedert jaren tot eenig doel hadden de wereld in brand te steken om Duitschland te vernieti gen, niet in het licht gesteld wor den. Het is ook overbodig, want in den loop der drie oorlogsjaren, welke, thans achter ons liggen, zijn zij duidelijk genoeg aan den dag getreden. De inzet voor de Geallieerden, in het bijzonder voor Engeland, was niet het noodzakelijke en ge provoceerde Duitsche wapef.ge weld binnen de Poolsche grenzen Polen liert Engeland koud; zooals Nederland, toen voor ons de uren der beproeving gekomen waren. Engeland koud liet. Neen, het Duitschland, dat in zijn eenheid en zijn nationale wedergeboorte weer groot en machtig ging wor den, moest opnieuw ter aarde worden geslagen, opdat de moge lijk teniet gedaan werd, dat bet in de toekomst den Engelschcn gouddorst en landhonger zou dwars zitten. Op het tooncel der wereld wilde het Britsche Rijk de ecnige hoofdrolspeler blijven en Duitschland moest zich vergenoe gen met tic onbeteekenende rol van knecht, die een brief mocht op brengen of den deftigen hecren aankondigen, dat de Rolls Royce of het rijtuig voorgereden was. Deze beeldspraak is eenvoudig maar zij weerspiegelt den waren toestand. Om den natuurlijken en rechtvaardigen groei van Duitsch land, dat, evengoed als ieder an der, recht heeft op een mensch- waardig bestaan, en op een deel van de rijkdommen der aarde, te tlootlen, is deze vrecselijke oorlog over de wereld gebracht. Niet tenville van Polen. Wat ook geen sterveling meer gelooft, tenzij hij dronken 'is of krankzinnig. De stem van de Historie, die al tijd de waarheid spreekt, zal een maal voor het forum der ganscho wereld de ondelghare schuld aan dezen afgrijselijken oorlog van de F.ngclsche heerschcrs vastzeilen, die tot onuitgesproken devies heb ben: Wie ons boven 't hoofd wast, zullen wij in zijn eigen bloed doen verstikken. Drie jaren oorlog! Illusies zijn vernietigd en dooien gewijzigd. Over Polen en Dantzi praat niemand meer. Het gaat thans om grootere .en.wérkelijke dingen. Ecnerzijds. om de overleve ring van het oude Europa aan plu" tocratischen geldzucht en Bolsjc- wistischcn verdelgingslust; ander zijds om het behoud van de schoo- ne turopecsche beschaving (en om een mcnschwaardie heslaan voor allen. v. rl. A. Vijand bij Kaluga teruggeslagen**^ HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, A Sept. Het opperbe vel v^h de weermacht deelt mede: „Duitsche en Roemeensche troepen zijn op 1 September in samenwerking met aideelingen van marine en luchtmacht van de Krim uit over de Straat van Kertsj getrokken, en hebben in weerwil van hardnekkigen vijandelijken tegenstand de vijandelijke kustverdediging doorbroken en gisterén na een snellen opmarsch de verbinding met de uit Oostelijke richting aanvallende Roemeensche troe pen tot stand gebracht De ge vechten tegen de op het schier eiland Taman staande vijan delijke strijdkrachten duren nog voort. Ten Noorwesten van Noworossisk zijn opnieuw ver sterkte heuvelstellingen geno men. Duitsche motortorpeüoboóten vie len in weerwil van het slechte weer het vijandelijke scheepsverkeer in het Oosten der Zwarte Zee a2ni en brachten 3 schepen met een geza- menlijken inhoud van S50Ö ion, waaronder èèn tankboot. tot zinken, Daarmede hebben aan de opper vlakte varende Duitsche vJootst.rijd- krachtan sedert het'begin van liet offensief in den Kaukasus in to taal 35.400 ton Sowjetkoopvaardij- scheepsruimte vernietigd. De aanval op Stalingrad kon gisteren tot aan de Westelijke voorsteden vooruitgeschoven worden. De ten Noorden van DE BESPREKINGEN VAN WILLKIE. ANKARA, 4 Sept. (D-.N.B.) - Naar het Turksche telegraafagent- schap uit Cairo meldt, heeft Will- kie gisteren een onderhoud van drie uur met den Egyptische» minister-president, Nahas Pasja gehad. Volgens de laatste plannen zal Willkie Zondagmiddag te An' kara aankomen. DE RAMP VAN DE „EAGLE". STOCKHOLM, 4 Sept. (D.N.B.) - De Britsche ^admiraliteit maakt vandaag hekend, dat hij den onder gangvan het vliegkampschio Eagle in den konvooislag bij Malta In totaal 160 leden der bemanning zijn omgekomen, zoo meldt de Britache nieuwsdienst.» 's-GRAVENHAGE. 5 Sept. Derde en laatste spreker op de pers conferentie. dezer dagen door den dienst van den gemachtigde voor de prijzen belegd in het departe ment voor Volksvoorlichting en Kunsten alhier, was Mr. J. A. M. Pott. hoofd der afdeeling ..Prijsbe- rechting". Deze wees erop dat het tuchtrecht van het prijsbeheer- schingsbesluit bestuursstr af recht is en als zoodanig afwijkt van het ge wone strafrecht. Daartoe, wordt meer gelet op dat wat van vitaal belang is dan op den letter der voor schriften. De berechting der verdachten. Spreker onderscheidde in het al gemeen vier soort vérdachten: a) Zij. die te goeder trouw te veel verdienen; b) Zij. die gebrek aan discipline vertoonen; c) De in normalen tijd bonafide zakenman, die nu van *de tijdsom- «standighedén wil profiteeren; d) De zwarte handelaar. Voor elk der vier is een ander strafrecht, c) en d) worden uiter aard het scherpst aangepakt. Bij de strafoplegging wordt af geweken van de klassieke methode, dat hij het zwaarst gestraft wordt, die de grootste schuld heeft. Even zwaar weegt en moet wegen de fac tor. of de overtreding al dan niet begaan is op een voor de volkshuis houding vitaal punt. Prijsberechtingsapparaat on gevoelig voor bepaald soort ..jurisferij." De typische instelling van het prijsberechtingsapparaat brengt ui teraard mede een grote ongevoelig heid voor allerlei chicanes, welke te berde worden gebracht. Het begrip ..prijsopdrijving" kent de prijsbe- rechting niet meer als wettelijk be grip. Dit wordt opgemerkt, omdat men het nog veel gebruikt en me nigeen het daarbij zelfs vastkoppelt aan de theorie der verkenningswaar de. welke voor de prijsberechting uit den aard der fcaak in geen enkel opzicht aanvaardbaar is. De samenwerking met accountants van ^oede reputatie van de verdedi ging is volgens Mr. Pott zeer geluk kig geweest Bij de advocaten waren de ervaringen wel eens minder be vredigend. Het komt voor. dat zij te formalistisch zijn. De pogingen om de aansprakelijk heid op het personeel af te wente len. zijn zinloos. Het hoofd van een onderneming blijft aansprakelijk. De toenemende werkzaamheden van de afdeeling prijsberechting blij ken uit de volgende cijfers. Het aan tal behandelde zaken bedroeg in 1941 in Maart: 446. April: 549. Mei: 1303. Juni: 2006. en in dezelfde maanden van 1942 resp. 5569. 6126. 6158. 6347. Iniamciiv „an ueu uun gcisvu voor den inzet, Tegen de dreunende explo sies van een terzijde opgestelde batte rij, die den overtocht over de rivier voorbereidt, beschutten de soldaten hun trommelvel met de handen. Deutscher-Verlag Recla-PK Gehrmann-Pax Holland m. Stalingrad aan de Wolga staan de troepen van het leger heb ben dot dusverre 3 kanonneer- bootcn, 2 monitors, 6 vracht schepen en talrijke kleinere vaartuigen tot zinken gebracht Ten Zuidwesten van Kaluga en ten Noordwesten van Medyn werden wederom aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten afgesla gen. Ook in het gebied van Rzjef mislukten herhaalde aanvaten van sterke vijandelijke strijdkrach ten. De vijand verloor in deze ge vechten 83 pantserwagens. Bij een vijandelijken luchtaanval op een Duitsch vliegveld in de centrale zone werden £4 der 37 aanvallende vliegtuigen neergeschoten. De rest werd tot omkeeren gedwongen. Ten Zuiden van hét Ilmenmeer werden verscheidene plaatselijke Sowjetaanvallen afgeslagen. Ten Zuidén van het Ladogameer en aan het omsingelingsfront van Lenin grad mislukten eveneens verse hei 'clene vijandelijke aanvallen. Bij een poging om de Newa over te steken werden 20 van de 28 vijandelijke bootèn vernietigd. In Egypte slechts gevechten van plaatselijke beteckenis. Aanvallen van de Duitsche en de Italiaansche luchtmacht waren gericht op vijan delijke troepen, autoconcentraties, vliegvelden en aanvoer. Bij lucht- gevechterf' werden 25 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In' den afgeloopen nacht werden boven de Duitsche bocht 2 Brit sche vliegtuigen neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen plaatsten gistere"» voltreffers op industrie- en verkeersinstalla- ties aan de Zuidkust van Enge land. De eerste luitenant Marseille, escadrillokapitein bij "hen jachtes- lcader, heeft op 2 September aan het Egyptische front zijn 125ste over winning in de lucht behaald, nadat hij in de luchtgevechten van den voorgaan den dag 16 Engelsche te genstanders had overwonnen". Invoering van MET INGANG VAN VANDAAG ZAL HET ONDERSCHEID GELDEN. De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt in aan sluiting op hetgeen destijds is gepubli ceerd met betrekking tot de uitreiking van z.g. „stad" en „land"-kaarten be kend, dat met ingang van heden Za terdag, 5 Sept. het onderscheid tus schen genoemde kaarten zal gelden ten aanzien van aardappelen, boter en melk. Dit brengt dus mede, dat de met ingang van genoemden datum voor het koopen van aardappelen, boter en melk geldig te verklaren'bonnen der „land"-kaarten piet voor het koopen van die artikelen gebruikt kunnen worden in z.g. stadsgebied. Dit gebied omvat de distributiekringen, waarin „stad"-kaarten zijn uitgereikt. Omge keerd mogen echter de bonnen der „stad 'kaarten wèl gebruikt worden in plattelandsgebied, d.i. dus gebied, waar in ,,land"-kaarten zijn uitgereikt. Voor andere levensmiddelen dan aardappelen, boter en melk geldt het onderscheid tusschen „stad"- en „land" "kaarten niet. De bovenomschreven regeling brengt uit den aard der zaak mede, dat de distributiediensten, welke onder het „stad"-gebied vallen, bij het verstrek ken van toewijzingen voor aardappelen boter en melk, behoudens de hieron der te vermelden uitzondering, geen ,.land"-bonnen van de betrokken de taillisten in ontvangst zullen enmen. BU "verhuizing kunnen de bon nen geruild worden. Wie van ,Jand"-gebied naar „stad" gebied verhuist, kan zijn bonnen voor aardappelen, boter en melk op vertoon van het gewijzigde persoonsbewijs bij den plaatselijken distributiedienst van zijn nieuwe woonplaats ruilen voor rantsoenbonnen, welke zoowel iri „stad"-gebied als in „land"-gebied gel dig zijn. Bij verhuizing van een gezin moet het gewijzigde persoonsbewijs van Nasleep van moord op Heydrich PRAAG, 4 Sept. (D.N.B.) - Olfi- cieel wordt het volgende bekend gemaakt: Het „Standgericht" te Praag heeft in zijn openbare zit ting van 3 Septemiber den ouder ling van de Tsjechisch-orthodoxc kerk te Praag, Jan Sonnevcnd, den bisschop van deze kerk, Gorazd (burgerlijke naam Matej Pavlik), den kapelaan van de Orthodoxe Carolus Borromeus kerk te Praag,' Resslgasse 9, dr. Wladimir Petrck en den predikant aan dezelfde or thodoxe kerk, Vaclav Cikl. tot den dood door den kogel veroordeeld en het vermogen der vier beklaag den verbeurd verklaard. Het von nis is heden voltrokken. De be klaagden hadden de moordenaars van den S.S.-Oborgruppenführer Vleydrich, alsmede nog.vijf valsche agenten in de Carolus Borromeus kerk verborgen gehouden, verzorgd en geholpen. Melkrantsoen voor kinderen vcrlaagcl. De Secr.-Gen. van het. Dep. van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend in verband met de aanwijzing der nieuwe bonnen voor voedingsmiddelen. Zooals reeds eerder werd medege deeld, wordt het melkrantsoen voor kinderen tot en met 3 jaar met ingang van 5 September 1942 gebracht op 51/, liter per week. In verband hiermede worden voor deze kinderen in den vervolge wekelijks drie met „melk" gemerkte bonnen, elk recht gevende op 13/, liter gestandaardiseerde melk,, geldig verklaard. Het melkrantsoen voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar blijft gehandhaafd op 3Vo liter per week, zoodat voor deze groep van kinderen wekelijks twee met ,melk" gemerkte bonnen elk recht gevende op 13/ liter gestandaardiseerde melk, wor den geldig verklaard. In verband met bet bovenstaande wordt er tevens met nadruk de aandacht op gevestigd, dat de melkbonnen in den vervolge niet meer gedurende vier weken, doch slechts gedurende één week geldig blij ven. Men houde er voorts rekening mede, dat de met de woorden ,.386 algemeen" gemerkte bon van de bonkaart „voe dingsmiddelen 10e periode 1942", wel ke geldig is verklaard gedurende het tijdvak van 5 September tot en met 3 October 1942, ditmaal uitsluitend recht geeft op het koopen van vermi celli, macaroni of spaghetti en vermi celli-, kippen- of pouletsoep, zoodat hierop dus geen maizena, sago, aardap pelmeel, puddingpoeder en pudding- sauspoeder verkrijgbaar is gesteld. Ten slotte wordt er nog op gewezen dat bon „390 algemeen", welke recht geeft op het koopen van 250 gram kof- fiesurrogaat, ditmaal geldig'is gedu rende een tijdvak van 4 weken, dus tot en met .3 October 1942. het gezinshoofd worden overgelegd. Personen, die in verband met oor logsomstandigheden worden geëvacu eerd van „land"-gebied naar „stad"- gebied kunnen hl".' „landi'-bonnen rui- len#voor „stad"-bonnen op vertoon van een desbetrefende verklaring van den distributiedienst van de plaats, waaruit zij afkomstig Zijn. Schippers en woonwagenbewoners, die „land"-kaarten hebben ontvangen, kunnen de bonnen voor aardappelen, boter en melk bij een tot het „stad"- gebied behoorenden distributiedienst ruilen voor rantsoenbonnen. Schippers dienen daarbij met het z.g. bruine be vrachtingsboekje of het zg. grijze olie boekje aan te toonen, dat zij met hun gezin aan boord wonen. Marechaussee's kunnen bij detacheering in „stadsge bied op vertoon van een desbetreffen de verklaring van hun commandant, hun bonnen voor aardappelen, boter en melk ruilen bij den distributiedienst van de gemeente, waar zij gedetacheerd zijn. Voor het geval bewoners van „land"- gebied tijdelijk in „stad"-gebied ver blijven, worden zij zoo noodig in de gelegenheid gesteld een of meer „land" bonnen voor aardappelen, boter en melk bij den plaatselijken distributie- diensten van hun tijdelijke verblijf plaats te ruilen voor rantsoenbonnen. Met nadruk wordt er de aan dacht op gevestigd, dat de distri- buticdiensten slechts op verzoeken tot het ruilen van „land"-bonnen voor rantsoenbonnen kunnen in gaan, indien daarbij de distributie stamkaarten van de betrokken per sonen worden overgelegd. Het „stad"-gebied omvat de gemeenten, welke behooren tot de navolgende distributiekringen: Alkmaar, Almelo^ Amersfoort, Am sterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beverwijk, Bloemendaal, Breda, Bus- sum, Delft, Deventer, Dordrecht, Eind hoven, Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Harlingen, Heemstede, Heer len,- Helmond, Hengelo, 's-Hertogen- bosch, Hilversum, Hoorn, Kerkrade, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Maas sluis, Maastricht, Meppel, Middelburg, Nijmegen, Oegstgeest, Oldenzaal, Pur- merend, Roermond, Roosendaal, Rot terdam, Rijswijk, Schiedam, Sneek, 'Steenwijk, Tilburg, Utrecht, Veendam, Velsen, Vlaardingen, Vlissingen, Voor burg. Wassenaar, Weesp. Woerden, Wormerveer, Zaandam, Zwijndrecht, Zwolle. Met deze distributie zal op 6 Septem ber een aanvang worden gemaakt. Met ingang van dien datum zullen tap temelk en karnemelk, alsmede alle uit 'taptemelk en karnemelk bereide pro ducten, als b.v. gearomatiseerde tapte- en karnemelkdranken (caóao, (jaramel-, vruchtendranken enz.) taptemelk-yog- hurt, vla e.d. slechts aan het publiek verkocht mogen worden tegen in ont vangstneming van de daarvoor nader aan te wijzen bonnen. Van 6 September tot en met 3 October a.s. zal hiertoe per week één met „reserve" gemerkte bon van de bonkaarten voor voedings middelen, welke zijn uitgereikt aan personen van 14 tot en met 20 jaar en aan personen van 21 jaar en ouder, worden aangewezen, welke recht zal geven op het koopen van één rant soen, d.i. 13/ liter taptemelk of karne melk of een hoeveelheid daaruit berei de producten, waarin 13lit. taptemelk of karnemelk is verwerkt. Kinderen beneden den leeftijd van 14 jaar komen niet in aanmerking voor taptemelk^ aangezien zij reeds bonnen bezitten, welke recht geven op het koopen van gestandaardiseerde melk. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de ónderschei-ding tusschen „stad"- en „land"-bonnen, welke met ingang van 5 September in werking treedt, ook geldt voor de voor taptemelk aan te wijzen bonnen. N a 3 October a.s. zullen ter verkrij ging van taptemelk voor personen van 14 jaar en ouder speciale bonnen wor den aangewezen, welke op de bon kaarten, welke dan in gebruik zullen worden genomen, zullen voorkomen. Bovendien zullen binnenkort bonnen- ZAL ALLEEN WORDEN INGEROE PEN IN DIE STREKEN, WAAR HET NIET MOGELIJK ZOU BLIJKEN DE AARDAPPE- PELEN VOOR DEN A.S. WINTER TIJ DIG TE OOG-. STEN. Uitsluitend beschouwen als laatste reserve 's-GRAVENHAGE, 4 Sept. Be treffende het verzoek van den Secreta ris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming aan de scholen om in het uiterste geval hun medewerking te ver- leenen bij het rooien van aardappelen, wordt het volgende bericht. Zooals ip de eerste mededeeling aan gaande de oogsthulp reeds werd be kend gemaakt, zal de hulp van de schoolklassen die zich daarvoor hebben opgegeven, alleen worden ingeroepen in die streken, waar^et niet mogelijk zou blijken de aardappelen voor den aanstaanden winter tijdig te oogsten. Hiervoor zal dan gebruik worden ge maakt van de schooljeugd uit den om- trejt. Indien eens een afstand per trein of 'tram zou moeten worden afgelegd, zal dit steeds zóó geregeld worden, dat de schooljongens, die gedurende den geheelen dag onder leiding van een leeraar of onderwijzer blijven, niet te vroeg van huis behoeven en omstreeks Intrekking van geldstukken Bij beschikking van den Secr.-Geif. van het Dep. van Fin. zijn met ingang van 5 Sept de in omloop zijnde gangbare zilveren rijksdaalders, guldens kwartjes en dubbeltjes en de bronzen halve stuivers buiten omloop gesteld. Deze munten en de reeds op 6 Maart j.1. ingetrokken nikke len stuivers en bronzen centen kunnen tot en met 19- Septem ber a.s. worden ingewisseld bij de kantoren van de Nederland- schre Bank. de postkantoren, de- bijkantoren, en hulpkanto ren der posterijen en de post- Tegen zes bekaagden de doodstaf geëischt. UTRECHT, 4 September. Na een uitvoerig requisitoir van den Staatsanwalt luidden de eischen tegen de acht verdachten in het ©abotageproces te Utrecht, als volg: Fr.'A, Kolder, metaalbewerker, 38 jaar, doodstraf. K. den Braven, metaalbewerker, 24 jaar, doodstraf. G. Schuurman, arbeider Nederl. Spoorwegen, .25 jaar, doodstraf. Fr. Greefkens, schilder, 27 jaar, doodstraf. Levie Roodenburg, bakker, 23 jaar, doodstraf. M. van der Steen, draaier, 21 jaar, doodstraf. P. D. van Straeten, bouwvakar beider, 33 jaar, tien jaar tucht huisstraf, terwijl de eisch 'tegen den 57-jarigen loodgieter W. E. T. Fallentin werd uitgesteld in ver band met het aanhangig maken van een nieuw proces tegen den verdachte. etenstijd weer thuis kunnen zijn. Dit beteekent, dat er geen verre reizen met de klassen ondernomen zullen wor den en dat de jongens ook niet bjj boeren zullen overnachten, doch ge woon thuis zullen slapen. De kosten voor eventueele vervoermiddelen zul-^ len uiteraard door de overheid gedra-^ gen worden. De geheele organisatorische regeling hiervan berust bij de Nederlandsche Heidemaatschappij, die er voor zal zorg dragen, dat de schoolklassen op de plaats van aankomst zullen worden opgewacht door één harer vertegen woordigers, die de klassen naar de oogstvelden zal brengen en aldaar op de werkzaamheden toezicht kart uit oefenen en technische aanwijzingen zal geven. De klassen blijven echter onder de leiding van den leeraar of onder wijzer Uiteraard behoeft er geen vrees te bestaan dat de jongens als volwasse nen zullen worden beschouwd en dat zij dienovereenkomstig langdurigen en zjjjaren arbeid zullen móeten verrich ten. De overheid is zich in dezen haar groote verantwoordelijkheid bewust, welke verantwoordelijkheid zij alleen aanvaardt in de wetenschap, dat op de ze wijze de geheele oogst veilig kan worden binnengebracht en dat daar mede de aardappelenvoorziening voor ons volk voor dezen winter is verze kerd. Er wordt voorts nog de aandacht op gevestigd, dat, indien door de overheid een beroep op deze schoolklassen zal worden gedaan, dit geschiedt buiten 't kader van het hier en daar gebruike lijke landbouwverlof om. Verzoeken om landbouwverlof of oogstvacantle voor Bruin heeft thans ook zijn identiteits kaart. Iedere houder of eigenaar van een paard ouder dan drie maanden, zal er voortaan voor moeten zorgen, dat een identiteitskaart, waarop een nauwkeurig signalement van het be trokken dier is omschreven, aanwezig moet zijn. Indentiteitscontröle op de boerderij. VNP-De Keijzer-Pax Holland m. „1/7 rantsoen taptemelk" in gebruik genomen worden, welke, uitsluitend in café's, restaurants, e.d. recht zullen geven op het koopen van 1/ liter tap temelk. Voorts zullen na 6 September a.s. geen bonnen meer worden aangewezen van de speciale melkkaarten voor per sonen, die in het zg. „volle melk-ge- bied" woonachtig zijn. Deze personen zullen na dien datum op de voor tap temelk aangewezen bonnen 13/ liter volle melk kunnen koopen. Maan op 1.32 10 Sept N.M. 17 Sept E.K. Maan vanavond om onder 20.20 uur™, V.M. l Oct. L.K. tot morgenochtend 6.58 uur Zondagavond om 20.18 uur tot Maandagochtend 6.59 uur Maan onder 18.14 leerlingen, die op eigen bedrijf of in den omtrek de noodzakelijke land- bouw-werkzaamheden kunnen verrich ten, behooren dan ook niet bij het bu- reau oogsthulp van het dep. van 'Op voeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming te worden ingediend, doch moeten nog steeds gericht worden tot dezelfde instantie als in voorgaande jaren. De aanmeldingen van leerkrach ten en leerlingen bij het bureau Oogst hulp worden uitsluitend beschouwd als de laatste reserve, waarop de overheid in uiterste noodgevallen een beroep il kunnen doen. Ten behoeve van het werk op den akker worden voor deze jongens vele klompen beschikbaar gehouden, die na afloop der werkzaamheden hun eigen dom blijven. Ook krijgt iedere jongen, die in dit verband heeft meegeoogst, aan het einde der week 10 kg. aard appelen mee naar huis. V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1